Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Київський міжнародний університет Бакалаврська робота на тему «Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів» Київ 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Поняття та функції термінологічної лексики Поняття «термін» в юридичній лексиці Поняття «терміносистема» в юридичній лексиці Історія становлення і розвитку українського юридичного термінознавства2 Історія становлення і розвитку англійського юридичного термінознавства Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. МІЖМОВНА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРАКТИЦІ ПЕРЕКЛАДНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ 2.1 Структурно-семантичні особливості юридичних термінів та їх переклад 2.2 Види та класифікація юридичних термінів за словобудовою в українській мові 2.3 Тремінологічні словосполучення в мові юридичної терміносистеми 2.4 Юридичні тексти в аспекті перекладу 2.5 Лінгвокультурні фактори передачі юридичних термінів Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП З-поміж проблем перекладу англійських термінів українською мовою якнайшвидшого розв'язання потребують питання перекладу юридичної термінології. Труднощі перекладу термінів, які позначають юридичні поняття іншомовної національної терміносистеми права та юриспруденції здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції. Серед суміжних проблем, які постають у цьому зв'язку, головною є доцільність заповнення термінологічних одиниць української терміносистеми права за рахунок певних формально-паралельних терміноформ. Незважаючи на бурхливий розвиток перекладного термінознавства та термінографії, комплексний опис цього прошарку спеціальної лексики на рівні англійської та української мов ще не здійснювався. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідження проблем перекладу правової термінології, оскільки дане питання наразі є ще недостатньо висвітлено у сучасному перекладознавстві. Мета магістерської роботи полягає у виявленні та комплексному аналізі способів перекладу юридичної терміносистеми англійської та української мов Для досягнення цієї мети потрібно вирішити ряд конкретних завдань: - визначити особливості юридичної терміносистеми англійської та української мов, сформулювати основні етапи розвитку англійської та української темріносистеми; - дослідити процеси формування міжмовної юридичної термінології в рамках юридичної термінографії, визначити основні класифікації юридичних термінів; - здійснити структурно-семантичний аналіз перекладу складних юридичних термінів на українську мову. Методи дослідження. У ході дослідження при доборі мовного матеріалу використовувався метод суцільної вибірки. Метод семантико-компонентного аналізу було застосовано для визначення структури юридичних термінів в англійській та українській мовах Метод статистичних підрахунків на основі лексикографічних джерел та правничих текстів різних функціональних типів використовувався для визначення частотності того чи іншого мовного явища. При зіставленні юридичних термінів в англійській та українській мовах було використано аналіз способів та прийомів перекладу юридичної термінології.

Об'єктом дослідження – англомовні та україномовні юридичні терміни та їх преклад. Предмет дослідження виступають способи перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову, структурно-семантичні особливості юридичної термінології в англійській мові Матеріали дослідження. Розгляд формально-паралельних англійських та українських юридичних термінів обмежено використанням складних юридичних термінів та термінів-словосполучень. Вихідними є терміни терміносистеми права Англії. Сучасні англомовні юридичні терміни було дібрано методом суцільної вибірки на основі англомовних англійських юридичних словників. Список юридичних термінів, уживаних у сучасній українській правничій мові, було сформовано на основі шести українських тлумачних юридичних словників. Для уточнення лінгвістичної інформації про терміни було використано також українські та англійські словники іншомовних слів. Усі словники обиралися як за хронологічним (політично зумовленим) принципом, так і за принципом повноти лінгвістичної та юридичної інформації про термін. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що воно ґрунтовно розглядає проблеми перекладу складних юридичних термінів та термінів словосполучень англійської та української юридичної термінології, пропонує нові принципи аналізу прекладених термінологічних одиниць. Теоретичне значення магістерської роботи полягає у тому, що у даному дослідженні виявлено специфіку аналізу способів перекладу термінів англійської та української юридичної терміносистеми. Практична цінність дослідження визначається можливістю використання його результатів у викладанні курсу теорії та практики перекладу (розділ &quo ;фальшиві друзі перекладача&quo ;); у спецкурсах з перекладу юридичних текстів; у спецкурсі з термінознавства. Апробація роботи результати роботи обговорювались на XIV Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (16 травня 2009 р., КиМУ) та опубліковані у статті « Особливості перекладу юридичної терміносистеми». Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії. Робота має 107 сторінок. РОЗДІЛ 1ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Поняття та функції термінологічної лексики Термін &mi us; емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Передача англійських юридичних термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова/ Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань. Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої галузі знань.

Нерозривний зв'язок юридичних понять і відповідних їм термінів виявляється в тому, що упорядкування юридичної термінології неможливо без досить глибокої наукової розробки юридичних понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення. Якщо юридичні поняття визначені недостатньо ясно, про адекватну термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі &quo ;спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними&quo ;. Отже, юридичний термін буває і багатозначним, хоча однією з вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинен дати юридичному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі істотні з його точки зору ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають юридичне значення. Наявність у терміна декількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості юридичного регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення юридичного поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони. Орган або особа, що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції &mi us; норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його загальні основи, організаційні передумови. Поняття «термін» в юридичній лексиці Розвиток сучасних наук, гуманітарних і природничих, вимагає вдосконалення їх термінологічних систем, а отже, дослідження проблем становлення, лінгвістичних особливостей, семантики, дериваційних процесів та стилістичного функціонування галузевих термінологій. Ці проблеми привертали увагу дослідників. Окремі з її численних аспектів розглянуто у працях В. Виноградова, Д. Ушакова, А. Реформатського, В. Лейчика, Т. Кияка, Т. Панько, Ф. Циткіної та ін. Особливого значення в період поглиблення інтеграції країн та міжнародних зв’язків набуває функціонування юридичної термінології у поєднанні з термінологією правознавчих актів, зокрема в юридичних документах, угодах, працях, які містять певні юридичні рекомендації, вимоги та положення. Процеси термінологічної міграції юридичних термінів в юридичний дискурс поширюється, що пов’язано передусім з посиленням впливу правознавчих структур на діяльність у сфері юриспруденції . Термінологічна лексика сучасної англійської мови складається з власних слів та запозичених мовних одиниць переважно лексем латинського походження. Входження юридичної термінології в юридичний дискурс англійської мови супроводжується інтенсивним процесом деривації. У процесі функціонування юридичної термінології в юридичному дискурсі відбуваються певні зміни на семантичному рівні. Більшість юридичних термінів в юридичномуу контексті зберігає свою семантику і когнітивний потенціал; окремі їх частково втрачають, набувають нового юридично-економічного змісту або десемантизуються. Прагматична реалізація досліджуваної термінології в сучасній англійській мові відбувається переважно в текстах монографічних видань, періодичних (наукових і публіцистичних статтях), навчально-методичній літературі, документах, ділових паперах, угодах.

На захдноукранських землях вперше укранськ лричн псн вийшли друком у збрках Вацлава з Одеська «Псн польськ  руськ люду галицького...» (1833) та Жиготи Паул «Псн люду руського в Галичин» (18391840). Помтним явищем було також видання альманаху «Русалка Днстровая», куди увйшли окрем зразки текств. Цнн за збраним матералом були збрники А. Метлинського, П. Лукашевича, а особливо М. Лисенка «Збрник укранських псень», куди увйшло 40 творв з нотами (1858). О. Серов у статт «Музика пвденноруських псень» (1861) вперше обAрунтував потребу вивчення мелодй народно лрики. З Aрунтовними науковими розвдками виступив О. Потебня у двотомнй прац «Пояснення малоруських  спорднених народних псень» (18831887). Значним досягненням укрансько фольклористики було видання ¶. Рудченком збрки «Чумацьк народн псн» (1874) з обширною передмовою. На кнець 19 початок 20 ст. припада публкаця семи випускв «Збрника укранських псень», укладеного М. Лисенком (18681907) по сорок псень у кожному, та дванадцять видань «Збрника народних укранських псень»

1. Формування і становлення української юридичної термінології

2. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

3. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

4. Особливості перекладу юридичної термінології

5. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

6. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
7. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
8. Постмодернізм та українська історична наука

9. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

10. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

11. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

12. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

13. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

14. Особливості перекладу газетної лексики

15. Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

16. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

17. Текстовий потенціал українських прийменників

18. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

19. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

20. Англія та Франція у другій половині XX ст

21. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

22. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
23. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях
24. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

25. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

26. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

27. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

28. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

29. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

30. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

31. Лексико-граматична організація українських військових команд

32. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію

34. Вища освіта України і Болонський процес

35. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

36. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

37. Еволюція форм грошей на українських землях

38. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
39. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках
40. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

41. Національний банк України та особливості його функціонування

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

44. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

45. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

46. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

47. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

48. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

50. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

51. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

52. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

53. Інфляція в Україні та її особливості

54. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю
55. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
56. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

57. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

58. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

59. Виникнення та формування українського етносу

60. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

61. Походження людини та її поява на території України

62. Декабристський рух та його поширення на Україні

63. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

64. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Звичаї та обряди на Україні

66. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

67. Поняття, форма та функції Конституції України

68. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

69. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

70. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні
71. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
72. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

73. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

74. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

75. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

76. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

77. Культура та побут населення України

78. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

79. Особливості українського комп`ютерного жаргону

80. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

82. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

83. Архетипи та універсалії української ментальності

84. Етикет та його національні особливості

85. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

86. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
87. Особливості страхування в Україні
88. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

89. Формування та розвиток банківської системи України

90. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

91. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

92. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

93. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

94. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

95. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

96. Столипін та його аграрна реформа в Україні

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

98. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

99. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.