Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Авторські новотвори в поезії П. Тичини

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ Розділ І. Способи творення лексичних інновацій 1.1. Авторські новотвори як об'єкт дослідження Функції оказіональних слів у поетичному дискурсі Способи творення авторських новотворів Розділ ІІ. Семантико-стилістична характеристика авторських новотворів П.Тичини Висновок Список використаної літератури Вступ Інтенсивне різноаспектне дослідження лексичних новотворів розпочинається з 90-х років XX ст. Поглиблюється вивчення інноваційних процесів у сучасній українській літературній мові, зумовлених кардинальними змінами суспільно-політичного, економічного та культурного життя, вивчаються шляхи і джерела оновлення лексичного складу мови, уточнюється класифікація лексичних новотворів (Пашко – 1994; Русанівський – 1997; Януш – 1997; Мазурик – 2000; Кочерган – 2001; Стишов – 2003; Турчак – 2003). Виділяється спеціальний погляд на проблему вивчення індивідуального словотворення – лінгвостилістичний. Посилена увага приділяється дослідженню творчості письменників, чия творчість протягом тривалого часу була штучно вилучена з літературного процесу і, закономірно, не була об'єктом лінгвістичних студій, через що вивчення художньої мови XX ст. не можна було вважати повним і об'єктивним. Поглиблюється дослідження особливостей оказіональної номінації у творчості класиків української літератури – Т.Шевченка, Лесі Українки, В.Самійленка, П.Тичини та ін. Об'єктом наукових досліджень стають лексичні новотвори – відфраземи (на зразок кінецьсвіття, легкорукий), які складають своєрідну підсистему сучасної української літературної мови, котра сформувалася й інтенсивно вдосконалилась протягом останніх десятиріч XX ст. . Досліджуються і т.зв. надскладні оказіоналізми (на зразок студентко-викладачко-доценти), стилістичні функції яких зумовлені передусім зовнішньо-графічною формою; визначається місце індивідуально-авторських новотворів серед інших типів неолексем національної мови, досліджуються оказіональні фраземні деривати, вивчається специфіка оказіональної номінації у поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття, описуються особливості експресивних новотворів, розробляється лексикографічний аспект дослідження інновацій. Отож, в останні десятиріччя у вітчизняному мовознавстві активно опрацьовуються проблеми індивідуально-авторського словотворення. Перспективними щодо розвитку української неології є дослідження насамперед таких питань: взаємодія узуальних та неузуальних лексичних новотворів у складі національної мови; вплив неологічної лексики на розвиток лексичної і словотвірної системи мови; виявлення характерних словотвірних тенденцій у національній мові певного хронологічного періоду, безпосереднім проявом яких є створення оказіональних лексичних одиниць; дослідження факторів, що впливають на появу індивідуально-авторських новотворів; функціонування авторських неологізмів у текстах різних стилів і жанрів, а також у художніх творах окремих майстрів слова; оказіональні лексичні новотвори як номінативні одиниці, що відображають специфіку національно-мовної картини світу; еволюційні процеси у сфері оказіональної номінації. Для успішного розв'язання зазначених проблем необхідним є теоретичне узагальнення досліджень інноваційних процесів, що відбуваються в українській національній мові, а також аналіз результатів індивідуального словотворення як окремих письменників, так і груп авторів певних хронологічних періодів.

Актуальним є порівняльно-зіставне дослідження специфіки оказіональної номінації у різних стилях сучасної української літературної мови, передусім у публіцистичному і розмовному, де це явище відбивається найбільшою мірою. У 70-і роки здійснюються перші спроби лексикографічного опису індивідуально-авторських новотворів: укладено словник авторських неологізмів П.Тичини, до якого було включено понад 600 одиниць. Актуальність теми: джерела виникнення неологізмів бувають різні. Причому, в одних випадках появу нового слова помічає кожний, хтось з ним уперше зустрівся, а в інших – нові слова входять у вжиток багатьох носіїв мови так, що їх новизна залишається непоміченою. Об’єктом дослідження: утворення новотворів в поезії українського письменника П.Тичини. Метою дослідження: встановлення формально-семантичних та функціонально-стилістичних особливостей авторських новотворів у поезії П.Тичини. Розділ І. Способи творення лексичних інновацій Мова надзвичайно чутливо реагує на зміни в соціальному житті народу. Йдеться не лише про назви на позначення нових понять; соціальні чинники приводять у рух закладені в систему мови потенційні сили, рухливішими, живішими стають «атоми» і в цілому організмі мови, і в окремих її мікросистемах. Неологізми (гр. eos “новий” і logos “слово”) – слова, а також їх окремі значення, вислови, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку й новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми) . Неологізми називають лексичними інноваціями. На думку О.Сербенської, інновації – це “новотвори, запозичення, а також включення і входження в мову, зумовлені перерозподілом значень у видах і жанрах мовлення; це і відродження слів і висловів з минулих епох” . Фактори, які спричиняють утворення неологізмів, можна поділити на такі групи: 1) позамовний - потреба дати назви новим предметам і явищам; 2) інтралінгвальний – для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками – тенденцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та інше. Неологізми поділяються на лексичні й семантичні. Семантичні неологізми – це нові значення, які розвиваються в словах, уже наявних у мові (меню, фанера, піратство). Загалом неологізми виникають декількома шляхами: вони творяться з наявного в мові матеріалу властивими для даної мови словотвірними способами, інколи штучно, часто запозичуються літературною мовою з діалектів і з інших мов. Іншомовні запозичення становлять найчисельнішу групу серед неологізмів. Авторські неологізми, які називають стилістичними, індивідуально-авторськими, оказіоналізмами, становлять окрему групу. Деякі авторські неологізми ввійшли до літературної мови. Переважну більшість неологізмів становлять слова, утворені з власне українських словотворчих компонентів – з основ широко вживаних українських слів за допомогою звичайних для української мови суфіксів і префіксів, подібно до вже існуючих в українській мові форм.

Такі неологізми виникають в українській мові незалежно від будь-якого впливу інших мов, але нерідко поява їх зумовлена наявністю відповідних слів в інших мовах, зокрема в російській. У цьому випадку слово іншої мови, як правило, теж нове, відіграє лише роль стимула для виникнення українського новотвору, тим часом останній виникає на грунті власне українських словотворчих компонентів – коренів, суфіксів. Префіксів. За допомогою власне українських словотворчих засобів, нові слова – як кальковані за зразками інших мов, так і цілком незалежні від іншомовних зразків – творяться в українській мові зовсім вільно. Можна без перебільшення сказати, що нові слова, не зафіксовані раніше в жодному словнику, виникають у живому мовленні щоденно. Це пояснюється тим, що в самій словотворчій системі української мови вже наперед закладена можливість утворення від будь-якого наявного слова за допомогою властивих українській мові словотворчих засобів нових слів, структурно подібних до тих, які були утворені раніше. Вдало вжиті нові слова, які створюються поетами в кожному окремому випадку для чіткішого висловлення якоїсь певної сторони художнього образу, надають поетичним творам особливої свіжості, оригінальності, привабливості. 1.1 Авторські новотвори як об'єкт дослідження Кожен письменник - носій літературної мови, але він і найактивніший творець національної мови в тому розумінні, що глибоко відчуває найтонші порухи народного слова, що в особистісному відтворює багато разів пережите живе слово народу. Тому і є таким важливим і авторитетним слововживання письменника, коли йдеться про усталення мовностилістичної норми. Мовотворчість відомих українських письменників неодноразово була об єктом вивчення мовознавців. Індивідуально - авторські новотвори - важливий елемент твору. У них виявляється індивідуальність автора. Коли говорять про місце письменника в історії національної мови, насамперед, мають на увазі взаємозв’язок між загально - народною мовою і мовою його творів. Художнє мовлення - двобічний процес. З одного боку, загальновживана мова є основою, будівельним матеріалом творчості письменника, а з другого - талановитий майстер збагачує літературну мову новими значеннями чи відтінками значень слів, новими словосполученнями. Таким помітним явищем в історії української літературної мови є творчість П.Тичини. Мова творів П.Тичини - це цвіт народного слова і подих нашої доби, тут взаємодіють найдавніші та найновіші слова. Не в усіх творах П.Тичини спостерігаємо такий контраст лексичних одиниць, але в цілому поєднання різностильових елементів, їх контрастне зіткнення є характерною ознакою індивідуального стилю П.Тичини. Стимулюється воно ідейно - художніми, композиційними особливостями творів. Стильова контрастність мовних засобів, їх несподіване зіткнення, проходячи через усі твори П.Тичини. Чи не найхарактерніша ознака індивідуального стилю П.Тичини - його словотворення. Талановитий митець часом відчуває брак засобів, їх обмеженість, і це дає йому право на &quo ;експеримент&quo ; в естетичному освоєнні світу. Водночас неабияка роль в утворенні лексичних новацій належить і аналогії.

Напрочуд рання викшталтувансть молодого Зерова робить його непримиренним критиком рзномантних виявв «повтово» графоман та претензйно деструктивност, що брудним потоком ринула на сторнки пореволюцйних видань. Як згадувала дружина критика, Софя Зерова, «неокласики критикували, крм змсту, також недосконалсть форми, вбогсть рими, огрхи в ритмах деяких ультралвих поетв. Останн гучною псевдореволюцйною фразою, позбавленою справжньо глибини й сенсу, намагалися всляко пдрвати й зруйнувати зразков, устален традиц великих поетв, видаючи себе за дйсних творцв революцйно поез. Насправд ж це були, за малими винятками, нездарн й часто малописемн люди, як тльки робили соб кар'ру, переступаючи через людей знання та прац  всляко обкидаючи х болотом». Гостр, безжальн присуди Зерова стосуються як ефемерних постатей тогочасного лтературного процесу на зразок Пахаревського, Федорченка, Мандрики, так  вдомих Олеся, Маланюка, Тичини, Семенка тощо (варто зазначити, що в приватних листах до Павла Тичини Зеров поста ще вдвертшим його критиком, нж у публчному дискурс)

1. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

2. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

3. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

4. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

5. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

6. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст
7. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
8. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

9. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

10. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

11. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

12. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

13. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

14. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

15. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

16. Українські перекладознавці XX сторіччя

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

17. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

18. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

19. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

20. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

21. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

22. Період "руїни" в українській історіографії
23. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій
24. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

25. Видатні українські гравери

26. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

27. Українські міста в контексті європейської культури

28. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

29. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

30. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

31. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

32. Православна церква України в XVI ст.

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

34. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

35. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

36. Риси європейського бароко в українській архітектурі

37. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

38. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність
39. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.
40. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

41. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

42. Українські легенди та перекази про гадів

43. Українські легенди та перекази про диких птахів

44. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

45. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

46. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

47. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

48. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

50. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

51. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

52. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

53. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

54. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
55. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років
56. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

57. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

58. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

59. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

60. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

61. Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

62. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

63. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

64. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

65. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

66. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

67. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

68. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

69. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

70. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
71. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.
72. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

73. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

74. Україна на початку XX ст.

75. Україна на початку ХХ ст.

76. Українськi землi у другiй половинi XVII ст.

77. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

78. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

79. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

80. Культура України в XVIII–XIX ст.

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

81. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

82. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

83. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

84. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

85. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

86. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
87. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст
88. Екологічні проблеми міст України

89. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Депопуляция российского населения в конце 20 века

92. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

93. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

94. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

95. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

96. Образование и наука конца 19 начала 20 века

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

98. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

99. Громадянство України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.