Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота з дисципліни: «Педагогічна психологія» Варіант 4. Харків 2008 Зміст І Характеристика викладацької діяльності ІІ Гуманістична психологія у вирішенні проблеми розвитку особистості у навчанні ІІІ. Соціально-психологічна характеристика студентського віку Список використаних джерел та літератури І. Характеристика викладацької діяльності Педагогічна діяльність – особливий вид соціальної діяльності, спрямований на передачу від старших поколінь молодшим накопиченого людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку. Педагогічна діяльність – це вид професійної діяльності, змістом якої є навчання, виховання, освіта і розвиток учнів (дітей різного віку, учнів шкіл, технікумів, училищ, вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації, закладів додаткової освіти і т.п.). Педагогічна діяльність може бути професійною і непрофесійною. Метою професійної педагогічної діяльності є ціль виховання особистості в гармонії з собою і соціумом. При всіх відмінностях педагогічних професій у них є спільна мета, властива педагогічній діяльності, - залучення людини до цінностей культури. Саме в меті проявляється специфіка цієї діяльності. Ця мета (ціль) визначається як особлива місія, призначення якої – творення і самовизначення особистості в культурі, утвердження людини в людині. Змістом викладацької діяльності є: процес організації навчальної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння ними предметного соціокультурного досвіду як основи і умови розвитку; процес організації власної діяльності. Засобами діяльності викладача є: 1) наукові (теоретичні та емпіричні) знання; 2) у якості “носіїв” знань виступають тексти підручників чи результати самостійних спостережень студентів; 3) допоміжні засоби: технічні, графічні, комп’ютери і т.п. Результатом викладацької діяльності є розвиток студента, його особистісне, інтелектуальне удосконалення, становлення його як особистості, як суб’єкта навчальної діяльності . Види стилів діяльності викладача Найбільш характерні наступні чотири стилі. Емоційно-імпровізаційний. Орієнтуючись здебільшого на процес навчання, викладач недостатньо адекватно планує свою роботу по відношенню до кінцевих результатів; для викладання відбирає найбільш цікавий матеріал, а важливий, але нецікавий залишає на самостійне вивчання. Орієнтуючись в основному на сильних студентів, намагається, щоб його робота була творчою. Діяльність викладача високо оперативна: часто міняє види роботи, практикує колективні обговорення. Однак багатий арсенал методів, що використовуються у навчанні, сполучається з низькою методичністю, недостатнім уявленням про роль закріплення і повторення навчального матеріалу . Емоційно-методичний. Орієнтуючись як на результат, так і на процес навчання, викладач адекватно планує навчально-методичний матеріал, не упускаючи закріплення і запам'ятовування, включаючи повторення і контроль знань, що плануються. Розумово - імпровізований. Для викладача характерні орієнтація на процес і результати навчання, адекватне планування, оперативність, поєднання інтуїтивності і рефлексії.

Сам викладач менш говорить, особливо під час опитування, віддаючи перевагу впливу на тих, що навчаються, побічним шляхом, даючи можливість детально оформити відповідь. Розумово-методичний. Орієнтуючись здебільшого на результати навчання і адекватно плануючи навчально-виховний процес, викладач виявляє консервативність у використанні засобів педагогічної діяльності. Висока методичність сполучається з малим, стандартним набором методів навчання . Рівні результативної діяльності викладача По результатах кожен викладач може бути віднесений до одного з наступних рівнів, при цьому включає в себе всі попередні: Репродуктивний рівень - викладач може і уміє розказати те, що знає сам. Адаптивний рівень - викладач уміє пристосувати своє повідомлення до особливостей студентів і їхнього індивідуального хисту. Локально-моделюючий рівень - викладач володіє стратегіями навчання знанням, вмінням і навикам з окремих розділів курсу, уміє формулювати педагогічну мету, передбачати цей результат і створювати систему і послідовність включення учнів у навчально-пізнавальну діяльність Системно-моделюючий рівень - викладач володіє стратегіями формування потрібної системи знань, вмінь і навиків студентів, із свого предмету в цілому. Системно-моделюючий творчий рівень - викладач володіє стратегією перетворення свого предмету в засіб формування особистості, вдосконалення потреб студентів в самовихованні, самоосвіті й саморозвитку . Таким чином, діяльність педагога представляє собою неперервний процес вирішення величезної кількості задач різних типів, класів, рівнів. ІІ. Гуманістична психологія у вирішенні проблеми розвитку особистості у навчанні Гуманістична психологія – напрям у психології, що визнає своїм головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, що є відкритою можливістю само актуалізації, притаманної лише людині. З середини XX століття набуває поширення новий напрям в психології - гуманістична психологія. Її представники (А. Маслоу, К. Роджерс та інші) розглядають особистість як складну, індивідуальну цілісність, неповторність і найвищу цінність, яка має потребу в самоактуалізації - реалізації своїх можливостей (А. Маслоу). Особистість учня здатна розвивати свої природні ресурси, розум і серце, допитливість, робити вибір, обирати рішення і відповідати за них, виробляти власні цінності в процесі навчальної та іншої діяльності (К. Роджерс) . В межах гуманістичної психології значне місце займає теорія особистості, розроблена американським психологом А. Маслоу. Фундаментальними потребами людини згідно з даною теорією є: фізіологічні (їжа, вода, сон тощо); потреба в безпеці, стабільності, порядку; потреба в любові, почутті незалежності до певної спільності, потреба в повазі (визнанні); потреба в само актуалізації . Одним із фундаторів гуманістичної психології вважається американський дослідник К. Роджерс (1902-1990). Центральною ланкою особистості, за К. Роджерсом, є самооцінка, уявлення людини про себе, “Я-концепція”, що породжується у взаємодії з іншими людьми. Однак формування самооцінки не проходить без конфліктів, вона часто не збігається з оцінкою людини оточуючими, і тоді виникає дилема – чи прийняти оцінку інших, чи залишитися зі своєю .

Інший представник гуманістичної психології США – Г. Олпорт (1887-1967) – вважав особистість відкритою системою: розвиток особистості завжди здійснюється у взаємозвґязку з іншими людьми. Особистість, за його визначенням, - це динамічна організація особливих мотиваційних систем, звичок, установок і особистісних рис індивіда, які визначають унікальність його взаємодії з середовищем, передусім соціальним. Однак у цих стосунках немає рівноваги між довкіллям і людиною. Людина повинна увесь час встановлювати нові стосунки і розвивати наявні. Отже, постійний розвиток особистості є основною формою її існування . Як важливий механізм розвитку особистості Г. Олпорт визнає “рису”, під якою він розуміє “рису-мотив”, “рису-інтерес”, тобто мотиви поведінки, що діють у даний момент. Кожна людина народжується з певним набором “рис-мотивів”, які потім трансформуються, підлягають зміні. Існують два класи рис – основні та інструментальні. Основні риси стимулюють поведінку людини, а інструментальні формують її. Основні риси переплітаються з інструментальними, що сприяє формуванню особистості . Американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії А. Маслоу (1907-1970) головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Він стверджував, що людині, як і тварині, не властиві природжені інстинкти жорстокості й агресії, як уважав З. Фрейд. Навпаки, в них закладений інстинкт збереження своєї популяції, що змушує їх допомагати одне одному. Потреба в самоактуалізації своїх можливостей і здібностей властива здоровій людині, а найбільшою мірою – видатним людям. Суспільство може процвітати, якщо воно знаходить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних особистостей. Поступ суспільства відбувається не революційним шляхом, не соціальними перетвореннями, а задоволенням гуманістичних потреб . У світлі викладеного представники гуманістичної психології пропонують будувати навчання на інших (порівняно з традиційною і технократичною школою) принципах. Головним вважають принцип &quo ;розвиваючої допомоги&quo ;. Суть його виявляється в тому, щоб не робити за людину, не вказувати їй, що робити, не вирішувати її проблеми, а допомогти їй усвідомити себе і пробудити власну активність та внутрішні сили, щоб вона сама робила вибір, обирала рішення і відповідала за них. Тому завдання вчителя, вважає К. Роджерс, не диктувати готове, і, можливо, не потрібне учневі знання, а розбудити його власну пізнавальну активність, яка проявиться у виборі змісту, цілей, методів роботи, поведінки і цінностей. Учитель, вважає К. Роджерс, стимулює і полегшує самостійну діяльність учня. Для цього замість авторитарного, невільного навчання (когнітивний тип навчання), у якому процес учіння зводиться до засвоєння навчальної програми і знань, відібраних учителем, слід ввести інший тип навчання - &quo ;дослідне учіння&quo ;, при якому учні вчаться у вільній самостійній діяльності, на власному досвіді, в процесі дискусій і прийняття рішень.

В окультному плані термін «Армагедон» означає катаклізми, пов'язані з численними небезпеками і великими стражданнями. Його неправильно розуміти, як саму лише війну. Армагедон має на меті розкласти всі енергії людства. Правлять ним темні сутності матеріального й нематеріального світів. Іншими словами: це спроба зруйнувати усталений поступ еволюції та спрямувати розвиток за сценарієм темних. Захоплення влади в Російській імперії червоними і в кайзерівській Німеччині коричневими не обмежувалося тільки перемогою кланів тих і тих; ішлося про зміну людської сутності, про заміну в ній гуманістично-християнських пріоритетів на вигадані Марксом і Ніцше. Хто ж обслуговував ці дві тотожні релігії? Як відомо, в Радянському Союзі на середину лютого 1937 р. поміж секретарів обкомів нижчу освіту мало 70 відсотків; райкомів — 80. В Німеччині ситуація була не кращою. Але це були запеклі, жорстокі люди, покоління їх прийшло в матеріальний світ в роки, наближені до страшного 1881-го. Більшість із них відрізнялася характером фанатичним і, отже, володіла медіумічними здібностями

1. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

2. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

3. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

4. Основні види діяльності та їх характеристика

5. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

6. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
7. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
8. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

9. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

10. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

11. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Злочинність неповнолітніх та її особливості

14. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

15. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

16. Питальні речення та особливості їх створення

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

18. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

19. Характеристика діяльності супермаркета "Абсолют"

20. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

21. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

22. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
23. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
24. Діти–індиго та особливості їх виховання

25. Характеристика діяльності агломераційного цеху

26. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

27. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

28. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

29. Грошові реформи: види та особливості

30. Інфляція в Україні та її особливості

31. Підприємство. Повна характеристика діяльності

32. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Роль Еразма Роттердамського в гуманістичному русі Німеччини

34. Особливості різних етапів психологічного консультування

35. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

36. Особливості козацького життя та діяльності

37. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

38. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
39. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
40. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

41. Основи побудови обліку праці та її оплати

42. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

43. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

44. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

45. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

46. Етикет та його національні особливості

47. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

48. Характеристика та послуги ПриватБанку

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

50. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

51. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

52. Антропологічна характеристика та риси людини

53. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

54. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції
55. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
56. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

57. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

58. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

59. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

60. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

61. Організація обліку в магазині "Світанок"

62. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

63. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

64. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

66. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

67. Система та процес бухгалтерського обліку

68. Теоретичні основи обліку та аудиту

69. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

70. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
71. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ
72. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

73. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

74. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

75. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

76. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

77. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

78. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

79. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

80. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

82. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

83. Поняття: ознаки та характеристика

84. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

85. Правові засади митного права та страхової діяльності

86. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
87. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
88. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

89. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

90. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

91. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

92. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

93. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

94. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

95. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

96. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Характеристика та використання систем відеоспостереження

98. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

99. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.