Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит основних засобів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет Кафедра „Облік і аудит”Курсова робота на тему: “Аудит основних засобів” Керівник:Шапошнікова Н.В. студентки IV курсу групи 0106 укр Мічківської Наталії Михайлівни Донецьк2003 р. Зміст Вступ3 Глава 1. Цілі і задачі аудиту основних засобів4 Глава 2. Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів6 Глава 3. Аудит облікової політики підприємства стосовно основних засобів8 Глава 4. Оцінка системи внутрішнього контролю та виявлення зон ризику10 Глава 5. Зміст програми аудиторської перевірки12 Глава 6. Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами16 Глава 7. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів19 Глава 8. Аудиторський висновок по результатам перевірки24 Висновок27 Література28 Вступ Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов’язаний з кардинальними змінам в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня. Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою. Наприклад, створення відкритих акціонерних товариств призвело до зіткнення інтересів акціонерів та управлінців (менеджерів). У зв’язку з цим виникла потреба у незалежному контролі діяльності господарюючих суб’єктів, який би забезпечив підтвердження достовірності їх фінансових звітів. Цей вид діяльності отримав назву „аудит”. Власники та кредитори позбавлені можливості самостійно впевнитись у тому, що всі численні операції підприємства законні та правильно відображені у звітності, тому вони відчувають потребу у послугах аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств та дотримання ними законодавства необхідне державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування, суддям, прокурорам, та слідчим для підтвердження достовірності фінансової звітності, яка їх цікавить. Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень. Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства. Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії “основні засоби”. Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до вирішення проблем оцінки, обліку, аналізу і аудиту основних засобів внесли вчені-економісти — М.Я

. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Т. Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг, М.В. Кужельний, Л.К. Сук, В.П. Завгородній, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, В.Г. Лінник та інші вчені. Так як роль основних засобів дуже важлива на кожному підприємстві, то і їх аудит є важливим етапом перевірки звітності підприємства. Метою курсової роботи розглянути методологічні основи проведення аудиту основних засобів, правові основи його проведення, типові помилки, які можуть бути виявлені при аудиті основних засобів. Глава 1. Цілі і задачі аудиту основних засобів До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, строк корисного використання більше одного року. У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації). Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робочий та продуктивний скот, багатолітні насадження та інші основні засоби. До основних засобів відносять також капітальні вкладення для поліпшення земель. Основним завданням і метою аудиту основних засобів є: встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття; перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів; перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення; перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів; контроль за збереженням основних засобів; перевірка правильності проведення індексації основних засобів; підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами; встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати; Джерелами інформації для аудиту основних засобів є: Баланс (форма № 1); Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2); Звіт про фінансово-матеріальний стан підприємства (форма № 3); Синтетичні регістри обліку основних засобів (головна книга, журнал-ордер № 13); Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів. При перевірці операцій по обліку основних засобів аудиторам на основі первинних даних і даних аналітичного і синтетичного обліку основних засобів звертається увага на наступні основні питання: своєчасність і правильність документального оформлення і відображення в облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів правильність розрахунку амортизаційних сум і віднесення їх на собівартість продукції, а також відображення її на рахунках синтетичного обліку своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати підприємства правильність і своєчасність нарахування орендної плати за основні засоби і віднесення на собівартість продукції правильність віднесення до основних засобів тих, що знаходяться на балансі підприємства правомірність списання витрат на проведення ремонту основних засобів своєчасність і правильність проведення інвентаризації і відображення результатів на рахунках достовірність індексації вартості основних засобів і віднесення сум на рахунки бухгалтерського обліку правомірність реалізації основних засобів, а також їх оцінка при реалізації як підприємством , так і приватною особою Щоб реалізувати всі ці задачі необхідно переконатися в правильності організації аналітичного обліку; вияснити чи всі основні засоби закріплені за матеріально відповідальними особами; правильність проведення останньої інвентаризації, які її результати і чи відображені вони в обліку; проконтролювати достовірність облікових даних про наявність і рух основних засобів.

Глава 2. Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів Аудит як форма інтелектуальної діяльності має деякі особливості організації та методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів та аудиторів узагальнили досвід організації та методики обліку й аудиту в країнах з різними формами власності та господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які у визначеній мірі можуть виконувати функції стандартів з обліку та аудиту. Стандарти аудиту — це загальні керуючі матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їхніх обов’язків з аудиту. В них наведено професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об’єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів. Метою складання стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності з організації та методики проведення. В практиці аудиторської діяльності в Україні необхідно користуватися міжнародними та національними стандартами, нормативними документами з організації та методології бухгалтерського обліку та фінансово-господарського контролю, що використовуються у вітчизняній практиці. До основних принципів норм аудиту належать: цілісність, об’єктивність та незалежність, конфіденційність, знання та компетентність; правила використання результатів роботи інших аудиторів; документальне оформлення, планування, отримання доказів аудитором; перевірка систем внутрішнього контролю та обліку; аналіз висновків аудитора та складання ним звіту. Аудиторська палата України з метою регламентування правил та порядку проведення аудиту і виконання аудиторських послуг розробляє національні стандарти аудиту. Вони базуються на законодавстві України про аудиторську діяльність та міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці. Правові та організаційні основи аудиторської діяльності в Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію спеціалістів з аудиту та ліцензування їхньої діяльності. Проводячи аудит основних засобів необхідно користуватися наступними основними нормативними документами, діючими в Україні, і які повинні застосовувати на всіх підприємствах при організації бухгалтерського обліку: Закон України «Про бухгалтерський облік и фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.99 — визначаються загальні принципи ведення бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і закладів, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 от 30.11.99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджені наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 овід 11.0

Международные стандарты аудита.P М.: Юристъ, 2003. Полисюк Г.Б. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.Б. Полисюк, Ю.Д. Кузьмина, Г.Н. Сухачева М.: Экзамен, 2001. Скобара В.В. Аудит: методология и организация.P М.: Дело и сервис, 1998. Смирнова Л.Р. Банковский аудит / Под ред. М.И. Баканова.P М.: Финансы и статистика, 2001. Суйц В.П. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник для вузов / В.П. Суйц, А.Н. Ахматбеков, Т.А. Дубровина.P М.: ИНФРА-М, 2000. Терехов А.А. Аудит.P М.: Финансы и статистика, 1998. Терехов А.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология / А.А. Терехов, М.А. Терехова М.: Финансы и статистика, 1998. Шеремет А.Д. Аудит: Учебник.P 2-е изд. /PА.Д. Шеремет, В.П. Суйц.P М.: ИНФРА-М, 2000. Дополнительная Александров О.А. Аудит нематериальных активов // Аудиторские ведомости. 2002. P4. Аманжолова Б.А. Аудит основных средств: принципы формирования и основные процедуры проверки / Б.А. Аманжолова, О.П

1. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

2. Аудит основных средств

3. Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

4. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

5. Облік зносу та амортизації основних засобів

6. Класифікація основних засобів
7. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
8. Облік основних засобів

9. Облік основних засобів підприємства

10. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

11. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

12. Основные средства производственных предприятий (объединений) и их учет. Аудит основных средств

13. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

14. Амортизація основних засобів

15. Аналіз ефективності використання основних засобів

16. Аудит основных средств

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

17. Аудит основных средств

18. Аудит основных средств

19. Аудит основных средств на примере ОАО "Дальтрубопроводстрой"

20. Аудит основных средств

21. Аудит основных средств в ОАО "Совхоз-Весна"

22. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
23. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
24. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

25. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

26. Учет, аудит и оценка основных средств (на примере ПК "Экожан")

27. Аудит амортизации основных средств

28. Аудит движения основных средств

29. Аудит и анализ основных средств и эффективность их использования

30. Аудит операций с основными средствами

31. Аудит первоначальной стоимости основных средств

32. Аудит учета основных средств

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

34. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

35. Разработка основных разделов проекта производства работ

36. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

37. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

38. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
39. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
40. Эфиопы: основные этнографические особенности

41. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

42. Основные этапы формирования политической карты мира

43. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

44. Основные задачи сферы государственного регулирования

45. Основні методи боротьби з інфляцією

46. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

47. Задачи сводки и основное ее содержание

48. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

50. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

51. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

52. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

53. Конституция - основной закон государства

54. Основные политические права и свободы граждан
55. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации
56. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

57. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

58. Основные принципы международного публичного права

59. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

60. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

61. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

62. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

63. Основные причины и закономерности появления государства и права

64. Идеи правого государства и его основные признаки

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

66. Государство, его основные признаки и формы правления

67. Основные концепции правопонимания

68. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

69. Основные праздники Великобритании и США

70. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства
71. Культура как социальное явление. Ее основные функции
72. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

73. Основные проблемы культуры речи в СМИ

74. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

75. Диалект как основная форма существования языка

76. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

77. Основные этапы создания государства на Украине

78. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

79. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

80. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

81. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

82. Основные черты античной модели

83. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

84. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

85. Системный блок (основные компоненты)

86. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией
87. Основные устройства компьютера
88. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

89. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

90. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

91. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

92. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

93. Число как основное понятие математики

94. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

95. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

96. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

98. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

99. Основные направления работы органов внутренних дел


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.