Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Регіональні особливості відтворення населення України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

СодержниеВступ Розділ 1. Населення, як соціально-економічна категорія 1.1 Поняття відтворення населення 1.2 Передумови та фактори, що впливають на відтворення населення Розділ 2. Демографічна ситуація в україні та її регіональні особливості 2.1 Динаміка чисельності та складу населення 2.2 Динаміка відтворення населення України 2.3 Динаміка міграцій в Україні Розділ 3. Демографічна ситуація в україні: сучасні проблеми та перспективи 3.1 Проблеми відтворення населення в сучасних умовах 3.2 Демографічна політика держави Висновок Список використаних джерел Додатки ВступНа сьогоднішній день Україна переживає демографічну кризу, тому дослідження різноманітних чинників, що впливають на демографічну ситуацію, та демографічних процесів є актуальним. Покращення народжуваності та зниження смертності населення України можливе лише у випадку ґрунтовного дослідження наявної проблеми. Дана робота показує усі наявні проблеми та чинники, що впливають на відтворення. Однією з проблем соціально-економічного розвитку України є відчутне загострення демографічної ситуації. Підтвердженням цього є насамперед те, що за останні 12 років в умовах, коли на території України не було ані збройних конфліктів, ані епідемій чи природних катаклізмів, чисельність її населення зменшилась на 4,9 млн. осіб. Результатом скорочення чисельності населення стає деформація всіх основних демографічних показників: тривалості життя, статево-вікової структури населення, шлюбності, розлучуваності, еміграції тощо в бік їх погіршення. Демографічна проблема в Україні занепокоює політиків, науковців та пересічних громадян. Однак, на мою думку, у широких колах громадськості переважають не зовсім обґрунтовані погляди щодо причин цієї кризи та, відповідно, способів виходу з неї. Результати численних досліджень показали обернену залежність між народжуваністю та рівнем добробуту населення. Так у бідних родинах народжуваність була завжди вищою, ніж у багатих. Тож можна стверджувати, що зовсім не скорочення рівня доходів спричинило демографічну кризу в Україні. Отже, нагальною стає потреба аналізу реального стану сучасної демографічної ситуації, пошуку основних її причин. Метою написання курсової роботи є дослідження регіональних особливостей відтворення населення України. Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: Розкрити поняття “відтворення населення”: Визначити передумови та фактори, що впливають на відтворення населення: Розглянути регіональні особливості відтворення населення України: Дослідити динаміку чисельності та складу населення України; Дослідити динаміку відтворення населення України; Дослідити динаміку міграційних процесів в Україні; Розглянути проблеми відтворення в Україні; Розглянути державну політику щодо покращення відтворення населення в Україні та перспективи демографічного стану. Об’єкт дослідження: населення України. Предмет: регіональні особливості відтворення населення. Методи, що використовуватимуться при дослідженні проблеми: аналітичний, статистичний, графічний. Розділ 1. Населення, як соціально-економічна категорія 1.1

Поняття відтворення населенняПриродною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Його кількість та склад залежать від показників відтворення населення. Відтворення населення - це природний та механічний рух населення, що визначається сукупністю процесів народжуваності та смертності, що визначають розміри природного приросту. Природний приріст - це співвідношення між кількістю народжених і померлих за рік в перерахунку на 1000 чол. Природний приріст обчислюється в проміле (‰), може мати позитивне, негативне і нульове значення. Ці показники визначають збільшення, зменшення або незмінність населення. Під приростом населення розуміють збільшення чисельності жителів будь-якої території (області, району, населеного пункту) за будь-який проміжок часу (рік, період між переписами тощо). Такий приріст називається загальним і оцінюється у абсолютних чи відносних величинах. Абсолютні величини приросту визначаються як різниця між кількістю населення даної території на кінець контрольованого періоду та на його початок і можуть бути додатними (позитивними) або від'ємними (негативними). Абсолютні значення загального приросту беруться за основу кількісних оцінок чисельності (динаміки) населення. Відносні показники приросту визначаються у темпах приросту або через різні коефіцієнти. Темп приросту - відношення абсолютної величини приросту до загальної чисельності населення на початку досліджуваного періоду, що вимірюється у відсотках. Серед коефіцієнтів найбільшим поширенням користується відношення абсолютної величини загального приросту населення до пересічної за досліджуваний період чисельності населення даної території, яке вимірюється у проміле, тобто показує величину приросту на 1000 жителів. Величина загального приросту населення складається з природного та механічного (міграційного) приросту . Природний приріст обчислюється за формулою: ПП = Н - П, де Н - кількість народжених, П - кількість померлих.ПП=Н - П Додатний ПП. ( ) - перевищення народжуваності над смертністю Від'ємний ПП. (-) - перевищення смертності над народжуваністю Нульовий ПП (0) - показники смертності і народжуваності однакові Рис.1.1 Показники природного приростуНароджуваність має рівень (фертильність), на який впливають: освіченість, зайнятість, залучення жінок у виробництво, релігія, расові звичаї, економічний рівень розвитку. Смертність залежить від: вікової структури, статевої структури, дитячої смертності, медичних причин смертності (хвороби), загального економічного рівня. Зменшення рівня народжуваності, вичерпання демографічного потенціалу, високий рівень старіння призводять до депопуляції. Депопуляція - абсолютне зменшення чисельності населення територій чи країн, при якому чисельність наступних поколінь менша чисельності попередніх. Депопуляція настає, якщо величина загального коефіцієнта смертності перевищує величину загального коефіцієнта народжуваності. Виділяють такі типи відтворення населення: 1. розширений (кількість населення зростає); 2. звужений (кількість населення зменшується) або його ще називають &quo ;демографічна зима&quo ;; 3.

простий (кількість незмінна). Розширений тип поділяється на два підтипи. Для першого характерні низька народжуваність, низька смертність і низький природний приріст (менше, ніж 12 осіб на 1000). Для другого - дуже висока народжуваність, зниження смертності і високий показник природного приросту (більше, ніж 12 осіб на 1000). Цей тип називають ще &quo ;демографічною весною&quo ;. Механічний рух впливає на кількість, густоту, статевий склад населення а це в свою чергу впливає на відтворення населення. Отже, міграція - це переміщення людей через кордони з різною метою. Існує така класифікація міграцій. За напрямком і масштабом: Зовнішні (міжнародні, міжконтинентальні, внутрішньо-континентальні); Внутрішні (міжрайонні, внутрішньо районні). За терміном: Постійні (зміна місця проживання); Тимчасові (сезонні, вахтові, маятникові). За мотивами: Економічні; Політичні; Релігійні; Сімейно-побутові. За формою: Примусові; Добровільні. За способом організації: Організовані; Стихійні. Отже, крім основних природного та механічного руху, виділяють різні види та типи відтворення населення кожен з яких залежить від певних факторів та умов. 1.2 Передумови та фактори, що впливають на відтворення населенняЧисельність країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку і насамперед соціально-економічних та демографічних. Закономірності розвитку економіки значною мірою визначають характер демографічних процесів. Тенденції демографічного розвитку є неодмінним фактором, який обумовлює економічну і соціальну політику держави. Вивчення процесів відтворення населення, особливо динаміки його чисельності, має практичне значення для встановлення механізму взаємодії економічних і демографічних процесів. Чисельність населення держави чи окремих її регіонів не є величиною стабільною. Вона змінюється відповідно до дії усієї сукупності різноманітних факторів. Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрям демографічної політики. Важливими факторами, що впливають на відтворення населення, є соціальні та природні умови його життєдіяльності. Одним з найважливіших чинників, що впливають на відтворення населення є проблеми довкілля. Водночас з даним показником тісно взаємопов’язана урбанізація. В останні роки гостро постала проблема урбанізації з одночасним збереженням сприятливих природних умов проживання. Залежність фізичного стану людини, як і способу її діяльності, від особливостей природних умов дуже велика. Сучасні зміни в природних умовах пов’язані з територіальною організацією виробництва та розвитком урбанізації. Особливо проблеми збереження належних природних умов загострюються у високо урбанізованих регіонах (Донбас, Придніпров’я). У таких регіонах рівень забруднення повітря, поверхневих вод і землі перевищує можливості їх самоочищення. Це призводить до деградації навколишнього середовища, що негативно впливає на здоров’я населення. Несприятливі екологічні умови є причиною близько 20% прямих захворювань.

Крім цього, порівняно з попередніми штатами значно зменшилися посадові ставки співробітників, що викликало їх незадоволення. Було також прийнято рішення про утворення кількох нових ВПІ, наприклад, Київського Столичного, Миколаївського та Одеського міських, але воно значення ніякого не мало, позаяк їх не прийшлося відкривати, тому що там не було влади УНР [422]. Однак, попри всі негаразди, керівництво МВС і державотворчі інтереси країни вимагали від ДПІ активної праці. Вона проводилася, і були певні результати, навіть у цих вкрай складних умовах. З конкретних досягнень ВВІ та регіональних органів можна назвати факти розкриття та арештів радянських агентів; виявлення оперативним шляхом діяльності супротивних українській державності радянських і русофільських підривних організацій та вилучення у них 48 млн. крб; затримання з великими сумами грошей і арешт двох відповідальних працівників військового відомства за підозрою у шпигунстві на користь ворожої держави; реєстрація населення у звільнених від більшовиків місцях з метою ефективного "розшуку непевних елементів" і викриття завдяки цьому значної кількості таких осіб; установлення каналів зв'язку з рядом міст по той бік фронту і Галичиною; придбання надійних і перспективних джерел інформації у запіллі противника

1. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

2. Регіональна економіка промисловості України

3. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

4. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

5. Культура та побут населення України

6. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
7. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
8. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

9. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

10. Зайнятість і рівень життя населення України

11. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

12. Статистика міграції населення України

13. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

14. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

16. Регіональний ринок праці

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

18. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

19. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

20. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

21. Проектування АТП регіональних вантажних перевезень

22. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
23. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії
24. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

25. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

26. Національний банк України

27. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

28. Аудиторська перевірка Національного банку України

29. Національна депозитарна система України

30. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

31. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

32. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

34. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

35. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

36. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

37. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

38. Українська національна революція 1649-1657рр
39. Особливості перехідної економіки України
40. Генеза української національної мови

41. Етикет та його національні особливості

42. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

43. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

44. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

45. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

46. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

47. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

48. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

49. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

50. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

51. Українське національне відродження ХІХ ст.

52. Формування українського національного руху

53. Українська національна кухня

54. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)
55. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
56. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

57. Українська національна ідея

58. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

59. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

60. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

61. Національне відтворення

62. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

63. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

64. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

65. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

66. Громадянство України

67. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

68. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

69. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

70. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
71. Історія України
72. Історія соборності України

73. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

74. Господарство України періоду утвердження капіталізму

75. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

76. Національна політика СРСР в роки перебудови

77. Походження людини та її поява на території України

78. Історія держави та права України

79. Національно визвольний рух в Індії

80. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

82. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

83. Податкова політика України

84. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

85. Загальна характеристика конституції України

86. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
87. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
88. Поняття, форма та функції Конституції України

89. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

90. Суверенітет України

91. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

92. Бюджет України: актуальні проблеми

93. Державній бюджет України

94. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

95. Управління фінансами України

96. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Організаційна система управління природокористуванням України

98. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

99. Інтеграція України у світове господарство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.