Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст 1. Загальні положення 2. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері 2.1 Розрахунок очікуваної максимальної концентрації забруднювань (Смакс , мг/м3) 2.2 Визначення відстані (Хм, м) до місця, де очікується максимальна концентрація Смакс. Виконується за формулами 2.3 Розрахунок небезпечної швидкості вітру Um (м/с) 2.4 Розрахунок гранично допустимих викидів (ГДВ) 2.5 Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони 2.6 Визначення мінімальної висоти джерела викидів Список літератури 1. Загальні положення Метою роботи - є вдосконалення теоретичних знань та придбання практичних навичок експертизи проектних рішень щодо охорони атмосферного повітря. На розгляд експертних органів проектну документацію подіють у вигляді розділу «Охорона атмосферного повітря» у складі матеріалів проекту «Охорона навколишнього середовища». Для визначення впливу викидів шкідливих речовин на забруднення приземного шару атмосфери, а також з метою визначення їх кількісних характеристик, у проектних матеріалах наводять розрахунки забруднення атмосфери. Склад проектної документації та повнота її розробки повинні відповідати нормативним вимогам, які містяться у ДСТ 17.2.3.02-78 «Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами» і «Інструкції щодо порядку розгляду, узгодження та експертизи заходів по охороні повітря та видачі дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферу по проектним рішенням», ОНД 1-84. При розробці проектів на будівництво нових та реконструкцію існуючих підприємств (об’єктів), створення нових технологічних процесів та підприємств необхідно передбачати заходи, які забезпечують дотримання норм ГДК у приземному шарі атмосфери шляхом встановлення норм гранично допустимих викидів. Регламентом проведення державної екологічної експертизи при обґрунтуванні й оцінці впливу на атмосферу рекомендується розглядати наступне. 1. Характеристика існуючого і прогнозованого забруднення атмосферного повітря. Повинний проводитися розрахунок і аналіз очікуваного забруднення атмосферного повітря після введення проектованого об'єкта в експлуатацію на границі СЗЗ, у житловій зоні, на об'єктах особливої охорони і ін. природних територіях, що знаходяться в зоні впливу даного об'єкта. 2. Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі. 3. Параметри джерел викидів забруднюючих речовин, кількісні і якісні показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при встановлених (нормальних) умовах експлуатації підприємства і максимальному завантаженню устаткування. 4. Обґрунтування даних про викиди ЗВ повинне в т.ч. містити перелік заходів щодо запобігання і зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу й оцінку ступеня відповідності застосовуваних процесів, технологічного і пилогазоочисного устаткування передовому рівневі. 5. Характеристика можливих залпових викидів. 6. Перелік забруднюючих речовин і груп речовин, що володіють сумуючою шкідливою дією. 7. Пропозиції по встановленню нормативів гранично припустимих викидів та заходів щодо їхнього досягнення.

8. Обґрунтування прийнятих розмірів СЗЗ (з урахуванням троянди вітрів). 9. Перелік можливих аварій: при порушенні технологічного режиму; при стихійних лихах. 10. Аналіз масштабів можливих аварій, заходу щодо запобігання аварійних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків. 11. Оцінка наслідків аварійного забруднення атмосферного повітря для людини й НС. 12. Заходу щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в періоди аномально несприятливих метеорологічних умов. 13. Організація контролю за забрудненням атмосферного повітря. 14. Обсяг природоохоронних заходів і оцінка вартості капітальних вкладень на компенсаційні заходи і заходи для захисту атмосферного повітря від забруднень, у тому числі при аваріях і несприятливих метеоумовах. 2. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері Він підпорядковується законам турбулентної дифузії. На розсіювання викидів суттєво впливає стан атмосфери, розміщення підприємства і характеристика джерел викидів (висота джерела, діаметр гирла тощо), особливості місцевості, фізичні та хімічні властивості речовин, що викидаються. Горизонтальне переміщення суміші визначається, як правило, швидкістю вітру, а вертикальне - розподілом температур у вертикальному напрямку. З віддаленням від джерела викиду (труби) в напрямку розподілу промислових викидів відокремлюють три зони забруднення атмосфери: 1) зону перекиду факела викидів (вона характеризується невисоким вмістом шкідливих речовин у приземному шарі повітря); 2) зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин (ця зона найнебезпечніша для населення), яка залежить від метеорологічних умов і може бути розміщена у межах 10 - 49 висот джерела викиду (труби) від забудови; 3) зону поступового зниження рівня забруднення. 2.1 Розрахунок очікуваної максимальної концентрації забруднювань (Смакс , мг/м3) щодо викидів гарячої газової суміші Значення максимальної приземної концентрації прямо пропорційне до обсягу викидів з джерела і обернено пропорційне квадрату висоти джерела викиду (труби) над землею. Підйом гарячих потоків майже повністю зумовлений підйомною силою газів, що мають вищу температуру, ніж навколишнє повітря. Очікувана максимальна концентрація забруднювань (Смакс , мг/м3) щодо викидів гарячої газової суміші визначається за рівнянням: (2.1) де А - коефіцієнт , який залежить від температурної стратифікації атмосфери і враховує частоту температурних інверсій із значеннями: 240 200 160 120 субтропіки Середньої Азії Казахстан, Нижнє Поволжя, Кавказ, Молдова, Сибір, Далекий Схід Прибалтика, захід Європейської частини, середнє Поволжя, Урал, Україна Центральна частина Європейської частини А=160 (Запоріжжя). М - маса шкідливої речовини, викинутої в атмосферу за одиницю часу, г/с; F - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує швидкість осідання забруднювача у атмосфері із значеннями: гази, мілкодисперсні золи, не осідаючі пил при коефіцієнті очистки не менш 90 % від 90 до 75% менш 75% 1 2 2,5 3 F=2,5 (85%). h - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує вплив рельєфу місцевості, якщо місцевість рівна або з перепадом висот, які не перевищують 50 м на 1 км, h=1; V1 - витрата газоповітряної суміші, яку визначають за формулою: (2.2

) де W0 - середня швидкість виходу газів з труби, м/с; D - діаметр труби, м. m - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує умови виходу газів з труби: (2.3) (2.4) де Н - висота труби над землею, м; DТ - різниця між температурою газоповітряної суміші, що викидається (Тг) і температурою навколишнього атмосферного повітря (Тп), °С. DТ=70-20=50 °С. - безрозмірний коефіцієнт, який залежить від параметра Vм: (2.5) якщо Vм &l ; 0,3; = 3 (2.5, а) якщо Vм &g ; 2; = 1 (2.5, б) якщо 2 &g ; Vм &g ; 0,3; (2.5, в) , так як 2 &g ;1,968&g ; 0,3, то Усі розрахунки зводимо у таблицю 1. Таблиця 1 – Максимальні приземні і гранично допустимі концентрації ЗР, що викидаються заводом по вижигу коксу ЗР М, г/с Н, м V1, м3/с Коефіцієнти Cмакс, мг/м3 ГДКмр, мг/м3 ГДКсд, мг/м3 Клас шкідл. реч-н A F h m Vm SO2 12,5 33 18,31 160 1 1 0,828 1,003 1,71 1,968 0,157 0,5 0,05 3 CO 120 1 1,51 5,0 3,0 4 пил 0,105 2,5 0,0033 0,15 0,15 3 зола 0,4 2,5 0,0126 0,5 0,05 3 Ox 0,7 1 0,0088 0,085 0,04 2 Висновок: так як ні по одній із речовин не спостерігається перевищення ПДК, то розмір СЗЗ приймаємо рівним Хmax=430 м. 2.2 Визначення відстані (Хм, м) до місця, де очикується максимальна концентрація Смакс. Виконується за формулами якщо F &l ; 2, то Хм = dH; (2.6) якщо F 2, то . (2.6, а) Значення безрозмірного параметра d залежить від параметра Vм , його знаходять за формулами (при f &l ; 100): Vм &l ; 0,5, то (2.7, а) 0,5 &l ;Vм &l ; 2, то (2.7, б) Vм &g ; 2, то (2.7, в) 0,5&l ;1,968&l ;2, то Якщо F&l ;2 (SO2, CO, Ox), то Якщо F2 (пил, зола), то Результати зводимо у таблицю. Таблиця 2 – Результати розрахунків відстані формування максимальних приземних концентрацій для заводу по вижигу коксу d 13,0004 Забруднююча речовина Ангідрид сірчаний SO2 Оксид вуглецю CO Пил Зола Діоксид азота Ox F 1 1 2,5 2,5 1 Хm(м) 429,01 429,01 268,13 268,13 429,01 2.3 Розрахунок небезпечної швидкості вітру Um (м/с), при якій досягаються значення приземної концентрації шкідливих речовин Смакс Визначення проводиться формулами: Um = 0,5, при Vм &l ; 0,5 (2.8, а) Um = Vм, при 0,5 &l ; Vм &l ; 2 (2.8,б) Um = Vм (1 0,12), при Vм &g ; 2 (2.8,в) Так як 0,5 &l ;1,968&l ;2, то Um = Vм=1,968. 2.4 Розрахунок гранично допустимих викидів (ГДВ) ГДВ визначається для кожної забруднюючої речовини окремо, при встановленні ГДВ ураховується фонова концентрація Сф цієї речовини (табл. 3). Таблиця 3 - Фонові (Сф) та гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювачів Концентрація зола пил SO2 CO Ox Cф, мг/м3 0,11 0,042 0,011 1,87 0,031 ГДК, мг/м3 0,5 0,15 0,5 5,0 0,085 Значення ГДВ (г/с) для одиночного джерела у випадках Сф &l ; ГДК визначається за формулою: (2.9) Усі розрахунки зводимо у таблицю 4. Таблиця 4 – Підсумкова таблиця та визначення гранично допустимих викидів підприємство – завод по вижигу коксу, м. Запоріжжя. № Характеристики, розрахунок Значення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Висота димових труб, H, м Діаметр труби, D, м Швидкість виходу газоповітряної суміші,W0, м/с Температура газоповітряної суміші, Тг, єС Температура повітря, Тв, єС Викид двоокису сірки, МSO2, г/с Викид оксиду вуглецю, Мсо, г/с Викид оксидів азоту, М ox, г/с Викид пилу, Мп, г/с Викид золи, Мз, г/с Коефіцієнти у формулі (2.1

Концентрация легких; ионов возрастает с увеличением интенсивности ионизации и уменьшением концентрации частиц в атмосфере, поэтому концентрация лёгких ионов растет с высотой. Этот факт в сочетании с увеличением подвижности ионов при уменьшении плотности воздуха объясняет характер изменения l и Е с изменением высоты.   Электрический ток в атмосфере. Движение ионов под действием сил электрического поля создаёт в атмосфере вертикальный ток проводимости in = El, со средней плотностью, равной около (2—3)·10-12 а/м2. Т. о., в зонах «хорошей» погоды сила тока на всю поверхность Земли составляет около 1800 а. Время, в течение которого заряд Земли за счёт токов проводимости атмосферы уменьшился бы до 1/е » 0,37 от своего первоначального значения, равно ~ 500 сек. Т. к. заряд Земли в среднем не меняется, то очевидно, что существуют «генераторы» А. э., заряжающие Землю. Помимо токов проводимости, в атмосфере текут значительные электрические диффузионные и конвективные токи.   «Генераторы» атмосферного электричества. «Генераторами» А. э. в зонах нарушенной погоды являются пылевые бури и извержения вулканов, метели и разбрызгивание воды прибоем и водопадами, облака и осадки, пар и дым промышленных источников и т. д

1. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

2. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

3. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

4. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

5. Отруйні речовини та їх класифікація

6. Обмін речовин та енергії
7. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція
8. Круговорот речовин на Землі

9. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

10. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

11. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

12. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

13. Особливості використання рентгенконтрастних речовин

14. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

15. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

16. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

17. Магнітне поле в речовині

18. Квантово-механічна теорія будови речовини

19. Порівняння властивостей органічних речовин

20. Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

21. Магнетохімія. Магнітні властивості речовин

22. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій
23. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем
24. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем

25. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

26. Толкование норм гражданского права

27. Применение норм права

28. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

29. Толкование норм права

30. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

31. Соотношение норм права и морали

32. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Норма права

34. Нормы права

35. Правовые нормы: определение, признаки, виды

36. Структура нормы права

37. Норма права

38. Действие норм права во времени
39. Формирование социально-психологического климата, как творческой атмосферы в театральном коллективе
40. Спам и нормы пользования сетью

41. Норма и патология в медицинской психике

42. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами

43. Загрязнение атмосферы и решение этой проблемы на примере Санкт-Петербурга

44. Загрязнение атмосферы Кемеровской области

45. Современное состояние и охрана атмосферы

46. Мониторинг атмосферы

47. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска

48. Влияние автотранспорта на атмосферу

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

50. Формирование социально-психологического климата, как творческой атмосферы в театральном коллективе

51. Власть и социальные нормы в первобытных обществах

52. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

53. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

54. Становление правовых норм в Киевской Руси
55. Отношение норм поведения и мышления к языку
56. Норма

57. Норма, образец в русской культуре второй половины XVIII века

58. Сравнительный анализ норм морали Ветхого и Нового Заветов

59. От парадокса к трюизму, или Восстановление нормы

60. О дилогии Владимира Сорокина "Норма"/"Роман"

61. Особенности отображения частотной структуры сигналов в периферическом отделе слухового анализатора в норме и патологии

62. Миграционная активность лейкоцитов в условиях нормы и при диффузных заболеваниях соединительной ткани

63. Теория электродного эффекта применительно к приземному слою атмосферы

64. Определение диаметра короткого трубопровода при истечении в атмосферу

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

65. Особенности газо-пылевых образований в верхней атмосфере, связанных с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей

66. Строение Земли. Вулканизм и землетрясения. Тектоника материков. Атмосфера Земли, климат и погода

67. Коллизионные нормы МЧП

68. Особенности норм административного права

69. Соотношение норм части первой Налогового кодекса РФ и гражданского законодательства

70. Правовые нормы трудовых отношений
71. Право в системе социальных норм
72. Обратная сила авторско-правовых норм

73. Таможенно-правовые нормы, понятие и виды

74. Действие норм о договорах во времени

75. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ

76. Агрессивное поведение: социальная норма или социальная патология?

77. Основные виды и функции социальных норм

78. Нормы и интерпретация результатов теста

79. Социальные нормы и их биологическая обусловленность

80. Этические нормы практического психолога

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

81. Кризис среднего возраста: норма или отклонение?

82. Правовые нормы и этика Public relations мировой и российский опыт

83. Границы сексуальной нормы и патологии

84. Нормы половой жизни и половое воздержание

85. Нормы права

86. Нормы права и другие социальные нормы
87. Толкование норм права
88. Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)

89. К проблеме нормы в спортивной медицине

90. Двигательная активность студентов: структура, нормы, содержание

91. Долг,ответственность и польза как норму социального бытья и этические категории в контексте деонтологии и утилитаризма

92. Микроэлементный состав лишайников как индикатор загрязнения атмосферы на севере Западной Сибири

93. Международные конвенции по атмосфере и климату и интересы России

94. Защита атмосферы от выбросов углеводородов из резервуаров для хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов

95. Атмосфера

96. Загрязнение атмосферы

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

97. Загрязнение атмосферы. Лекарственные травы

98. Моделирование загрязнения атмосферы выбросами из низких источников

99. Проблема загрязнения атмосферы и ее разрешение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.