Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШОРІКОВА Діна Валентинівна УДК: 616.12-008.331.1: 616.12-005.4] -085.22: 577.1ВПЛИВ ЛЕРКАНІДИПІНУ І БІСОПРОЛОЛУ НА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ПОЄДНАНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 14.01.11. - кардіологія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукІвано-Франківськ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ТАЩУК Віктор Корнійович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра кардіології, функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, завідувач кафедри Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ЯЦИШИН Роман Іванович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра факультетської терапії, професор кафедри доктор медичних наук, професор БУГАЄНКО Веніамін Вікторович, Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” АМН України, м. Київ відділ атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця, провідний науковий співробітник Захист дисертації відбудеться “11” квітня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7 Автореферат розісланий “6“ березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01, доктор медичних наук, професор О.І. Дєльцова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Гіпертонічна хвороба (ГХ) та ішемічна хвороба серця (ІХС) залишаються основною проблемою охорони здоров’я в більшості країн унаслідок їх впливу на показники смертності та захворюваності населення [Горбась І.М. 2005; Коваленко В.М., Сіренко Ю.М. 2005]. Прогноз у хворих на ГХ залежить від наявності уражень органів-мішеней [Guideli es for he ma ageme of ar erial hyper e sio 2007], зокрема, серця та судин . На даний час гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) вважається незалежним фактором ризику ГХ та ІХС [Радченко Г.Д., Сіренко Ю.М. 2006; Devereux R. e al. 2004; Harris K. M. e al. 2006]. Іншою важливою мішенню, що вражається при ГХ є сонні артерії (СА) . Одним із механізмів, що впливають на ремоделювання судин є дисфункція ендотелію , тому поширюється зацікавленість у вивченні його функціонального стану, як маркера ураження серцево-судинної системи [Нейко Є.М. 2005; Яцишин Р.І. 2003; Pollock 2005; Becker R. C. 2005; Gцssl M. e al. 2006]. Також постає питання про можливість підвищення ефективності лікування ІХС у хворих на ГХ шляхом застосування антигіпертензивних препаратів, які мають органопротекторні та ендотеліопротекторні властивості . Ефективність застосування &be a;-адреноблокаторів та блокаторів кальцієвих каналів (БКК) у хворих на ГХ та ІХС доведено в чисельних багатоцентрових дослідженнях [COPER ICUS, SE IORS, CIBIS I-III, I VES , ELSA та ін.]

. У трайлах CIBIS I-III продемонстровано ефективність бісопрололу щодо зменшення смертності, частоти госпіталізації у хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) через вплив на параметри ремоделювання ЛШ. Проте вплив препарату на показники судинного ремоделювання та ендотеліальної дисфункції практично не досліджувався. У трайлах I SIGH та ELSA доведено антиатерогенну дію БКК дигідропіридинового ряду, водночас дослідження відповідного ефекту лерканідипіну та вивчення його впливу на функцію ендотелію, параметри ремоделювання ЛШ не проводились. Таким чином, розширення діагностичного підходу щодо ГХ, поєднаної з ІХС, дослідження додаткових ефектів лерканідипіну та бісопрололу зумовлює актуальність даної роботи. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри кардіології, функціональної діагностики, ЛФК та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету (БДМУ) на тему “Клініко-патогенетичні та нейромесенджерні механізми розвитку та реалізації серцевої недостатності в умовах гострого коронарного синдрому та стабільної стенокардії (СС) з оптимізацією лікувальної тактики та визначенням прогностичних предикторів” (№ держреєстрації 0107U004053). Мета і задачі дослідження. Визначити особливості дисфункції ендотелію, ремоделювання серця та сонних артерій у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі стабільною стенокардією (СС), а також оцінити ефективність лерканідипіну та бісопрололу щодо корекції виявлених порушень. Для досягнення даної мети були сформульовані наступні задачі: Визначити особливості ремоделювання ЛШ та СА, а також ступінь впливу ГХ та СС на параметри ремоделювання, встановити взаємозв’язки між структурними змінами серця та судин. Дослідити зміни проліферативної, антикоагулянтної, фібринолітичної функцій ендотелію в пацієнтів із поєднаним перебігом ГХ та СС. Оцінити стан протеолітичної системи плазми крові, ліпідної ланки гомеостазу та морфофункціональних властивостей еритроцитів у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі СС. Дослідити вплив та оцінити вірогідність ефектів лерканідипіну та бісопрололу на процеси судинного та серцевого ремоделювання, а також функціональний стан ендотелію у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі СС. Об’єкт дослідження – функціональний стан ендотелію, ремоделювання лівого шлуночка та сонних артерій у хворих на ГХ зі стабільною стенокардією напруження. Предмет дослідження - показники, які характеризують функціональний стан ендотелію, параметри ремоделювання лівого шлуночка та сонних артерій, їх динаміка на тлі лікування лерканідипіном та бісопрололом. Методи дослідження – клініко-лабораторні, функціональні, біохімічні, імуноферментні. Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше встановлено, що у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі СС визначається вірогідно нижчий рівень фактора ангіогенезу відносно практично здорових осіб, доведено більш істотне зниження антикоагулянтної та фібринолітичної функцій ендотелію в пацієнтів із ГХ та СС на відміну від хворих на ГХ без СС.

Встановлено, що раннім проявом ремоделювання внутрішніх СА (ВСА) у хворих на ГХ є збільшення діаметра судин, а більш значне потовщення комплексу інтима-медіа (КІМ) СА встановлено в осіб із поєднаним перебігом ГХ та СС. Уперше встановлено, що через 12 тижнів антигіпертензивної терапії лерканідипіном та бісопрололом вірогідно підвищився рівень фактора ангіогенезу, лерканідипін перевищував бісопролол за здатністю підсилювати антикоагулянтний потенціал ендотелію та інтенсивністю впливу на зворотній розвиток ремоделювання внутрішніх СА (патент України №25030), водночас, бісопролол більш істотно сприяв регресу ГЛШ та підсилював фібринолітичну активність ендотелію. Уперше проведено оцінку міри впливу ГХ та СС, за умов їх поєднаного перебігу, на показники структурних змін ЛШ та внутрішніх СА шляхом моделювання за методом Снедекора кількісних показників – маси міокарда (ММ), відносної товщини стінок лівого шлуночка (ВТСЛШ), діаметрів СА та величини КІМ. Практичне значення одержаних результатів. Робота є комплексним дослідженням, в якому патогенетично обгрунтовано необхідність застосування дуплексного сканування СА та ехокардіографії (ЕхоКГ) для підвищення якості діагностики уражень серця та судин у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі СС. Водночас, застосування цих методів дозволило встановити органопротективні властивості лерканідипіну та бісопрололу та підвищити ефективність лікування хворих на ГХ. Доведено, що вміст судинного ендотеліального фактора росту в сироватці крові, показники агрегаційної здатності тромбоцитів, активність протеїну С та потенційна активність плазміногену є вірогідними маркерами для оцінки ступеня дисфункції ендотелію. Розроблено підхід до диференційованого застосування лерканідипіну та бісопрололу у хворих на ГХ за поєднаного перебігу зі СС. Основні результати дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах терапевтичного профілю Буковинського та Івано-Франківського державних медичних університетів, впроваджено в практику профільних відділень міської клінічної лікарні №3 м. Винниці, Хотинської, Сокирянської, Кельменецької ЦРЛ, Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру, лікарні швидкої медичної допомоги та госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни м. Чернівці. Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора в отриманні наукових результатів є основним. Дисертант особисто проаналізувала наукову літературу, що дозволило визначити напрямок дослідження. Самостійно проводила підбір та обстеження хворих, призначала лікування. Сформувала базу даних дисертації. Статистичну обробку отриманих результатів і написання всіх розділів дисертаційної роботи автор провела самостійно. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із керівником. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались та обговорювались на спільних засіданнях терапевтичних кафедр Буковинського державного медичного університету, ХІ конгресі світової федерації Українських лікарських товариств (Полтава, 28-30 серпня 2006), ІV міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених (Ужгород, 18-20 квітня 2006), ІІІ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих вчених (Чернівці, 2006), Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Молодь – медицині майбутнього” (м.

Мистецтвознавц ретельно шукали чужих впливв  не знайшли. Не знайти х  в нших творах укранського творчого геня, наприклад, у законодавств. Отрун почуттям сво нацонально нижчост, малоукранц хворють на рабську хворобу «впливоманю». Не лише в СРСР, а й у вльному свт малоукранськ науковц чомусь вишукують  наголошують всляк чужинецьк впливи на творчсть укранцв. Псля хрещення Украни прихало сюди багато грекв-священикв, як привезли сво церковн закони, а тод церковн закони правили  за державн. Наш законодавц читали грецьк закони, але складаючи укранську збрку законв «Руську Правду», вдкинули грецьк. «Руська Правда» найетичнш, найлюдянш, найпрогресивнш, найдемократичнш закони в тодшньому культурному свт. Чи могли вони виникнути за 23 поколння? Пригадаймо велику збрку гттських законв з 16 ст. до РХ. Пригадаймо погляди скфського флософа Анахарзиса, пригадаймо закони Босфорсько держави. Вже в першому ж столтт псля охрещення Украни зявляються в Кив значн богословсько-флософськ твори

1. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

2. Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні

3. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

4. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

5. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

6. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
7. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки
8. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

9. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

10. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

11. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

12. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

13. Вплив занять спортом на психічні функції студентів

14. Функции белков в организмах живых существ

15. Синапсы (строение, структура, функции)

16. Строение и функции клетки

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

18. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

19. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

20. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

21. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

22. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики
23. Уголовное преследование как функция государства
24. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

25. Налоги: их сущность, виды и функции

26. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

27. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

28. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

29. Функции государства

30. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

31. Структура и функции государственного аппарата

32. Деньги и их функции(MONEY)

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

33. Культура, её структура и функции

34. Культура, ее функции, субъекты

35. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

36. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

37. Частица "ну" в диалогической и монологической речи

38. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия
39. Хэш-функции в криптосистемах
40. Мастер функций в Excel

41. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

42. Теория случайных функций

43. Функция и ее свойства

44. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

45. Гамма функции

46. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

47. Исследование элементарных функций

48. Пищеварительный тракт и его основные функции

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

50. Мышцы: начало, место прикрепления, функция

51. О некоторых показателях опорной функции стопы у детей

52. Понятие и характер нотариальных функций

53. Экологические функции правоохранительных органов

54. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система
55. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике
56. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

57. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

58. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

59. Развитие и функции речи

60. Высшие психические функции

61. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

62. Сущность и функции религии

63. Сущность, структура и функции семьи

64. Социология как наука. Предмет и функции социологии

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

65. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

66. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

67. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

68. Методологическая функция философии в научном познании

69. Философия её смысл и функции

70. Сущность и функции рынка
71. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России
72. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

73. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

74. Кредит, функции кредита, сущность кредита

75. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

76. Сущность, функции и формы кредита

77. Банки их виды, функции

78. Фондовые биржи и их функции

79. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

80. Рынок, сущность и функции

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

82. Групповые конфликты. Их природа, типология и функции (Контрольная)

83. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

84. Природа и сущность функций менеджмента

85. Функции управления

86. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства
87. Анализ производственных функций
88. Функции и происхождение денег

89. Функции денег, практическое значение

90. Сущность, функции и виды денег

91. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

92. Функции государства в экономике

93. Рыночный механизм и его функции

94. Банки, их виды и функции

95. Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка

96. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

97. Сущность и функции денег

98. Экономические функции правительства

99. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.