Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Предмет і методи політології

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ У найзагальнішому тлумаченні політологія – це наука про політичне життя суспільства, людської цивілізації. При детальнішому розгляді політологію визначають як науку про закономірності й тенденції функціонування політики, політичних систем та окремих політичних інститутів, їх взаємодію як між собою, так і з іншими підсистемами суспільства. У більшості країн, де політику інтенсивно вивчають як на академічному, так і на прикладному рівнях, активно використовують термін „політичні науки”, під якими насамперед розуміють політичну філософію, політичну соціологію і політичну психологію. В Україні, як і в більшості країн пострадянського простору, утвердився термін „політологія”, запозичений з соціально-гуманітарного дискурсу, ряду європейських академічних шкіл. З нашого погляду, ця назва декларує готовність і спонукає до комплексного підходу при вивченні політики, поєднуючи знання усіх наук соціально-гуманітарного спрямування. Термін походить від давньогрецьких слів „polis” (місто-держава) та його похідних: poli ike (мистецтво управляти містом-державою), poli ica (поліс, організований певною владою), poli eia (конституція), poli es (громадянин), poli ecas (державний діяч) та ін., а також &mi us; logos &mi us; слово, поняття, вчення. Політологія, як відносно самостійна царина знань сягає своїми коренями часів Стародавніх держав і насамперед Греції. Виникнення 2,5 тис. років тому соціально зорієнтованого філософського знання зумовило активні роздуми щодо сутності політики як соціального явища, пошуку оптимального політичного ладу, виявлення змісту таких соціальних, моральних і, одночасно, політичних цінностей як свобода, право, справедливість та ін. Зародки спеціально організованого викладання політичних знань дослідники виявляють у середньовічних університетах. Принаймні на двох із чотирьох обов’язкових тоді факультетів – правовому і філософському – викладання безпосередньо торкалося політичних аспектів суспільного життя. Відокремлене викладання знань про політику стало набутком нового часу. Добу політології як навчальної дисципліни започаткував 1613 р. Лейденський університет у Нідерландах. У Швеції було створено перші кафедри: з ораторства та політики в університеті м. Упсала (1622 р.), політики та історії в академії м. Або (1640 р.). На теренах Нового світу політологія як навчальна дисципліна започаткована 1880 р. створенням при Колумбійському коледжі школи політичної науки. У США 1903 р. було створено й першу асоціацію політичних наук, за зразком якої творилися національні асоціації в інших країнах. 1949 р. під егідою ЮНЕСКО було створено Міжнародну асоціацію політичних наук. Прорив у поширенні політології як науки та навчальної дисципліни відбувся лише після другої світової війни. До того часу політична система суспільства практично зводилася до системи державних органів, обмежувалася лише їх активним функціонуванням. Для вивчення особливостей функціонування і передбачення тенденцій розвитку такої системи вистачало принципів юриспруденції, конституційного, державного та адміністративного права.

Нагальна потреба у політології виникла після другої світової війни. Вона виникла з двох причин: державні діячі передвоєнного часу у більшості випадків дискредитували себе недолугою політикою „умиротворення” фашизму, нездатністю йому протистояти, еміграцією зі своїх країн, а то й колабораціонізмом – співпрацею з фашистами. У ході боротьби з фашизмом і в післявоєнний час народи Європи та інших частин світу здобули багатий політичний досвід, сформували заново чи наповнили новим дієвішим змістом функціонування старих політичних інституцій. З того часу політику, поряд з державою, стали уособлювати масові й кадрові партії, громадські організації, суспільно-політичні рухи, групи тиску, громадська думка й засоби, що її формували. За їх допомогою народи ряду провідних країн світу все з більшою енергією почали перебирати на себе справу прийняття важливих для суспільства рішень. За цієї обставини теорії держави і права стало замало для аналізу й передбачення політичного життя. Конче необхідною стала спеціалізована й доволі мало відома у попередні часи політологія чи політична наука. Оскільки радянський тоталітаризм ґрунтувався на засадах залежності народу від влади, але ні в якому разі не на засадах взаємозалежності, взаємодії суспільних верств і влади, то керівництво суспільством, яке здійснювалося в Радянському Союзі компартією не можна визначити як політику у повному сенсі цього слова. Відповідно компартійно-радянському керівництву і не потрібна була політологія як наука. Головною ж причиною ігнорування політології було небажання науковими методами виявляти зміст і характер взаємин, які утвердилися в Радянському Союзі між суспільством і владою. Як наслідок, до політології було причеплено ярлик лженауки і т.п. Тому лише з послабленням і втратою влади компартією кафедри політології почали з’являтися на теренах СРСР спочатку у Прибалтійських державах. 1990 року у ряді провідних українських університетів. Об’єкт і предмет Об’єкт науки – це певна область, сфера навколишнього світу, на яку спрямована наука загалом. Для політології цим об’єктом є питання взаємодії соціальних суб’єктів, що виникають з приводу задоволення їхніх інтересів шляхом узгодження й (чи) підпорядкування волі кожного з них волі загальній. Предмет науки – це ті конкретні питання, проблеми, на які безпосередньо спрямовуються наукові дослідження. У політології виділяють два підходи щодо предмету досліджень. Прихильники універсалістськи-сумативного підходу вважають, що предметом політології є найрізноманітніші питання, що стосуються значної частини чи й усього суспільства. Звідси, політологія визначається як сукупність політичних знань про суспільство, які виробляють всі суспільні науки. Таким чином, даний підхід веде до необґрунтованого розширення предмету політології аж до ототожнення з її об’єктом, що є гносеологічно непродуктивним. Прихильники аналітико-концептуального підходу наполягають, що існує сукупність специфічних рис, проявів, явищ, процесів, які за своєю соціальною природою є власне політичними. Даний підхід спрямовує політологію на вивчення конкретних сфер суспільного життя, пов’язаних з владою, державою та ін.

Звідси, політологія отримала кілька занадто звужених визначень, через вказівку на дуже конкретизований предмет дослідження: політологія – наука про державу, про політичний процес, про демократію, про політичну культуру і т.д. Проте даний підхід у своїй конкретизації значно обмежує предмет політології, відсікаючи від нього ряд явних проявів політичного. Тому у рамках даного підходу сформувалася тенденція визначати предмет політології через поєднання ряду безсумнівних проявів політичного: політична система і політичний процес; діалектика влади, владарювання, теорія політики, динаміка політичних інститутів та історія політичних учень. Останній з названих підходів до визначення предмету є наслідком науковців компромісу, досягнутого 1948 р. в Парижі на міжнародному колоквіумі під егідою ЮНЕСКО, на якому предметом політології вирішили вважати: а) політичну теорію; б) політичні інституції; в) партії, угрупування, громадську думку; г) міжнародні відносини. Вказавши на недоліки й переваги попередніх підходів спробуємо визначити власний підхід до предмету політології. Скористаємося системно-структурним методом, який спрямовує дослідника на виявлення тривких, сутнісних взаємодій між учасниками політичного життя. В основі цього життя лежить насамперед взаємодія соціальних суб’єктів з приводу задоволення їхніх інтересів. Предметом вивчення політології є ті прояви суспільного життя, які є наслідком зіткнення інтересів окремих соціальних угрупувань та загальносуспільних інтересів. Так, свого часу, у Канаді політичного змісту набув банальний випадок недопущення директором коледжу до занять двох учениць, що одягнули паранджі. Політичним цей випадок став тому, що потрапив на перетин інтересу окремого (реалізувати свій нахил до релігійності чи екстравагантності) та інтересу загального (гарантування безпеки у суспільстві). Методи політології Пізнання проявів політичного життя, осягнення його сутності в цілому здійснюється через систему методів тобто шляхів дослідження, способів пізнання. Перш ніж вдатися до розкриття сутності найпоширеніших методів політології, слід підкреслити одну принципову методологічну відмінність політології як науки. Над нею завжди тяжіє небезпека спотворення, неадекватного відображення реалій політичного життя. Насамперед це пов’язано з соціальною природою вчених-політологів. Адже вони не якісь абсолютно ізольовані від політичного життя істоти, а навпаки, занурені в нього дослідники. Ученому-політологу ніяк не уникнути того, що у його особі поєднуються і неупереджений науковець і зацікавлений громадянин, сучасник подій. І зрозуміло, що своє знання, не завжди істинне, він прагне застосувати для розв’язання нагальних суспільних проблем з огляду на свої світогляд, цінності, норми, схильності і навіть вподобання. Він може щиро стати на позиції обслуговування певної суспільної верстви цілком щиро вважаючи, що її інтереси є первинними, а їх негайна реалізація корисна для всього суспільства. З іншого боку, небезпека спотворення політичних реалій криється і в природі політики. Вона теж потребує знання, але насамперед не про сутність політичного процесу, а про те, як обійти суперника, як реалізувати інтереси, ідеї своєї суспільної верстви так, щоб інші верстви з цим погодилися, не помітили ущемлення власних інтересів, а якщо помітили, то б змирилися.

Когда в ноябре 1966 года «Битлз» начали записывать треки будущего диска, которым стал «Сержант Пеппер», Пол Маккартни был уже де-факто художественным руководителем группы. С самого начала «Сержант» был его альбомом. Ему принадлежал замысел пластинки, он написал по меньшей мере половину вещей, он руководил звукозаписью, контролировал сведение и принимал участие в разработке обложки. Джон Леннон чувствовал себя униженным силовыми методами Пола, он даже сетовал на то, что его партнер захватил лидерство, поставив его перед свершившимся фактом. "Когда Пола начинало поджимать, – ворчал Леннон, – он появлялся с двумя десятками хороших песен и говорил: «Будем записывать». И мне тоже приходилось срочно сочинять хренову кучу песен. Вот так и был записан «Сержант Пеппер». Конечно, Леннон преувеличивал. Но даже если бы его слова оказались правдой, такое поведение вряд ли можно было поставить Полу в вину. Поскольку такая ситуация только подтверждала то, о чем все и так давно догадывались: власть, которую Пол приобрел в составе группы, стала прежде всего следствием возрастающей апатии Леннона

1. Предмет політології, сутність та зміст

2. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

3. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

4. Предмет, метод и задачи статистики

5. Предмет, методы и структура юридической психологии

6. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета
7. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы
8. Політологія

9. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

10. Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии

11. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

12. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

13. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

14. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

15. Предмет, метод и принципы семейного права

16. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

17. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

18. Предмет, метод, система, источники финансового права

19. Методи поліпшення растрових зображень

20. Історія виникнення політології

21. Політологія

22. Політологія як наука і політика як суспільне явище
23. Політологія. Політичні системи в Україні
24. Методи політичних досліджень

25. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

26. Предмет, метод и задачи статистики

27. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития

28. Методы расчета электрических полей

29. Экология. Предмет и методы

30. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

31. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

32. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Предмет и метод экономической науки

34. Построение приближенного решения нелинейного уравнения методом Ван-дер-Поля

35. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на бат человека: методы, средства, результаты

36. Измерение коэффициента самодиффузии методом Хана с постоянным градиентом магнитного поля

37. Предмет, структура и методы науки о политике

38. Предмет и метод науки истории государства и права
39. Предмет и метод ГП
40. Смысловое поле "метода обучения" в отечественной педагогике

41. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

42. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

43. Предмет и метод экономической теории

44. Предмет и метод экономической теории

45. Предмет и метод основ экономической теории

46. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

47. Предмет и метод арбитражного права

48. Предмет и методы исследования экономической теории

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Исправление ошибок в учетных регистрах. Предмет и метод бухгалтерского учета

50. Предмет и метод бухгалтерского учета

51. Предмет и метод бухгалтерского учета

52. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

53. Понятие трудового права, его предмет и метод

54. Понятие, предмет и метод налогового права
55. Понятие, предмет и метод экологического права
56. Предмет и метод административного права

57. Предмет и метод теории государства и права

58. Предмет и методы теории государства и права

59. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

60. Предмет, задачи и методы возрастной физиологии

61. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

62. Предмет и методы политологии

63. Предмет, структура, методы и функции политологии

64. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Аналитические методы исследования температурных полей

66. Предмет психологии, ее задачи и методы

67. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

68. Исследование температурного поля наружного угла методом электрического моделирования

69. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

70. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии
71. Аналитическая химия, ее предмет, задачи, значение и основные понятия. Организация аналитического контроля в государстве. Классификация методов анализа. Направления развития аналитической химии
72. Методи утилізації поліетилтетрафталату

73. Понятие, предмет и метод экономического анализа

74. Предмет и метод экономической науки

75. Предмет, функції і методи економічної теорії

76. Метод конечных элементов

77. Влияние магнитного поля

78. Магнитные поля Галактики

79. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

80. Методы исследования в цитологии

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

82. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

83. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

84. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

85. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

86. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)
87. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
88. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

89. Добыча золота методами геотехнологии

90. Государственное регулирование экономики: формы и методы

91. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

92. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

93. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

94. Предмет гражданско-процессуального права

95. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

96. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

98. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

99. Семейное право: предмет, элементы, правоотношения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.