Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління людськими ресурсами

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Роль персоналу в постіндустріальній економіці. 2. Творчий і соціальний капітал. 3. Кадровий склад. 3.1. Структура кадрів. 4 Планування потреби в співробітниках. 5. Показники ефективності роботи персоналу. Висновок Вступ В умовах ринку особливо важливо управління людськими ресурсами і їх активною діяльністю. Сьогодні зростання інтелектуального капіталу організацій, підприємств і фірм розглядається як головний чинник ефективності, підвищення значення і ролі персоналу в досягненні корпоративної стратегічної мети, створенні нових організаційних структур і систем управління, формування інноваційної і технологічної культури. До сучасного підприємця, керівника, менеджеру пред'являються нові вимоги: висока адаптація до зовнішніх і внутрішніх змін, стратегічне бачення проблем і мети, лідерство, творчість, новаторство, постійний саморозвиток і вдосконалення особи. В світі широко відома що використовується японцями системна модель «7С» — стратегія, стиль керівництва, склад кадрів, сума навиків, сумісні цінності, структури і системи. З розвитком економіки у всьому світі і посилюванні конкурентної боротьби практично у всіх галузях, стає очевидно, що процвітати будуть тільки ті організації, які зрозуміли, як досягти зацікавленості і обов'язковості своїх співробітників на всіх рівнях і як постійно розвивати у них здібності самообучаться. Бажання вчитися швидше, ніж конкуренти, — єдине гідне підтримка конкурентна перевага. В умовах прискорення науково-технічного прогресу, загострення проблем безпеки, якості і ефективності функціонування складних економічних систем, зростання числа і складності вирішуваних задачі необхідні злагоджена діяльність всього колективу підприємства. В сучасних ринкових умовах особливо гостро встало питання про якість підготовки фахівців, навчання персоналу, постійного розвитку співробітників, мотивації, комфортному психо-емоціональному кліматі в будь-якому колективі і інших моментах, завдяки яким можна без збільшення матеріальних витрат у виробництво збільшити ефективність, тільки за рахунок відношення співробітників, їх активності, ініціативності, прагнення і здатності працювати краще, максимально добре. Мета даної роботи – розібратися в способах ефективного управління персоналом, тобто навчитися планувати потребу в співробітниках, враховуючи кадровий склад, вік, особливості характеру людей, взнати методики оцінки показників продуктивності праці, показати, що «кадри час вирішують все». 1. Роль персоналу в постіндустріальній економіці Приблизно в 70-х роках управління персоналом, як і вся система управління організаціями, зазнали глибокі якісні зміни. Це було пов'язано зі вступом низки промислово розвинутих країн Заходу до постіндустріальної стадії розвитку, а також з дією цілого ряду чинників економічного, політичного і соціально-культурного характеру. Провідним і першим в нашій класифікації чинником підвищення ролі персоналу в сучасному виробництві є принципові зміни в змісті праці, викликані застосуванням нових техніки, технологій і методів виробничої діяльності. На зміну змісту праці істотно вплинув що почався в середині XX в.

процес автоматизації виробництва. Він відділив працівника від предмету праці, поставивши між ними складну систему машин і устаткування. Це звільнило людину від більшості механічних функцій, ослабило або зовсім усунуло прямий зв'язок між інтенсивністю праці і його продуктивністю, зробивши непотрібною характерну для управління персоналом в тейлорістськой моделі функцію «максимального вичавлювання поту». На перший план висувалися функції забезпечення безперервності роботи системи агрегатів, обслуговування і наладки устаткування. Все це підвищило інтелектуальний зміст праці, значущість відповідальності і самоконтролю працівника. Великий вплив на зміст праці надала комп'ютеризація виробництва, що відбулася в 80-х роках у зв'язку з мініатюризацією і здешевленням комп'ютерів. Автоматизація і комп'ютеризація виробництва дозволяють передавати техніці не тільки фізичні, але і складні інтелектуальні операції, залишаючи людині неалгорітмізіруємиє, тобто самі творчі види діяльності, пов'язані з унікальними властивостями мозку і соціалізацією індивіда. З таким рівнем розвитку виробництва несумісна низька кваліфікація робочої сили. Навпаки, від працівника потрібне постійне накопичення знань і навиків, необхідне для освоєння видів продукції і технологій, що безперервно обновляються. Сучасний рівень НТП багато в чому спростував основний постулат тейлорістськой моделі управління, що свідчить: «Максимізація прибутку досягається максимальним спрощенням трудових функцій». В історично нових умовах спрощення функцій працівника часто перешкоджає ефективності виробництва, несумісний з використанням ряду нових технологій і методів, що вимагають від працівника не тільки добросовісного виконання власних задач, але і колективної відповідальності, більш чіткої організації праці в цілому. До таких методів, або технологічним ланцюжкам, відноситься, наприклад, виготовлення і поставка продукції «точно в строк», вперше що отримали масове розповсюдження в Японії. Цей метод припускає надзвичайно високу чіткість поставок всіх компонентів виробничого процесу (сировини, матеріалів, фінансових ресурсів і т.п.), найвищу відповідальність всіх працівників і у разі потреби їх взаємозамінність, бездоганна якість продукції, відсутність браку. Використовування даного методу дозволяє істотно скорочувати витрати виробництва за рахунок економії на складських приміщеннях і обслуговуючому їх персоналі, а також на їх охороні. Ще один, достатньо поширений метод ефективного виробництва, істотно що підвищує вимоги до персоналу, — «випередження в часі». Суть цього методу полягає в різкому (в 2-4 рази) скороченні виробничого циклу, часу від планування і проектування виробу до його виготовлення. Підраховано, що скорочення виробничого циклу в середньому на 25% знижує загальні витрати виробництва на 20%. Ущільнення часу, як і вже названий метод «точно в строк», вимагає від працівника високої відповідальності і якості продукції, налагоджених форм спілкування і колективізму, прагнення до загального успіху. В рамках методу «випередження в часі» сьогодні все частіше використовується технологія «комп'ютерної інтеграції виробництва».

Вона дозволяє уникати втрат в часі при переході від одних операцій і фаз виробництва до інших, а також при комунікаціях керівництва, менеджерів з різними цехами і службами фірми. Усувається неузгодженість в діяльності різних підрозділів. Системи комп'ютерної організації виробництва дозволяють практично миттєво одержувати інформацію про будь-яку ділянку підприємства, прискорюють контроль і процеси ухвалення рішень і їх коректування. Від працівників же, і в першу чергу менеджерів, все це вимагає високого професіоналізму, культури спілкування, відчуття колективізму, турботи про інтереси всього підприємства. Підвищення вимог до працівника одночасно означає і зростання його ролі у виробництві, і ускладнення функцій управління персоналом. Другим чинником підвищення ролі персоналу в сучасному суспільстві є зміна можливостей контролю за співробітниками і підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни. Контроль — одна з найважливіших функцій управління персоналом. Як вже наголошувалося, тейлорістська модель управління передбачала жорсткий авторитарний контроль керівника за підлеглими і строгість покарань. Сучасні техніка, технологія і методи господарювання ослабляють можливості і необхідність такого контролю, особливо контролю безпосередньо в трудовому процесі. Це викликано ускладненням праці (наприклад, роботу налагоджує практично неможливо контролювати безпосередньо), підвищенням ролі знань і навиків в трудовому процесі. Особливо важко здійснювати поточний контроль за представниками нестандартизованої праці, пов'язаної з творчістю, новаціями. Тут вимагається, перш за все, самоконтроль, необхідною передумовою якого є висока свідомість і відповідальність, самодисципліна, а також контроль по кінцевих результатах. Третя група причин, що зумовили радикальне підвищення ролі персоналу у виробництві і управлінні їм, - макроекономічні чинники, і перш за все зміна орієнтації і динаміки попиту і направленого на його задоволення виробництва; загострення конкуренції на світовому ринку; підвищення значущості якості продукції. Швидка пристосовність до попиту, що безперервно змінюється, усилює потребу в більш високому рівні загальної і професійної освіти, безперервному навчанні працівників, розвитку у них здібності до творчості і постійного оновлення. Четвертим чинником підвищення ролі персоналу в сучасному виробництві є зміна форм організації праці. Перш за все це більш широке використовування колективних форм організації праці як в масштабах всієї організації — на макрорівні, так і в її окремих підрозділах — на мікрорівні. Досвід ряду передових підприємств, а також емпіричні дослідження показали, що що вимагається сучасним виробництвом многофункциональність і висока відповідальність працівника найбільш успішно формуються і виявляються з максимальною повнотою саме в трудовому колективі. Прикладом широкого використовування колективних форм організації праці на макрорівні є японська система управління, яку часто називають «колективістською» на відміну від «індивідуалістичної американської моделі». «Колективістська система» управління припускає пріоритет загальної, колективної мети в системі управління, тісну ув'язку особистих відносин і успіху працівника з процвітанням всієї організації (система довічного найму), колективну зацікавленість у виконанні роботи, групову, корпоративну систему цінностей і ін.

Шлях до здйснення економчного суверентету укранського народу лежить у поступовй замн постачальникв  покупцв матеральних ресурсв, призначуваних Укран в централзованому порядку Москвою, на здйснення таких владою УРСР з проритетною орнтацю на самозабезпечення в межах свох власних нацональних природних ресурсв та виробничих можливостей. Голова Держплану УРСР пан Фокн каже: значно розширюються функц економчних вдомств республки. Досить сказати, що тльки Держплану УРСР та Мнфну УРСР передаться близько 50 важливих функцональних завдань, що ранше були в компетенц союзних органв (газета Радянська Украна, ч. 280. 2.12.1988). А скльки всього тих функцональних завдань?! Скльки рокв потрбно буде для передач усх х з Москви до Кива? Скорочуться на 20% апарат розташованих на територ республки органв управлння союзного пдпорядкування (там же). Економчний суверентет народу означа, що вн  повний господар усього багатства на свой територ. Державний суверентет СРСР ма похдне значення: вн походить вд вол республк передати частину свого первинного суверентету союзов республк

1. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

2. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

3. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

4. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

5. Організаційна система управління природокористуванням України

6. Управління утворенням прибутку підприємства
7. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
8. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

9. Системи управління базами даних

10. Управління ціновою політикою підприємства

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

13. Методологія системи управління персоналом

14. Організаційна структура управління персоналу підприємства

15. Система управління персоналом

16. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Управління корпоративною власністю підприємства

18. Філософські аспекти японської системи управління

19. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

20. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

21. Управління фінансовою санацією підприємства

22. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
23. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")
24. Система платежей за природные ресурсы

25. Формування облікової політики підприємства

26. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

27. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

28. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

29. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

30. Якість і ефективність управлінських рішень

31. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

32. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Фінансові ресурси підприємства

34. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

35. Ефективність використання ресурсів підприємства

36. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

37. Закономірності формування корпоративного управління

38. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
39. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
40. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

41. Управління трудовими ресурсами

42. Формування організаційних структур управління підприємством

43. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

44. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

45. Ділові взаємовідносини в апараті управління

46. Методи управління підприємством

47. Процес управління та його основні стадії

48. Системний підхід до управління персоналом фірми

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

49. Управління затратами

50. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

51. Управління фінансами України

52. Концепция управления человеческими ресурсами в организации

53. Формування ресурсів коммерційних банків

54. Концепция мониторинга ресурсов подземных вод
55. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
56. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

57. Электронные виды информационных ресурсов в области социально-экономических и гуманитарных знаний (концепция разработки)

58. Кредитний ризик та методи управління ними

59. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

60. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

61. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

62. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

63. Управління ризиками

64. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

66. Державне управління в сфері охорони здоров’я

67. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

68. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

69. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

70. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні
71. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
72. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

73. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

74. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

75. Сутність і сфера міжгалузевого управління

76. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

77. Управління духовними процесами суспільства

78. Форми державного управління

79. Функції управління в аграрному праві

80. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

82. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

83. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

84. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

85. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

86. Інформаційні технології управління маркетингом
87. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
88. Управління поведінкою споживачів

89. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

90. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

91. Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

92. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

93. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

94. Діяльність органів управління освітою

95. Економічні та правові основи управління організацією

96. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Заохочення працівників як метод управління персоналом

98. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

99. Конфлікти та методи управління ними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.