Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ” З В І Т про проходження виробничої практики на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” Виконав студент: Олефіренко О.В. група 4ФК3 Керівник практики: Товстолес І.А. Дата здачі роботи 03.06.2002 р. ХЕРСОН 2002 ЗМІСТ Розділ 1 Характеристика підприємства 3 Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства 5 Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів 7 Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8 Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 27 Додатки 29 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Об’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”. Найменування Товариства : - повне: акціонерне товариство „Херсонський електромеханічний завод” - стисле: АТ „Електромех” Місце знаходження товариства : Україна , 325034, м. Херсон, вул. Паровозна ,12 Товариство створено та функціонує згідно з Законом України „О хозяйственных обществах ”, „О ценных бумагах и фондовой бирже” та іншими законодавчими актами . Мета і предмет діяльності Товариства. Мета діяльності Товариства: задоволення потреб ринку у продукції , роботах і послугах передбачених Статутом, покращення організації виробничої та підприємницької діяльності , збільшення ефективності виробництва , отримання прибутку ,реалізація відповідно до отриманого прибутку інтересів засновників Товариства і економічних , соціальних інтересів робочого колективу . Предмет діяльності Товариства : . капітальний ремонт і випуск занурювальних центробіжних насосів ; . ремонт електродвигунів єдиної серії та електрозварювального обладнання ; . випуск механізмів для тваринництва та кормовиробництва ; . вироблення товарів народного споживання ; . надання платних побутових та технічних послуг населенню і організаціям. Окрім цього Товариство займається такими видами діяльності: > комплекс інжинірингових послуг , у вигляді проектних , конструкторських та технологічних робіт , виготовлення експериментальних , макетних і досвідних примірників; > комплекс екологічних послуг у вигляді розробки програм з охорони навколишнього середовища , розробка та виготовлення природоохоронного очисного обладнання ; > комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптової та рознічної торгівлі а також суспільного харчування , торгово- закупівельною діяльністю ,комісійний продаж та у кредит, організація аукціонів , торгів ,ярмарок, виконання посередницьких функцій , маркетинг, ведення залогових операцій, діяльність у сфері обігу цінних паперів ; > комплекс будівельних послуг у вигляді будівельно-монтажних робіт; > комплекс послуг у сфері туризму на базі власних та орендованих готельних і житлових поміщень та транспортних засобів у вигляді організації круїзів і турів, як по Україні так і за її межами.

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Поняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія , яка в економічній теорії визначається як вартість , що приносить додану вартість. У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризується кількома показниками . Загальний капітал – це підсумок балансу , який , з одного боку, показує загальну суму засобів , що її має у своєму розпорядженні підприємство (актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На 1.01.1999р. загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн. згідно П(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1) Показник загального капіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту сутності капіталу (вартість , що приносить додану вартість), оскільки від самого початку використання засобів передбачає отримання додаткової вартості(прибутку). Актив балансу відображає характер (напрям) використання капіталу, тому він підрозділяється на основний та оборотний . До основного капіталу належать статті розділу І активу балансу . Його сума дорівнює підсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний капітал є немобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму загального капіталу він включається за залишковою вартістю. Оборотний капітал – це мобільний капітал , який постійно знаходиться в обороті . Чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутку . До оборотного капіталу відносяться статті розділів ІІ та ІІІ активу балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює сумі підсумків даних розділів (5 852,0 тис. грн.) Відповідно до першої концепції капіталу , капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами , державою , суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капітал складається із власного та позикового. Власний капітал включає статті розділу І пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку за цим розділом. В нашому випадку він дорівнює 7 638,0 тис. грн. Позиковий капітал включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу, його величина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.). За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний, довгостроковий) та змінний. Постійний ( перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та ІІ пасиву балансу , його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис. грн.). Змінний (короткостроковий) капітал – це статті розділу ІІІ пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку цього розділу (279,6 тис. грн.) Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює 10 197,7 тис. грн. Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2 наведено на рис.1. Актив Пасив Баланс (загальний капітал) Баланс (загальний капітал) Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” . РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Статутний фонд АТ ”Електромех” становить 138 900 грн. Статутний фонд підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною вартістю 2,10 грн. кожна. Товариство випускало прості іменні акції у кількості 60 851 шт.

на суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду . Був також випуск привілейованих акцій на суму 11 200 грн. що становить 8% у кількості 5 290 шт. Загальна частка привілейованих акцій у структурі статутного фонду не може перевищувати 10%. Норма дивідендів на одну привілейовану акцію становить 51% від номінальної вартості. Підприємство випускає тільки іменні акції РОЗДІЛ 4 ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ Прибуток підприємства формується у результаті надходжень від господарської діяльності після: - покриття матеріальних та прирівняних до них видатків; - видатків з оплати праці; - сплати відсотків по кредитам; - внесення до бюджету передбачених платежів. Виручка від реалізації товарів , робіт та послуг на АТ ”Електромех” за 1999р. становила 28 992 000 грн. Від покупців було отримано авансів на суму 1 870 000 грн. Повернення сум виданих підзвітним особам становило 740 000 грн. За 2000 рік виручка від реалізації склала 39 013 тис. грн. ПДВ склав 4 711,4 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 34 301,6 тис. грн. Валовий прибуток склав 11 249,6 тис.грн. Від операційної діяльності прибуток склав 5 368,3 тис. грн. , інші доходи 225,2 тис. грн. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5 536,3 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 855,6 тис. грн. РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1Аналіз валюти бухгалтерського балансу Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс , в якому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеного балансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність і полегшується його аналіз. Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення „хворих” статей балансу: . наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка свідчить про вкрай незадовільну роботу підприємства і в результаті цього його вкрай незадовільний фінансовий стан ; . наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк ; . наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250); . наявності простроченої кредиторської заборгованості. На основі діючого балансу АТ „Електромех” побудуємо спрощений баланс (табл. 1) Із таблиці 1 видно , що товариство значно покращило своє фінансове становище , валюта балансу зросла на 15 295,2 тис. грн. , тобто практично у 2,5 разів збільшилася сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Таке значне збільшення загального капіталу свідчить про прискорене зростання виробничих потужностей підприємства і заслуговує високої оцінки його діяльності. Товариство прибуткове , за рік сума нерозподіленого прибутку зросла з 72,7 тис. грн. до 3 316,0 тис. грн., тобто на 3 243,3 тис. грн. Для того щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей . така оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і вертикального (структурного) аналізів. При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величин статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам. Вертикальний аналіз використовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.

Еще можно вспомнить историю про то, как один сисадмин здорово рассказывал анекдоты. Вызовет его, бывало, босс на выволочку: почему бэкапы не делаются и мыши не чищены? А через десять минут из кабинета взрывы хохота раздаются, и через час выползают босс и сисадмин «на бровях», обнявшись, словно лучшие друзья Как распознать? Ну, если вы не пышногрудая блондинка, то на позицию Айседоры Дункан можете попасть только благодаря своим выдающимся достижениям. Поэтому спокойно сидите, мочите фрагов в Quake и Unreal, и как только попадете в Топ 10 игроков, за вами приедет белый лимузин и отвезет вас на работу вашей мечты (если на лимузине сдвижная дверь и мигалки, лучше поискать другую область приложения своих творческих сил). Найм вслепую Раньше этот найм очень широко практиковался на больших заводах или в крупных компаниях, где силен кадровый отдел, а люди из ИТ-отдела это разновидность мышей, которые ползают под столами с какой-то сетью (рыбу ловят?). Теперь стало поменьше таких контор разоряются потихоньку. Суть найма вслепую в том, что программист приходит в кадровый отдел, говорит кадровикам, что он крут (дипломы, сертификаты, резюме на глянцевой бумаге), просит большую зарплату

1. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника

2. Электроснабжение цехов механического завода

3. Учет основных средств предприятия "Ремонтно-механический завод"

4. Стимулирование труда на предприятии "Ижевский механический завод"

5. Анализ себестоимости продукции и разработка мероприятий по ее снижению (на примере УП "Клецкий механический завод")

6. Отчет о первой технологической практике на Опытном заводе Луч
7. Отчет по производственной практике (завод "Фиолент")
8. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

9. Отчет по преддипломной практике ООО «Астон» 2

10. Отчет о преддипломной практике на примере деятельности частного предпринимателя в торговом павильоне

11. Отчет по преддипломной практике ОООХолод

12. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

13. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

14. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

15. Отчет по производственной практике в Агенстве по торговле недвижимостью

16. Отчет по практике по Turbo Pascal

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)

18. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

19. Отчет практики по политологии

20. Отчет по ознакомительной практике на АО ММК

21. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

22. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)
23. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
24. Отчет по слесарно-механической практике

25. Технический отчет по практике

26. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

27. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

28. Отчет о практике в Сбербанке

29. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании

30. Бухгалтерский учет (отчет по практике)

31. Отчет по практике на АО "Белсвязь". Бухгалтерский учет (материалы)

32. Отчет о прохождении практики в продакшн-студии "Губерния"

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

34. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

35. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)

36. Отчет по профессиональной практике в колледже Московского Гуманитарного Университета

37. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ /без тех.процесса/

38. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)
39. Отчет по управленческой практике в турфирме
40. Отчет о прохождении медицинской практики в Марьяновском доме-интернате

41. Отчет по практике

42. Отчет по практике

43. Отчет прохождениия практики

44. Отчет по строительной практике

45. Отчет по технологической практике на Мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь"

46. Отчет о практике специальности Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений

47. Отчет по педагогической практике

48. Отчет по практике

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Электроснабжение автомобильного завода

50. Отчет по производственной практике

51. Отчёт по практике на Минском фарфоровом заводе и в НИИСМе

52. Электроснабжение завода

53. Отчет по учебно-ознакомительной практике в Одесском порту

54. Отчет по учебной практике
55. Отчет по производственной практике
56. Отчет по ознакомительной практике

57. Отчет по летней практике в ОАО ТНГФ

58. Хозяйственная деятельность предприятия (отчет о практике по пансионату Янтарь)

59. Отчет о прохождении ознакомительной практики

60. Отчет по практике

61. Отчет по строительной практике

62. Отчет о магистерской практике (АО Норд)

63. Отчет о производственной практике (АО Норд)

64. Отчет по бухгалтерскому учету (практика)

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Отчет по практике

66. Отчет по производственной практике по бухгалтерскому учету на ГХЗ

67. Отчет о практике ЗАО АРЭК предприятие Республики Казахстан

68. Отчет по практике "Межевое дело"

69. Отчет о производственной практике в ОПХ племзавод Боровское, Новосибирской области

70. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)
71. Отчет по первичной ознакомительной практике
72. Отчет о практике в сбербанке

73. Отчет о прохождении практики в ТОО "Автопарк"

74. Отчет о прохождении ознакомительной практики в правоохранительных органах

75. Отчет по производственной практике

76. Отчет прохождения производственной практики на ОАО САНТИЗ

77. Отчет о технологической практике на предприятии ГП "Шахта Перевальская"

78. Отчет по производственной практике. Характеристика коксохимического производства

79. Электроснабжение механического цеха машиностроительного завода

80. Отчет комплексной психолого-педагогической практики

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Выбор и расчёт схем электроснабжения завода

82. Проектирование системы электроснабжения завода

83. Проектирование системы электроснабжения цеха машиностроительного завода

84. Электроснабжение завода механоконструкций

85. Электроснабжение металлургического завода

86. Электроснабжение нефтеперерабатывающего завода
87. Отчет об экономической практике в ЗАО «КОМДИВ»
88. Отчет по практике на ОАО "Ижевские мотоциклы"

89. Отчет по производственной практике в управлении "Сантехмонтаж" ОАО "КМАпроектжилстрой"

90. Оценка инженерной, пожарной и химической обстановок на ОНХ "Маш завод"

91. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

92. Отчет о посещении Государственной Третьяковской Галереи

93. Ломоносовский фарфоровый завод

94. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

95. Отчет по работе с программами SysInfo, PrintFx, FontEdit, Snipper

96. Отчет по стоматологии

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

98. Проектирование фундамента 4-хэтажного администратиного здания маслоперерабатывающего завода в пос. Ахтырский Абинского района

99. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения

100. Расчёт теплотехнической эффективности замены барабанного холодильника на колосниковый на Паранайском цементном заводе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.