Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ Макаренкова Анастасія Анатоліївна УДК 534.7 621.391.8Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки 01.04.06. – Акустика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті гідромеханіки Національної академії наук України Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Грінченко Віктор Тімофійович, Інститут гідромеханіки НАН України, директор. Офіційні опоненти – доктор фізико-математичних наук, професор Селезов Ігор Тімофійович, Інститут гідромеханіки Національної НАН України, зав. відділом гідродинаміки хвильових процесів. – кандидат фізико-математичних наук, доцент Петріщев Олег Миколайович, доцент кафедри акустики Національного технічного університету України “КПІ”. Захист відбудеться “15” травня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України за адресою: 03057, Київ, вул. Желябова, 8/4. Тел.: (044) 456 - 43 - 13, факс (044) 454-42-29. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту гідромеханіки НАН України. Автореферат розіслано “9” квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор Криль С.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Дослідження акустичних характеристик звуків дихання (аускультація) протягом сторіч залишалося мистецтвом, що базується на фізіологічних можливостях слухових органів, суб'єктивному сприйнятті звукових образів, та на практичному досвіді лікаря, що дозволяє виконувати їх якісну оцінку. Великий обсяг інформації про функціональний стан дихальної системи, якій міститься у звуках дихання, стимулював інтерес до їх досліджень. Успіхи в розвитку акустоелектроніки та комп’ютерних технологіях, екологічна безпека аускультації, сприяли розширенню фізичних досліджень даного напрямку акустики та практичному використанню цих результатів. Необхідність рішення завдань, які ще недостатньо повно вивчені: перехід звуку з біотканин на прийомні перетворювачі, принципи побудови перетворювачів, вплив на них фізичних полів, обробка та об'єктивізація звуків дихання, обумовили актуальність теми дисертації. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження та результати, що увійшли до дисертаційної роботи, є частиною комплексних наукових програм Інституту гідромеханіки НАН України: “Розробка та впровадження нового методу автоматизованої аускультативної діагностики органів дихання“ (номер державної реєстрації 0104U010481), “Розробка та програмна реалізація алгоритмів рангової та адаптивної обробки звуків дихання, з метою формування діагностичних ознак захворювань респіраторної системи“ (номер державної реєстрації 0105U006155), “Розробка та створення дослідних зразків високочутливих електронних стетофонендоскопів для аускультації звуків життєдіяльності людини“ (номер державної реєстрації 0107U007084).

Результати дисертаційної роботи увійшли у звіти по цим темам. Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в одержанні нової якісної інформації про фізичні процеси переходу звуку з одного безперервного середовища в інше, що відрізняються хвильовими опорами, в виборі шляхів побудови ефективних перетворювачів для реєстрації звуків дихання, виявленні перешкод перетворювачів звуку, виявленні та об'єктивізації аускультативних ознак у звуках дихання хворих і розробці фізичних гіпотез генерації додаткових звуків. Для досягнення цієї мети вирішувалися наступні завдання: - виявлення фізичних особливостей переходу звуку з біотканин на електроакустичні перетворювачі; - розробка принципів побудови та створення нових спеціальних високоефективних електроакустичних перетворювачів та дослідження їх акустичних характеристик; - дослідження і класифікація перешкод перетворювачів та розробка методів зниження перешкод; - формування електронної цифрової бази звуків дихання веріфікованних здорових і хворих на пневмоконіоз пацієнтів; - виявлення та об'єктивізація аускультативних ознак, які містяться в звуках дихання хворих на пневмоконіоз; - розробка фізичних гіпотез генерації додаткових звуків дихання хворих на пневмоконіоз. Об’єктом дослідження є звуки життєдіяльності людини. Предметом дослідження є характеристики звуків дихання здорових і хворих людей. Методи дослідження - теоретичні, при вивченні фізичних процесів переходу звуку з одного середовища в інше, при розрахунку характеристик електроакустичних перетворювачів, при розробці фізичних гіпотез генерації звуків дихання. Експериментальні, при дослідженні акустичних характеристик перетворювачів звука, формуванні електронної цифрової бази звуків дихання, обробки звуків дихання, і виявленні та об'єктивізаціі характерних аускультативних ознак. Наукова новизна одержаних результатів. 1. Вперше у фізичній акустиці, на основі переходу звуку, з одного безперервного середовища в інше, що відрізняються хвильовими опорами, розроблені принципи побудови ефективних засобів реєстрації звуків життєдіяльності людини. 2. Вперше дослідженні та класифіковані перешкоди електроакустичних перетворювачів: звукових, вібраційних та електромагнітних полів, запропоновані методи їх зниження. 3. Вперше сформована електрона цифрова база звуків дихання верифікованих здорових і хворих на пневмоконіоз пацієнтів, об’єктивізовані аускультативні ознаки, характерні для визначеного виду захворювання. 4. Одержали подальший розвиток фізичні гіпотези генерації додаткових звуків дихання в дихальної системи хворих на пневмоконіоз. Достовірність одержаних результатів забезпечується використанням: 1. Відомих перевірених теоретичних методів оцінки електронних, акустичних, і механічних характеристик перетворювачів звуку. 2. Методів фізичних вимірів, з заданою точністю, а також проведенням експериментальних досліджень у контрольованих умовах фізичних полів. 3. Стандартних клінічних методик верифікації функціонального стану дихальної системи людини, звуки дихання яких досліджувалися. Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: - результати фізичних досліджень процесів переходу звуків з одного середовища в інше, можуть бути використані при створенні нових високоефективних, спеціальних електроакустичних перетворювачів, призначених для реєстрації звуків життєдіяльності людини; - розроблені, апробовані та запатентовані високоефективні електроакустичні перетворювачі, які використовуються в фоноспірографічному комп'ютерному комплексі &quo ;Кора-03М1&quo ; та електронних портативних стетофонендоскопах типу &quo ;Ефон-06&quo ;,&quo ;Ефон-07&quo ;; - сформована електронна цифрова база звуків дихання веріфікованих здорових і хворих людей, може бути використана при розробці нових методів обробки сигналів, об'єктивізації аускультативних ознак пневмоконіоза; - матеріали дисертації можуть бути використані при розробці нового акустичного, екологічно безпечного, неінвазивного методу моніторингу та діагностики захворювань дихальної системи людини, альтернативного рентгенографічному методу.

Особистий внесок здобувача. Результати, висновки та рекомендації, наведені в дисертації, є наслідком власного вивчення і дослідження автора. 1. На основі фізичних закономірностей переходу звуку з одного середовища в інше, розроблені принципи побудови і запропоновані спеціальні, оригінальні високочутливі електроакустичні перетворювачі для аускультації звуків життєдіяльності людини: контактні мікрофони, контактні гідрофони і малогабаритні легкі акселерометри. 2. Запропонована нова методика фізичного градуювання електроакустичних перетворювачів. 3. Експериментально дослідженні, проаналізовані та класифіковані джерела перешкод різних фізичних полів перетворювачів. Запропоновані рекомендації щодо їх зниження. 4. У клінічних умовах сформована електронна цифрова база звуків дихання веріфікованних пацієнтів, всього 600 звукових образів. За допомогою комп’ютерної обробки звуків дихання, виявлено та об’єктивізовано аускультативні ознаки, характерні для звуків дихання хворих на пневмоконіоз. 5. Запропоновані фізичні гіпотези генерації додаткових звуків дихання у хворих на пневмоконіоз, які підтверджені результатами експериментальних досліджень. Співавтору та науковому керівникові д. ф. – м. н.В.Т. Грінченко належить постановка розглянутих завдань, ідея проведення досліджень звуків дихання у хворих на пневмоконіоз та обговорення результатів досліджень. Разом з І.В. Вовком були виконані дослідження джерел перешкод пристроїв цифрової аускультації. Класифікація перешкод перетворювачів була виконана при участі В.Н. Олійника. Верифікація пацієнтів була виконана А.В. Басанец. Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень по темі дисертації доповідалися і обговорювалися на: - Акустичному симпозіумі &quo ;КОНСОНАНС - 2005&quo ; (ИГМ НАН України, Київ 2005); - на V-ої міжнародній конференції &quo ;Інформаційні технології по охороні здоров'я&quo ; (КМАПО ім.П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2005); - 5-ом Всесвітньому конгресі по біомеханіці (Німеччина, Мюнхен 2006); - Акустичному симпозіумі &quo ;КОНСОНАНС - 2007&quo ; (ИГМ НАН України, Київ 2007). - на двох наукових семінарах Інституту гідромеханіки НАНУ. Публікації. Результати дисертаційної роботи викладені у 14 працях, з них 5 опубліковані у рецензованих наукових журналах із переліку фахових видань ВАК України для здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.06 – акустика , та 5 тез доповідей наукових конференцій . Структура і об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, основних висновків, списку літератури. Загальний об’єм містить 148 сторінок основного тексту, в тому числі 44 рисунка та 2 таблиці. Список літератури складається зі 137 найменувань та займає 15 стор. Автор висловлює щиру вдячність своєму науковому керівнику д. ф. -м. н., академіку НАН України Віктору Тимофійовичу Грінченко за постановку задач, постійне наукове керівництво та увагу до роботи та д. мед. наук. А.В. Басанец за допомогу при проведенні досліджень по аускультації хворих на пневмоконіоз. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИУ вступі обґрунтовано актуальність роботи, її зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення роботи, а також надано загальну характеристику виконаної роботи.

В связи с этим очень непочтительно не принимать во внимание этот факт. PЗдравый смысл и хорошие манеры обязывают нас никогда не спрашивать транссексуальных или трансгендерных индивидов, какова их генитальная анатомия и/или какова их сексуальная реакция на других людей. PНаконец, не делайте предположений относительно того, является ли ориентация человека гомосексуальной, бисексуальной или гетеросексуальной. Лицо, находящее уместным раскрыть информацию, касающуюся своей сексуальной ориентации, может самостоятельно сообщить вам об этом. Значительный объем клинической литературы посвящен характеристикам, причинам (этиологии) и методам лечения транссексуализма. Некоторые факторы уже сегодня с точностью установлены. Мы знаем, что большинство транссексуалов являются биологически нормальными индивидами, обладающими здоровыми половыми органами, неповрежденными внутренними репродуктивными структурами и нормальным набором хромосом (XX или XY). Кроме того, транссексуализм, как правило, является самостоятельным отклонением, а не частью более общего психопатологического расстройства, такого как шизофрения или глубокая депрессия

1. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

2. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

3. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

4. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

5. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

6. Сутність витрат та методи їх зниження
7. Кредитний ризик та методи управління ними
8. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

9. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

10. Нормативна база, методика та методи перевірки

11. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

12. Поняття та методи криміналістики

13. Реєстрація приватного підприємства

14. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

15. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

16. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

17. Експертиза та контроль реалізації товару

18. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

19. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

20. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

21. Конфлікти та методи управління ними

22. Реєстрація документів
23. Форми та методи державної підтримки експортерів
24. Розділи та методи практичної психології

25. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

26. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

27. Предмет та метод економічного аналізу

28. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

29. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

30. Характеристика метода эксперимента

31. Методи та способи підключення до мережі Internet

32. Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Проблемы выявления дефектов и характеристики методов неразрушающего контроля

34. Характеристика методов психологического исследования

35. Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система

36. Сравнительная характеристика методов принятия решений относительно инвестиционных программ

37. Прикладные схемы определения метрологических характеристик ядерно-геофизических методов исследования скважин

38. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
39. Разработка методов исследования характеристик генетического алгоритма распределе-ния цепей по слоям в МСМ
40. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

41. Характеристика та послуги ПриватБанку

42. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

43. Антропологічна характеристика та риси людини

44. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

45. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

46. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

47. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

48. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

49. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

50. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

51. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

52. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

53. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

54. Поняття: ознаки та характеристика
55. Предмет, метод, джерела та система фінансового права
56. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

57. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

58. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

59. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

60. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

61. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

62. Пасты для проводящих, резисторных и диэлектрических элементов, их характеристики. Методы формирования рисунка и материалы для герметизации кристаллов и плат

63. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

64. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные

65. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

66. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

67. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

68. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

69. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

70. Метод векторів та його застосування
71. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
72. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

73. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

74. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

75. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

76. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

77. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

78. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

79. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

80. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

82. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

83. Метод моментных наблюдений. Виды норм труда и их характеристики

84. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

85. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

86. Інваріантні характеристики методів навчання
87. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками
88. Методи психології та педагогіки

89. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

90. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

91. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

92. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

93. Форми державності та їх загальна характеристика

94. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

95. Методи вікової та педагогічної психології

96. Основні види діяльності та їх характеристика

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Характеристика засобів і методів психологічної дії

98. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

99. Методи та засоби діагностування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.