Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство Освіти України Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка кафедра хімії ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПОЛТАВА – 1999ВступІ. Самостійна робота учнів в системі методів навчання хімії 1. Сутність самостійної роботи з хімії 2. Особливості і класифікація самостійних робіт учнів з хімії ІІ. Методи самостійної роботи учнів. 3. Спостереження 4. Навчальний експеримент 5. Розв’язання задач 6. Робота з підручником ІІІ. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи. 3.1. Самостійна робота учнів в технології проблемного навчання. 3.2. Основні умови ефективного застосування самостійної роботи на уроках. 3.3. Самостійна робота учнів в технології модульно-рейтингового навчання. Висновки Література Вступ Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості. Якщо навчання грунтується не на усвідомленні й осмисленні, а переважно на запам’ятовуванні, то воно може на певному етапі гальмувати розвиток учня. Зараз кардинально змінюється мета навчання. Якщо раніше навчання ставило за мету здобути певну суму знань, умінь і навичок, то зараз це не стає самоціллю. Адже з кожним роком об’єм інформації майже в кожній галузі науки подвоюється, а то й потроюється і дальше зростання за передбаченнями вчених ітиме в геометричній прогресії. Тобто, людина не в змозі мати повний об’єм знань з того чи іншого предмету. Тому на перше місце виступає не здобуття суми знань, а розвиток особистості. Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливо без систематичної самостійної праці, готовність до якої закладається у шкільному віці. У зв’язку з цим у концепції шкільної хімічної освіти велика увага приділяється самостійній навчальній діяльності учнів у процесі навчання. Метод самостійної роботи учнів постійно в центрі уваги дидактів і психологів, які проводять дослідження з різних аспектів розвиваючого навчання. Доведено, що самостійна робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу. Навичок колективної праці. В ній виявляється індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань. Саме тому нас зацікавила ця тема, яку ми обрали для дипломної роботи. Думаємо, що загальні принципи самостійної роботи ми будемо використовувати в подальшій своїй педагогічній роботі. І. Самостійна робота учнів в системі методів навчання хімії. 1. Сутність самостійної роботи з хімії. Відповідно до Основних напрямів реформи загальноосвітньої школи увага вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів, прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У розпорядженні вчителя для цього є багато методів, і серед них особливу роль відіграє метод, який дістав назву “самостійна робота учнів”. Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що нині відсутній єдиний погляд на те, що треба розуміти під самостійною роботою.

Так, П.І. Підкасистий розглядає самостійну роботу як “засіб організації та виконання учнями визначеної пізнавальної діяльності”, а В.А. Козаков розглядає самостійну роботу учнів як один з видів навчальних занять, специфічною особливістю якого є відсутність вчителя в момент навчальної діяльності учня. Відсутнє і єдине визначення самостійної роботи. У діяльнісній концепції самостійна робота - це сукупність дій учня з предметами у певних умовах, що передбачають відсутність безпосереднього керівництва та допомоги з боку вчителя, з використанням наявних індивідуальних рис особистості для того, щоб отримати продукт, відповідний заданій меті, в результаті чого має бути сформована самостійність як риса особистості учня та засвоєна певна сукупність знань, умінь та навичок. А самостійність у трактуванні українського педагогічного словника – це одна з властивостей особистості, що характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв’язки з іншими людьми, які складаються в процесі діяльності. Ще Я.А. Коменський проголошував: “ Альфою та омегою нашої дидактики нехай буде: пошук та відкриття способу, при якому б вчителі менше навчали, а учні більше б вчилися.” , самостійна робота виступає чи не єдиним способом формування самостійності в набутті знань. Самостійність у набутті знань проявляється лише завдяки власній діяльності з появою внутрішньої потреби в знаннях, пізнавальних інтересів, захопленості. В цьому розумінні самостійності насправді неможливо навчитися. Таку самостійність можна лише виховувати. У процесі самостійної роботи в учнів виробляється внутрішня пізнавальна потреба, вміння доказово міркувати, вдосконалюються розумові операції, виробляється професійне теоретичне мислення. Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями і навичками бачити сенс та мету роботи, організацію власної самоосвіти, вміння по-новому підходити до питань, що вирішуються, пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до творчості. Тобто, при самостійній діяльності учень сам визначає мету діяльності, предмет діяльності і засоби діяльності. В процесі діяльності учень постійно співвідносить передбачуваний результат з умовами і предметом діяльності, завдяки чому відбирає засоби діяльності, відповідні способи виконання дій і встановлює послідовність їх застосування. Самостійна робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом організації та управління самостійною діяльністю учня, має подвійну природу. З одного боку, вона постає як навчальне завдання, тобто об’єкт діяльності учня, запропонований вчителем чи підручником, з іншого – формою прояву певного способу діяльності по виконанню відповідного завдання. Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як вчителів так і учнів, тому вчитель повинен створити умови для спонукання учня до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, її творчого потенціалу.

Найбільшу актуальність набуває така організація самостійної роботи, за якої кожен учень працював би на повну силу своїх можливостей. Широке застосування самостійної роботи учнів на уроках, таким чином, дає змогу успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань: підвищити свідомість і міцність засвоєння знань учнями; виробити в них уміння й навички, яких вимагає навчальна програма; навчити користуватися набутими знаннями і вміннями в житті, в суспільно корисній праці, розвивати в учнів пізнавальні здібності, спостережливість, допитливість. Логічне мислення, творчу активність під час засвоєння знань; прищеплювати їм культуру розумової і фізичної праці, вчити їх самостійно продуктивно і з інтересом працювати; готувати учнів до того, щоб вони могли ефективно займатися після закінчення школи. 2. Особливості і класифікація самостійної роботи учнів з хімії. Самостійна робота учнів на уроках проводиться за спеціальним завданням. Від мети, змісту, форми завдання залежить характер діяльності школярів. Організовуючи самостійну роботу, вчитель ставить різну мету навчання, розвитку й виховання учнів. Мета і відповідні до неї завдання взаємозв’язані. Це можна показати на прикладі будь-якого завдання, зокрема такого: “Вивчіть відношення розчинів солей – нітрату свинцю, нітрату міді, нітрату цинку до металів – цинку, міді, свинцю. Зазначте, по-перше, подібність і відмінність солей за відношенням до кожного металу, і по- друге, подібність і відмінність металів за відношенням до кожної солі. Поясніть причину відмінностей”. Під час виконання цієї роботи учні в результаті спостереження і аналізу явищ здобувають нові знання про реакції між металами і солями, про електрохімічний ряд напруг металів, глибше вникають у суть окислювально- відновних процесів, повторюють склад і дисоціацію солей, поняття “елемент і проста речовина”, будову атомів та іонів металів, їх окислювально-відновні властивості, збагачують уявлення про реакції заміщення. Проводячи досліди, учні вдосконалюють уміння поводитись з реактивами і хімічним посудом, фіксувати ознаки реакцій. Одночасно розвивається їхнє логічне мислення. Адже щоб виконати це завдання, учні активно порівнюють, аналізують, узагальнюють і абстрагують – встановлюють закономірності поведінки металів у присутності іонів інших металів. Виконання цього завдання певною мірою сприяє формуванню діалектичного мислення, оскільки дає можливість учням звернути увагу на явище і його суть, виявити фактичну суперечливість природи елемента, який поєднує в собі функції окисника й відновника, знайти причину і наслідок і т.д. . Крім того, поглиблюється пізнавальний інтерес, зміцнюються загальнотрудові вміння, наприклад, уміння планувати роботу, розподіляти час і увагу при проведенні порівняльних спостережень за реакціями, оцінювати результати своєї роботи. Самостійна робота учнів завжди має повну дидактичну спрямованість. Основною її дидактичною метою на уроці є вивчення нового матеріалу, вдосконалення набутих знань і вмінь, перевірка результатів навчання. Здебільшого одна і та сама робота дає змогу одночасно розв’язати кілька завдань.

Эти структуры — строго дифференцированные образования, объединенные в различные системы. Общие и локальные физиологические процессы (закономерности функционирования соответствующих нейтронов) отвечают за различные аспекты высших психических функций и за различные формы их нарушений. На основе этой теории А.Р. Лурия разработал методы нейропсихологической диагностики нарушения высших психических функций, а также способы их восстановления. В начале 1950-х гг. он вновь обратился к изучению психических процессов у детей. В этой области его особенно интересовали проблемы формирования регулирующей функции речи. В то время он работал в Институте дефектологии АПН РСФСР, где получил доступ к обширному клиническому материалу. Его двухтомный труд «Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка», вышедший в 1956—1958 гг , стал логичным завершением этого периода его жизни, поскольку включил в себя все вопросы, которыми занимался ученый в то время. В частности, Лурия подробно изучал переход ребенка от внешних способов опосредования к внутренним

1. Преимущества работы на фондовой бирже без посредников

2. Взаимосвязь межличностных отношений и удовлетворенности работой в коллективе

3. Испано-американские отношения накануне и во время войны 1898 года

4. Работа детей в совхозах и на полях во время ВОВ

5. Работа с микрообъектами и запаховыми следами во время осмотра места преступления

6. Научно-исследовательская работа школьников в РБ
7. Роль эмоционального компонента в системе отношений учитель-ученик (младшие школьники)
8. Отношение к учебной деятельности школьников младших классов из полных и неполных семей

9. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

10. Организация работы испытательной лаборатории на примере Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Инженерный центр»»

11. Современные методы работы с поставщиками в газовой отрасли

12. Работа банка АО "Банк ТуранАлем" в условиях перехода к рыночным отношениям

13. Материальная ответственность работодателя. Регулирование труда работников, занятых на сезонных работах

14. Юридическая ответственность субъектов образовательных отношений

15. Работа c трубками на пламени газовых горелок

16. Ремонтно-изоляционные работы на газовых скважинах

Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Становление и развитие конкурентных отношений на отечественном рынке газа. Анализ перспектив реализации стратегических интересов России на газовом рынке Европы

18. Производство отделочных работ

19. Штукатурные работы с основами охраны труда

20. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

21. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

22. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем
23. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем
24. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

25. Контрольная работа по физиологии

26. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

27. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

28. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы

29. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

30. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

31. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения

32. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

33. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

34. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

35. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

36. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

37. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

38. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
39. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц
40. Административная ответственность за налоговые правонарушения

41. Административно правовые отношения (Контрольная)

42. Правонарушение и ответственность

43. Правонарушения и юридическая ответственность

44. Понятие и принципы административной ответственности

45. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

46. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

47. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

48. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

49. Ответственность несовершенолетних

50. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо

51. Отношения по наследованию

52. Ответственность за нарушение земельного законодательства

53. Особенности феодальных отношений в Речи Посполитой XV-XVII вв.

54. Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского
55. Развитие России в условиях формирования рыночных отношений
56. Проблема отношений всей России с Кавказом

57. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

58. Освобождение от ответственности во внешнеэкономическом договоре (форс-мажор)

59. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

60. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

61. Ответственность за налоговые правонарушения

62. Административная ответственность за налоговые правонарушения в Республике Беларусь

63. Субъекты налоговых отношений

64. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Общество с ограниченной ответственностью, создание и его реорганизация

66. Правовые отношения

67. Дисциплинарная ответственность. Применение дисциплинарного взыскания

68. Перемена лиц в обязательствах в коммерческих отношениях (цессия и факторинг)

69. Юридическая ответственность

70. Контрольная работа по Римскому праву
71. Страхование автогражданской ответственности
72. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

73. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

74. Юридическая ответственность

75. Правомерное поведение и юридическая ответственность

76. Правовое регулирование отношений найма труда в России

77. Ограниченая материальная ответственность

78. Порядок увольнения с работы и его оформление

79. Прием на постоянное место работы

80. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

81. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

82. Понятие и виды материальной ответственности работников

83. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности

84. Особенности формирования имуществ хозяйственных товариществ и обществ. Права и ответственность участников

85. Контрольная работа по курсу экологического права

86. Контрольная работа по экологическому праву
87. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)
88. Особенности работы с антонимамми в школе

89. Функционирование пословиц и поговорок в немецком языке, отражающих межличностные отношения

90. Диапазон голоса и работа над ним

91. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

92. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

93. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

94. Моё отношение к Раскольникову

95. Мое отношение к Наполеону Бонопарту

96. Использование кабинета для внеклассной работы по иностранному языку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Моё отношение к "Слову о полку Игореве"

98. Как работать со секвенсором "CAKEWAIK"

99. Реалии международных отношений Центральной Азии в эпоху Средневековья (по материалам эпоса "МАНАС")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.