Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія шлюбу та сім’ї

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Р Е Ф Е Р А Т з соціології Тема: “ Соціологія шлюбу та сім’ї ” П Л А Н Шлюб та сім’я як об’єкт соціального дослідження. Основні функції сім’ї. Проблеми планування сім’ї. Фактори кризи сучасної сім’ї. Чинники, що впливають на вибір партнера. Причини виникнення конфліктів. Висновок. Література 1. Шлюб та сім’я як об’єкт соціального дослідження. Сім’я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни. Життя більшості людей так чи інакше пов’язане з сім’єю – своєрідним мікросвітом, де сплітаються складні економічні, політичні, психологічні, фізіологічні та соціальні проблеми. Будучи залежним від економічного становища країни, від політики, рівня культури, сімейне життя впливає на стан національної економіки, політичні події, тощо. Вивчення сім’ї, шлюбу має глибоке практичне значення, воно є важливою передумовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються у суспільстві. Соціологія шлюбу і сім’ї – галузь соціології, яка досліджує формування розвиток і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин. Можна виділити два основних напрями у цій галузі: 1 - дослідження історії сім’ї; 2 - аналіз сучасної сім’ї. Перший напрям зосереджує увагу на походженні сім’ї, її розвитку в різних економічних, соціокультурних умовах. Другий вивчає взаємини у сім’ї, взаємодію сім’ї та суспільства. Соціологія шлюбу і сім’ї як соціологічна теорія одержала значний розвиток за кордоном. Найвідомішими її спеціалістами є І.Най, Дж. Хілл,І. Гуд ( США), Ф. Мішель, А. Жірар, М. Бекомбо (Франція). У колишньому Радянському Союзі соціологія шлюбу та сім’ї почала активно розвиватися лише у 70-80рр. ХХст. Провідними вченими у цій галузі є А. Харчев, М. Мацковський, А. Антонов, Ю. Якубова та інші. Шлюб – історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма стосунків між жінкою та чоловіком, що визначає їх права і обов’язки стосовно одне одного і дітей. Британський соціолог Е. Бідденс визначає шлюб як соціально визнаний і схвалений союз двох дорослих індивідів чоловічої і жіночої статі. Таким чином, шлюб є соціальним інститутом, через який суспільство впорядковує й санкціонує статеве життя чоловіків і жінок, встановлює їхні подружні та батьківські права й обов’язки. Сім’я є складнішим поняттям ніж шлюб, адже поєднує в собі риси соціального інституту і малої соціальної групи. Як соціальний інститут сім’я характеризується сукупністю соціальних норм, зразків поведінки, що регламентують взаємини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, тощо. Кожну конкретну сім’ю можна розглядати як засновану на шлюбі або кровній родинності малу соціальну групу, члени якої поєднані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю, взаємодопомогою, тощо. Отже, сім’ю можна розглядати, по-перше, як історично конкретну систему взаємин між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, і по-друге, як малу соціальну групу, члени якої поєднані шлюбними, родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю та соціальною необхідністю, обумовленою потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення.

2.Основні функції сім’ї. Сім’я як соціальний інститут виконує певні соціальні функції. Соціологія вбачає функції сім’ї у виявленні активності, життєдіяльності сім’ї та її членів. На сучасному етапі виділяють такі основні функції сім’ї: репродуктивну; виховну; економічну і побутову; первинного соціального контролю; духовно-емоційну; сексуальну. Репродуктивна функція сім’ї полягає у забезпеченні біологічного відтворення суспільства і задоволенні потреби людини в дітях. Виховна – в соціалізації молодого покоління, підтриманні безперервності суспільства, задоволенні потреб у батьківстві, контактах з дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях. Економічна і побутова дають змогу підтримувати фізичне здоров’я членів суспільства, економічно утримувати неповнолітніх і непрацездатних, доглядати дітей, надавати і отримувати господарчо-побутові послуги. Первинний соціальний контроль є важливою функцією, адже сім’я здійснює первинну моральну регламентацію поведінки людини в різних сферах життєдіяльності, а також відповідальності і забов”язань у стосунках між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, формує і підтримує моральні і правові санкції за неналежну поведінку і порушення моральних взаємин між членами сім’ї. Духовно-емоційна – забезпечує розвиток особистісних якостей членів сім’ї, сприяє їх духовному взаємозбагаченню, здійснює емоційну стабілізацію індивідів і їх психологічну терапію, психологічний захист, надає емоційну підтримку. Сексуальна функція – суспільна роль полягає у реалізації сексуального контролю щодо особи, індивідуальна - у задоволенні сексуальних потреб людини. Розглянуті функції сучасної сім’ї є узагальненими і не вичерпують переліку функцій сім’ї. Існування їх зовсім не означає виконання кожною конкретною сім’єю кожної функції. До того ж інститут сім’ї постійно змінюється, що зумовлено розвитком суспільства, і , отже зміною суспільних потреб. На систему конкретних цінностей, норм та їх взаємозв’язок із сімейною поведінкою на різних стадіях розвитку сім’ї істотно впливають соціально-економічні, історичні чинники. Сукупність норм та санкцій інституту шлюбу регулює стосунки між чоловіком та дружиною. Одні норми ( обов’язкові права) мають юридичний характер і регламентуються законодавством. У кожній країні така регламентація здійснюється на основі кодексу про шлюб та сім”ю”. Інші норми регулюються мораллю, звичками, традиціями. До них належать норми залицяння, шлюбного вибору, дошлюбної поведінки, виховання дітей, сімейний відпочинок, тощо. Як малу соціальну групу сім’ю розглядають тоді, коли дослідженню піддаються стосунки між індивідами, які становлять сім’ю. Такий підхід дає змогу встановити мотиви і причини розлучень, динаміку подружніх стосунків, характер взаємин між батьками та дітьми. Але, акцентуючи увагу на проблемах міжособистісної взаємодії, не можна абстрагуватись від того, що вони тісно пов’язані з існуючими в суспільстві нормами, цінностями, зразками поведінки.

Групова поведінка залежить від економічних, соціокультурних умов життєдіяльності групи. 3. Проблеми планування сім’ї. Особливості сучасної демографічної ситуації в українському суспільстві ( низький рівень народжуваності) вимагають аналізу концептуальних засад щодо планування сім’ї як соціального явища і створення науково обґрунтованої концепції, яка б могла стати теоретичною базою для вироблення і реалізації суспільних заходів у забезпеченні права особи, сім’ї на вільний і відповідальний вибір кількості дітей і часу їх народження. Наприкінці ХІХ ст. у Європі був поширений мальтузіанський підхід до проблеми регулювання народжуваності. Теорія Томаса Мальтуса( 1766-1834) ґрунтувалася на припущенні, що населення має внутрішню тенденцію до необмеженого розмноження і що саме зростання населення породжує голод, безробіття, соціальну нерівність, тощо. Уповільнення темпів зростання і зменшення чисельності населення Мальтус Розглядав як найважливіший засіб встановлення загального благоденства. Він вважав, що існує два види перешкод зростанню населення: руйнівний( голод, війни, епідемії); запобіжний( утримання від народження дітей) Сам автор цієї концепції, хоча й був через неї відлучений від церкви, надзвичайно негативно ставився до абортів і контрацепції, вважаючи, що шлях до зниження народжуваності - у пізнішому вступі в шлюб і сексуальному утриманні у шлюбі. На початку ХХст. виникли суспільні течії, засновані на мальтузіанській теорії, означені поняттям “неомальтузіанство”. Вони брали до уваги негативне ставлення церкви до штучних абортів, але замість утримування в сексуальних стосунках, запропонували широку рекламу і поширення знань про контрацептивні методи. Теоретичну позицію неомальтузіанства охоче сприймали найрізноманітніші соціальні групи. Суть її полягала у припущенні, що кожна людина і кожна сім’я намагаються поліпшити свій достаток шляхом обмеження кількості дітей, і якщо доступ до засобів регулювання народжуваності буде забезпечений, вона знижуватиметься. Така точка зору визначала демографічну політику в країнах Західної Європи аж до 1960-70рр. Де-які фахівці визнають, що в основі заборони абортів у СРСР у 1936р. була саме неомальтузіанська теза про зростання народжуваності у разі обмеження запобіжних заходів. Необмежене використання протизаплідних засобів і абортів не сприяють зниженню народжуваності, адже вони не впливають на індивідуальну потребу в дітях, яка, як правило, залишається стабільною протягом життя одного покоління. Таким чином, регулювання доступності засобів запобігання вагітності і дітонародженню позначається більше не на народжуваності, а на здоров’ї населення. Соціологічні дослідження свідчать, що поліпшення умов життя – особлива цінність. А поліпшення матеріальних умов життя підвищує можливості для реалізації потреби в дітях. До того ж підвищення рівня добробуту сім’ї істотно змінює її стиль життя і створює нові можливості для розвитку поза сімейних орієнтацій. Поліпшення умов життя відкриває перед сім’єю нові перспективи і стимулює активність, спрямовану на реалізацію потреб даної сім’ї.

Кінець грудня 1936 року приніс Галині Козубській звільнення з осоружного виправного закладу. Дівчина, повернувшися до Кременця, відновила діяльність в ОУН і продовжила навчання в ґімназії. Ґімназисткою стала й молодша сестра Ірина. За перших совітів дівчина навчалася в радянській десятирічці, як і наймолодший із Козубських – Олег. Галина по закінченню ґімназії вступила на факультет соціології Варшавського університету, студії в якому перервала німецько-польська війна. Юрій Козубський відбув свій термін у Кременецькій в’язниці й перед Різдвом 1935 року переступив поріг батьківської хати. Відразу ж записався до хору церкви Воздвиження Чесного Хреста під орудою Юрія Кульчинського. Вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії, а через рік став студентом хімічного факультету політехнічного інституту в Данціґу. Українські студенти гуртувалися тут в організаціях і товариствах «Заграва», «Чорноморе», «Основа», «Пласт». Юрко став членом товариства «Чорноморе», поновився в «Пласті» й продовжив нелеґальну працю в ОУН

1. Соціологія сім’ї

2. Мікробіологія та санітарія харчових продуктів

3. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

4. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

5. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

6. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин
7. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
8. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

9. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

10. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

11. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

12. Людина: біологія й соціологічні проблеми

13. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

14. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

15. Національне та міжнародне право

16. Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

17. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

18. Роль та місце жінки у общині

19. Соціологія культури

20. Анальгетики та спазмо анальгетики, плюси та мінуси терапії

21. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

22. Новокаїн та місцева анастезія
23. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва
24. Україна та міжнародні економічні організації

25. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

26. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

27. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

28. Соціальні ролі та особистість

29. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

30. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

31. Ідентифікація у сучасній соціології

32. Основи соціології

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

34. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

35. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

36. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

37. Соціологічне вчення Спенсера

38. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
39. Соціологічне інтерв’ю
40. Соціологія - наука про суспільство

41. Соціологія конфлікту

42. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

43. Соціологія освіти

44. Соціологія як наука

45. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

46. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

47. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

48. Соціальна система та її структура

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

49. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

50. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

51. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

52. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

53. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

54. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
55. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми
56. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

57. Міський бюджет: пріоритети та механізми

58. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

59. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

60. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

61. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

62. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

63. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

64. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

65. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

66. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

67. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

68. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

69. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

70. Соціальне та особисте страхування
71. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
72. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

73. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

74. Основи мікробіології

75. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

76. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

77. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

78. Благоустрій та озеленення території мотелю "Меркурій" у м. Жидачеві

79. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

80. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Протипіхотні міни та підривні заряди

82. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

83. Міста Австралії та Океанії

84. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

85. Місцеве та регіональне самоврядування

86. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
87. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
88. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

89. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

90. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

91. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

92. Суть та принципи соціальної держави

93. Вибір між патентною охороною та засекречуванням

94. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

95. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

96. Великобританія та її визначні міста

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

97. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

98. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

99. Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.