Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття і види правопорушень

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Київський національний університет ім. Тараса ШевченкаРЕФЕРАТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТеОРІЯ ПРАВА” НА ТЕМУ: “Поняття і види правопорушень” Студентки ІІ курсу Савєльчук О. В. 2002 рік Зміст Основні риси правопорушення. Поняття правопорушення. Структура (склад) правопорушення. Види правопорушень. Ознаки злочину. Критерії не існування злочину. Види правопорушень. Види чи класифікація злочинів. Адміністративна проступок як вид правопорушення. 10. Юридична відповідальність як метод боротьби проти правопорушень. 11. Причини скоєння правопорушень. 12. Література. Правила, що регулюють поводження людей, дії соціальних груп, колективів, організацій, у своїй сукупності складають соціальні норми. Соціальна норма - це правило соціально значимого поводження членів суспільства. Цілісна, динамічна система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом суспільного керування, організації і функціонування держави, забезпечення погодженої взаємодії людей, прав людини. До соціальних норм відносять економічні, політичні, правові, моральні, релігійні, естетичні інші норми. Соціальні норми по своїй природі означають визначений стандарт поводження. При виділенні різновидів норм враховується спосіб усвідомлення і регулювання поводження, форми санкцій за недотримання норм. Людина, у своєму поводженні може або дотримувати цих норм, або відступати від них. Однак, недотримання ряду соціальних норм викликає застосування різних санкцій у відношенні особи, що їх порушила. Застосування санкцій регламентується різними документами, прийнятими в даному суспільстві, з урахуванням його особливостей (національних, територіальних і ін.). У нашій країні санкції за порушення правових норм (правопорушення) визначаються Кримінальним Кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, Цивільним Кодексом. Правопорушення, є порушення права, акт, противний праву, його нормам, закону. Здійснити правопорушення - означає «переступити» право. Кожне окреме правопорушення конкретне: воно здійснюється конкретною особою, у визначеному місці і часі, суперечить діючому правовому порядку , характеризується точно визначеними ознаками. Разом із тим всі антисоціальні явища, мають загальні риси. Соціальні явища, що обумовлюють правопорушення, називаються причинами й умовами. Під причиною розуміється явище (чи їхня сукупність), що породжує інше явище, розглянуте, як наслідок. Зв'язок між причиною і наслідком носить закономірний характер, що означає, що дана причина, у відповідних умовах викликає визначений наслідок. Таким чином, правопорушення - це свідомий, вольовий акт суспільно небезпечної протиправної поведінки. Суспільна небезпека, шкідливість правопорушень характеризує їх як негативні соціальні явища. Негативної оцінки заслуговує й особа, що зробила правопорушення. Усяке правопорушення - це діяння, тобто дія чи бездіяльність. Дія - акт активного поводження (крадіжка, бійка, хабар, пияцтво в робочий час і т.п.). Воно може складатися в проголошенні визначених слів (наклеп, образа, заклик до насильницьких антигромадських діянь, пропаганда національної ворожнечі і т.п

.). Бездіяльність визнається діянням, якщо по службовому обов‘язку чи по ситуації потрібно було щось зробити, але зроблено не було (прогул, недбалість посадової особи, безгосподарність керівника держпідприємства, проїзд без квитка в суспільному транспорті, залишення людини в небезпечному стані без допомоги і т.п.). Будь-яке правопорушення протиправне, являє собою порушення заборони, зазначеного в законі чи в підзаконних актах, або невиконання обов'язку, що випливає з нормативно-правового акта чи укладеного на його основі трудового чи іншого договору. Законом визначені окремі ситуації, коли діяння формальне підпадає під ознаки протиправного, але власне кажучи не небезпечно і не шкідливо для суспільства і тому вважається правомірним. У карному та в адміністративному праві передбачені обставини, при яких особи, що зробили протиправні дії, не підлягають відповідальності. Це «необхідна оборона», обумовлена як «дії.вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці.» (ст. 36 Кримінального кодексу України, ст. 19 КпАП України) і «крайня необхідність», тобто «дії.для усунення небезпеки, що загрожує державному або громадському порядку, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими коштами, якщо заподіяна при цьому шкода є менш значною, ніж відвернена шкода» (ст. 18 КпАП України, ст. 39 Кримінального кодексу України). Обставинами, що виключають протиправність деяких діянь, є їхня малозначність, виконання службових чи професійних обов'язків (обов'язків пожежного, лікаря, працівника органів охорони суспільного порядку і т.п.), обґрунтований ризик і інші обставини, зазначені в законодавстві. Правопорушення є винним діянням. Провина - це психічне відношення особи до власного поводження і його результатів, у якому виражене негативне чи легковажне відношення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших осіб. Оскільки право регулює вольове поводження людей, про правопорушення можна говорити тільки тоді, коли від волі людини залежало - діяти правомірно чи неправомірно, і обраний другий варіант на шкоду першому. Відповідно не є правопорушеннями, хоча б і суперечні праву, діяння малолітніх, а також осіб, визнаних несамовитими (тих, хто під час здійснення діяння не могли усвідомлювати свої дії чи керувати ними внаслідок душевної хвороби чи іншого хворобливого стану). Без свідомості і волі немає діяння ні протиправного, ні правомірного. Не є правопорушенням і так називаний нещасливий випадок - подія, що спричинила шкоду в результаті збігу об'єктивних обставин, що виключають чиюсь провину. Підставою виникнення обов'язку по відшкодуванню випадково виниклої шкоди служить не правопорушення (його в даному випадку немає), а подія. До подій, тобто юридичних фактів, що виникають мимо волі і свідомості людей, варто відносити не тільки явища природи, нездоланну силу (force major - форс мажор), але також і випадок.

Правопорушення - визначене, не тільки чисто зовнішнє, але і внутрішнє - психічне, а саме негативне відношення порушника до правового припису й охоронюваного ним інтересу і, отже, суб'єктивне винне поводження. Протиправність, об'єктивна в тім змісті, що означає порушення норм об'єктивного права. Категорія протиправності суб'єктивна, оскільки застосовна лише до свідомих, вольових вчинків людини. Вона має об'єктивно-суб'єктивний характер, як і деякі інші соціальні категорії. Отже, якщо протиправність завжди винна, то, отже, відсутність провини свідчить про відсутність протиправності і правопорушення, тобто виключає юридичну відповідальність. Але якщо в нормативному акті встановлена конкретна заборона чи юридична відповідальність, а за порушення цих приписів ні в даному акті, ні в інших нормах не встановлена міра відповідальності, то порушення закону чи невиконання обов'язку втрачає характер правопорушення. Шкода - неодмінна ознака кожного правопорушення, Характер шкоди може розрізнятися по об'єкту, розміру й іншим ознакам, але правопорушення завжди має соціальна шкода. Та чи інша характеристика шкоди залежить від видів порушених інтересів, суб'єктивних прав, об'єкта правопорушення. Шкода може мати матеріальний чи моральний характер, бути вимірним чи невимірним, відновлюваним чи ні, більш-менш значним, що відчувається окремими громадянами, колективами і суспільством у цілому. Так, якщо об'єктом П. є власність, то шкода буде матеріальною, вимірною, відновлюваним , різного ступеня значимості для потерпілого. При ушкодженні здоров'я може виникнути майнова, вимірна, відновлювана шкода і моральна (невимірна, не відновлювана ). Забруднення навколишнього середовища, що негативно впливає на здоров'я й інші об'єкти, викликає важко вимірювану матеріальну шкоду. Порушення правил вуличного руху, що не спричинило аварії, не викликає матеріальної шкоди, але створює небезпечні ситуації, порушує суспільний порядок, наносить йому шкоду. Наявність шкоди є необхідною соціальною ознакою всякого правопорушення, що обумовлює всі правопорушення як суспільно небезпечні діяння. Суспільна небезпека злочинів полягає в тому, що вони наносять шкоду правопорядку, суспільним і особистим інтересам. Нешкідливих чи байдужних для держави, суспільства, громадян правопорушень не існує, а отже, не може бути інших злочинів, крім суспільно небезпечних. Правопорушення різні по ступені шкідливості і ступеню суспільної небезпеки. Поняття суспільної небезпеки, а виходить, і протиправності, може поширюватися тільки на свідомі, вольові винні дії людей. Заподіяння шкоди в результаті дій сил природи, несамовитих, недієздатних і випадкової (невинної) поведінки можна характеризувати поняттям «небезпеки», а не «суспільної небезпеки». Правопорушення може скласти тільки акт поводження, зовні виражений правопорушником. Не можна вважати правопорушенням не виявлені через учинки думки, почуття. Розумові процеси не регулюються правом, але їхня поява в поводженні може мати юридичну кваліфікацію. Діяння обумовлене свідомістю й волею людини. Саме внаслідок свідомості дія знаходить характер людського поводження.

В цьому випадку вони обднуються в так зван бблотеки  ними можна користуватися так, як в реальному житт ми користумося справжнми бблотеками. Домашн завдання За пдручником Т.Каравановой прочитати сторнки 1416; Вивчити означення: базов структури алгоритмв, складен умови, типициклв; Придумати алгоритм на побутову тему (прибирання кмнати, виконання домашнього завдання  т.д.), видливши в ньому базову структуру. УРОК 5. Побудова алгоритмв Мета уроку: Дати поняття про основн де технолог структурного програмування, про сутнсть методу покроково деталзац та послдовного уточнення алгоритму. Теоретичний матерал Пд час побудови алгоритму часто виника необхднсть пояснити виконавцю деяк складн д, виконання яких не входить у систему команд виконавця. Наприклад, перший раз даючи дитин завдання пришити Aудзик до сорочки, й треба пояснити, як слд добирати нитки для шиття, як протягнути нитку в голку, як тримати голку та Aудзик пд час роботи, яка рзниця мж пришиванням Aудзика до тоненько сорочки та товсто куртки (в другому випадку беруть Aудзик на «нжц»)

1. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

2. Поняття, види та принципи страхування

3. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

4. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Поняття права природокористування та його види
7. Поняття та види адміністративного примусу
8. Поняття та види слідів у трасології

9. Види попиту. Поняття товару та його суть

10. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

11. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

12. Право лісокористування, поняття та види

13. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

14. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

15. Виды налогов в Российской Федерации

16. Налоговая система государства, налоги и их виды

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

18. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

19. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

20. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

21. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

22. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)
23. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок
24. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

25. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

26. Обязательства: понятия и виды

27. Виды и стадии гражданского судопроизводства

28. Виды налогов за рубежом

29. Монархия, республика и их виды

30. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

31. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

32. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

34. Виды соучастников

35. Понятие вещных прав, виды и т.п.

36. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

37. Понятие договора. Виды и формы договоров

38. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации
39. Основные виды деликтов в законах XII таблиц
40. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

41. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

42. Форма правления, понятие и виды

43. Правовые нормы: определение, признаки, виды

44. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

45. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

46. Правонарушения, их виды

47. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

48. Трудовое право: понятие и виды переводов

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

49. Страхование как вид финансовой деятельности

50. Ценные бумаги: понятие и виды

51. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

52. Виды перевода

53. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

54. Структура культуры. Классификация ее видов
55. Виды и жанры литературы средневековья
56. Бридж во всех видах

57. Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"

58. Виды перевода

59. Виды языковых норм

60. Виды магнитных дисковых накопителей

61. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

62. Разработка системы реального времени в виде планировщика исполнения заданий

63. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

64. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Опіки. Види, допомога

66. Смертельная казнь как вид наказания

67. Смертная казнь как вид наказания

68. Универсальные виды наказаний

69. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды

70. Дознание. Его виды (Доклад)
71. Виды и характер воздействия опасностей
72. Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

73. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

74. Основные виды обучения

75. Игра – как вид деятельности у детей дошкольного возраста

76. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

77. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

78. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

79. Специальные виды литья. Литье под давлением

80. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

81. Виды современного копировального оборудования. Что и как выбирать

82. Виды дугогосящих устройств, классификация их по способу воздействия на дугу

83. Состав бетонных и железобетонных работ (виды опалубки, арматуры ...)

84. Роды и виды ораторского искусства

85. Виды подходов в Ассоцианизме

86. Память, виды памяти, методы тренировки памяти
87. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики
88. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

89. Память и её виды

90. Виды толкования

91. Виды модуляций радиосигнала

92. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

93. Виды излучений

94. Виды физических нагрузок, их интенсивность

95. Виды оздоровительной физической культуры (по степени влияния на организм)

96. Развитие качеств выносливости в избранном виде лёгкой атлетике 400м с/б.

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

97. Казахские национальные виды спорта и подвижные игры

98. Исчезнет ли человек как вид?

99. Умозаключение и его виды. Превращение и обращение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.