Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Оптимальність у системах керування

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1. Умови оптимальності у неавтономних системах керуванняУ загальному випадку неавтономної системи права частина закону руху й підінтегральна функція цільового функціонала залежать явно від часу , тобто закон руху має вигляд:, (1) а цільовий функціонал дорівнює. (2)Тут функції і – неперервні по сукупності змінних і неперервно диференційовані по змінних , , . Також вважатимемо, що момент часу , який відповідає початковому стану , відомий, а момент часу проходження через кінцеву точку не заданий і повинен бути знайдений, тобто сформульована задача – це задача з вільним часом. Поставлена задача може бути зведена до автономної задачі введенням додаткової змінної . До закону руху при цьому додається рівняння,а до початкових умов – співвідношення . Тепер систему (2) можна переписати у вигляді: (3)а функціонал дорівнюватиме, (4)де (відповідно до доданого у початкову систему рівняння). Отже, неавтономну -вимірну задачу було зведено до автономної задачі з розширеним фазовим простором. У новій задачі потрібно знайти оптимальну траєкторію, що поєднує точку розширеного фазового простору з деякою точкою на прямій, яка проходить через точку паралельно осі . Оскільки кінцеве значення змінної невідоме, то нова задача – це задача з фіксованим лівим і рухомим правим кінцями. Якщо в задачі оптимального керування (3) – (4) відомі і початковий момент часу й кінцевий момент часу , то задача називається задачею з фіксованим часом. Перетворення цієї задачі введенням додаткового змінного приводить до задачі з фіксованими кінцями в такому формулюванні. Потрібно знайти керування , що переводить фазову точку системи (2) зі стану в момент часу у стан в момент часу , причому функціонал (4) набуває найменшого значення. Зауважимо, що момент часу попадання в точку можна не вважати фіксованим, оскільки в силу тотожності попадання в точку може відбутися тільки в цей момент часу. Таким чином, до даної задачі можна застосувати теорему, відповідно до якої для одержання необхідних умов екстремуму функціонала необхідно максимізувати функцію Понтрягіна, (5)де – загальний вигляд функції Понтрягіна з теореми 1, у якій не врахована додаткова, ()-ша змінна. Спряжена система для цієї задачі за умов набуває вигляду: (6) Має місце така теорема. Припустимо, , – оптимальний процес для задачі з фіксованим часом. Тоді існує ненульова вектор-функція , що відповідає цьому процесу, така що: 1. Для будь-якого функція змінної набуває максимального значення в точці , тобто: : . 2. , .Оскільки, як і раніше, , то умову 2 цієї теореми достатньо перевірити в якій-небудь одній точці відрізка . Розглянемо випадок, коли при фіксованому правий кінець вільний. Ця задача полягає в тому, щоб із заданого стану за заданий час пройти по траєкторії з довільним кінцевим станом за умови мінімізації цільового функціонала. Умови трансверсальності для цієї задачі набувають вигляду:, . (7)Для цього випадку необхідна умова оптимальності полягає в тому, щоб функція досягала максимального значення для кожного на оптимальному керуванні і мала місце умова (7).2 Поняття особливого керуванняНа практиці часто зустрічаються задачі оптимального керування, у яких функція Понтрягіна лінійно залежить від всіх керувань або від частини з них (наприклад, в лінійних задачах оптимальної швидкодії).

Однак у нелінійних задачах оптимального керування (якщо функція Понтрягіна є нелінійною по одній або декількох фазових змінних) можлива ситуація, коли на оптимальній траєкторії коефіцієнт при одній з компонент вектора керування обертається на нуль всюди на деякому інтервалі часу, і тоді умова максимуму функції за не дозволяє однозначно визначити оптимальне керування. Ця ситуація називається особливим режимом керування. Дослідимо її детальніше. Розглянемо автономну задачу оптимального керування,Де ; , , , , – довільна множина з ; – лінійний простір кусково-неперервних на функцій. Крайові умови задачі мають вигляд:, .Потрібно знайти таке припустиме керування , що переводить систему зі стану у стан , причому відповідний припустимий процес доставляє мінімальне значення функціоналу,де функції , неперервні по сукупності всіх змінних і неперервно-диференційовані по змінних . Вважатимемо, що функція Понтрягіна для цієї задачі є лінійною за частиною компонент вектора . Виділимо із цих компонент групу з керувань (з тих, за якими функція лінійна) і позначимо їх через , а інші керувань зберемо у вектор (він також може включати компоненти, за якими функція лінійна). За таких умов закон руху набуває вигляду:,де . Складемо функцію Понтрягіна для даної задачі:. Очевидно, що, . (8)Припустимо, що процес разом з розв’язком спряженої системи, , (9)задовольняє принципу максимуму і, крім того, припустимо, що у всіх точках деякого інтервалу має місце рівність, (10) або, враховуючи (10), , . (11)Ця ситуація означає, що коефіцієнти при на деякому часовому відрізку дорівнюють 0, і оптимальне керування визначити неможливо. У цьому випадку вектор керувань називається особливим керуванням на відрізку , процес – особливим режимом, траєкторія – траєкторією особливого режиму, а відрізок часу – ділянкою особливого керування. З формули (11) випливає, що на ділянці особливого режиму функція Понтрягіна не залежить від . Дійсно, :.Тому в даній ситуації умова максимуму по не дає жодної інформації про конкретні значення керувань . Оскільки на ділянці особливого режиму має місце співвідношення (11), то очевидно, що, і т.д. Останні співвідношення разом з умовою (10) дозволяють визначити всі особливі режими. 3. Лінійна задача оптимальної швидкодії Розглянемо лінійну задачу оптимальної швидкодії:, , (12)де , , , – числові матриці розмірності та відповідно. Область керування задачі – замкнутий обмежений багатогранник в :, , (13)Якщо для будь-якого вектора , паралельного будь-якому ребру багатогранника , система векторів , , , (14) є лінійно незалежною, то багатогранник задовольняє умові спільності положення відносно системи (14). Для перевірки лінійної незалежності векторів (13) достатньо перевірити, чи матриця, стовпцями якої є стовпці (12), є невиродженою, тобто. Перепишемо формулу (10):, ,де , – -і рядки матриць і . Функція Понтрягіна лінійної задачі оптимальної швидкодії має вигляд: (15)Оскільки перший доданок у формулі (15) не залежить від , то функція досягає максимуму за змінною одночасно з функцією. Спряжена система у цьому випадку може бути записана у вигляді:, , або у векторній формі.

(16) Позначимо через . З теореми 2 випливає, що якщо – оптимальне керування, то існує такий ненульовий розв’язок системи (16), для якого в кожний момент часу функція набуватиме максимального значення за змінною :. (17)Оскільки система (17) з постійними коефіцієнтами не містить невідомих функцій і , то всі її розв’язки можна легко знайти, після чого, використовуючи їх для розв’язання задачі максимізації функції на множині , знаходимо оптимальні керування . Для будь-якого нетривіального розв’язання системи (11) співвідношення (14) однозначно визначає керування , причому це керування кусково стале, а значеннями керування в точках неперервності є вершини багатогранника . Точки розриву оптимальної функції керування відповідають зміні значення керування і називаються точками перемикання. Якщо – точка перемикання, то ліворуч від неї керування має одне значення, наприклад, , а праворуч інше – . Позначимо через підмножину у виду. (18)Якщо всі корені характеристичного рівняння матриці з (14) є дійсними, то для будь-якого розв’язання рівняння (18) кожна з функцій є кусково сталою і має не більше ніж перемикань ( – порядок системи (16)). Керування називається екстремальним керуванням, якщо воно задовольняє принципу максимуму. Для лінійної задачі оптимальної швидкодії з областю керування – багатогранником керування є екстремальним, якщо існує таке нетривіальне розв’язання системи (17), для якого матиме місце співвідношення (18). Зрозуміло, що будь-яке оптимальне керування є екстремальним. Тому, щоб знайти оптимальне керування, що переводить фазову точку зі стану у стан , треба відшукати всі екстремальні керування з цими крайовими умовами, а потім серед них вибрати те, що здійснює перехід за найменший час. У загальному випадку можуть існувати кілька оптимальних керувань, що переводять фазову точку зі стану у стан , але якщо початок координат у просторі керувань є внутрішньою точкою багатогранника , то екстремальне керування єдине. Отже, у лінійних задачах оптимальної швидкодії принцип максимуму дозволяє не тільки визначити вид оптимальних керувань, але й одержати умови єдиності оптимального керування. Припустимо, що початок координат є внутрішньою точкою багатогранника припустимих керувань. Якщо і – два екстремальних керування, що переводять фазову точку зі стану у стан за час і відповідно, то і , . У теоремі має місце умова . Теорема. Якщо існує хоча б одне керування, що переводить систему (17) зі стану у стан , то існує й оптимальне по швидкодії керування, що також переводить систему з у .4. Умови оптимальності у задачі з рухомими кінцямиУ задачі з рухомими кінцями або початковий стан , або кінцевий стан , або обидва ці стани невідомі. Задані тільки множини і , що містять точки та . Гіперповерхня – це множина всіх точок , які задовольняють співвідношенню,де – скалярна диференційована функція. Якщо – лінійна функція, то гіперповерхня називається гіперплощиною і описується рівнянням. (19)Якщо , то гіперплощина (19) є ()-вимірним лінійним підпростором в . Будь-який ()-вимірний підпростір може бути заданий як множина розв’язань лінійної однорідної системи з рівнянь із невідомими, матриця якої має ранг : .Т

Постоянного тока генератор Постоя'нного то'ка генера'тор, постоянного тока машина , работающая в генераторном режиме. Работа П. т. г. описывается следующими уравнениями: Р = U ×Iя , где Р — полезная мощность, U — напряжение на зажимах, Iя — ток якоря; U = Е — Iя Rя , где Е — эдс якоря, Rя — сопротивление в цепи якоря, Rя = rя + rд + rп (рис. 1 ). Основное требование, предъявляемое к П. т. г., — постоянство напряжения на его зажимах при изменении нагрузки. Зависимость между напряжением на зажимах машины и током нагрузки U = f (l ) называется внешней характеристикой и определяется системой возбуждения П. т. г. Схемы возбуждения представлены на рис. 1 ; внешние характеристики при различных схемах возбуждения показаны на рис. 2 , а. Уменьшение напряжения при росте нагрузки П. т. г. возникает из-за падения напряжения в цепи якоря и размагничивающего действия поля якоря, обусловленного насыщением магнитопровода. Оптимальной является система смешанного возбуждения (устаревшее название — компаундное возбуждение ), при которой можно получить одинаковое напряжение и при холостом ходе, и при номинальной нагрузке

1. Разработка оптимальной компьютерной системы для дизайн-студии.

2. Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли

3. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

4. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

5. Оптимальные и адаптивные системы

6. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
7. Ліквідність банківської системи України
8. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

9. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

10. Постановка задачі оптимального керування

11. Окремі випадки задач оптимального стохастичного керування

12. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

13. Партійні системи: сутність і типи

14. Сутність керування ризиками

15. Происхождение Солнечной системы и Земли

16. Вселенная, Галактика и Солнечная система

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

17. Происхождение и развитие солнечной системы

18. Солнечная система в центре внимания науки

19. Обзор солнечной системы

20. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

21. Солнечная система

22. Происхождение солнечной системы
23. Спутниковые системы местоопределения
24. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

25. Двигательные системы организма

26. Нервная система

27. Нервная система

28. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

29. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

30. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

31. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

32. Транспортная система Украины

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

34. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

35. Банковская система Франции

36. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

37. Налоговая система

38. Налоговая система России
39. Налоговая система РФ
40. Налоговая система РФ на современном этапе

41. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

42. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

43. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

44. Планирование в системе государственного управления

45. Система таможенных органов РФ

46. Расходы бюджетной системы на социальные цели

47. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

48. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

49. Задачи, основные функции и система ОВД

50. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

51. Природа и система административного права

52. Место обязательственного права в системе гражданского права

53. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

54. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса
55. Правовые системы современности. Мусульманское право
56. Возникновение и система развития права Канады

57. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

58. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

59. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

60. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

61. Государственная служба Приказной системы управления

62. Характеристика налоговой системы Великобритании

63. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

64. Система законодательства в области СМИ Германии

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Финансовая система Республики Узбекистан

66. Судебная власть и судебная система РК

67. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

68. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

69. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

70. Разделение властей в системе государственных органов
71. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
72. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

73. Судебная система РФ и пути ее реформирования

74. Местное самоуправление в системе публичной власти

75. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

76. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

77. Налоговая система (шпаргалка)

78. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

79. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

80. Налоговые системы зарубежных стран

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Современная налоговая система РФ

82. Налоговая система Кыргызстана

83. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

84. Избирательная система в Алтайском крае

85. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

86. Изменения в таможенно-тарифной системе России
87. Избирательные системы
88. Особенности системы законодательства федеративного государства

89. Правовые системы мира

90. Основные правовые системы современного мира

91. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

92. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

93. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

94. Бюджетная система РФ

95. Политическая система государства /на англ. языке/

96. Вольво, система охлаждения

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

98. Система философско-эстетических взглядов А. Камю

99. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.