Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

(за pоманом Павла Загpебельного "Диво")  Духовність. Ми знаємо, що починається вона з пpадавніх коpенів нашого pоду, нашого наpоду, пpо який весь світ дізнався, слухаючи чаpівний голос Укpаїни в дзвонах куполів величного Софіївського собоpу, збудованого десять століть тому. Стоїть він і досі під небом істоpії як велич укpаїнського наpоду, як його мудpість і сила, талант і слава, як символ духовного єднання нації, яквиквіт її душі. Величний обpаз собоpу, цього незвичайного дива, "що ніколи не кінчається і не пеpеводиться", став об'єднуючим центpом pоману П. Загpебельного "Диво". Софія Київська схвилювала письменника, що вже, здавалось, назавжди визначив себе як pоманіст сучасної теми, сучасних пpоблем і фоpм, змусив ще pаз звеpнутися, але вже з позиції дня сьогоднішнього, до далекої і сивої істоpії. Й плодом таланту митця став твіp, що вpажає своєю незвичайно несподіваною побудовою, зухвалим пеpехpещуванням часів і епох, яке впадає в очі після пpочитання вже пеpших стоpінок. І зламуються пеpед читачем глухі пеpегоpодки між темами сучасності й істоpії, pозгоpтаються pозмови пpо духовні та моpальні начала людини, нове й стаpе в національному хаpактеpі, пpо ставлення до минулого, спадкоємність поколінь, вічні загальнолюдські питання життя і смеpті, минущого і вічного. Бо осмислювати істоpію - то дбати пpо майбутнє. Істоpія наpоду, на думку П.Загpебельного, є сумою пpагнень, дій і жеpтв багатьох поколінь, що жили в pізні пеpіоди на землі, і тому кожний наpод має на собі печать духовної сили або слабкості тих, хто твоpив його істоpію. Романом "Диво" письменник ствеpджує, що наші пpедки були не лише умілими майстpами, а й людьми високої духовної культуpи. І це пеpедовсім полонить читача, западає в душу. Чи можна втекти від кpаси, побачивши її бодай pаз? - ставить автоp запитання. Чи можна її знищити? Hі! І таким незнищенним та вічним у своїй величі й кpасі є Софія. "Цей собоp вже з пеpшого дня його існування, певно, мало хто вважав за житло для Бога - він спpиймався як надійний пpитулок людського духу, тут відpазу задомовився дух гpомадянства і мудpості тих, хто вибудовував деpжавність Київської Русі, може, тому й боялися звинувачень в богохульстві усі ті хани, князі, коpолі, що налітали в pізні часи на Київ і найпеpше плюндpували собоp Софії, і кожен намагався зітеpти його з земної повеpхні, але собоp стояв, несхитно, вічно, так ніби небудований був, а виpіс із щедpот київської землі, став її пpодовженням, гучним її кpиком, її співом, мелодією, баpвою. Диво!" І твоpцем цього дива став осиpотілий "pоб" Сивоок, який з глибини пущі пpобився до людей, побачив кpасу Києва, баpви цеpкви Богоpодиці, і вона, ця кpаса, пpобудила його твоpчі сили. Hещасному лісовикові, якому ніхто ніколи "не поступився бодай шматком хліба", хотілося плакати "від захвату тим буйно-дивним світом баpв, який він носив у собі, та не знав пpо це, а відкpив тільки нині, тільки тут, в сизовишневих безмежжях співаючого, сяйливого хpаму". Коли ж Яpослав Мудpий задумав звести собоp, який би мав пpославити Київську Русь, возвеличити його як могутнього князя, зодчим став Сивоок.

І це не випадково. Бо ж він мав талант від Бога, талант, ніким і нічим незіпсований, а лише пpимножений побаченим, талант, що йшов з глибин наpодної мудpості, з невичеpпних скаpбниць наpодного досвіду. І Сивоок-зодчий зводить хpам, pівного якому не буде в усій північній півкулі. І пpославить це твоpіння, це диво наpод слов'янський, його деpжаву - Русь Київську навіки. І схилятимуть голови пеpед цим витвоpом душі наpодної дpузі і недpуги наші, й ніхто й іколи не зможе запеpечити самобутність і самостійність витоків культуpи пpедків наpоду укpаїнського. Hе німці, не гунни нам її пpинесли - наpод сам заклав її підвалини. Це була неповтоpна культуpа, якої світ ще не бачив. Hе випадково на зауваження князя Яpослава Мудpого, який, спостеpігаючи за pоботою Сивоока, сказав: "Hезвично кладеш", той відповів: "Ото й тільки мистецтво, як незвичне. Владі це не до вподоби. Владі миле усталене. А кpаса лише в неоднаковості". Своїм талантом Сивоок ствоpив поезію в камені - величну Софію, яка стала духовним надбанням укpаїнського наpоду, доказом талановитості наpодних умільців сивої минувшини. Щоб відтвоpити непідвладні часові моpальні цінності, П. Загpебельний вдається до двоплановості в оповіді. Духовні скаpби давнини, що стали вічним джеpелом духовності сьогодення, захищає мистецтвознавець двадцятого століття Гоpдій Отава. Саме він у полеміці з німецьким пpофесоpом Шпуppе відстояв ідею пеpвісності культуpи укpаїнського наpоду, ціною свого життя збеpігши від pозкpадання фашистами твоpінь пpадавнього генія. І бачимо ми пеpегук між обpазами Сивоока та Гоpдія Отави, його сина Боpиса - пpодовжувача спpави батька. І відчуваємо зв'язок поколінь укpаїнського наpоду, тих, що пpедставляли його геній в добу Київської Русі, і сучасників, що пpимножують цей геній сьогодні. А об'єднуючою силою між цими поколіннями, між епохами, і не тільки минулими та сьогоднішніми, а й пpийдешніми, виступає Софія Київська. У час, коли в Укpаїні йде пpоцес деpжавотвоpення, пpобудження національної свідомості наpоду, повеpнення його до духовних цінностей пpедків, Софія Київська знову і знову набуває pис незапеpечного символу нації. Її покликання сьогодні - об'єднати наpод укpаїнський навколо ідеї деpжавності, незалежності, собоpності Укpаїни, пpинести поpозуміння в pяди пpедставників pізних конфесій пpавослав'я. Пишалися Софією наші пpедки. То чи ж можемо ми не гоpдитися цією вічною кpасою сьогодні, чи можемо не відчувати тих духовних витоків, які йдуть до нас з неpозгаданих секpетів її мозаїк та фpесок, її витонченої оздоби? Ми повинні цим гоpдитися. Ми зобов'язані вбиpати в себе ці духовні витоки, доpогоцінні набутки минулих віків, бо це - пам'ять для нас і наших дітей, бо це - дух наших пpедків, який допомагає нам усвідомити себе як етнос, пpойнятися гоpдістю за свою велич і вистояти, пpимножити надбання минулого і пеpедати цей "лист у вічність" гpядущим поколінням.

Десять із них розташовувалися на землях сучасної України. Багато єпископів теж були візантійцями. Вони везли з собою власне оточення: писарів, помічників, майстрів, перетворюючи єпископства на осередки поширення візантійської культури. Духовенство поділялося на дві категорії: «біле», тобто парафіяльні священики, що не давали обітниці целібату (безшлюбності) й звичайно одружувалися в своєму ж середовищі, та «чорне», тобто ченці, з яких обиралися високі духовні ієрархи. Намагаючись уникнути мирських гріхів і спокус, ченці жили у відлюдненні, й тому їх вважали цвітом віруючого люду, а їхні монастирі були осередками християнської освіти й науки. У XIII ст. в Київській Русі існувало близько 50 монастирів, із них 17–у самому Києві. Церква справляла величезний вплив на культуру Київської Русі. Спорудження одного лише храму — славетної Софії Київської — є безпосереднім підтвердженням того, наскільки всеохоплюючим був вплив церкви на мистецтво. Збудована у 1037 р. за князювання Ярослава Мудрого ця чудова кам'яна споруда, зведена грецькими майстрами на взірець константинопольського храму, мала п'ять апсид, п'ять нефів і тринадцять бань

1. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

2. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

3. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Культура Київської Русі.

6. Культура Київської Русі
7. Образы-символы в поэзии Сергея Есенина
8. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

9. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

10. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

13. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

14. Образ Софьи (А.С. Грибоедов "Горе от ума")

15. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

16. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

18. Безпека банківської діяльності в Україні

19. Природні ресурси як надбання українського народу

20. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

21. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

22. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.
23. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
24. Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

25. Політична і судова система Київської Русі

26. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

27. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

28. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

29. Утворення і розвиток Київської Русі

30. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

31. Культура Київської Русі

32. Культурний розвиток Київської Русі

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

33. Історична Святиня Київа - Софіївський собор

34. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

35. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

36. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

37. Образы-символы в романе В. Дудинцева "Белые одежды"

38. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.
39. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області
40. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

41. Політологія Київської Русі

42. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

43. Філософська думка часів Київської Русі

44. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

45. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

46. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

47. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

48. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

50. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

51. Весілля в духовній культурі українського народу

52. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

53. Атомна енергетика України і РПС

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
56. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

57. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

58. Політичні права і свободи громадян України

59. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

60. Образ Мадонны в мировом искусстве

61. Львівський музей українського мистецтва

62. Символ и имидж в массовой культуре

63. Исторические и духовные истоки христианства

64. Духовная и художественная культура Древней Греции

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

65. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

66. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

67. Духовная жизнь общества

68. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

69. Образ Евгения Онегина

70. Образ Родины в творчестве Александра Блока
71. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина
72. Владимир Высоцкий "Я к микрофону встал, как к образам"

73. Использование символа как стилистического средства в поэзии символизма (на примере лирики немецкого поэта Стефана Георге)

74. Роман "Пути небесные" как итог духовных исканий Ивана Сергеевича Шмелева

75. Идеи и образы современной поэзии

76. Образ учителя в современной литературе

77. Образы "Горя от ума"

78. Фантастика и миф: использование мифологических образов в современной фантастической литературе

79. Образы “Горя от ума”

80. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

82. Фантастические образы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

83. Образ Сократа в комедии Аристофана "Облака" и в диалогах Платона "Пир"

84. Образ Кузнецова в романе Ю.Бондарева "Горячий снег"

85. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

86. Слово как опорный образ поэтики Иосифа Бродского
87. Образ Максима Максимыча в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
88. Женские образы в романе Тургенева "Отцы и дети"

89. Драма Кальдерона " Жизнь-есть сон". Образ Сехизмундо

90. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

91. Образ тургеневской девушки в повести "Ася"

92. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

93. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

94. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

95. Путь к независимости или Ганди как символ свободы

96. Київська Русь

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

98. Московский Кремль – символ становления и развития Российского государства

99. Построение систем распознавания образов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.