Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова система України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Курсова робота На тему: Фінансова система України 2010 ЗМІСТ Вступ 1. Предмет і задачі 2. Фінансова система України 3. Державні фінанси: сутність, функції та їх структура 4. Державний бюджет – центральна ланка системи фінансів України 5. Державні доходи 6. Державні видатки Висновки Список літератур ВСТУП Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий механізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кожним громадянином через об’єктивні причини. До них належать структурна перебудова економіки, боротьба з монополізмом, захист навколишнього середовища, захист громадян (інвалі- дів, дітей, людей похилого віку), проведення фундаментальних наукових досліджень, загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення і страхування, охорона здоров’я тощо. Головні задачі спрямовані: - на теоретичну і практичну підготовку студентів з основ дер- жавних фінансів; -формування умінь використання сучасної моделі функціону- вання державних фінансів; - вивчення чинної законодавчої і нормативної бази з питань державних фінансів; - розкриття ролі державних фінансів у складі фінансової сис- теми України; -підготовку до роботи фахівців з формування й виконання державних доходів і видатків у ринкових умовах. 1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ 1.1 Предмет і метод фінансової науки Предметом фінансової науки є діяльність держави, підприємниць- ких структур, організацій та окремих громадян, пов’язана зі створен- ням і використанням фондів фінансових ресурсів. Фінансові явища та процеси можна досліджувати на рівнях національної економіки, тобто на макрорівні, або підприємницької структури, та мікрорівні, або окремого громадянина. Об’єктом дослідження є загальна сума валового доходу та валових витрат, амортизаційних відрахувань, прибутку, грошова сума обі- гових коштів. Загальною метою фінансової науки є вивчення дії об’єктивних законів і закономірностей у сфері фінансів, а також передача резуль- татів наукових досліджень до практичного використання. Фінансова наука може успішно виконувати свою роль тільки за умов використання методів вивчення фінансового життя, основними з яких є методи індукції та дедукції. Вона складається з декількох ро- зділів, які містять науку про фінанси, державний бюджет, державні доходи і податки, фінанси підприємницьких структур, державний кредит, місцеві фінанси, страхування. 1.2 Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки Як соціальне явище фінансова наука виникла в середині ХV століття, коли товарно-грошові відносини досягли повного розвит- ку, створення фондів грошових коштів збільшилося насамперед для задоволення різних потреб держави, розширилися функції структур управління. Найголовніші наукові дослідження належать французькому вче- ному Ж. Бодену, публікування роботи якого «Фінансові нерви держа- ви» у 1577 р. вважають початком фінансової науки. У цей же час з’являються роботи італійських вчених Ф.

Петрарки, Бернандо, Дж. Баторо та ін. У ХVІІ столітті значний внесок у розвиток фінансової науки зробили англійські вчені Т. Мен, Дж. Локк, Т. Гоббс. Основні їх роботи присвячені проблемам податкової системи. У другій половині ХVІІ ст. було надруковано роботу У. Петті «Трактат про податки та збори», зміст якої дав можливість її автору стати першим професій- ним економістом. У кінці ХVІІІ століття на увагу заслуговують постулати французьких вчених базується на тому, що тільки земля може давати чисті прибутки, тому держава може одержувати чисті прибутки як податок на землю. Ідеї А. Сміта, викладені в його роботі «Дослідження про багатство народу», сприяли тому, що наука про фінанси набула самостій- ного значення. Найбільшого розвитку фінансова наука набула у ХІХ столітті, в цей час вона, відділяючись від загальної теорії політичної економії, стає самостійною наукою та сферою знань. Не можна також не зазна- чити внесок у розвиток цієї науки теоретиків марксизму: протягом майже століття комуністична ідеологія вважала К. Маркса і Ф. Енгельса творцями марксистської фінансової науки. 1.3 Розвиток фінансової науки в Україні Фінансова наука в Україні розвивалася в умовах існування Російської імперії, тому важко виділити окремо внесок українських учених в її розвиток. До великих українських вчених-фінансистів можна віднести І. Франка, в роботах якого досліджуються питання податкової систе- ми, банківської справи, фінансово-кредитних відносин; М. Туган-Барановського, який в своїх працях викладає теоретичні питання збільшення доходів держави, взаємозв’язок прибутків із заробітною платою; М. Добриловського, який написав курс лекцій «Основи фі- нансової науки»; М. Бунге, що є автором робіт з питань грошового обігу, кредиту, державних фінансів. Фінансову науку вивчали також М. Алексієнко, П. Коваленко, І. Патлаєвський, М. Яснопольський та ін. Теоретично-змістова направленість наукових досліджень українських представників фінансової думки досягала рівня світової фінансової науки, а в деяких аспектах навіть випереджала її. 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 2.1 Сутність, призначення і роль фінансів Фінанси виражають лише такі грошові відносини, які пов’язані з формуванням та використанням фондів грошових коштів суб’єктів господарювання та держави, тобто централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. Держава активно впливає на фінанси залежно від політичного устрою, основних завдань, чинних умов та інших Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну та контрольну, які тісно пов’язані між собою. Розподільна функція фінансів пов’язана з розподілом валового внутрішнього продукту та його основної частини – національного доходу. Без участі фінансів національний дохід не може бути розподіленим. Серед великого різноманіття фінансових від- носин немає жодних, які б не були пов’язані з контролем за формуванням і використанням грошових коштів. Фінанси здійснюють контроль на всіх стадіях створення, розподілу та використання суспільного продукту і національного доходу.

Пов’язування фінансів з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів є цілком прийнятним на всіх рівнях. Фінансова діяльність держави базується на законодавчо визначених формах мобілізації доходів і витрат з метою досягнення економічного і соціального прогресу в державі. Призначення фінансів – забезпечити необхідні умови для створення, розподілу та використання ВВП держави. Це досягається шляхом створення та використання різних фондів фінансових ресурсів на всіх етапах діяльності держави, підприємців і окремого громадянина. Визначення ролі фінансів у реформуванні української економіки можна звести до трьох вирішальних чинників: економічної стабільно- сті, адаптації до ринкових перетворень, стимулювання інвестиційної активності. 2.2 Структура фінансової системи Фінанси функціонують через фінансову систему, яка містить сукупність різних форм організації фінансових відносин між державою і підприємствами, між підприємствами, організаціями і їх об’єд- наннями, відносини держави з підприємствами та організацій з населенням. Найважливішими інструментами даної системи є податки, платежі до бюджету, платежі за державні кредити, рентні платежі, формування бюджетних і позабюджетних фондів і їх використання для задоволення суспільних потреб. Таким чином, фінансова система – це сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер фінансових відносин, яким властиві централізовані або децентралізовані фонди грошових коштів, відповідний апарат управління та правове забезпечення. Загальнодержавні фінанси – це система грошових ресурсів, які зосереджені в руках держави і призначені для виконання економічних, соціальних і політичних функцій держави. Фінанси суб’єктів господарювання – це грошові ресурси, що забезпечують процес виробництва та відтворення в межах даного виробництва, а також сукупність форм і методів їх витрачання. Фінанси суб’єктів господарювання поділяються: на фінанси комерційних підприємств; фінанси некомерційних підприємств; фінанси громадських організацій та доброчинні фонди. Комерційні підприємства є основними платниками податків до бюджету, а також внесків у державні цільові фонди. До некомерційних підприємств належать установи, які надають послуги або виконують роботи безкоштовно чи за символічну плату (лікарні, школи, дитсадки, музеї, бібліотеки тощо). Фінанси домогосподарств – це грошові фонди, що формуються з доходів, отриманих громадянами шляхом трудової та іншої діяльності або спадщини. Вони відображають рівень життя та фінансове забезпечення населення. Основними принципами побудови даної трирівневої системи фінансів стали: а) повна економічна самостійність фінансів суб’єктів господарювання і їх відокремлення від загальнодержавних фінансів; б) самостійність і відособленість державного бюджету від позабюджетних фондів, у тому числі й фонду соціального страхування, пенсійного та інших; в) самофінансування усіх господарських суб’єктів; г) формування незалежної бази місцевих і регіональних бюджетів; ґ)право ведення незалежної фінансової політики для всіх суб’єктів господарювання; д) розробка і реалізація бізнес-планів кожним з учасників фінансово-господарської діяльності.

В период Советской власти такая возможность была, конечно, чисто теоретической, но тем не менее была. В начале XX же века в России она была абсолютно реальной. Такие операции обмена бумажных рублей на золотые даже стали оружием в руках наших революционеров. Во время революции 1905 года Петроградский совет во главе с Троцким издал знаменитый «Финансовый манифест», призывавший граждан не просто забирать свои вклады из русских банков в связи с их возможным мифическим крахом, а требовать выплаты золотом[60]. В Российской империи количество бумажных денег соответствовало золотому запасу страны. Если одновременно все держатели сийских банкнот потребуют обменять их на золото страна анется без него. А Манифест и был направлен на разрушение нансовой системы России, потому в нем вполне открыто пи-салось: «...Золотой запас Государственного банка ничтожен... Он летится в прах, если при всех сделках будут требовать размена золотую монету». В тот момент краха Российской империи удалось избежать. Однако именно события в России показали существенный недостаток действующей финансовой системы ограниченность денежной ссии размером золотого запаса страны

1. Фінансова система України

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. Банківська система України

4. Грошова система України

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Банківська система України
8. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

9. Місце правової системи України серед правових систем світу

10. Правова система України

11. Судова система України

12. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

13. Партійна система України. Політичний маркетинг

14. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

15. Бюджетна система України

16. Валютна система: України, світу, та Європи

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

17. Формування податкової системи України

18. Банківська система України

19. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

22. Проблеми функціонування фінансових бірж України
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

25. Поняття, функції та система трудового права України

26. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

27. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

28. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

29. Структура системи соціального захисту населення і політики України

30. Система митних органів України та їх повноваження

31. Автоматизована система Державного казначейства України

32. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

34. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

35. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

36. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

37. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

38. Атомна енергетика України і РПС
39. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

45. Історія України

46. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

47. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

48. Період гетьманщини України

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

49. Центральна Рада і пролетаріат України

50. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

51. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

52. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

53. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

54. Економічне районування України
55. Загальна характеристика конституції України
56. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

57. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

58. Поняття, форма та функції Конституції України

59. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Бюджет України: актуальні проблеми

63. Державній бюджет України

64. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

65. Управління фінансами України

66. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

67. Машинобудування України

68. Бідність в України

69. Вплив російської кризи на економіку України

70. Місце України в глобалізаційних процесах
71. Машинобудівний комплекс України
72. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

73. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

74. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

75. Грошовий обіг України

76. Органи внутрішніх справ України

77. Механізм кредитування банками України

78. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

79. Інформаційна політика України

80. Конституційні засади виконавчої влади України

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. шпори з цивільного права України

82. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

83. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

84. Хімічна промисловість України

85. Чорна i кольорова металургія України

86. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
87. Законодавство України про військову службу
88. Діяльність уряду України в галузі екології

89. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

90. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

91. Социум как система /Укр./

92. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

93. Аграрне право України

94. М.О. Скрипник - видатний діяч України

95. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

96. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

97. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

98. Національний банк України

99. Національний банк України та особливості його функціонування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.