Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра політології з дисципліни «Політологія» студента групи, курсу спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання shura19@ya dex.ru Викладач: РІВНЕ - 2003 Тема №17: Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства ЗМІСТ сторінка 1. Сутність і функції політичної 3 2. Політична свідомість і поведінка в структурі політичної культури соціального суб’єкта. Політична 6 3. Типи політичної . 10 4. Сучасний стан та проблема підвищення політичної культури в Україні. 11 13 Номер залікової книжки – 1. Сутність і функції політичної культури. Процеси перетворень в суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою. Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожному, то вони є запорукою захисту власної гідності, свободи і прав. Байдужість людини до політичного життя, відсутність політичної освіти сприяють можливості маніпулювання нею. Суспільство, що бажає зберегти свободу, повинно усвідомити свою відповідальність за власну долю, долю країни. Отже, необхідно формування ціннісних орієнтацій, настанов та моделей поведінки, які б відповідали вимогам становлення та збереження демократичної держави. Що ж є політична свідомість та політична культура? В чому полягає їх специфіка відносно різних типів суспільної взаємодії? Для того, щоб це з’ясувати, розглянемо в лекції такі питання. Поняття політичної культури зараз стійко увійшло в склад ключових категорій політичної науки. Це зумовлене тим, що політичний процес при всіх притаманних йому випадковостях, непередбачених подіях, альтернативності ситуацій ,що виникають, підкоряється внутрішнім закономірностям, що не можуть бути виведені безпосередньо ані з економіки, ані з психології. Дослідження в області політичної культури допомагають глибше побачити закономірності політичного процесу, особливості політичної свідомості і поведінки людей в сучасному суспільстві. Аналіз проблеми політичної культури дає можливість зрозуміти, чому групи людей або цілі народи, діючи в межах ідентичних політичних систем, але ж виховані на різних цінностях та маючи різноманітний історичний досвід, по-різному сприймають одні і ті ж політичні події, по-різному поводять себе в одних і тих же політичних ситуаціях. Термін культура (“cul ura”) з’явився у Стародавньому Римі і означав для римлян не що інше як обробку землі, вирощування. Увійшовши в буденну людську мову, в ході частого вживання, це слово втратило свій первісний зміст і стало означати найрізноманітніші аспекти людської поведінки, а також види діяльності. У тому числі стало досить вживане словосполучення “політична культура”, “рівень політичної культури” і т.п. Поглиблене вивчення політичної культури дає, крім того, можливість передбачати реакцію населення на конкретні політико-управлінські рішення, передбачити певні міри, що забезпечать ефективність їх реалізації.

Свої витоки проблема політичної культури бере в працях стародавніх мислителів, які зверталися до питань нравів, соціальної етики, критеріїв ідеального громадянина і правителя. Виникнення перших знань про політику і їхнє використання на практиці в античній Греції можна розглядати як зародження політичної культури. Чисто термінологічно поняття «політична культура» було вперше вжите німецьким філософом Іоганом Гердером ще в XVIII ст. Згодом, особливо в кінці XIX – початку XX ст. дана категорія використовується в політичних дослідженнях різноманітними політичними школами, в тому числі, і вченими Росії: В.І.Гер’є, В.В.Івановським, М.Я.Острогорським. В 50-і роки нашого сторіччя в західній політології виникає теоретичне спрямування, що досліджує соціокультурний зміст , процесів, в основі якого було розуміння зумовленості політики культурою. Теорія політичної культури відбила прагнення дослідників подолати формальні, інституалізовані методи вивчення політики. Основна увага була спрямована на вивчення ціннiсно зумовлених зв'язків між владою і суспільством, виявлення залежності між процесом прийняття політичних рішень і політичною поведінкою. Внесок у розробку теорії політичної культури внесли Г.Алмонд і С.Верба, С.Липсет, М.Дюверже, У.Розенбаум, М.Кроз’є. Найбільш відоме визначення політичної культури дане Г.Алмондом і С. Вербою в книзі «Громадянська культура» (1963 р.). Під політичною культурою вони розуміють: «.iнтернаціоналізацію політичної системи через пізнання, почуття і судження її членів». Вона виступає як сукупність психологічних орієнтацій людей по відношенню до політичних об'єктів. Даний підхід тяжіє до ототожнення політичної культури і політичної свідомості. Прибічники, так званої всеосяжної інтерпретації, включають в політичну культуру поряд з психологічними настановами і відповідні їм форми поведінки суб'єктів. Третю групу склали так звані об’єктивістські підходи, що розкривають зміст політичної культури через санкціоновані норми поведінки громадян і груп. Для четвертої групи уявлень характерно визначення політичної культури як нормативної моделі бажаної поведінки і мислення. Дослідження в області політичної культури в вітчизняній науці були ускладнені. Політична культура являє собою систему історично сформованих відносно тривких настанов переконань, уявлень, ціннісних орієнтацій, моделей поведінки в діяльності суб'єктів політичного процесу. Вона містить у собі культуру політичної свідомості, культуру політичної поведінки і культуру функціонування політичних інститутів. Політична культура містить знання про політику, знайомство з фактами, інтерес до них, оцінку політичних явищ, оціночні думки про те, як повинна здійснюватися влада, емоційну сторону політичних позицій, як наприклад, любов до Батьківщини, негативне ставлення до проявів екстремiстських настроїв, визнані в суспільстві зразки політичної поведінки, що визначають як можна і як слід діяти в політичному житті. Слід розрізняти політичну культуру особистості і політичну культуру суспільства. Для характеристики політичної культури особистості важливо прищепити усвідомлення його суті і мети політичного процесу, знання своїх прав і обов'язків, міру включеності в реалізацію політичної влади.

Політична культура суспільства – інституалізований і неінституалізований історичний і соціальний досвід національної і наднаціональної спільнот. Історичні традиції справляють активний формуючий вплив на політичну діяльність індивідів великих і малих соціальних груп. Інакше кажучи, політична культура суспільства є зафіксований у законах, звичаях, традиціях, політичний досвід суспільства, рівень уявлень про політичний процес. Вивчення політичної культури дає можливість зрозуміти одну з найважливіших її функцій – прогностичну, що виявляється у впливі її на динаміку політичного життя. Політична культура надає певне спрямування політичному процесу, виявляє вплив на формування і діяльність політичних інститутів, зумовлює поведінку різноманітних соціальних груп. Вона – найважливіша частина соціального клімату, що сприяє появі і сприйманню нового в суспільстві. Нормативно-регулююча функція спрямована на забезпечення налагодженого і стабільного функціонування політичної системи. Політична нормативність включає людину в сферу прийнятої для даного режиму влади політичної поведінки. Комунікативна функція в тому, що через політичні традиції особистості передаються зразки поведінки, забезпечується спадкоємність в суспільному розвитку. Необхідно відзначити, що політична культура є найбільш консервативний елемент політичної системи. Однак стабiлiзацiя політичного процесу в Україні, багато в чому залежатиме від перетворень в полiтико-культурній сфері. Прийнято виділяти такі функції політичної культури: . гуманістична (людино творча), тобто розвиток суспільного (політичного) потенціалу людини; . пізнавальна (гносеологічна), бо політична культура є засобом пізнання і самопізнання політичного життя суспільства; . інформаційна – функція трансляції соціального досвіду, яка забезпечує зв’язок політичних досягнень поколінь всіх часів; . комунікативна – функція політичного спілкування, яка забезпечує адекватність взаєморозуміння; . ціннісно-орієнтаційна, тобто політична культура задає певну систему координат, своєрідну “картку політичних, життєвих цінностей”, в яких існує і на які орієнтується людина; . нормативно-регулююча (управлінська), яка проявляється в тому, що політична культура виступає засобом соціального контролю за поведінкою людини. Політичні традиції відіграють важливу роль у формуванні зразків політичної поведінки. Для радянської політичної культури базовою моделлю є тоталітарно-етатистська політична культура з атавізмами патерналізму. Перевага держави над людиною, тотальне підпорядкування людини так званим вищим державним інтересам, розцінювання iї як гвинтика у величезному соціальному механізмові, виступали її характерними ознаками. В цьому характері політичної культури відбилася і своєрідність геополітичного положення нашої країни, немов би, на стику двох цивілізацій – Європи і Азії. На відміну від західноєвропейської культури, яка проникнена духом iндивiдуалiзму, для країн Сходу характерна зневага метою і цінностями окремої особистості, неприпустимість політичного плюралізму. Можна виділити такі риси як: персонiфiкацiя влади, тяжіння політичних лідерів до прямих, позаопосередкованих політичними інститутами, контактів з масами.

Утм цей формальний взамозвязок понять «наця»  «держава» не означа хньо понятйно дентичност, тотожност. Наця належить до груп, як Вебер характеризував як Gemeinschaften, тобто тих спльнот, як виникають на основ почуття спльност, солдарност, почуття належност до групи. Держава, у свою чергу, була прикладом Gesellshaft, тобто суспльства, створеного свдомо для досягнення певно мети, наслдком певно полтики. Наця розглядаться в контекст розвитку та снування культури, держава у звязку з питанням полтично влади. Проте, хоча «наця»  «держава» належать до фундаментально рзних суспльних категорй, вони мають спвснувати, особливо в модерну епоху. Держава може вижити лише тод, коли сну почуття дност нацонально спльноти, особливо в питанн пдтримки державно влади. Водночас наця здатна зберегти свою культуру, тобто свою нацональну ндивдуальнсть, лише завдяки протекц державно влади. Зрозумло, що ц мркування стосуються епохи, коли зростання конкуренц мж нацями  вдповдними державами, наростання мпералстичних тенденцй зробили питання протекцонзму полтично влади над ншими сферами буття нац надзвичайно актуальними

1. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

2. Політична влада у світі та в Україні

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

5. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

6. Політична влада
7. Політична влада
8. Політична еліта, лідерство і демократія

9. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

10. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

11. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

12. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

13. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

14. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

20. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

21. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

22. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
23. Суспільна думка та політична філософія
24. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Утворення Скіфії та її політична історія

27. Суспільно-політична діяльність Костомарова

28. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

29. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

30. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

31. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

32. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

34. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

35. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

36. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

37. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

38. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
39. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
40. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

41. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

42. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

43. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

44. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

45. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

46. Політичні партії в Україні та їх основні типи

47. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

48. Політичня система як механізм влади

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Розвиток політичної думки України

50. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

51. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

52. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

53. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

54. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
55. Релігія та віра як феномен в історії суспільства
56. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї

57. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

58. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

59. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

60. Виробництво та його роль в житті суспільства

61. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

62. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

63. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

64. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

65. Cучасні політичні партії в Україні

66. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

67. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

68. Поняття громадянського суспільства і правової держави

69. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

70. Політичний іслам
71. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
72. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

73. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

74. Політична географія як складова частина СЕГ

75. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

76. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

77. Політична система Великовританії

78. Політично-правова теорія Жана Бодена

79. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

80. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

81. Управління духовними процесами суспільства

82. Мова і культура в житті суспільства

83. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

84. Ідейно-політичне життя Полтавщини

85. Історія України. Соціально-політичні аспекти

86. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
87. Політична діяльність Лазара Кагановича
88. Політична історія Галицько-Волинського князівства

89. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

90. Політична система Української козацької держави

91. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

92. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

93. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

94. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

95. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

96. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

97. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

98. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

99. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

100. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.