Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Облік нематеріальних активів Жодне підприємство не обходиться без використання у виробничій діяльності різних об'єктів нематеріальних активів, наявність яких забезпечує розвиток господарюючого суб'єкта. На сучасному етапі становлення ринкових відносин методика і принцип обліку нематеріальних активів обговорюються і виступають об'єктом пильної уваги економістів не тільки в Україні, але і у всьому світі. Розробка методики і правил обліку нематеріальних активів ведеться як на рівні окремих країн, так і міжнародних організацій. В загальному розумінні поняття &quo ;нематеріальні активи&quo ; в різних країнах не відрізняється. Критеріями віднесення до такого виду активів є відсутність матеріальної форми, довгостроковість використання та здатність приносити дохід . Відмінності ж спостерігаються на рівні складу нематеріальних активів, їх відображення в балансі, визначення терміну використання тощо. Наприклад, в обліку окремих країн, на відміну від українського обліку, до складу нематеріальних активів відносяться організаційні витрати (витрати на створення підприємства, організаційні, на рекламу, випуск акцій тощо) (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Облік організаційних витрат та витрат на дослідження і розробки в різних країнах Країна Особливості обліку Бельгія Витрати можуть капіталізуватися до таких значень, в межах яких вважається, що вони будуть повернені. Максимальний період списання - 5 років Великобританія Витрати на дослідження повинні одразу списуватися, витрати ж на розробки дозволяється або одразу списувати, або робити невелику відстрочку, однак вона не повинна бути більшою за час, необхідний для перевірки проекту на придатність Греція Витрати на дослідження та розробки можуть негайно списуватися або капіталізуватися з наступною амортизацією протягом 5 років Данія Дозволяється застосовувати відстрочення обліку витрат на дослідження та розробки, хоча це застосовується рідко. Якщо витрати капіталізуються, їх слід списувати протягом періоду не більше 5 років. Будь-які неоплачені витрати повинні кожен рік переглядатися та списуватися, якщо необхідно, в межах величини, що повертається Ірландія Вимоги аналогічні діючим у Великобританії. Відмінність полягає в тому, що Закон про діяльність компаній передбачає чітко вказувати витрати на дослідження і розробки за рік, хоча дозволяється і не надавати таких відомостей, якщо це не може нанести шкоду інтересам компанії Іспанія Витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відносяться до витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені. Такі витрати можуть збиратися, якщо вони задовольняють ряду вимог. Організаційні витрати оцінюють за витратами на придбання відповідного об'єкту. Їх систематично списують на рахунок збитків та прибутків протягом строку, який не перевищує 5 років Італія Використовується або списання, або відстрочка. В останньому випадку відстрочена величина, яка не повинна перевищувати очікуваного чистого доходу, має амортизуватися протягом не більше 5 років Люксембург Витрати на дослідження та розробки можна капіталізувати та списувати протягом 5 років.

Їх характер та причини, що викликають прийняття більш тривалого терміну амортизації, пояснюються у примітках до звітності Нідерланди Витрати можуть капіталізуватися, коли є обґрунтовані сподівання, що в майбутньому вони окупляться. Амортизація не повинна перевищувати 5 років. В звітності необхідно відображати кошти, витрачені на дослідження та розробки за кожен рік Німеччина Витрати, які здійснюються безпосередньо самою компанією, повинні одразу списуватися. Витрати, понесені для компанії третьою стороною, повинні нею накопичуватися, і в цьому разі повинні систематично амортизуватися Португалія Організаційні витрати та витрати на дослідження та розробки можуть бути показані в активі, тобто капіталізовані. При цьому інформація повинна відображатися в примітках до звітності, строк списання витрат не повинен перевищувати 5 років США Організаційні витрати включають всі витрати, пов'язані з організацією діяльності компанії на початку її функціонування. Строк амортизації встановлений податковим законодавством в розмірі не менше, ніж 5 років Франція Організаційні витрати капіталізуються в складі нематеріальних активів і можуть списуватись протягом 5 років. Це ж стосується і витрат на дослідження та розробки. Якщо проект не виглядає привабливим, витрати на нього слід списувати негайно. До їх повного списання дивіденди не повинні виплачуватися, якщо не створені розподільчі резерви, рівні балансовій вартості активу, що списується Швеція На практиці дуже рідко капіталізують витрати на дослідження та розробки, вони одразу списуються, оскільки не оподатковуються. Компанії намагаються якнайменше відображати інформацію про такі витрати у звітності У Франції до нематеріальних активів відносяться: витрати по заснуванню підприємства (організаційні витрати, витрати на рекламу, по випуску акцій та облігацій); витрати на дослідження та виготовлення нових виробів; вартість концесій, ліцензій, бреветів, &quo ;ноу-хау&quo ;, моделей тощо; вартість юридичного права на оренду основних засобів; вартість торгового знаку фірми чи торгової марки (відображається при купівлі підприємства чи визначається як різниця між продажною ціною фірми та вартістю її балансових активів). В США нематеріальні активи, як правило, поділяють на специфічно ідентифіковані нематеріальні активи (наприклад, патенти, авторські права, ліцензії тощо), для яких можуть бути визначені витрати на придбання та термін корисного використання, і нематеріальні активи типу гудвіл, які дають фірмі певні права та привілеї, але для яких практично неможливо однозначно визначити витрати на придбання та термін корисного використання . В Німеччині Торговим кодексом особливо регулюється відображення в звітності концесій, ліцензій, патентів тощо, а також гудвілу. Відображення в балансі нематеріальних активів є обов'язковим у випадку придбання їх у третіх осіб, але не у випадку створення їх власними силами. Розглянемо відмінності в структурі нематеріальних активів в обліковій політиці України, Китаю та за МСБО (табл. 1.2). Таблиця 1.2 Відмінності в структурі нематеріальних активів в Україні, Китаї та за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку Види нематеріальних активів МСБО Україна Китай 1.

Права користування природними ресурсами: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища 2. Права користування майном права користування земельними ділянками - права на оренду приміщень 3. Права на знаки для товарів і послуг товарні знаки торгові марки 4. Права на об'єкти промислової власності право на винаходи право на корисні моделі - право на промислові зразки - &quo ;ноу-хау&quo ; 5. Авторські і суміжні з ними права право на літературні і музичні твори програми для ЕОМ 6. Гудвіл гудвіл позитивний - гудвіл негативний 7. Інші нематеріальні активи нематеріальні активи в процесі розробки - організаційні витрати - - використання економічних активів і інших привілеїв &quo ; &quo ; - нематеріальні активи, які визнаються в даних стандартах (країні); &quo ;-&quo ; - нематеріальні активи, які не визнаються в даних стандартах (країні). В Швейцарії капіталізовані нематеріальні активи оцінюють за найменшою з двох величин - собівартістю або чистою вартістю можливої реалізації. Вони повинні бути амортизовані протягом терміну корисної експлуатації, як правило, з використанням рівномірного методу. Облікову вартість нематеріальних активів необхідно періодично переглядати, якщо їх реальна вартість знижується. На практиці нематеріальні активи, створені на самому підприємстві, капіталізують рідко, а в більшості компаній (особливо на великих хімічних і фармацевтичних фірмах) витрати на розробки списуються в міру їх виникнення. В більшості країн метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно на основі очікуваної форми споживання економічних вигод, втілених в даному активі. Якщо цю форму достовірно визначити неможливо, для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод. Відповідно до китайської практики обліку рахунок зносу нематеріальних активів взагалі не використовується і нарахована амортизація може прямо списуватися в дебет рахунку &quo ;Адміністративні витрати&quo ; з кредиту рахунку &quo ;Нематеріальні активи&quo ;. Із міжнародної практики обліку нематеріальних активів у нас найменш всього розповсюджений термін &quo ;ціна фірми&quo ; або &quo ;гудвіл&quo ;, який в основному означає добру репутацію фірми. З точки зору бухгалтерського обліку, гудвіл - це різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу та його балансовою вартістю, яка утворилася у зв'язку з можливістю отримання вищого рівня прибутку за рахунок використання більш ефективної системи управління, домінуючої позиції на товарному ринку, застосування нових технологій тощо . З викладеного вище можна дійти висновку, що між вартістю підприємства та чистою вартістю його майна завжди існує різниця, яка і є гудвілом. Вона може бути позитивною або негативною. В міжнародній практиці бухгалтерського обліку питання відображення гудвілу є достатньо важким. Методологія, яка рекомендується для оцінки та організації обліку цього специфічного виду нематеріальних активів, відображена в МСБО 22 &quo ;Об'єднання компаній&quo ; та МСБО 38 &quo ;Нематеріальні активи&quo ;. Так, МСБО 38 визначає, що гудвіл надійно працюючої компанії з налагодженими партнерськими зв'язками, збутом продукції не є ідентифікованим ресурсом, який може бути відображений в бухгалтерському балансі.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

2. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

5. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
8. Правовий статус підприємств

9. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

10. Організація оплати праці на підприємстві

11. Реструктуризація підприємств

12. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

13. Правила поведінки на підприємстві

14. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

15. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

16. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

17. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

18. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

19. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

20. Охорона праці на підприємстві

21. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

22. Доходи сільськогосподарських підприємств
23. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

25. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

26. Економічна оцінка активу балансу підприємства

27. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

30. Облік собівартості продукції на підприємстві

31. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

33. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

34. Організація обліку на підприємстві

35. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

36. Організація управлінського обліку на підприємстві

37. Ревізійні комісії підприємств і організацій

38. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
39. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
40. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

41. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

42. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

43. Правовий статус комунальних підприємств

44. Інформаційні системи і технології на підприємстві

45. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

46. Інтернаціоналізація підприємств

47. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

48. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

50. Організація обліку на торгівельному підприємстві

51. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

52. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

53. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

54. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
55. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
56. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

57. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

58. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

59. Дослідження та розробки на підприємстві

60. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

61. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

62. Основи управління персоналом підприємств

63. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

64. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

65. Рух кадрів на підприємстві

66. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

67. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

68. Управління інноваційним розвитком підприємств

69. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

70. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
71. Бізнес-планування на підприємстві
72. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

73. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

74. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

75. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

76. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

77. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

78. Грошові розрахунки підприємств

79. Державна фінансова підтримка санації підприємств

80. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

81. Кредитування підприємств

82. Методика інвестування підприємств

83. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

84. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

85. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

86. Основи фінансів підприємств
87. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб
88. Сутність і призначення санації підприємств

89. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

90. Фінанси підприємств

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

93. Фінансовий облік на підприємстві

94. Формування власного капіталу підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

100. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.