Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічна концептуалізація освіти

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Дніпродзержинський Державний Технічний Університет Кафедра «Соціології» КУРСОВА РОБОТА На тему: Соціологічна концептуалізація освіти Виконавець роботи: Студент групи Сц-06 Антоненко Н.О. Науковий керівник: Доцент к. с. н. Мачуліна І.І. Дніпродзержинськ 2010 План Вступ Розділ 1. Погляди на освіту в теоретичних концепціях Розділ 2. Соціологічні методи дослідження сфери освіти Розділ 3. Функції освіти Розділ 4. Нові парадигми освіти Висновки Список літератури Вступ Актуальність теми полягає в тому, що освіта — це дисципліна, яка вивчає переважно методи навчання і вивчення в школах або подібних закладах у протилежність різним неформальним засобам соціалізації (наприклад, між батьками і їх дітьми). Тому освіту можна розуміти як передачу накопичених суспільством знань молодому поколінню для розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного застосування загальноосвітніх і професійних знань. Освіта призначена, щоб дати йому початкові знання культури, формуючи поведінку у дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. Оскільки суспільство має властивість ускладнюватися, навчання стає усе більш академічним, освітній досвід все менше стосується повсякденного життя через сильне абстрагування практичного боку та розглядання речей поза контекстом. Застосовувати термін до примітивних культур можна тільки в сенсі інкульруризації, процесу передачі культурних засобів. Примітивна людина, чиєю культурою є тотальність її світу, має відносно фіксовану схильність до культурної безперервності та відсутності відчуття часу. Модель життя відносно статична, і знання передаються від покоління до покоління із незначними відмінностями. Тому знання про освіту доісторичних культур можна здобути тільки на основі примітивних культур, що вижили. Мета дослідження курсової роботи полягає у аналізі теоретико-методологічних підходів до сутності освіти. Задачі дослідження: проаналізувати сутність поняття «освіта»; проаналізувати методологічні підходи до розуміння освіти; розглянути функції освіти; проаналізувати сутність процесу реформування освіти. Об'єкт дослідження – освіта як соціальний феномен. Предмет дослідження – вивчення теоретико-методологічних підходів до сутності освіти. Ступінь розробленості проблеми. Характеристики концептуалізації освіти в сучасному суспільстві висвітлюються в соціологічній науці досить широко. Вагомий внесок в розробку цих проблем внесли такі вчені, як Г. Спенсер (Великобританія), О. Конт, Є. Дюркгейм, А. Турен (Франція), М. Вебер, К Мангейм (Німеччина), Л. Уорд, Дж. Дьюи (США), Т. Парсонс, М. Х. Титми (Єстония), Р. Будон, Ф. Кумбсом, Н. Смелзер, із вітчизняних такі вчені, як В.І. Астахова, Е. А.Якуба (Україна), Р. Г. Гурова (Москва), В. А. Ядова, Ф. Р. Філіппов. Розділ 1. Погляди на освіту в теоретичних концепціях Джерела соціології освіти сходять до виникнення соціології як &quo ;позитивної науки&quo ;. Передумови зародження цієї галузі соціології пов'язані з ім'ям О. Конта (1798-1857). Досліджуючи суспільство свого часу, О. Конт дійшов висновку про виникнення нового типу суспільства - наукового й індустріального, характерним для якого стає науковий світогляд, що перемінив теологічне.

Звідси випливає й шлях перетворення суспільства, що складає в навчанні позитивному мисленню як промислової еліти, так і пролетарів. Історія людства, згідно О. Конту, - це історія становлення позитивної думки й, крім того, історія навчання позитивному всього людства. Уважаючи позитивні знання реальною перетворюючою силою в суспільстві, О. Конт бачив у системі освіти важливий соціальний механізм поширення цих знань, передачі й трансформації їх від покоління до покоління. Сполучаючи наукову діяльність із практичним викладанням, він почав спробу створити альтернативну державної форму навчання - &quo ;позитивістське суспільство&quo ;, організоване на базі групи слухачів - робітників і студентів. Завданням цього суспільства було виховання й навчання народу в дусі позитивістського світогляду. . Надалі виникнення й розвиток соціології освіти зв'язують із іменами американських соціологів Л. Уорда (1841-1913), Дж. Дьюи (1859-1952), французького соціолога Э. Дюркгейма (1858-1917), і німецьких дослідників М. Вебера (1864-1920), і К. Мангейма (1893-1947). Уважаючи освіту одним з важливих соціальних інститутів суспільства, Л. Уорд зв'язував з ним успіхи соціальних реформ, спрямованих на досягнення соціальної рівності. Від розвитку соціології, поширення соціологічних досліджень на всі сфери життєдіяльності людей, у тому числі й на сферу освіти, на думку вченого, залежить майбутнє процвітання людства. Концептуальні погляди на освіту Дж. Дьюи викладені в його книзі &quo ;Школа й суспільство&quo ; (Чикаго, 1899), перекладеної на російську мову в 1922 році. Думаючи, що дійсне пізнання досягається лише природнонауковими методами, він уважав, що завданням освіти повинне бути навчання людей методам пізнання й перетворення навколишнього світу. Школа, на думку Дж. Дьюи, відбиває вимоги даного суспільства, однак у ній залишає слід і епоха минулого. (Ця думка наводить на міркування із приводу консерватизму системи утворення, проблем сприйнятливості цієї системи до інновацій, без яких школі неможливо готовити громадян суспільства &quo ;завтрашнього дня&quo ;). Школи майбутнього, у його розумінні, повинні бути органічно злиті із соціально-економічними потребами суспільства, диференційованими по класових ознаках: сугубо прагматичні - для народу, елітні - для правлячих класів. Початок самостійної розробки теоретичних проблем у даній області поклав французький учений Э. Дюркгейм (його лекції й праці із цих питань неодноразово перевидавалися на Заході). Французький соціолог розглядав соціологічні проблеми освіти в тісній єдності з уихованням. Споконвічним, у його розумінні життя суспільства й суспільних інститутів освіти й виховання, виступає поняття соціального факту, на якому ґрунтується вся його соціологія. По визначенню Э. Дюркгейма, &quo ;соціальним фактом є будь-який устояний чи ні спосіб зробити індивіда сприйнятливим до зовнішнього примуса й, крім того, спосіб, загальний для даного соціального простору, що існує незалежно від своїх індивідуальних проявів&quo ;. Із цього визначення треба, що виховання й освіта можуть бути досліджені як соціальні факти, тобто вони є предметом науки соціології й для їхнього дослідження під таким кутом зору необхідно використовувати соціологічні методи.

Даючи оцінку значимості утворення для розвитку індивіда, Э. Дюркгейм доходить висновку про те, що й виховання, і освіта по своїй природі нерозривно пов'язані із соціалізацією індивідів, виступають її засобами. Оскільки в людині переважає природний егоїзм, то для приборкання нескінченних бажань і потреб необхідно в процесі освіти й виховання привчити його підкорятися дисципліні, що повинна мати характер влади, але одночасно бути обов'язком як необхідної, так і усвідомленої. Однак дисципліна не абсолютизируется як єдина мета соціалізації. Суспільства повинні сприяти становленню особистості. Тому сприяння розквіту особистості, формування в кожному індивіді почуття незалежності, здатності до рефлексії й вибору все більшою мірою визначає спрямованість освіти, виховання, соціалізації. . Виділення соціології освіти в спеціальну область досліджень у Німеччині зв'язують із діяльністю М. Вебера й К. Мангейма. У соціологічних поглядах на освіту М. Вебер виходить із розроблених їм теорією соціальної дії й економічної раціональності. При цьому соціальна дія повинне відповідати двом вимогам: бути, по-перше, суб'єктивно орієнтованим і, по-друге, орієнтованих на інші. Реалізація обох вимог безпосередньо пов'язана з рівнем розвитку свідомості індивіда, умінням грамотно й науково обґрунтовано мислити й пояснювати мир, поводження інших людей. Тим самим освіті &quo ;надається&quo ; обов'язковість участі в кожній соціальній дії. Завдяки освіті наука проникає у виробництво, керування, у побут людей, що, на думку М. Вебера, свідчить про універсальну раціоналізацію суспільства. Роль системи освіти, науки для забезпечення &quo ;интеллектуалистической&quo ; раціоналізації М. Вебер бачить не тільки в розширенні знань про життєві умови, у яких доводиться існувати, але й у принциповій необмеженості можливостей пізнати все це. Корисність знань, освіти для практичного й особистого життя людини складається, на його думку, у розробці &quo ;техніки оволодінню життям&quo ; - як зовнішніми речами, так і вчинками людей; розробці методів мислення, &quo ;робітників інструментів&quo ; і виробленню навичок обігу з ними; виробленню ясності співвіднесення цілей і засобів соціальних дій; розуміння й уточненні &quo ;кінцевого змісту власної діяльності&quo ;. В остаточному підсумку освіти, наука покликані служити справі самосвідомості й пізнання фактичних зв'язків між фактами, явищами й процесами соціального життя. Інший німецький соціолог - К. Мангейм займався проблемами теорії пізнання, розробкою власної методології соціології пізнання. Він послідовно виступав проти идеологізації науки, освіти. Однієї з найважливіших соціальних функцій освіти вважав формування особливої соціальної групи - творчої інтелігенції, з якої зв'язував надії на подальшу демократизацію всіх сфер суспільства, у тому числі й освіти. Дослідження соціальних функцій освіти, його економічними й політичними процесами, соціологічний погляд на навчальні заклади, навчальний процес, соціальні відносини в процесі освіти, необхідність розвитку інших напрямків послужили поштовхом для подальших досліджень як у західної, так і у вітчизняній соціології радянського періоду.

Очевидно, інакше формулювалися вони в старшого покоління, а інакше в молоді, яка не має інших критерій, крім одного: любови і бажання служити визволенню України. „Прошу послухати тієї сухої мови фактів. Один і другий підсудний – хто вони? Молоді хлопці, освіта яких скінчилася на кількох клясах народньої школи, а живуть у той час, коли в перших роках їхнього життя завітала наша весна – початок нового життя. І хто прийшов до них? Мотика. Людина абсолютно визута з усіх почувань моралі. Хто повірить його сповидному каяттю тут у залі? Хто повірить у причини, задля яких він постановив змінити свої переконання і в ім'я цього видати своїх товаришів? Хто повірить в перетворення, з календарною точністю майже щодо години, цієї цинічної людини, голос якої не задрижав і очі не зайшли сльозами в хвилину, коли він видавав і вказував тих якраз, котрих він перший поставив на шлях, що тут кінчається. „Сьогодні суджені стали членами ОУН. І коли ми згадуємо це, то тут стає перед нами один основний, абсолютний закон соціології, їх втягнено до конспіративної організації і – що стає для них панівним мотивом їхнього життя? Посвята

1. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

2. Соціологія освіти

3. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

4. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

5. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

6. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
7. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
8. Бактеріологічна зброя

9. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

10. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

11. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

12. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

13. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

14. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

15. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

16. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

17. Стратегічна самоорганізація

18. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

19. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

20. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

21. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

22. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти
23. Навчання як головний шлях до освіти
24. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

25. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

26. Система вищої освіти у Фінляндії

27. Система освіти у Великобританії

28. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

29. Сучасні системи освіти

30. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

31. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

32. Система освіти в Англії

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. Профорієнтація в системі освіти

34. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

35. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

36. Ідентифікація у сучасній соціології

37. Основи соціології

38. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
39. Предмет соціологічного знання
40. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

41. Розвиток та сучасний стан соціології

42. Соціологічне вчення Спенсера

43. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

44. Соціологічне інтерв’ю

45. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

46. Соціологія - наука про суспільство

47. Соціологія інноваційних процесів

48. Соціологія культури

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

50. Соціологія сім’ї

51. Соціологія шлюбу та сім’ї

52. Соціологія як наука про суспільство

53. Соціологія як соціальна система

54. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми
55. Етносоціологія та соціологія нації
56. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

57. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

58. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

59. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

60. Економічна глобалізація

61. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

62. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

63. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

64. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

65. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

66. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

67. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

68. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

69. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

70. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока
71. Глобалізація і процеси соціального розвитку
72. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

73. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

74. Соціальна психологія організацій

75. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

76. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

77. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

78. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

79. Соціалізація і виховання особистості

80. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

81. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

82. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

83. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

84. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

85. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

86. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні
87. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
88. Соціально-педагогічна діяльність як професія

89. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

90. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

91. Освіта як соціокультурний феномен

92. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

93. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

94. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

95. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

96. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

97. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.