Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Страховий ризик

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗмістВступ 1. Визначення страхового ризику, як економічної категорії 2. Класифікація страхових ризиків 3. Управління страховими ризиками 4. Страхування як інструмент управління ризиками на підприємствах Висновок Список літературних джерел Вступ Ризик є передумовою виникнення страхових відносин, адже без ризику немає страхового інтересу. Страхові ризики – це ризики, що можуть бути оцінені з точки зору ймовірності настання страхового випадку та розміру можливого збитку. Оцінка ризику – це визначення ступеня ризику за допомогою кількісної або вартісної оцінки. Розрізняють якісну, кількісну та відносну оцінку ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства. Показник ризику за своїм змістом – це ймовірність не лише появи непевної події, але й настання негативного результату. Залежно від наявних можливостей розрахункової бази та характеру випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів: математична, статистична, експертна. У міжнародній страховій практиці використовуються різні методи для оцінки ризику, найпоширенішими з яких є такі: Метод індивідуальних оцінок застосовується тільки тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім типом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцінку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та об’єктивного погляду. Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками. До них відносяться балансова вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу. При використанні методу процентів береться до уваги, що він виражає собою сукупність скидок і надбавок (накидок) до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитивними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процентах (інколи в проміле) від середнього ризикового типу. В економічно розвинених країнах система наукових поглядів на природу страхового ризику і ризикових обставин знаходять практичне застосування у прикладній дисципліні ризик-менеджмент – управління ризиком. Як система ризик-менеджмент складається з низки послідовних етапів: ідентифікації ризику, його оцінки, аналізу та вибору стратегії діяльності. Засобами якісного аналізу мають бути виявлені негативні наслідки ризику в усіх сферах діяльності господарського суб’єкта. Цілісної теорії оцінки ризику у вітчизняній науці немає, оскільки кожна теорія ґрунтується на концепції, яка є узагальненням практики, а практики вільного підприємництва в Україні поки що недостатньо. Нині в Україні, на жаль, ринок інформаційних послуг поки що мало розвинений, тому для одержання найдостовірнішої інформації про величину ризику виникає потреба у застосуванні комбінованого підходу, який являє собою поєднання декількох методів або їх окремих елементів. Ціллю проведення даного дослідження є характеристика основних ознак ризиків та визначення шляхів управління ними. Об’єктом дослідження являються ризики страхових компаній. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач: охарактеризувати страхові ризики; визначити основні характеристики страхових ризиків; визначити методи управління страховими ризиками.

1. Визначення страхового ризику, як економічної категорії З ризиком люди зустрічаються щоденно: і на побутовому рівні, і здійснення будь-якої господарської діяльності сьогодні неможливе без ризиків. Як правило, ризик пов’язується з невпевненістю в можливому результаті. Тобто, існує фактор невизначеності, необхідності приймати рішення, що направлені на усунення, запобігання та максимального обмеження дії негативних наслідків ризику. Незважаючи на давню історію існування ризику та його вивчення в науковій літературі немає єдиної думки щодо визначення цього поняття та єдиного підходу щодо концепцій в теорії ризику. Окрім того, ризик розглядають як історичну та як економічну категорію, в залежності від галузі застосування. Ризик як економічна категорія виник з появою товарно-грошових відносин і відображає подію, яка може відбутися або ні. До того ж, для події, що відбулася, можливі три варіанти економічного результату. А саме: позитивний (вигода, прибуток); нульовий (результат не змінився); від’ємний (збиток, втрата). Вчені вважають, що вперше спроба наукового визначення сутності та змісту поняття «ризик» була зроблена математиком Йоганом Тетенсом (XVIII cт). Його наукові праці з виміру ризику знайшли практичне застосування в страхуванні життя. Хоча основи актуарних розрахунків, серед основних задач яких є дослідження та групування ризиків, закладені в працях вчених Д. Граунта, Я. Вітта, Е. Галлея ще в XVII ст. Подальший розвиток математики та страхування призвели до того, що термін «ризик» почав використовуватись спочатку у страховій теорії, а із зростанням впливу науково-технічного прогресу на фінансово-господарське та соціальне життя суспільства поширився і на економічну теорію. Однак, чеський вчений Я. Дангель, як свідчить М. Клапків, розуміння сутності ризику виводить з філософії та економічної теорії. В теорії ризику переважаючою є думка, яка ототожнює ризик і непевність. Наукові дискусії з цього приводу тривають вже близько століття. Спробою поєднати економічний зміст «ризику» з «непевністю» є концепція деяких вчених, що ґрунтується на принципах загального детермінізму (причинній обумовленості всіх подій та явищ), в основі якої лежить погляд, що ризик є випадковістю, а внаслідок цього у людей існує стан непевності в прийнятті рішень. Спираючись на цю концепцію можна зробити висновки: наявність зовнішніх факторів, які завжди супроводжують будь-яку діяльність та буття, формує об’єктивну сторону ризиків, а суб’єктивний фактор – формує непевність. Але непевність формується за рахунок наявності засобів досягнення мети (об’єктивна причина), психологічного фактору, ступеня віри, переконання, наявності вмінь, знань, досвіду (суб’єктивна причина). А, як відомо, суб’єктивний фактор важко оцінити та практично неможливо виміряти. Досить поширеними в трактуванні сутності та змісту ризику є використання поглядів, що розмежовують поняття «ризик» та «непевність», спираючись на «теорію катастроф», коли ризики є абсолютно випадковими. Проте такий підхід не дає змогу їх кількісно виміряти та вартісно оцінити втрати, а тим самим на них впливати та організовувати антиризикову діяльність за допомогою страхового захисту.

Відома «теорія вивільнення енергії», яка також є спробою розмежувати поняття «ризик» і «непевність» за допомогою філософських поглядів на нещасні випадки, неконтрольоване вивільнення енергії та на об’єкт, як структуру однорідних взаємопов’язаних елементів. Дуже важливою для філософського та загальноекономічного розуміння ризику є теорія Ф. Кнайта, згідно якої ризик – це результат будь-якої діяльності, який можна виміряти за допомогою методів теорії ймовірності й закону великих чисел. Якщо подібних розрахунків виконати неможливо, то даний результат діяльності є непевністю. За концепцією цього американського економіста ризик пов’язується з невизначеністю, яка є джерелом виникнення прибутку, і яку можна технічно виміряти й оцінити за допомогою методу пробабілістичних (імовірнісних) розрахунків. Крім того, ризик може бути представлений через логічну ймовірність, яка базується на пізнанні законів природи та суспільства, через статистичну ймовірність, яка відображає збір, накопичення, аналіз та систематизацію статистичних даних. В господарській та фінансово-економічній діяльності суб’єкта, як зазначено у Фінансовому словнику, під ризиком розуміють «усвідомлену можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами. Вимірюють частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня втрат.» Слід підкреслити, що досить повним та сучасним є визначення ризику в навчальному посібнику «Фінансовий менеджмент» за редакцією проф. Г.Г. Кірейцева: «Під ризиком слід розуміти можливість виникнення збитку внаслідок дії в переважній більшості зовнішніх факторів, які при оцінці ситуації (перед прийняттям рішення) були невідомі та вплив яких може змінити ймовірність досягнення бажаного результату». Якщо перевести поняття ризику в площину фінансових категорій, можна сказати, що ризик – це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом. Фактор ризику та необхідність покриття можливого збитку в результаті його прояву викликає потребу в страхуванні. Історично склалась уява про ризик як категорію, що лежить в основі страхування. Проте, сьогодні страхування включає в себе різні галузі наукових знань та практичного досвіду про природу явищ. Тому в розуміння терміну «ризик» в літературі вкладається різне смислове навантаження та зміст. До того ж ризик не є сталою категорією та постійною величиною. Він весь час міняється, що пов’язано із змінами в розвитку науки по його аналізу та оцінці, в трансформації економічних систем, а також обумовлено низкою інших факторів. З огляду наявності об’єктивних передумов появи відмінностей у визначенні ризику, безглуздо ставити задачу вибору найбільш «правильного» його визначення. І, як вказує Л. Цвєткова досліджуючи трактування поняття «страховий ризик», розумніше за все прийняти ту концепцію, яка використовується в даній сфері діяльності в якості базової. Отже, під «страховим ризиком» розуміють прогнозний збиток об’єкту страхування в результаті настання страхової події.

Уплата подоходного налога и взносов. Работодателем осуществляется уплата подоходного налога и страховых взносов во все государственные страховые фонды: в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд занятости и Фонды обязательного медицинского страхования - по общему контракту. По дополнительному контракту Собственник производит уплату подоходного налога и взносов во все государственные страховые фонды, кроме Фонда социального страхования (см. Приложение 1). 6. Определение условий досрочного прекращения контракта. Основания по расторжению общего контракта соответствуют КЗоТ РФ. Но существует дополнительное основание для досрочного расторжения контракта, которое напрямую не регулируется КЗоТ РФ: по статье 69 Закона об АО с членом исполнительного органа, каковым является Правление, общее собрание акционеров или Совет директоров, в зависи мости от компетенции, может расторгнуть контракт в любое время. В локальном правовом документе Общества, регламентирующим деятельность его исполнительного органа, желательно иметь перечень оснований решения общим собранием акционеров (Советом директоров) о расторжении контракта с членом Правления

1. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

2. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

3. История страхового дела в России

4. Технические резервы в страховой компании

5. Государственное регулирование страховой деятельности

6. Страховой бизнес в современной России
7. Разработка рекламной программы для страховой компании
8. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

9. Страховой рынок: состояние, перспективы

10. Страховой рынок в России и за рубежом

11. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

12. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

13. Ризик кредитних операцій комерційного банку

14. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

15. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

16. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

17. УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ

18. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

19. Структура страхового рынка

20. Бренды страховых компаний

21. Некоторые аспекты уплаты страховых вносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

22. Страховые брокеры:реальная действительность и идеальная модель
23. Pr-технология работы страховой компании с клиентом после наступления страхового события
24. 4 задачи по основам страхового дела

25. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ

26. Основи страхової справи

27. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

28. Развитие страхового рынка в России

29. Рейтинг страховых компаний Украины

30. Страхование, его сущностные признаки, участники страховых отношений

31. Страховая деятельность европейских стран

32. Страховой менеджмент

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

33. Страховой рынок РФ

34. Страховые агенты

35. Технологическая практика в страховой компании

36. Финансовые аспекты страховой медицины

37. Экономико-финансовые основы страхового дела

38. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов
39. Страховые платежи по договорам добровольного страхования работников
40. Реформирование системы контроля платежеспособности страховых компаний в странах ЕС

41. Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели

42. Страховой рынок России

43. Порядок и виды обеспечения по страховым случаям

44. Страховые компании

45. Валютний ризик в діяльності банківської системи

46. Формирование системы страховой защиты на промышленных предприятиях

47. Конспект по страховому праву

48. Проблемы и состояние страхового сектора в России

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения

49. Діяльність страхової компанії "Оранта"

50. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

51. Лицензирование страховой деятельности

52. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

53. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

54. Налоговые нарушения страховых организаций
55. Организационная структура страховой компании
56. Организация страхового дела в Казахстане. Направления деятельности страховых компаний

57. Основи страхової діяльності

58. Основы страхового дела

59. Особенности современного страхового рынка

60. Отрицательный отбор и моральный риск на рынке страховых услуг

61. Оцінка збитку після настання страхового випадку

62. Понятие страхового рынка

63. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

64. Проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Пути оптимизации поступления сумм страховых взносов (премий) по видам страхования на примере представительства БРУСП "Белгосстрах" по г. Полоцку

66. Риск и страховая оценка

67. Система страхового законодательства РФ

68. Страхование как метод формирования страховых фондов

69. Страховая премия и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды

70. Страховий захист в сільському господарстві
71. Страховий ринок
72. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

73. Страховое обязательство

74. Страховой рынок в РФ. Имущественное страхование

75. Страховой рынок и его функционирование в РФ

76. Страховой рынок Украины

77. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития

78. Страховые компании и пенсионные фонды на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика

79. Страховые компании на российском рынке: состояние и перспективы

80. Страховые посредники

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Страховые рынки

82. Страховые услуги

83. Страхування кредитних ризиків

84. Сущность и правовые основы страховой деятельности

85. Теоретические основы построения страховых тарифов

86. Фінансова надійність страхової компанії
87. Исчисление и уплата страховых взносов во внебюджетные фонды
88. Инвестиционная деятельность страховых организаций

89. Информационные технологии управления страховой деятельностью

90. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

91. Анализ рынка страховых услуг

92. Анализ страховой компании "Росгосстрах"

93. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

94. Аудит в страховых компаниях

95. Банківські резерви й ризик

96. Валютні операції банку та валютні ризики

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

97. Взаимодействие зарубежных и отечественных страховых компаний

98. Государственное регулирование страхового дела

99. Государственный страховой надзор за деятельностью страховых организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.