Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи тестування у дидактичних дослідженнях

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Контрольна робота на тему: „Методи тестування у дидактичних дослідженнях” 1. Загальна характеристика методу тестування Під сучасну пору великого поширення набуло використання тестів у різних галузях наукового знання: біології, хімії, фізиці, а також соціології, психології і, звичайно, педагогіці. Застосування зазначеного методу бачиться цікавим та ефективним і має перспективу. Найчастіше використання тестів у теоретичних основах педагогіки пов’язане із вивченням та оцінюванням навчальної роботи шкіл або інших інститутів освіти. Наприклад, за їх допомогою можна порівняти рівень засвоєння знань як окремих учнів (студентів), так і цілих класів (груп). Тест у дослідженнях виступає вимірювальним інструментом, а тому він повинен відповідати певним, критеріям: конструювання, апробації, застосування, перевірки та обробки. З цих позицій слід підходити до визначення суті, завдань і функцій тестування. Тест (від англійського еs - випробування, спроба; дослідження) - це намагання розпізнати, вивчити цікаві явища, факти, а також певні ознаки, особливості й характерні елементи досліджуваних предметів. У такому широкому трактуванні цей термін зустрічається в техніці, природознавстві, соціології тощо. В психолого-педагогічних дослідженнях тести виступають як нормовані за часом виконання й складністю набори завдань, що використовуються для порівняльного аналізу групових та індивідуальних особливостей школярів. Відбір, формулювання, структурування пропонованих завдань (запитань, рекомендацій, графічних зображень та ін.) залежить від того, які аспекти досліджуваної проблеми цікавлять науковця. Навіть у рамках дидактичного дослідження, тести не можуть розглядатися як універсальний та всеохоплюючий інструмент педагогічного контролю. Кожне завдання окремо і всі разом скеровані на виявлення обмеженого комплексу ознак засвоєння та розуміння. І чим менше ознак включено для перевірки, тим яснішою є можливість інтерпретації наслідків, й тим краще тест виконає свою функцію. Оптимальним є варіант, коли завдання виявляє (вивчає) одну ознаку, наприклад засвоєння школярем певного технічного поняття. Як і всі інші методики дослідницької та практичної роботи, тест має свої переваги і недоліки. До його переваг можна віднести те, що попередньо обдумані, експериментально перевірені завдання розкривають систематично і в комплексі, за короткий проміжок часу досліджувані ознаки іспитників (знання школярів у певній галузі наук та розуміння ними предметів і явищ). У цьому розумінні тест переважає будь-який інший спосіб перевірки знань і розуміння навчальної інформації. Наступною перевагою слід вважати об’єктивність. Тест, який проводиться в різних групах при строгому дотриманні певних умов, дає більшу впевненість в адекватності здобутої інформації, ніж наприклад, бесіда із школярами. Існують такі області вивчення, в яких саме тести є найбільш зручним та об’єктивним методом. Зокрема, це: порівняння ефективності викладання за різноманітними методиками, різними підручниками; аналіз певних знань в окремих школах та інше. 2. Види тестових завдань У тестах усунуті всі недоліки емпіричного контролю.

Він складається із завдання на діяльність певного рівня (З) та еталону (Е), тобто зразка повного і правильного виконання дії. За еталоном легко визначається число (р) суттєвих операцій, які необхідні для розв'язання теста. Порівняння відповіді студента з еталоном за числом правильно виконаних операцій (а) тесту дає можливість визначити коефіцієнт засвоєння: Ка. Ка = а/р. Визначення Ка є операцією вимірювання якості засвоєння. Коефіцієнт засвоєння піддається нормуванню (0Ј&l ;КаЈ1), легко зіставляється з будь-якою шкалою оцінки, а вся процедура контролю засвоєння просто автоматизується. За коефіцієнтом засвоєння судять про завершення процесу навчання. Із проведених досліджень випливає, що при Ка&g ;0,7 процес навчання можна вважати завершеним. У подальшій діяльності студент здатний у ході самонавчання удосконалювати свої знання. При засвоєнні знань з коефіцієнтом Ка&l ;0,7, студент у подальшій діяльності систематично допускає помилки і не здатний до їх виправлення через невміння їх знаходити. Припинення навчального процесу до досягнення учнями цього значення коефіцієнта засвоєння та перехід до нового навчального матеріалу означає масову підготовку &quo ;неуків&quo ;. Тестами першого рівня (а1) є тести на пізнання, розрізнення або класифікацію вивчених об'єктів. У цих тестах від учня (студента) вимагається дізнатись раніше вивчену інформацію при повторному її сприйнятті (дія з підказкою). Тест пізнання. Завдання (запитання): чи є навчальна програма інформаційною моделлю педагогічної системи? Еталон: &quo ;так&quo ;. Число операцій для розв'язання цього теста (р) дорівнює 1: вибір із альтернативи &quo ;так - ні&quo ;. Тест на розрізнення. Завдання: зазначте найповнішу інформаційну модель педагогічної системи: а) навчальний план; б) навчальна програма; в) навчаюча програма; г) підручник. Еталон: а) ні; б) ні; в) так; г) так; р=4 (чотири розв'язки: &quo ;так - ні&quo ;) Тест на класифікацію. Завдання: вкажіть, які із елементів педагогічної системи найповніше відображені у перелічених її моделях: 1) навчальний план; 2) навчальна програма; 3) навчаюча програма; 4) підручник; а) цілі навчання; б) зміст навчання; в) дидактичні процеси; г) організаційні форми. Еталон: 1 - б; 2. - а, б, в; 3 - а, б, в, г; 4 - а, б, в, г. Число р=12, тобто дорівнює числу співставлень. Як бачимо із наведених прикладів, тести першого рівня, відповідно до визначення поняття а1, повинні перевіряти уміння учнів тільки пізнавати раніше засвоєну ними інформацію при повторному її поданні у вигляді готових розв'язків запитань та завдань. Завдяки еталону та фіксованому значенню р для кожного тесту, контроль знань легко відтворюємо шляхом певного числа повторних перевірок та визначення на цій основі К1 (у цьому випадку К1=а (у всіх тестах 1 рівня). У всіх наведених тестах по а1 р = 17. Коли б учню були запропоновані наведені вище приклади, то для позитивного оцінювання знань йому необхідно було б виконати правильно не менше 12 операцій тестів (а=12), оскільки лише в цьому випадку К1&g ;0.7 (К1=а/р=12/17=0,7), тобто знання школярів задовольняли б загальному критерію засвоєння.

Тести другого рівня (а2) повинні виявляти уміння учнів відтворювати інформацію без підказування, з пам'яті та вміти використовувати її для розв'язування типових завдань. У відповідності до цього розрізняють такі тести другого рівня: підстановки, конструктивні, типові задачі. Тест-підстановка. Завдання: перелічіть назви тестів 1 рівня: 1. . 2. . 3. . Еталон: 1) пізнання, 2) розрізнення, 3) класифікації; р=3. Завдання: допишіть формулу для розрахунку коефіцієнта засвоєння Ка=1/2. Еталон: 1) а; 2) р; р = 2. Конструктивний тест. Завдання: напишіть формулу для розрахунку коефіцієнта засвоєння. Еталон: Ка = а/р; р= 3. Завдання: назвіть, елементи педагогічної системи, що моделюються у навчальній програмі та підручнику. Еталон: 1) цілі навчання; 2) зміст навчального предмета; 3) дидактичні процеси; 4)організаційні форми навчання. Число операцій в тесті р= 4. Тест &quo ;типова задача&quo ;. Завдання: створіть тест на пізнання (а1) за матеріалом цього параграфу (з поданого підручника). Еталон: чи є тест (1) інструментом для об'єктивного контролю (2) якості засвоєння (З)? Число операцій р=3 (тут конструюється відповідь із трьох компонентів). Завдання: підрахуйте коефіцієнт засвоєння за тестами а1, наведеними у цьому параграфі, якщо а=9. Еталон: 1) К1=а/р; р=17; К1=9/17; К1=0,53. Число операцій в тесті р=4. Із наведених прикладів зрозуміло, що типовою є така задача, яку можна рішити шляхом буквального, неперетворюючого використання засвоєних знань та методів діяльності. Якщо необхідно певне попереднє перетворення засвоєних методик та їх пристосування до ситуації в задачі, то ми маємо справу з евристичною діяльністю і задача буде нетиповою, тобто тестом третього рівня (а3). Наприклад: Завдання: вкажіть операції перетворення навчальної програми емпіричного рівня у навчаючу програму теоретичного рівня. Еталон: уточнити мету навчання та сформувати її діагностично (Н,а); сформулювати тест мотиваційного етапу дидактичного процесу; підібрати алгоритм функціонування (АФ), що виключає перевантаження учнів (тобто забезпечити високу швидкість засвоєння); розробити вправи у відповідності до вибраних АФ; намітити спосіб керування (АК) пізнавальною діяльністю учнів, який гарантує досягнення запланованих цілей навчання; ввести операції АК у вправи для учнів. Отже є шість операцій, р=6. Загальне число операцій у цьому тесті може збільшитись, якщо в ньому вимагали повнішого та детальнішого виконання кожної узагальненої операції та одержання відповідної програми. Тести четвертого рівня: а4. За визначенням четвертого рівня засвоєння, вони повинні виявляти творчі уміння учня, тобто його дослідницькі можливості на отримання нової для певної науки інформації. У вигляді таких тестів використовуються задачі-проблеми, тобто такі задачі, алгоритм розвозку яких невідомий і не може бути одержаний прямо шляхом перетворення відомих методик, як у випадку евристичної діяльності. Завдання: розробіть методику діагностичного опису цілі формування моральних рис особистості. Слід зазначити, що ця проблема поки що не розв'язана у сучасній психолого-педагогічній науці, хоча певні спроби вже робляться у цьому напрямку; але не всі вони оцінені експертами як успішні.

Вони почали застосовувати науков методи в дослдженнях з стор Московщини. Результатом наукових дослджень було те, що Мллер, Шльоцер  Стрттер засумнвалися у слов'янському походженн росян. Слд визнати, що в столиц незабаром вдчули небезпеку , погрозивши пальчиком «глибокодумнй нмот», примусили змнити тематику дослджень. Треба вддати належне здогадливост нмецьких учених: вони не знехтували цим попередженням, не наполягали на свому, бо знали, що навть чуже пдданство в тих географчних широтах не вряту х вд караючо десниц. Тому волли отримувати грошики в столиц, нж загартовувати сво здоров'я в умовах Сибру. «Сибрське 'здоров'я», на превеликий жаль, не сприя довголттю. Справа набрала державно ваги , за китайською традицю, яка проникла через золотоординський Сарай в царськ владн структури, до стор надал була прикута особлива увага. Жодн рес, чи то релгйн, науков, чи, не дай Боже, полтичн, не проходили повз державну пильнсть чиновникв. У даному випадку за перо взялася сама мператриця Катерина II

1. Методи наукових і експериментальних досліджень

2. Про методи дослідження малих річок

3. Методи та етапи статистичного дослідження

4. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

5. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

6. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
7. Дослідження методів чисельного інтегрування
8. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

9. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

10. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

11. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

12. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

13. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

14. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

15. Матеріали і методи дослідження

16. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

18. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

19. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

20. Дослідження харчування

21. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

22. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
23. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
24. Метеорологічні дослідження

25. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

26. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

27. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

28. Методика гідрогеологічних досліджень

29. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

30. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

31. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

32. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

34. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

35. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

36. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

37. Медичні дослідження Герофіла

38. Дослідження активних фільтрів
39. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл
40. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

41. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

42. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

43. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

44. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

45. Маркетингове дослідження

46. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

47. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

48. Маркетингові дослідження

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

49. Маркетингові дослідження з використанням анкети

50. Маркетингові дослідження на підприємстві

51. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

52. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

53. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

54. Дослідження асортименту пральних машин
55. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
56. Дослідження поведінки споживачів

57. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

58. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

59. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

60. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

61. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

62. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

63. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

64. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Променеве дослідження травної системи

66. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

67. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

68. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

69. Дослідження аспектів управління якістю продукції

70. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
71. Дослідження та розробки на підприємстві
72. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

73. Основи наукових досліджень

74. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

75. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

76. Організація і структура наукових досліджень

77. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

78. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

79. Організація патопсихологічного дослідження

80. Структура психологічного дослідження

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

82. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

83. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

84. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

85. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

86. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.