Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Система національних розрахунків

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

смотреть на рефераты похожие на "Система національних розрахунків" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Реферат З державного регулювання економіки на тему: “ Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки ” Чугу Михайла ЕП -21 ВТЕІ КНТЕУ Вінниця 2001 ЗМІСТ 1. Система розрахунків 3 2. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту 3 3. Форми безготівкових розрахунків 3 4. Платіжний баланс. Його загальна характеристика та структура 9 5. Баланс ринку праці 11 6. Баланс грошових доходів і видатків населення України 12 7. Використана література 13 СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги приділяє організації грошового обігу, створює різні платіжні системи, нормальне функціонування яких забезпечують банки. Грошові платежі здійснюються за допомогою готівки та в безготівковій формі. Сукупність усіх грошових платежів, незалежно від їхньої форми, складає грошовий, або платіжний, оборот. Основну частину його (близько 80%) становить безготівковий оборот — та частина платіжного обороту, яка проводиться за рахунками в банках. Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначені в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки, використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із населенням, обслуговують рух його грошових доходів та витрат. У розрахунках між суб'єктами господарської діяльності майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються безготівковим переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача. Безготівкові розрахунки обслуговують господарські взаємовідносини суб'єктів господарювання між собою та з фінансово-кредитними установами. Відтак усі безготівкові платежі поділяються на розрахунки за товарними й нетоварними операціями. До перших належать платежі, безпосередньо пов'язані з одержанням продукції, виконанням робіт і наданням послуг; до других — платежі в бюджет, погашення заборгованості за кредит, страхові платежі та інші зобов'язання. Існують ще й інші способи платежів, наприклад, планові, коли розрахунки проводяться не за кожну поставку матеріальних цінностей, а за певний період (виходячи з плану поставки), або залік взаємних вимог, коли борги суб'єктів господарювання взаємно погашаються і тільки різниця переказується на рахунок кредитора. УМОВИ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВОГО ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності зокрема, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті. Організація безготівкових розрахунків має сприяти процесу відтворення, тобто відповідати конкретним вимогам розвитку економіки. Головна з них — забезпечувати своєчасне отримання кожною господарською організацією коштів за поставлену продукцію та надані послуги, а отже, сприяти прискоренню обігу коштів у розрахунках.

Водночас організація розрахунків має забезпечувати умови для взаємного контролю постачальника й покупця за дотриманням господарських угод та банківського контролю за правилами розрахунків згідно з чинними інструкціями та законодавством. Організація безготівкових розрахунків нині базується на таких принципах: 1. Кошти юридичних осіб підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в касах (у межах встановленого банком ліміту) та норм витрат з виторгу, установлених чинним порядком ведення касових операцій у господарстві України. 2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються через банки переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача коштів. 3. Кошти з рахунка підприємства списуються з розпорядження його власника (за винятком випадків, установлених законами України), а також на рішення суду (арбітражного суду) та за виконавчими записами нотаріусів. У випадках, передбачених чинним законодавством, із рахунків підприємств здійснюється безспірне стягнення та безакцентне списання коштів. 4. Підприємства самостійно вибирають (}юрми розрахунків та закріплюють їх у договорах та угодах з банками. Банки можуть пропонувати ту чи іншу форму розрахунків, ураховуючи специфіку діяльності своїх клієнтів та виходячи із конкретних ситуацій, які виникатимуть у процесі розрахунків. 5. Підприємства мають право вибору банків для відкриття своїх рахунків. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їхні розпорядження щодо переказування коштів із рахунків. 6. Момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг. Взаємні претензії щодо розрахунків між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися на підставі таких розрахункових документів: — платіжних доручень; — платіжних вимог-доручень; — чеків; — акредитивів; — векселів; — платіжних вимог; — інкасових доручень (розпоряджень). Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки за товари та послуги можуть здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання платіжних карток визначається Національним банком України. Порядок оформлення розрахункових документів Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, мають відповідати вимогам встановлених стандартів та містити (залежно від їхньої форми) такі реквізити: а) назву документа; б) номер документа, число, місяць, рік його виписки; в) найменування платника та одержувача коштів (офіційні скорочення), які відповідають зареєстрованим у статуті, їхні ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (щодо фізичних осіб — ідентифікаційні номери, котрі проставляють на підставі відповідних документів податкових органів), номери рахунків в установах банку; г) назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО (код банку); д) суму платежу, написану цифрами та літерами; е) призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортний документ та інше), із зазначенням його номера й дати, назва законодавчого акта, що дає право на безспірне стягнення та безакцентне списання коштів (дата, номер і відповідний пункт); є) на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення розрахункового документа) — відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника або (та) одержувача коштів; ж) підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету); з) суму податку на додану вартість (цифрами) або напис «без податку на додану вартість».

Якщо хоча б один із вищезазначених реквізитів (коли їх передбачено формою документа) буде не заповнений або заповнений неправильно, банк такий документ не прийме до виконання. При цьому використання факсиміле замість власноручного підпису, виправлення й підчищення в розрахункових документах не допускаються. Банк також не має права робити будь-яких виправлень у поданих розрахункових документах. Відмовляючись прийняти від клієнта розрахунковий документ, банк у день отримання документа зобов'язаний зробити на його зворотному боці напис про причину відмови (за підписами головного бухгалтера й виконавця, засвідченими штампом банку) та повернути його клієнту. Клієнт, виходячи зі своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних повідомлень) відповідними каналами зв'язку. Спосіб подання документів до банку застерігається в договорі на розрахунково-касове обслуговування. Необхідно зазначити, що кошти списуються з рахунка платника тільки на підставі першого примірника розрахункового документа. За часткової оплати розрахункових документів банк виписує меморіальний ордер. Розрахункові документи банки приймають до виконання без обмеження суми. Платежі з рахунків клієнтів виконуються банками у межах залишків коштів на початок операційного дня. Коли існує технічна можливість урахувати поточні надходження коштів на рахунки протягом операційного дня, банки можуть здійснювати платежі з доручення клієнтів з урахуванням цих сум. Банк платника приймає документи від клієнтів протягом операційного дня, час якого регламентується режимом роботи банку. Розрахунки за документами, що надійшли до банку платника протягом операційного дня, здійснюються банком того самого дня, а ті, що надійшли пізніше, — наступного дня. На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов'язковому порядку в правому горішньому ріжку проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після закінчення регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на документах додатково ставлять штамп «Вечірня». Дату виконання розрахункового документа проставляють у правому нижньому ріжку. Банк одержувача зобов'язаний зараховувати кошти на рахунки клієнтів не пізніше ніж наступного після отримання інформації від розрахункової палати робочого дня. Розрахунки в системі електронних платежів «клієнт—банк» Клієнти можуть користуватися електронною системою «клієнт— банк», яка забезпечує: — передавання повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту; — автоматичне ведення протоколу (та його захист) обігу розрахункових документів між банком і клієнтом, що можуть передаватися як безпосередньо в банк, так і на автоматизоване робоче місце (далі—АРМ) клієнта; — автоматичне архівування протоколів наприкінці робочого дня. Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних платежів «клієнт—банк» і оброблення його електронних документів банком є окремий договір між ним і банком. У договорі обов'язково мають бути обумовлені права, обов'язки та відповідальність сторін і порядок вирішення спірних питань.

Розвдувальна дяльнсть пдплля Органзац укранських нацоналств у Захднй Укран в 19391941 роках // Науков записки ¶ПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203. 74. Вднв Д.В. Погляди Органзац укранських нацоналств на мсце  роль органв безпеки в Укранськй самостйнй соборнй держав (19401941 рр.) // Концептуальн засади забезпечення державно безпеки Украни. Матерали науково-практично конференц 29 червня 2004 р. К.: Видавництво Нацонально академ СБ Украни, 2004. - С 62-65. 75. Вднв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // ¶сторичний календар. - К., 2004. - С. 127-132. 76. Вднв Д. До стор нагородно системи УПА // Однострй. 2004. - 8. - С.36-39. 77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -1.- С. 20 -26. 78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - 2. - С.32-40. 79. Вднв Д. Командир повстансько арм // ¶сторичний календар. - 2005. - С. 94-99. 80. Веденеев Д

1. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

2. Національна система масових електронних платежів

3. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

4. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

5. Національна депозитарна система

6. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
7. Національна політика СРСР в роки перебудови
8. Українська національна революція 1649-1657рр

9. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

10. Національне багатство, прибуток

11. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

12. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

13. Етикет та його національні особливості

14. Національний банк України

15. Національний банк України та особливості його функціонування

16. Функції Національного банку України

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

18. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

19. Поняття національного доходу та його використання

20. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

21. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

22. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
23. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
24. Національно визвольний рух в Індії

25. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

26. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

27. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

28. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

29. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

30. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

31. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

32. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

33. Формування українського національного руху

34. Українська національна кухня

35. Методологічні засади розуміння національної культури

36. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

37. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

38. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
39. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
40. Конкурентоспроможність національної економіки

41. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

42. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

43. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

44. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

45. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

46. Етнонаціональні відносини й національна політика

47. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

48. Українська національна ідея

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

50. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

51. Збереження національних культур в епоху глобалізації

52. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

53. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

54. Економічна і національна безпека України
55. Концептуальні основи аналізу національної економіки
56. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

57. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

58. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

59. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

60. Національні меншини на Рівненщині

61. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

62. Система розрахунків на чистій основі

63. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

64. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

66. Регіональна фінансова система

67. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

68. В поисках системы мира

69. Малые тела Солнечной системы

70. Происхождение Солнечной системы
71. Строение солнечной системы
72. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

73. Солнечная система

74. Происхождение солнечной системы

75. Спутниковые системы местоопределения

76. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

77. Двигательные системы организма

78. Нервная система

79. Нервная система

80. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

82. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

83. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

84. Транспортная система Украины

85. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

86. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
87. Банковская система Франции
88. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

89. Налоговая система

90. Налоговая система России

91. Налоговая система РФ

92. Налоговая система РФ на современном этапе

93. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

94. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

95. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

96. Планирование в системе государственного управления

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

97. Система таможенных органов РФ

98. Расходы бюджетной системы на социальные цели

99. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.