Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТАНДРУШКІВ ІРИНА ПЕТРІВНА УДК 332.14: 330.322(477.8) ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ Спеціальність: 08.00.05 –Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУжгород - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Вовчак Ольга Дмитрівна, Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств, завідувач кафедри банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович Національний університет “Львівська політехніка” МОН України, завідувач кафедри маркетингу і логістики, заслужений працівник освіти України кандидат економічних наук, доцент Черничко Тетяна Володимирівна Мукачівський технологічний інститут МОН України, доцент кафедри менеджменту Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради раді К 61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна 3, ауд.47 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9. Автореферат розісланий “ 22 “ квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент Чубарь О.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема інвестицій та інвестиційного процесу належить до першорядних. Як найнестабільніший компонент сукупних видатків інвестиції в ринковій економіці нерідко спричиняють істотні коливання обсягів виробництва та зайнятості. Водночас вони є вагомим чинником економічного зростання, тому створення належних умов для розвитку інвестиційного процесу є невід’ємним складником економічної політики більшості країн. Економічні перетворення в країнах, де тривалий період централізоване планування було єдиною підсистемою макроекономічного регулювання, у більшості випадків супроводжуються істотним зниженням інвестиційної активності, що спричиняє глибокий трансформаційний спад. Ефективне реформування економіки України та її регіонів неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами, якісного відновлення ринкової інфраструктури. Входження України у світове господарство вимагає піднесення загального рівня економічного і науково – технічного розвитку. Провідну роль у цьому процесі повинно відігравати оптимальне використання інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх. Оптимізація інвестиційної діяльності як найважливіша умова економічного розвитку стає одним з першорядних завдань переходу країни до нового рівня суспільного розвитку.

А виважена інвестиційно-інноваційна політика регіонального розвитку є однією з важливих передумов забезпечення економічної безпеки України. Тому особливої уваги заслуговує дослідження суті ефективності механізму інвестування регіональної економіки, що визначає не тільки рівень економічного розвитку країни, але і безпосередньо впливає на сучасну фінансову сферу, розвиток інструментів регулювання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемам інвестування присвячено чимало фундаментальних праць, орієнтованих на вивчення окремих аспектів інвестиційного процесу. Вагомий внесок у дослідження суті інвестиційного процесу, ефективності інвестиційної діяльності, системи її економічного стимулювання зробили такі вчені як: Г. Александер, О. Барановський, П. Абрамов, В. Борщевський, Є. Бойко, М. Беліма, Д. Білик, С. Буткевич, І. Бланк, А. Вдовічен, В. Войцехівський, О. Вовчак, Б. Губський, В. Галенко, М. Горинь, Л. Гітман, Н. Гасаненко, В. Денисюк, М Долішній, М. Денисенко, П. Друкер, С. Довгий, А. Доругонцов, А. Загороднюк, С. Злупко, Т. Зозуля, Є. Крикавський, В. Коломийчук, І. Крейдич, Т. Левандівський, І. Лукманова, С. Москвін, Л. Мельник, М. Марковіц, Т. Майорова, А. Мочерний, А. Немчин, А. Оболенський, А. Пересада, В. Пила, В. Ревазов, С. Реверчук, Д. Стеченко, Є. Стоянова, М. Турянська, I. Іванова, Г Ільїн, А. Шаров, І. Школа, М. Штерн, У. Шарп, А. Філіпченко, Ф. Федоренко, М. Чумаченко, Т. В Черничко. Разом з тим не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з’ясовані і отримали належне обґрунтування. Багато положень носять суперечливий характер і залишаються відкритими для обговорення. Насамперед відсутній аналіз інвестиційного процесу як регіонального мікроекономічного явища. Поглибленого дослідження потребує питання визначення шляхів активізації залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України, формування стратегії інвестиційно-інноваційних заходів соціально-економічного розвитку регіону та поліпшення його інвестиційного клімату. Недостатня розробленість наведених питань, методичних підходів щодо оцінювання ефективності регіонального інвестування визначають актуальність обраної теми дисертації, її практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної тематики Львівської комерційної академії: “Стратегія розвитку кооперативного сектора економіки України” - 2003 рік (номер державної реєстрації 0103 VU 006650), “Програма розвитку торгівлі у м. Львові (до 2010 року) ” - 2005 рік та кафедри банківської справи Львівської комерційної академії “Розширення інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання в перехідній економіці”. У межах цих науково-дослідних тем автором проведені дослідження, пов’язані з аналізом особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону та розробкою організаційного механізму управління ефективністю інвестування регіону.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження стану інвестиційного забезпечення регіональної економіки, особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону і на цій основі розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестування на рівні окремого регіону України. Відповідно до окресленої мети були висунуті та розв’язані завдання, що мають наукове і практичне значення: дослідити суть та функції інвестування регіональної економіки; визначити зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики; проаналізувати умови та чинники формування інвестиційного клімату регіону; дослідити особливості та проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону; проаналізувати існуючі методики оцінки ефективності інвестиційних проектів у регіоні; розробити організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону; проаналізувати використання можливостей міжнародних фінансових інституцій; розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення інтеграційних засад інвестування регіональної економіки; дослідити зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні; розробити шляхи подолання негативних тенденцій в залученні інвестицій в економіку регіонів України. Об’єктом дослідження є процеси інвестування регіональної економіки та її ефективність у Західному регіоні. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні основи інвестування регіональної економіки та організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою є законодавчі та нормативні акти, які регламентують інвестиційну діяльність, загальнонаукові прийоми економічних досліджень, класичні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань управління регіональною інвестиційною діяльністю, яка спрямована на розвиток територій, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів. Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, які характеризують результати діяльності в економіці України і Львівської області, офіційні матеріали та методичні матеріали міжнародних організацій, зокрема, Світового банку, ресурси I er e . У процесі виконання дисертаційної роботи для вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові методи досліджень, зокрема: метод аналізу і синтезу (для дослідження теоретичних основ ефективності інвестування регіональної економіки), метод експертних оцінок (для визначення основних проблем в системі інвестування регіональної економіки); метод порівняння (для дослідження та оцінювання стану інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні); методи економіко-математичного моделювання, математичної статистики (для побудови лінійних і параболічних моделей трендів); метод системного аналізу (для дослідження стану розвитку залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку): індуктивний і дедуктивний методи (для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку).

Згдно з твердженнями Гобсбаума, саме 18301870 pp. панував такий граничний принцип, а це означало, що «принцип нацонально належност» «на практиц стосувався тльки нацй певно величини», тобто вн був економчно й культурно життдайний тльки для великих нацй (Hobsbawm, 1990: 30-2)[79]. До того ж, це означало, що нацоналзм великих нацй мав бути обднавчим, загарбницьким  експансонстським за характером. На думку лбералв, це був дороговказ, за яким незмнно рухалась сторя в на. прямку бльшо територально, людсько та ресурсно дност. Крм того, нацоналстичн рухи великих нацй були переважно громадянськ й загальнодемократичн за характером, оскльки завжди прагнули вивести на полтичну арену щораз бльшу кльксть нацонального населення, беручи за зразок закони, апробован за часв Французько революц»[80]. Гобсбаум надто добре усвдомлю урядову, або «вертикальну», сутнсть такого пдходу, тому доклада сили, щоб це виправити, залучаючи до свого аналзу чимало народних «протонацональних» мовних, регональних  релгйних спльнот, як нердко утворювались серед населення у доновтню добу

1. Регіональна економіка сільського господарства України

2. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

3. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

4. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

5. Регіональна економіка промисловості України

6. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
7. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
8. Економічний потенціал національної економіки

9. Особливості національної економіки Тунісу

10. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

11. Інституційні чинники розвитку національної економіки

12. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

13. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

14. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

15. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

16. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

18. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

19. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

20. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

21. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

22. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
23. Економічна ефективність птахівництва
24. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

25. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

26. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

27. Місцеве та регіональне самоврядування

28. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

29. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

30. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

31. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

32. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

34. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

35. Поняття та сутність ефективності управління

36. Економічні чинники регіональної політики в Україні

37. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

38. Економічна ефективність туризму
39. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
40. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

41. Економічна ефективність капіталовкладень

42. Економічна ефективність ринкових структур

43. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

44. Інноваційний розвиток економіки регіонів

45. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

46. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

47. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

48. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Поняття та сутність менеджменту

50. Свідомість та творчість

51. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

52. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

53. Ринкова пропозиція та її еластичність

54. Державне регулювання економіки
55. Регіональний розвиток харчової промисловості України
56. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

57. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

58. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

59. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

60. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

61. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

62. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

63. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

64. Регіональний ринок праці

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Концепція регіональної політики

66. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

67. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

68. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

69. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

70. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
71. Історія економіки Німеччини
72. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

73. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

74. Поняття "культура" та її сутність

75. Життя та творчість Олеся Гончара

76. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

77. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

78. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

79. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

80. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

82. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

83. Економічна та торгово-політична роль митного збору

84. Зовнішня економічна діяльність

85. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

86. Тенденції розвитку міжнародної економіки
87. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
88. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

89. Ефективність праці

90. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

91. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

92. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

93. Якість і ефективність управлінських рішень

94. Фредерік Шопен - життя та творчість

95. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

96. Етнонаціональні відносини та етнополітика

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

97. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

98. Соціальні ролі та особистість

99. Соціологія: становлення та сучасність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.