Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра комп’ютерних систем управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ НА ЕОМ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни ”Обчислювальні методи та застосування ЕОМ” 2004 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра комп’ютерних систем управління Затверджено на засіданні кафедри КСУ Протокол № ” ” 2004 р. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ на виконання курсової роботи на тему ”Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ ” з дисципліни „ Обчислювальні методи та застосування ЕОМ” Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ. В приведеній тарировочній таблиці для термопари дані показання вольтметра при зміні температури з постійним кроком: Т0 0 20 40 60 80 100 QмВ -0,670 -0,254 0,171 0,609 1,057 1,517 Використовуючи інтерполяцію по Лагранжу і Ньютону, знайти показання вольтметра при Т0=270; 320; 550; 750; 670С. Оцінити похибку методів інтерполяції . Зробити висновки. Анотація В даній курсовій роботі розроблено комплекс програм для дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ . Розроблення даного програмного продукту є не тільки практичним втіленням теоретичного аналізу ринку сучасних прикладних програм, але актуальною і потрібною вимогою часу. В програмі додержані основні сучасні вимоги до інтерфейсу користувача та логічної структури програми, що дозволяє з впевненістю сказати про те, що дана програма знайде своє практичне комерційне застосування. Зміст Вступ 1.Огляд і варіантний аналіз чисельних методів моделювання зміни температури термопари 1.1 Основні поняття і визначення 1.2 Класифікація методів рішення поставленої задачі 1.3.Опис методів моделювання зміни температури термопари на ЕОМ 1.3.1. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 1.3.2 .Перший інтерполяційний многочлен Ньютона 1.3.3. Другий інтерполяційний многочлен Ньютона 1.3.4. Інтерполювання функцій за схемою Ейткіна 1.3.5. Сплайн-інтерполяція 1.4. Уточнена постановка задачі 2. Розробка алгоритмів моделювання зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ 2.1. Планування вхідних та вихідних даних 2.2 Аналіз задач, які вирішуються при дослідженні зміни температури термопари на ЕОМ 2.3 Описовий алгоритм головної програми 2.4 Схема алгоритму головної програми 2.5 Опис основних функцій моделювання 2.6 Структура комплексу програм для дослідження зміни температури термопари 3. Лістинг програми. 3.1 Лістинг головної програми I ERP.CPP 3.2 Лістинг модуля ME YS.H 4. Розробка тестів та аналіз результату тестування 4.1 Опис тестів 4.2 Аналіз результатів тестування 5. Оцінка похибок результатів експериментальних досліджень 6. Оцінка ефективності комплексу програм для дослідження 7. Розробка пакету документів для супроводження комплексу програм 7.1

Розробка інструкції програмісту 7.2 Інструкція користувачеві Висновки Використана література Додаток А. Технічне завдання. Додаток Б. Лістинги модулів Додаток В. Структура дискети. Вступ Сучасний розвиток науки та техніки тісно пов’язаний із застосуванням ЕОМ, які дають змогу будувати математичні моделі складних систем, пристроїв та процесів, тим самим різко скоротити час та коштовність інженерних розробок. Складні обчислювальні задачі, які виникають при моделюванні розбивають на елементарні: обчислення інтегралів, розв’язання системи лінійних та нелінійних алгебраїчних та диференційних рівнянь, визначення екстремуму функції.Для таких задач вже розроблені ефективні методи розв’язання. В наш час науково-технічний прогрес невідривно пов’язаний з бурхливим розвитком систем управління і автоматики. Автоматика – це галузь науки і техніки, яка охоплює теорію та принципи побудови систем управління процесами, що діють без безпосередньої участі людини. У відповідності до загальних принципів управління різними процесами, автоматичне управління здійснюється на основі інформації з використанням комплексу технічних засобів. Автоматизація технологічних процесів на основі застосування автоматизованих станків, машин та механізмів, робототехнічних комплексів, сучасних засобів автоматики та обчислювальної техніки складає один з головних напрямків науково технічного прогресу в усіх галузях народного господарства. Вирішення задач автоматизації в наш час неможливе без застосування досягнень мікроелектроніки, яка забезпечує випуск елементної бази для пристроїв автоматики та систем управління в цілому. 1 Огляд і варіантний аналіз чисельних методів моделювання термопари 1.1 Основні поняття та визначення Нехай на відрізку визначено певний клас функцій {Р(х)}, наприклад клас алгебраїчних многочленів, а в точках х0, х1,., х цього проміжку задано значення деякої функції y=f(x): y0=f(x0), y1=f(x1), .y =f(x ). Інтерполяція – це наближена заміна функції f на відрізку однією з функцій Р(х) цього класу так, щоб функція P(х) в точках x0,x1, ., x набувала тих самих значень, що й функція f, тобто щоб Р(xi)= уi (і = 0, 1, ., ). На Рис.1.1.1 зображена інтерполяція функції. Вузли інтерполювання – це точки х0, хi, ., х , в яких задана функція. Функція Р(х) називається інтерполюючою функцією. Інтерполяційна формула – це формула у=P(х), за допомогою якої обчислюють значення функції f у проміжку . Якщо функція Р(х) належить класу алгебраїчних многочленів, то інтерполювання називається параболічним. Параболічне інтерполювання найзручніше, оскільки многочлени, які прості за формою і не мають особливих точок, можуть набувати довільних значень, їх легко обчислювати, диференціювати й інтегрувати. Інтерполяційний многочлен – це многочлен виду Р (х), який задовольняє умови , наближену рівність f(x)=P (x) називають інтерполяційною формулою, а різницю R (f,x)=f(x) – P (x) — залишковим членом інтерполяційної формули. Хоч інтерполяційний многочлен і єдиний, проте можливі різні форми його запису. Інтерполяційний поліном має слідуючий вид: (1.1) При обробці результатів вимірювань часто виникає необхідність побудови емпіричної формули, більш простішої, чим інтерполяційний поліном, яка б добре відображала фізичні властивості досліджуваного процесу.

В цьому випадку необхідно рішити задачу відшукання оптимальних в деякому випадку оцінок параметрів системи. Апроксимація – це наближений опис однією функцією (апроксимувальною) заданого вигляду іншої функції (апроксимовної), яка задається у будь-якому вигляді (при апроксимації даних вона задається у вигляді масивів даних). Нехай у таблиці задана точка і треба знайти апроксимувальну криву в діапазоні (рисунок 1.1.2.). В цьому випадку похибка в кожній табличній точці буде Тоді сума квадратів похибок визначається виразом: (1.2) Як правило, функцію обирають у вигляді лінійної комбінації вибраних функцій : (1.3) Умова мінімуму Е визначається рівнянням: (1.4) Вибір функції повинен здійснюватися з урахуванням характеру табличних даних (періодичності, властивості симетрії, існування асимптотики та т. п.). Іноді таблицю розбивають на декілька частин та добирають окрему апроксимувальну криву для кожної частини. Такий підхід задовольняє ті випадки, коли дані відповідають різним фізичним станам системи. Залишкова середня квадратична похибка апроксимації оцінюється: (1.5) При побудові апроксимувальної функції використовуються ортогональні поліноми, для яких , якщо Коефіцієнти визначаються зі співвідношень (1.6) Це спрощує задачу, і тому в багатьох стандартних програмах припасування кривих використовують ортогональні поліноми. 1.2 Класифікація методів В задачах теорії коливань, електродинаміки, твердотільної електроніки широко використовуються чисельні методи обробки результатів експерименту для описання фізичних параметрів засобів, для задання характеристик активних та пасивних елементів шляхом радіотехнічних кіл. На Рис.1.2.1 приведено класифікацію чисельних методів обробки результатів експерименту. Існує два головних підходи до апроксимації даних. При одному з них вимагають, щоб апроксимувальна крива (можливо кусково-гладка) проходила через всі точки, які задані таблицею. При іншому підході дані апроксимують простою функцією, яка використовується при всіх табличних значеннях, але не обов’язково, щоб вона проходила через всі точки. Такий підхід зветься припасуванням кривої, яку прагнуть провести так, щоб її відхилення від табличних даних був мінімальним. Як правило, користуються методом найменших квадратів, тобто зводять до мінімуму суму квадратів різниць між значенням функції, яка визначена обраною кривою, та таблицею. Інтерполяцію даних проводять тоді, коли: 1) функцію задано таблично для деяких значень аргументу, а треба знайти її значення для значень аргументу, яких у таблиці немає; 2) функцію задано графічно, наприклад за допомогою самописного приладу, а треба знайти її наближений аналітичний вираз; 3) функцію задано аналітичнo, але її вираз досить складний і незручний для виконання різних математичних операцій (диференціювання, інтегрування тощо). 1.3 Опис методів моделювання зміни температури термопари на ЕОМ Охарактеризуємо основні методи інтерполяції, які приведені на рис.1.2.1. 1.3.1 Інтерполяційний многочлен Лагранжа Інтерполяція за Лагранжем вживається в загальному випадку для довільно розташованих вузлів. Інтерполяційний поліном для методу Лагранжа представлений у вигляді: , (1.7

Працвники вддлу високих температур космчно лаборатор залишать далеко позаду свох земних колег-гелотехнкв. Не на коротк частки секунди, а на будь-який час можна буде одержати там тисячоградусн температури. Сонце завжди до послуг учених та нженерв небесного острова. Неможливо завбачити, який новий арсенал приладв та апаратв для наукових дослджень у космчнй лаборатор створять приладобудвники. Перед зором астронома, озброного чудовою оптикою майбутнього, глибше розкриться зоряний свт. Процеси, що вдбуваються всередин зрок, джерела енерг Сонця та чимало нших тамниць, напевно, буде тод розгадано. ¶ це, можливо, дасть новий поштовх, розвитков енергетики на Земл. Було б дуже цкаво тривалий час спостергати Сонце та космчн промен в таких умовах, як не можна створити в земних лабораторях. Будуть надзвичайно корисн для всх галузей науки про Землю спостереження нашо планети з свтового простору, так би мовити «збоку». Десь поблизу Земл розташуться науково-дослдний нститут

1. Дослідження методів чисельного інтегрування

2. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

3. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

4. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

5. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

6. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
7. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
8. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

9. Дослідження харчування

10. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

11. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

12. Зміни в українському правопису в наш час

13. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

14. Про методи дослідження малих річок

15. Спектральні наземні дослідження

16. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

18. Палеоантропологічнi дослідження

19. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

20. Методика гідрогеологічних досліджень

21. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

22. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
23. Теорія і методологія дослідження управління
24. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

25. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

26. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

27. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

28. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

29. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

30. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

31. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

32. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

33. Медичні дослідження Герофіла

34. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

35. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

36. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

37. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

38. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
39. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва
40. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

41. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

42. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

43. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

44. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

45. Маркетингові дослідження

46. Маркетингові дослідження діяльності фірми

47. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

48. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

50. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

51. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

52. Дослідження асортименту пральних машин

53. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

54. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
55. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне
56. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

57. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

58. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

59. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

60. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

61. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

62. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

63. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

64. Методи психофізіологічних досліджень

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

66. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

67. Променеве дослідження молочної залози

68. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

69. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

70. Вікові зміни в системі травлення
71. Променеве дослідження щитоподібної залози
72. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

73. Дослідження аспектів управління якістю продукції

74. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

75. Дослідження та розробки на підприємстві

76. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

77. Методи науково-педагогічних досліджень

78. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

79. Основи наукових досліджень

80. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

81. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

82. Методи наукових і експериментальних досліджень

83. Методи політичних досліджень

84. Дослідження рухів зубообробного вестата

85. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

86. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
87. Предмет дослідження соціальної психології
88. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

89. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

90. Дослідження тривожності п’ятикласників

91. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

92. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

93. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

94. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

95. Матеріали і методи дослідження

96. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

97. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

98. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

99. Програма соціологічного дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.