Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Місцеві суди в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

План Вступ 1. Місцеві суди в судовій системі України 2. Правовий статус апеляційних судів 3. Верховний Суд України – найвищий судовий орган 4. Обрання, атестація та дисциплінарна відповідальність суддів 5. Правовий і соціальний захист суддів Висновки Вступ Судова система України – це сукупність усіх існуючих та функціонуючих судів в Україні, які мають повноваження здійснювати судову владу. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Конституційний суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, головною задачею якого є гарантування верховенства Конституції як Основного закону держави на всій території України. Систему судів загальної юрисдикції складають: - місцеві суди; - апеляційні суди, Апеляційний суд України; - спеціалізовані суди; - Верховний Суд України. Судова система України характеризується: - єдиними принципами організації та діяльності судів; - єдиним статусом суддів; - обов`язковими для усіх судів правилами судочинства, визначеними законом; - однаковим застосуванням законів судами загальної юрисдикції; - єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів; - фінансуванням судів виключно з державного бюджету України. 1. Місцеві суди в судовій системі України Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Це випливає насамперед з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів. Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів” і деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста. В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться. До місцевих загальних судів належать і військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами - окружні суди, які утворюють у округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду. За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України “Про статус суддів” (ст. 9). Голову місцевого суду та його заступника призначає на посаду строком на п'ять років із числа суддів і звільняє з посади Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів). Обов'язки голови місцевого суду досить широкі. Він, зокрема, здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу й звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження, Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази й розпорядження. Як суддя голова суду здійснює правосуддя у судових справах. Належна організація роботи місцевого суду має велике значення для забезпечення виконання покладених на нього функцій. Завдання організувати роботу суду покладено на голову суду. Голова суду розподіляє обов'язки між суддями. Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів щодо здійснення правосуддя діє апарат суду, структуру й штатну чисельність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду. Голова суду добирає, приймає на роботу й звільняє з посади працівників, яких не обирають: консультантів, секретарів суду та судового засідання, завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне керівництво роботою канцелярії суду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків і упущень у її роботі. Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладають: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду й контроль за виконанням ними своїх обов'язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку й реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організацію обліку й зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ і карток обліку тощо. На секретарів суду покладають ведення діловодства з судових справ, зокрема: реєстрацію, облік і зберігання справ (кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання; підготовку й передачу до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.

Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну роботу під час прийому суддею громадян; викликає учасників процесу й свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідання, й зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких судом допущено негайне виконання рішень, тощо. Консультант суду веде облік законодавства й узагальнення судової практики; інформує працівників суду про чинне законодавство та судову практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали й контролює їхнє виконання. На архіваріуса суду покладають: ведення архіву; видачу копій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберігання архівних справ та ін. 2. Правовий статус апеляційних судів Апеляційні суди — це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і нижчими стосовно Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди, а саме: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів і апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. За потреби замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальну юрисдикцію яких поширено на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. В складі загального апеляційного суду утворюється судова палата в цивільних справах і судова палата в кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Апеляційний суд України має діяти в складі трьох палат: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах та військової судової палати. Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів і як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, які віднесено до їхньої підсудності законом. Апеляційні господарські суди справ у першій інстанції не розглядають. Апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику. До складу апеляційних судів входять судді, які як правило, обрані Верховною Радою України безстроково чи, в окремих випадках, призначені Президентом України в межах п`ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначає Президент України. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду. Голову апеляційного суду та його заступників зі складу суддів строком на п'ять років призначає і звільняє Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а спеціалізованих судів – голови вищого спеціалізованого суду).

Вд захисника вимагаться: абсолютна точнсть  чтксть юридичних формулювань  посилань на закон; ретельна пдготовка до обгрунтування квалфкац злочину (переглянути постанови Пленуму Верховного Суду Украни, теоретичн статт, судову практику; порадитися з колегами). Питання про квалфкацю злочину ставиться захисником, коли обвинувачення повнстю або частково визнаться, а квалфкаця злочину, запропонована слдчим, заперечуться. Правов мркування адвоката мають бути аргументован, а висновки обгрунтован перевреними доказами. Як ситуац найпоширенш у судовй практиц? захисник не заперечу фактично сторони дяння, але стверджу, що воно передбачено не тим кримнальним законом, яким його квалфку обвинувачення; захисник заперечу окрем елементи дяння, наприклад розмр викраденого, мотив убивства  на пдстав цього пропону ншу квалфкацю. Якщо захисник стверджу, що запропонована обвинуваченням квалфкаця неправильна, що дяння не вдповда складу злочину, то вн повинен дати фактичну  юридичну характеристику дяння пдсудного, а також розкрити змст закону, застосування якого заперечуться

1. Конституційний суд України

2. Апеляційні суди України

3. Професіограма судді місцевого суду

4. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

5. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

6. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
7. Розвиток місцевого самоврядування в Україні
8. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

9. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

10. Атомна енергетика України і РПС

11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

12. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

13. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

14. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

15. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

16. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

18. Політичні права і свободи громадян України

19. Конституционный суд Российской Федерации

20. Конституционный суд РФ

21. Конституционный суд РФ [Курсовая]

22. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации
23. Конституционные суды в субъектах Российской Федерации
24. Европейский суд – гарант защиты прав человека

25. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

26. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

27. Апелляционный суд в судебной системе Украины

28. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

29. Львівський музей українського мистецтва

30. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

31. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

32. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

33. Суд присяжных: традиция или новация

34. Постоянно действующие третейские суды

35. Суды второго звена

36. Принципы организации и деятельности суда

37. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

38. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов
39. Гражданский иск в суде РФ
40. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

41. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

42. Международные суды

43. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

44. Расчет эксплуатационных затрат и прибыли при эксплуатации грузовых судов смешаного "река-море" плавания

45. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

46. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

47. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Восстание декабристов и суд над ними

50. Історія України

51. Історія соборності України

52. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

53. Голодомор в Україні 1932-33 годах

54. Господарство України періоду утвердження капіталізму
55. Исторія українського друкарства
56. Мировой суд во второй половине 19 века

57. Постмодернізм та українська історична наука

58. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

59. Створення залізниць в Україні

60. Центральна Рада і пролетаріат України

61. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

62. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

63. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

64. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

66. Українська національна революція 1649-1657рр

67. Третейский суд. Менандр

68. Культура початку ХХ ст Українська музика

69. Портрет доби українського бароко

70. Лекції з української та зарубіжної культури
71. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
72. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

73. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

74. Компетенция Международного Суда ООН

75. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

76. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

77. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

78. Суд и общество

79. Місцеві податки в розвинених країнах

80. Економічне районування України

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

81. Святкування Великодня на Україні

82. Українська держава П. Скоропадського

83. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

84. Загальна характеристика конституції України

85. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

86. Практика Конституционного Суда по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц
87. ПРИНЦИП организации работы районных судов РФ
88. Суд присяжных: за и против

89. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

90. Органы суда и процесс по Псковской Судной грамоте

91. Суд европейских сообществ

92. Суд присяжных и новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ

93. Каким быть закону "о третейских судах"?

94. Институт доверенности на ведение дел в суде: отдельные вопросы правового регулирования

95. Гласность в суде (как ее добиться)

96. Суд и дело (гражданское)

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

97. Возбуждение гражданского дела в суде

98. Методы толкования конституции в деятельности Верховного суда США

99. Система арбитражных судов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.