Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Аналіз стану соціальної політики в Україні

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Азовський Регіональний Інститут Управління при З.Д.У. Кафедра: економіки підприємства на тему: “Аналіз стану соціальної політики в Україні” Виконала: Прийняв: Бердянськ ЗМІСТ 1 Доходи населення Структура доходів населення 5 Заборгованість із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат 6 Питання охорони праці 9 Пенсийне забеспечення 10 Зайнятисть населення та стан на ринку праці 15 Соціальний захист населення 16 Практичне завдання 24 Додаток ВСТУП Посилення соціальної орієнтації економіки набуло важливого значення для політики реформ. Стабілізація економічного розвитку неможлива без формування соціальне благополучного суспільства. Поєд­нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо­ви для економічного оздоровлення, стабільного станови­ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Зрештою економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси. Соціальна сфера і економіка поєднані як причина І наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку. В економіці цей зв'язок інтерпретується у категоріях попиту І пропонування. З іс­торії відомо, що вихід із кризи можливий за рахунок су­купного попиту, в тому числі споживчого, який стає ката­лізатором економічного зростання. Хрестоматійним прик­ладом цього і антикризова політика США у період Вели­кої депресії. Вважається, що кейнсіанська модель економічного розвитку, яка грунтується на економіці попиту, супере­чить пізнішим політико-економічним теоріям, зокрема монетаризму. Постановка проблеми розвитку, що безпосередньо за­чіпає соціальні питання, у такому взаємовиключному ра­курсі не є продуктивною, оскільки незалежно від теоре­тичної моделі акцентування на попиті або пропозиції визначається конкретною економічною ситуацією. На сучасному етапі проведення ринкових перетворень в Україні стабільність соціальної політики розглядається як важливий елемент економічної стратегії. З метою стабілізації й поліпшення соціально-економіч­ної ситуації Кабінет Міністрів України розробив заходи що­до реалізації 1998—2000 рр. Основних напрямів соціаль­ної політики, затверджених Указом Президента України 18 жовтня 1997 р. В Основних напрямах визначено курс розвитку соці­альної сфери на середньотермінову перспективу. В його основі — органічне поєднання політики економічного зростання з активною соціальною політикою. При цьо­му державна участь має бути вста­новлення мінімальних соціальних гарантій, поєднання за­гальнодержавних механізмів з розвитком ініціативи міс­цевих органів влади І створення єдиного соціального простору; забезпечення реалізації прав громадян у соці­альній сфері, зафіксованих у Конституції України і зако­нодавчих актах. Успішне реформування соціальної сфери тісно пов'яза­не зі стабілізаційними процесами в економіці й залежить від подальших перетворень у фінансовій, податковій та кре­дитно-грошовій системах. Велике значення має й вдосконалення її організацій­ного, правового і фінансового механізмів.

1 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 1.1 Структура доходів населення Нині макроекономічні умови залишаються вельми складними для вирішення соціальних проблем. Упродовж тривалого часу економіка пристосовувалась до обмежено­го матеріального забезпечення населення. Рівень заробіт­ної плати на одиницю продуктивності праці в Україні, як і в інших країнах СНД, втричі нижчий, ніж у країнах з рин­ковою економікою. Це стало однією з головних причин, що деформували умови відтворення. Це виявилося, передовсім, у сфері на­копичення капіталу, розподілу доходів і звуження ємності внутрішнього ринку. Помітно змінилась і структура су­купних доходів населення. Якщо у 1990 р. за результата­ми щорічного обстеження бюджетів сімей структура до­ходу населення складалась на 67,5% із заробітної плати й і 3,4% трансфертів у формі пенсій, стипендій, соціальної допомоги, то у 1997 р. відповідно із 44,1 і 9.9%. Значно зросли надходження від особистого господарства (з 10.2 до 27,5%) і доходи з інших джерел (з 8.9 до 18,5%). Основну масу доходів населення отримує від трудової діяльності. Розподіл працівників за рівнем заробітної пла­ти показує, що 60,0% із них мають місячний дохід до 150 грн тобто трохи нижчий від рівня середньої заробіт­ної плати, 29,5% - до 300 гри., 17,3% понад 300 гри. Розподіл чисельності працівників за рівнем нарахованої їм заробітної плати дещо поліпшився з початку року. Однак наведені дані свідчать про недостатність платоспромож­ності середнього прошарку населення, який має стати ос­новою для соціальної стабільності суспільства. Соціаль­не становище громадян України і перспективи соціально­го прогнозування будуть більш достовірними, якщо вра­хувати обсяги тіньової економіки й доходи від прихованих джерел. Розроблення статистич­ними органами коефіцієнта Джині (концентрації доходів) сприятиме детальному вивченню соціальних пропорцій. За офіційними повідомленнями, матеріальне розшару­вання населення становить мінімум 1З разів. Левова час­тка грошових накопичень належить невеликій за чисель­ністю групі населення. 1.2 Заборгованість із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат Це явище, що з'явилося в 1992 р., у 1996 р. переросло в одну Із найгостріших соці­альних проблем. За станом на 26 березня поточного року загальна сума заборгова­ності із заробітної плати, пенсій, стипен­дій, допомог зросла до 11 млрд.грн., бюджетна заборгованість становила 4,4 млрд.грн. (40% загального боргу), що негативно позначається на життєвому рівні населення, його купівельній спро­можності, є постійним чинником зрос­тання соціальної напруженості в суспільс­тві. Загальна сума заборгованості із заро­бітної плати за станом на 10 березня 1999р. становила 6,9 млрд.грн., збіль­шившись за два останні роки удвоє. За­боргованість на одного працюючого ста­новила майже 700 грн. Своєчасно не одержують заробітну плату дві третини працюючих. З-поміж галузей економіки найвищою є заборгованість у промисловості (38% за­гальної суми заборгованості), сільському господарстві (28), будівництві (9%). Заборгованість із заробітної плати в 1998 р. зросла в усіх регіонах держави: у Сумській, Чернігівській, Львівській, Він­ницькій областях вона зросла на 38-46%, тоді як у Київській, Рівненській, Запорізь­кій, Чернівецькій областях — лише в ме­жах 11-13%.

У Тернопільській, Кірово­градській і Волинській областях у серед­ньому вона становить понад п'ять місяч­них фондів заробітної плати. Водночас цей показник у Запорізькій і Закарпат­ській областях вдвічі нижчий. У М.Києві заборгованість найнижча і становить менше за місячний фонд оплати праці. Наявні чинники штучного зростання за­боргованості із заробітної плати спонука­ли Мінпраці проініціювати ухвалення в серпні минулого року Указу Президента &quo ;Про додаткові заходи щодо стримування штучного зростання заборгованості з за­робітної плати&quo ;. Запровадження норм цього Указу, посилення державного конт­ролю певною мірою дозволило стабілізу­вати заборгованість із заробітної плати. У 1998 р. темпи зростання заборгова­ності на підприємствах недержавної фор­ми власності були в п'ять разів більшими, ніж у державному секторі економіки (40 проти 8%). Аби темпи приросту на недер­жавних підприємствах були такими, як у державному секторі, то загальна заборго­ваність у 1998 р. була б меншою на 1 млрд.грн. Особлива роль у вирішенні проблеми заборгованості належить застосуванню механізму колективних договорів. Нині в Україні налічується понад 265 тис. підпри­ємств і акціонерних товариств, а колек­тивних договорів укладено лише на 55 тис. підприємствах, або лише на кожному п'ятому. Ними охоплено лише 68% пра­цюючих. Кабінет Міністрів останнім часом ухва­лив низку постанов, спрямованих на пога­шення заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері. Затверджено зав­дання на 1999 р. з мобілізації додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду, погашення до жовтня п.р. заборгованості із соціальних виплат з місцевих бюджетів. Однак у першому кварталі стан справ суттєво не поліпшився. Найгірша ситуація з соціальними виплатами склалася в Чер­нігівській області: заборгованість тут пе­ревищує 10 місяців. У Тернопільській, Во­линській, Рівненській, Херсонській об­ластях, Автономній Республіці Крим соці­альні виплати заборговані за півроку. 2 ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Реалізація державної політики дозволила впродовж останніх років забезпечити стабільне зни­ження виробничого травматизму. Порів­няно із 1993 р. загальний травматизм зменшився в 2,3 раза, зі смертельними наслідками — в 1,5 раза. Проте стан справ з технікою безпеки на виробництві залишається незадо­вільним. В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працює понад 3,4 млн. чол. Забезпеченість пра­цюючих засобами індивідуального захисту не перевищує 40—50%. Щороку виплати на відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю працюючих, досягають 400 млн.грн. Особливу соціальну напруженість у суспільстві спричинюють аварії з груповими нещасними випадками, кількість яких 1998 р. зросла до 203. Під час цих аварій було травмовано 712 працівників, з яких 279 смертельно, що на 107 чол. більше ніж у 1997 р. Чимало керівників підприємств безвідповідально ставляться до обов'язків, пов'язаних зі створенням здорових і безпечних умов праці на виробництві, часто розглядають ці питання як другорядні. Лише за два місяці п.р. інспектори Держжнаглядохоронпраці виявили понад 340 тис.

Вони ж на крик мадьярських комунств не зробили навть спроби таким способом проламати перегородку. ¶ на цей докр вони нколи не знайдуть задовольняючо вдповд. 5. Хлб, цукор, вугль  пятаковщина. Не може бути някого сумнву, що виразна, викреслена соцальна полтика росйських комунств на Укран привернула до себе вс смпат робтничих кляс. ¶ коли X. Раковський казав, що населення з радостю зустрчало совтську владу псля отаманщини, то в цьому не було перебльшення. Розумться, кляси паразтарн, не зважаючи на "укранзацю" х, волли би все таки режим отаманський. Але весь працюючий, експлуатований люд, вимучений гетьманщиною й розшарпаний отаманщиною, з щирим задоволенням, а в деяких Aрупах з ентузазмом, зустрв совтську владу. Тут усе було ясно й недвозначно: вся влада працюючим; ус апарати, нсттуц, вс установи, закони й тенденц кляс експлуататорських мусять бути зруйнован й знищен; знищен негайно, ршуче, без усяких вагань; на зруйнованому творчими силами працюючих зараз же ма творитися нове, мають творитися орAани хньо влади

1. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

2. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

3. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

4. Соціальна політика

5. Державне регулювання соціальної політики

6. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
7. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
8. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

9. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

10. Основні напрямки зовнішньої політики України

11. Інформаційна політика України

12. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

13. Система соціального захисту в Україні

14. Сучасна мовна політика України

15. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

16. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

17. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

18. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

19. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

20. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

21. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

22. Державні та недержавні соціальні служби в Україні
23. Історія фахової соціальної роботи в Україні
24. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

25. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

26. Митна політика України

27. Сучасна митно-тарифна політика України

28. Формування системи соціального захисту в Україні

29. Державна політика соціального страхування

30. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

31. Політика та соціальний конфлікт

32. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

34. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

35. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

36. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

37. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

38. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
39. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
40. Економіко- і політико-географічне положення України

41. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

42. Соціальна захищеність дітей в Україні

43. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

44. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

45. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

50. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

51. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

52. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

53. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

54. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
55. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
56. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

57. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

58. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

59. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

60. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

61. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

62. Економічні чинники регіональної політики в Україні

63. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

64. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

66. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

67. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

68. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

69. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

70. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
71. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
72. Національна політика СРСР в роки перебудови

73. Соціальне становище Запорізького краю

74. Соціальні групи

75. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

76. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

77. Центральний банк і монетарна політика

78. Роль власності у соціально-економічних процесах

79. Інформаційна політика США

80. Соціальні проблеми у ЗМІ

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

81. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

82. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

83. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

84. Мораль і соціальне управління

85. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

86. Соціальне та особисте страхування
87. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
88. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

89. Облікова політика як елемент культури бізнесу

90. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

91. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

92. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

93. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

94. Концепція регіональної політики

95. Державна соціальна допомога

96. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

98. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

99. Правовідносини у сфері соціального захисту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.