Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ Вступ4 1. Наукове обґрунтування необхідності впровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльності підприємства.5 1.1 Стратегічний аналіз та необхідність його використання у сучасних умовах.5 1.2 Прибуток підприємства і шляхи його використання8 1.3 Методи стратегічного аналізу11 2. Сучасний стан економіко-фінансового розвитку підприємства16 2.1 Природно-економічна характеристика підприємства16 2.2 Організаційний устрій підприємства17 2.3 Рівень забезпечення та ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів на підприємстві20 2.4 Аналіз формування прибутку на підприємстві29 3. Шляхи ефективного використання прибутку на підприємстві31 3.1 Прогнозування прибутку підприємства на основі методів екстраполяції31 3.2 Врахування ризику при прогнозуванні прибутку підприємства 34 3.3 Політика підприємства щодо ефективного управління прибутком 37 Висновки і пропозиції48 Список літературних джерел50 Додатки52 ВСТУП Процес створення і впровадження стратегій обговорюється вже багато років. Стратегічне планування сконцентровано на ринковому середовищі, в якому здійснює свою діяльність організація. Сучасний бізнес діє в зовнішньому середовищі, що постійно змінюється, не існує нічого нерухомого. Складність – найважливіша проблема, з якою стикається організація. Для успішного функціонування організації в умовах навколишнього її середовища, що постійно змінюється, має сенс вести діяльність по стратегії, що наперед спланована. Прийняття конкретних рішень спрямовується на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме все це і зумовило актуальність вибраної теми. Метою даної роботи є розроблення політики ефективного використання прибутку підприємства на основі впровадження ефективної стратегії. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) обґрунтування необхідності впровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльності підприємства; 2) вивчення методів стратегічного аналізу; 3) визначити стан економіко-фінансового розвитку підприємства; 4) застосування методів прогнозування прибутку підприємства; 5) виявлення сфер ефективного використання прибутку підприємства. Предметом дослідження визначення стратегії шляхів ефективного використання прибутку підприємства. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «СПП ЛАНА» Михайлівського району Запорізької області. До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан підприємства та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства. На основі методів екстраполяції проводилося прогнозування прибутку підприємства. У роботі використані наступні інформаційні джерела: - нормативні документи України; - навчальні посібники і періодична література; - річні фінансові звіти та статистичні дані підприємства. Роботу викладено печатним текстом на 50 сторінках. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1

Стратегічний аналіз та необхідність його використання в сучасних умовах Стратегічний аналіз – це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. З допомогою стратегічного аналізу готується комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень. Суть стратегічного аналізу полягає у тому, що він використовується заради вибору конкретної стратегії із багатьох альтернатив і формування всієї системи стратегій. При здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. Оскільки у системі стратегій окремі стратегії взаємопов'язані, то один і той же критерій може належати різним стратегіям. Стратегічний аналіз може бути розділений на два основні етапи: 1) порівняння намічених фірмою орієнтирів і реальних можливостей, пропонованих середовищем, аналіз розриву між ними; 2) аналіз можливих варіантів майбутнього фірми, визначення стратегічних альтернатив. Коли стратегічні альтернативи визначені, фірма приступає до завершального етапу розробки стратегії - вибору певного варіанту стратегії і підготовці стратегічного плану. Стратегічний аналіз - це засіб перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу середовища, в стратегічний план організації. Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних орієнтирів підприємницької діяльності, так званої його філософії, яка в поєднанні з мотиваційною ідеєю визначає основні напрями розвитку підприємства і встановлює цілі фірми. Важливим джерелом інформації для формування стратегічних цілей є інформація про внутрішнє і зовнішнє середовище, аналіз якого дозволяє оцінити реальність поставлених цілей, спрогнозувати можливі зміни і вибрати найбільш ефективну стратегію підприємства. Значення стратегічного аналізу в тому що якщо зрозуміти конкурентну динаміку галузі, то можна думати про те, які кроки робити, що необхідно поміняти, як використовувати ті або інші можливості, переваги, компетенції. Фірма може або пристосуватися до умов, що змінюються, або протидіяти їм, намагаючись змінити конкурентне середовище. Якщо компанія частіше, ніж конкуренти, намагається прогнозувати майбутнє те велика вірогідність того, що вона швидше буде тримати під контролем майбутню ситуацію, а конкуренти зможуть лише реагувати на неї. Крім прогнозування, задачею стратегічного аналізу є також виявлення, розвиток і захист від конкурентів чинників стратегічного успіху. Пошуки чинників стратегічного успіху давно були основною турботою менеджерів. При цьому використовувалися різноманітні шляхи: різного роду звіти, виступи і навіть мемуари менеджерів процвітаючих підприємств; висновки в рамках вивчення конкретних випадків, що носили більш систематичний характер; емпіричні дослідження чинників успіху, підтверджувані з науково-теоретичних позицій. Емпіричні дослідження показали, що галузева структура дійсно багато в чому визначає успіх підприємства.

У свою чергу можливості вибору принципової фірмової стратегії криються в таких областях, як явна перевага у витратах, оперативна диференціація виробництва, швидке захоплення ринкових ніш. Вдалий вибір стратегії менеджерів може зіграти роль в забезпеченні успіху підприємства. За умов ринкової економіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії –це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової так і загальної стратегії розвитку підприємства. Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливостей диверсифікації діяльності підприємства. На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється виробництву конкурентноспроможної продукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства тощо. Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи. В умовах ринку підприємства, організації, фірми стикаються з різними фінансовими проблемами, тобто з цього зўявляється необхідність передбачення майбутнього стану підприємства, а це можливо тільки при використанні фінансової стратегії діяльності підприємства.

Зростання індексу цін на одяг та взуття за той же час було ще стрімкішим — на 230 %. Спроби владних органів взяти ситуацію з цінами під контроль завершились провалом. Не дали, зокрема, очікуваного ефекту спроби врегулювати продовольче питання надзвичайними заходами: урядові заготівлі, реквізиції, примусова хлібна розкладка (введена восени 1916 р.) тощо. Небачено активізувався чорний ринок і галопувала спекуляція. Всім своїм тягарем світова війна лягла передусім на плечі трудящих. Мобілізовані на фронт мільйони солдатів перетворювались на "гарматне м'ясо", поневірялися у незнаній ніколи раніше окопній війні, масово гинули в боях, від ран і епідемій. В умовах військового часу досить швидко були відібрані завоювання робітників, досягнуті за попередні десятиліття страйкової й революційної боротьби. Робочий день знову зріс і досягав 15–16 годин на добу. Реальна заробітна плата неухильно знижувалась, невпинно зростав травматизм. Власники підприємств домоглися від уряду скасування обмежень на використання жіночої і дитячої праці

1. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

2. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

3. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

4. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

5. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

6. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
7. Розподіл прибутку державних підприємств
8. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

9. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

10. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

11. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

12. Проблема управління прибутком на підприємстві

13. Стратегічне планування і управління на підприємстві

14. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

15. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

16. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

18. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

19. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

20. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

21. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

22. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
23. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
24. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

25. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

26. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

27. Правовий статус підприємств

28. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

29. Планування діяльності підприємств

30. Економічний аналіз підприємств

31. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

32. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

34. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

35. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

36. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

37. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

38. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
39. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
40. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

41. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

42. Бухгалтерський облік на підприємстві

43. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

45. Облік доходів підприємств

46. Облік неопераційних витрат на підприємстві

47. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

51. Організація обліку на підприємстві

52. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

53. Організація управлінського обліку на підприємстві

54. Ревізійні комісії підприємств і організацій
55. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
56. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

57. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

58. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

59. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

60. Правовий статус комунальних підприємств

61. Інформаційні системи і технології на підприємстві

62. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

63. Інтернаціоналізація підприємств

64. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

65. Організація збутової діяльності на підприємстві

66. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

67. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

68. Управління запасами матеріалів на підприємстві

69. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
71. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
72. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

73. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

74. Організація виробництва на металургійному підприємстві

75. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

76. Особливості діяльності інноваційних підприємств

77. Персонал на підприємстві

78. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

79. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

80. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

81. Управління якістю на підприємстві

82. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

83. Бізнес-планування на підприємстві

84. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

85. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

86. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування
87. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
88. Інноваційний розвиток готельних підприємств

89. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

90. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

91. Грошові розрахунки підприємств

92. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

93. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

94. Методи фінансового планування на підприємстві

95. Непрямі податки з підприємств

96. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Оподаткування підприємств

98. Організація грошових розрахунків на підприємстві

99. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.