Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права. ПЛАН Вступ3 1.Поняття обласних державних адміністрацій як місцевих органів виконавчої влади в Україні5 2. Функції та повноваження обласних державних адміністраційError: Refere ce source o fou d 3. Взаємовідносини обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядуванняError: Refere ce source o fou d 4. Акти місцевих органів виконавчої владиError: Refere ce source o fou d Висновок23 Список використаної літературиError: Refere ce source o fou d Вступ Обласна державна адміністрація є складовою частиною ієрархії державного апарату, який представляє собою систему органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються основні функції, досягаються цілі та завдання, що стоять перед державою на різних етапах її розвитку. За допомогою обласних і районних адміністрацій, діючих за територіальним принципом, вищі за державною ієрархією органи виконавчої влади України (Президент, Уряд (КМУ), &quo ;міністерства та інші центральні органи виконавчої влади&quo ; ) можуть здійснювати свої функції у сфері державного управління на місцях. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Обласні державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; підготовку та виконання обласних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. Враховуючи вищевикладене дослідження особливостей функціонування обласних державних адміністрацій як суб’єкта адміністративного права України на сьогодні важко перебільшити. Основна мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей організації роботи обласних державних адміністрацій в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: вивчити особливості функціонування обласних державних адміністрацій як суб’єктів адміністративного права України; дослідити функції обласних державних адміністрацій як складової ланки місцевих органів виконавчої влади України; розглянути роль та місце обласної державної адміністрації в системі виконавчої влади України. Предметом курсової роботи є відносини, що виникають в процесі функціонування обласної державної адміністрації як суб’єкта адміністративного права України. В якості об’єкта курсової роботи виступають обласні державні адміністрації. Курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена аналізу поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження. 1.Поняття обласних державних адміністрацій як місцевих органів виконавчої влади в Україні За допомогою обласних і районних адміністрацій, діючих за територіальним принципом, вищі за державною ієрархією органи виконавчої влади України (Президент, Уряд (КМУ), “міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”) можуть здійснювати свої функції у сфері державного управління на місцях. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Так за змістом Статті 118 Конституції України випливає, що “виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. Стаття 119 Конституції України дає визначення основним функціям або призначенню місцевих державних адміністрацій, до яких також входять і обласні: “Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин а також програм їх національно-культурного розвитку; підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень”.

Окрім цього, діяльність обласних адміністрацій регламентується, на основі та відповідно до Конституції, Законом України &quo ;Про місцеві державні адміністрації&quo ; № 586-14 від 09 квітня 1999р. з наступними змінами та доповненнями, який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій. Стаття 3 цього Закону закріпляє принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Так “місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих інтересів”. Зазначимо, що наведені принципи діяльності місцевої державної адміністрації є невід’ємною частиною і базуються на узагальненні, діючих у державі юридичних правил або на принципах державного управління, як на позитивних закономірностях, пізнаних наукою і практикою та закріплених у правових нормах. Прийнято виділяти такі групи принципів державного управління: соціально-політичні — демократизм, участь населення в управлінській діяльності держави (народність); рівноправність осіб різних національностей; рівність усіх перед законом; законність; гласність і врахування громадської думки; об'єктивність; організаційні принципи побудови апарату державного управління — галузевий, функціональний, територіальний; організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державного управління — нормативність діяльності, єдиноначальності, колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті рішення, оперативна самостійність. Соціально-політичні принципи — це найзагальніші принципи державно-управлінської сфери. Вони поширюються на всі види виконавчо-розпорядчої діяльності та всі функціонуючі в державі управлінські структури, у тому числі і на обласні державні адміністрації. Принципи цієї групи, як правило, закріплюються у нормативному порядку. Багато з них міститься у Конституції України (вони дістали назву конституційних) та в інших законодавчих актах. Особливе місце серед усіх принципів державного управління належить принципу законності. Стаття 1 Конституції визначає Україну як правову державу, ст. 8 закріплює як державний принцип верховенства права (розуміється, з одного боку, як верховенство Конституції стосовно всіх інших законів і підзаконних актів, а з іншого, як прихильність влади і громадян законам і нормам діючого внутрішньодержавного і міжнародного права), а статті 6 і 19 встановлюють, що органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Це означає, що суворе й неухильне додержання законів і підзаконних актів — це єдино припустимий варіант діяльності державних структур, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, інших суб'єктів права. Додержання законності необхідно розглядати як найважливішу умову і неодмінну основу ефективного функціонування управлінського апарату, забезпечення правового порядку в нашій державі. Отже, додержання принципу законності у державному управлінні відносно обласних державних адміністрацій передбачає: діяльність (функціонування) виключно в межах правових приписів; утворення управлінських органів на підставі суворого додержання чинного законодавства; високу свідомість і дисциплінованість службовців обласних держаних адміністрацій.

Умови, заключен сим мировим договором, творять дину неподльну цлсть. Для укрансько держави цей мир безперечно був би з ржних бокв дуже корисний. Перш усього, ним укранська державнсть визнавалась такими поважними суб'ктами мжнароднього права, як центральн держави. А маючи до цього на уваз ще признання АнAл та Франц, можна було би тепер уважати  цлком повноправним, рвним членом свтових держав. Дал, цей мир досить справедливо й корисно для Украни розв'язував питання про терторальн меж, особливо що до Польщи (Холмщина, Пдляс). В фнансовому вдношенню також для Украни була реальна користь вд цього миру: наприклад золота валюта укранського карбованця стояла тод дуже високо (100 нмецьких марок = 46 укранських карбованцв). Навть торговельн умови було складено досить вигдно для Украни. Словом, мир цей був би дуже корисним  для укрансько держави й для  Уряду, коли б коли б при цьому була одна умова, а саме: коли б цей мир явився не результатом збгу сприятливих обставин, а наслдком нашо сили й вол, коли б ми тою силою сам могли реалзувати, охоронити й затвердити за собою вс наслдки миру

1. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

2. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

3. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

4. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

5. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

6. Юридичні особи як суб
7. Адміністративне право України
8. Адміністративно-правові норми

9. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

10. Державний суверенітет як важлива ознака держави

11. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

12. Основи адміністративного права України

13. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

14. Статус суб’єктів у федеративній державі

15. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

16. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

18. Персонал як об’єкт управління організації

19. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

20. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

21. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

22. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
23. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання
24. Фінансова діяльність субєктів господарювання

25. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

26. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

27. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

28. Суб’єкти цивільного права

29. Цінні папери як об’єкти цивільного права

30. Справедливість як ціннісна основа права

31. Районна державна адміністрація

32. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

34. Громадська адміністрація у Польщі

35. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

36. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

37. Достоинства и недостатки рыночной (меновой) и командно-адм.эконом.систем.

38. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
39. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
40. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

41. Адміністративна відповідальність

42. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

43. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

44. Адміністративне правопорушення

45. Адміністративний примус

46. Адміністративні провадження

47. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

48. Адміністративно-правовий статус Президента України

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

50. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

51. Підсудність адміністративних справ

52. Поняття та види адміністративного примусу

53. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

54. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
55. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією
56. Розвиток адміністративного законодавства

57. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

58. Види адміністративних порушень митного законодавства

59. Адміністрування комп’ютерних мереж

60. Адмена прыгоннага права

61. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

62. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

63. Адміністративний менеджмент

64. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

66. Основи податкового адміністрування

67. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

68. Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня

69. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

70. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский
71. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
72. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

73. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

74. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

75. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

76. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

77. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

78. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

79. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

80. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

82. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

83. Іслам як монотеїстична релігія

84. Поняття та форми державного устрою2

85. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

86. Туриз як галузь світового господарства
87. Необережність як форма вини
88. Державній бюджет України

89. Державний контроль

90. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

91. Державне і договірне регулювання оплати праці

92. Державне регулювання ринкової економіки

93. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

94. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

95. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

96. Бакланов Яков Петрович

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

97. Яков Полонский

98. Санников Яков

99. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.