Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивація робітників промислового підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ 1 Сучасні підходи до визначення та підвищення ефективності трудової мотивації робітників 1.1 Аналіз мотиваційних теорій 1.2 Розвиток корпоративної культури в процесі мотивації та відповідальності працівників за випуск конкурентоспроможної продукції 1.3 Цільовий підхід до формування і соціального розвитку трудового колективу. Формування цілей організації і окремого виконавця 2 Аналіз стратегічних аспектів управління трудовою мотивацією на підприємстві 2.1 Методи мотивації праці робітників, які існують на базовому підприємстві 2.2 Взаємозв'язок оплати праці з випуском конкурентоспроможної продукції 2.3 Колективно-трудове регулювання трудових відносин 3 Удосконалення системи трудової мотивації робітників 3.1 Критерії оптимальності мотиваційного процесу з позиції верстатника 3.2 Мотиваційний механізм для персоналу, що обслуговує виробництво роликів неприводних МНЛЗ 3.3 Кореляційна залежність фонду заробітної плати від виробітку робочих цеху 3.4 Проект зміни системи управління. Експертиза організаційно-управлінської системи підприємства 4 Охорона праці 4.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 4.2 Вимоги до освітленості робочого місця. Розрахунок штучної освітленості в приміщеннях ОЦ 4.3 Вимоги до пожежної безпеки Висновки Перелік посилань Вступ Період розвитку економіки і суспільних відносин в Україні і, що не меньш важливо, період розвитку самоусвідомлення її громадян, є перехідним, а значить неврівноваженим, важким. У цей період особливо важливо діяти ефективно. Але ж ситуація постійно змінюється, а відповідно, повинні змінюватися і підходи до вибору ефективних методів роботи. При визначенні цілей виробничої діяльності, часто без обговорення приймаються вузькі цілі фірми, підприємства, наприклад – мінімальні приведені витрати, в останні часи – прибуток. При цьому забувається, що виробництво робе на людей. Його «понадзадачею» є забезпечення потреб людини: з одного боку – споживача, з іншого – виробника. Причому оцінки потреб виробника дуже примітивні. Вони часто обмежуються констатацією необхідності задоволення фізіологічних потреб людини, що напрямки залежить від рівня заробітної плати. Що ж насправді є цілі виробника, якщо він не є власником підприємства? Які критерії оптимальності його дій мають місце у свідомості і підсвідомості? У теорії менеджменту, окремо в теорії мотивації, розглядається це питання. Показано, що тільки продумана увага до інтересів робітників підприємства може забезпечити найліпше довгострокове задоволення цілей самого підприємства. Як середовище, так і технологічні й організаційні системи, що розглядаються, змінюються з впливом часу. Дуже важливо знати тенденції таких змін, вивчати еволюцію систем. Щоб вірно спланувати свої дії при рішенні складних задач, їхню ефективність необхідно розраховувати, а для цього необхідно установити кількісну залежність між критеріями, умовами опрацювання і змінними, що управляють, тобто потрібні математичні моделі. Серед чинників, що здійснюють вплив на трудове поводження і результати трудової діяльності, найважливіше значення має корпоративна культура (КК).

Одна з найбільш прибуткових компаній США – фірма ІВМ вважає, що єдиний чинник, що цементує корпорацію в нашому дуже швидко змінюючомуся світі – це не її технологія, а унікальна етика і корпоративна культура . Можна передбачити, що в міру росту благополуччя товариства, ускладнення матеріального і духовного виробництва, розвитку науково-технічного прогресу, деіндустріалізації виробництва, у міру все більшого переходу до особово-орієнтованого менеджменту, роль КК буде усе більше зростати. Роль розпорядження і конкретних інструкцій буде становитися меньшою, а роль етики і глобальної стратегії фірми – більшою. АТ «НКМЗ» є найбільшим в Україні і відомим у світі виготовлювачем унікального високопродуктивного прокатного, металургійного, ковальсько-пресового, гідротехнічного й ін. устаткування. Машини й устаткування НКМЗ працюють більш ніж у 30 країнах далекого зарубіжжя і у всіх республіках колишнього СРСР. Виробництво машинобудівної продукції високої якості неможливо без надійного технологічного забезпечення, що відповідає сучасною вимогою. Підприємство розташовує достатнім науково-технічним потенціалом, багатим досвідом виготовлення унікальних по своїх характеристиках машин і устаткування, висококваліфікованими кадрами, що завжди забезпечувало конкурентноздатність нашої продукції і високий попит на неї в країні і за кордоном. Професіоналізм фахівців і керівників, їхнє уміння орієнтуватися і працювати в умовах ринку, гнучко і вчасно адаптувати господарський механізм підприємства до змін зовнішнього середовища дозволили колективу устояти в умовах кризи з невеликим падінням виробництва, зберегти свій потенціал і основний кадровий склад. За останні роки у колективі накопичен великийдосвід кадрової політики, формування мотиваційного механізму, виявлення та мобілізації внутрішньовиробничих резервів росту трудової віддачи. Але необхідна перебудова системи керування виробництвом, потрібні нові підходи до складання ефективної системи стимулювання робітників. Відповідно до «моделі прискореного еволюційного розвитку АТ НКМЗ із метою створення конкурентноздатного елітного підприємства світового класу» «НКМЗ» у своєму розвитку повинний пройти 4 етапи. Перший – досягнення високого рівня якості продукції, виробництва і праці з урахуванням вимог нового міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (Система менеджменту якості. Вимоги) і загальних вимог QM філософії загального керування якістю. Якість стає головною метою і головним фактором конкурентноздатності підприємства і рости добробуту його працівників у XXI столітті. «Концепція якості» веде до зміни системи організації керування виробництвом, технології виробництва, корпоративної культури, тобто корінного поліпшення якості продукції, виробництва, праці і життя. Концепція світової ідеології якості базується на тім, що в сучасних умовах рішення проблеми якості усе більше визначається людським фактором, тобто відношенням людей до справи, відношенням керівників до персоналу, ліквідацією бар'єрів між менеджерами і робітниками. Керівництво підприємства відповідає і несе відповідальність за мотивацію, постійні поліпшення, розвиток і підтримку усвідомлення співробітниками вимог замовника з урахуванням потреб і чекання всіх зацікавлених сторін.

В зв’язку з переліченим вибрана тема дипломної роботи є досить актуальною. Ціль роботи – провести досліження стратегічних аспектів управління трудовою мотивацією на сучасному промисловому підприємстві у зв’язку з досягненням ним конкурентних переваг на ринку. В роботі поставлено і вирішено такі задачі: – виконати теоретичні дослідження щодо удосконалення мотиваційного механізму промислового підприємства; проаналізувати методи мотивації, які існують на базовому підприємстві, підходи до стимулювання праці робітників; встановити зв’язок оплати праці робітників з випуском підприємством конкурентоспроможної продукції; розглянути деякі шляхи удосконалення системи трудової мотивації праці на підприємстві; надати рекомендацій щодо проекту зміни системи управління та провести експертизу організаційно-управлінської системи підприємства. 1 Сучасні підходи до визначення та підвищення ефективності трудової мотивації робітників 1.1 Аналіз мотиваційних теорій З самого початку треба відповісти на питання: що ж таке мотивація? Мотивація – це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації. Основні задачі мотивації. формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішньо фірмового спілкування; формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації. Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз процесу мотивації в організаціях, індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними, змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин. Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче. Найпершим і найбільше поширеним методом був метод покарання і заохочення, так названа політика «батога і пряника». Цей метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи. Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів. Такий метод був ефективний при повторюваних рутинних операціях, незначної змістовної частини роботи, неможливості поміняти місце роботи (по різним причинам), а також в умовах бригадних і колективних підрядів, де діяли регламентовані надвишки й утримання. З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чому-небудь. Відчуття нестачі в чому-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб. Вивчення потреб людини привело до появи двох глобальних теорій мотивації: змістовної теорії і процесуальної.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

2. Мотивация учебной деятельности

3. Мотивация деятельности

4. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

5. Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью

6. Мотивация учебной деятельности
7. Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования
8. Условия труда и мотивация

9. Теории мотивации

10. Мотивация работников в современных условиях

11. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

12. Мотивация труда

13. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

14. Мотивация персонала

15. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

16. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)

17. Мотивация труда в мире и в России

18. Принципы мотивации

19. Мотивация персонала организации

20. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

21. Мотивации и стимулирования на рынке труда

22. Мотивация в экономике
23. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде
24. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

25. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?

26. Мотивація робітників в сучасних умовах

27. Мотивация

28. Мотивация и ее роль в системе менеджмента

29. Мотивация и стимулирование работников на примере ТОО Фудмастер

30. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

31. Системы стимулирования и мотивации труда

32. Теории мотивации к работе

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

33. Инвестиционный проект: управление мотивацией

34. Мотивация труда сотрудников

35. Занимательные материалы по физике как средство мотивации учебной деятельности учащихся

36. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков

37. Мотивация с точки зрения теории

38. Мотивация учения младших школьников
39. Субстациональная и процессуальная модели формирования мотивации к добровольческой деятельности
40. Экстринсивная и интринсивная мотивация

41. Мотивация: путь к успеху

42. Мотивация власти в политической психологии

43. Мотивация пользователей интернета

44. Мотив и мотивация

45. Мотивация преступного поведения

46. Мотивация деятельности частных охранников

47. Мотивация как фактор управления личностью

48. Мотивация поведения личности

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Мотивация поведения военных

50. Мотивация преступного поведения

51. Проблемы мотивации в современной психологии

52. Мотивация достижений

53. Ситуативная мотивация и ее исследования

54. Реформа дошкольного образования как препятствие на пути формирования духовно-нравственной мотивации маленького человека
55. Как сформировать мотивацию к добровольческой деятельности у молодежи?
56. Исследования в области развития мотивации достижения в зарубежной и отечественной психологии

57. Мотивация и самомотивация к обучению

58. Сущность и функции трудовой мотивации

59. Мотивация в управлении

60. Проблемы совершенствования мотивации труда государственных служащих (на примере Свердловской области)

61. Исследование мотивации студентов нефизкультурных вузов, избравших своей специализацией спортивные единоборства

62. Социологический анализ доминирующих мотиваций занимающихся в фитнес-клубах

63. Мотивация персонала

64. Рекомендации по мотивации для современных условий

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

65. Способы улучшения мотивации труда

66. Мотивация труда

67. Мотивация в экономике

68. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

69. ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА на МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

70. Накопительные программы как способ поддержки мотивации к покупке в течение определенного срока
71. В погоне за мотивацией
72. Современное корпоративное управление - мотивация сотрудников на основе акций

73. Теория ожиданий: новый подход к мотивации

74. Универсальный процесс мотивации в действии

75. Мотивация пользователей интернета

76. Инструментальное развитие познавательной и учебной мотивации в детском возрасте

77. Мотивация карьеры

78. Мотивация в экономике.

79. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

80. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. Использование технологии интерактивного обучения для повышения мотивации учащихся к изучению немецкого языка

82. Причины и поводы подделок. Личная и групповая мотивации подделок

83. Управление поведением и мотивацией участников маркетинговых каналов

84. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

85. Анализ мотивации персонала на предприятии общественного питания ООО Городок "Печки – Лавочки"

86. Анализ системы мотивации в учреждении образования
87. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
88. Дослідження мотивації на досягнення

89. Заработная плата как основная форма мотивации

90. Использование методов мотивации в работе руководителя

91. История развития понятия мотивация

92. Как стать бизнес-тренером: ценности, мотивация, навыки

93. Методи мотивації в управлінні

94. Механизм мотивации труда работников предприятий отечественного АПК

95. Мотивация - функция управления

96. Мотивация в экономической системе

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

97. Мотивация деятельности в менеджменте

98. Мотивация и ее роль в системе торгового менеджмента

99. Мотивация и оценка деятельности персонала в малом бизнесе

100. Мотивация и стимулирование деятельности в процессах менеджмента. Проектирование системы мотивации в Издательском доме "СК Пресс"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.