Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Музыка Музыка

Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова Інститут мистецтвКурсова робота на тему: &quo ;Методика формування музичного сприйняття молодших школярів&quo ;Роботу виконала студентка ІV курсу заочного відділу Шпетна Ю.В.Київ 2008 ПланВступ Розділ І. Формування і розвиток музичного сприйняття 1.1 Формування музичного сприйняття школярів 1.2 Розвиток сприйняття музики на хорових заняттях 1.3 Розвиток музичного сприйняття молодших школярів Висновки Список використаної літератури ВступРозвиток музичного сприйняття є одним із найвідповідальніших завдань на уроці музики у загальноосвітній школі, центральною проблемою музично-естетичного виховання школярів. Особливу значущість останнім часом мають питання формування в учнів естетичного сприйняття класичної музичної спадщини минулого й сучасного, шедеврів світової художньої культури, народної музики, фольклору. Тільки такі твори містять у собі величезний потенціал, мають глибокий художній вплив на слухача. Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Уміння слухати й чути музику не є вродженою якістю. Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються в активній музичній діяльності. У процес сприйняття музики включається досвід безпосередніх переживань і роздумів учнів, який формується під впливом музичного мистецтва, а також художній досвід, пов'язаний з виконанням музики. Це дає можливість розглядати сприйняття як основу засвоєння школярами втіленого в музиці досвіду естетичного ставлення до дійсності. Тому головним завданням музичного виховання учнів є формування в них активного сприймання музичних творів. Як предмет дослідження, музичне сприйняття є складною і багатогранною проблемою. Потрапляючи в коло інтересів різних наук, проблема музичного сприйняття вивчається відповідно в різних аспектах. У теорії музичного сприйняття, головним чином, досліджується вплив різних чинників на музичний розвиток особистості, а також характер їх цілеспрямованого використання у процесі музичного виховання. Формування музичного сприйняття школярів є провідною проблемою сучасної музичної педагогіки. Учитель має розвинути чутливість дітей до музики, ввести їх у світ краси й добра, відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому процесі набуває вміла й цілеспрямована музично-педагогічна робота вчителя. У сучасній науковій літературі найчастіше зустрічаються два терміни, що визначають діяльність людини, яка слухає музику: &quo ;сприйняття музики&quo ; і &quo ;музичне сприймання&quo ;. Поняття &quo ;сприйняття музики&quo ; здебільшого використовується у працях психологів, воно відображає ситуацію, коли сприйняття охоплює музику лише як предметний матеріальний процес, як специфічний об'єкт впливу на людину. Поняття &quo ;музичне сприйняття&quo ; означає спрямування сприйняття на &quo ;осягнення й осмислення тих значень, якими володіє музика як мистецтво, особлива форма відображення дійсності, як естетичний художній феномен&quo ;. Як відомо, сприйняття є чуттєвим відображенням предметів і явищ об'єктивної дійсності в сукупності притаманних їм властивостей та особливостей при їх безпосередній дії на органи чуття.

Музичне сприйняття, у зв'язку зі специфікою об'єкта сприйняття - музики, поняття значно ширше, ніж безпосереднє почуттєве відображення дійсності, бо відбувається водночас у формі почуттів, сприймань, уявлень, абстрактного мислення. Це складний багаторівневий процес, зумовлений не лише музичним твором, а й духовним світом людини, яка сприймає цей твір, її досвідом, рівнем розвитку, психологічними особливостями тощо. Проблема формування музичного сприйняття має глибоку історію. Накопичення величезного обсягу теоретичного матеріалу призвело до виникнення у ХХ ст. науки про музичне сприйняття, яка на сучасному етапі виступає як наука про закономірності процесу формування та функціонування суб'єктивного музичного образу. У становленні цієї науки велику роль відіграли праці Б. Асаф'єва, Н. Гродзенської, О. Костюка, Є. Назайкінського, Б. Теплова, В. Шацької, а також багатьох інших вітчизняних і зарубіжних учених. Сприйняття музики досліджується в багатьох напрямах. Музикознавчий напрям, наприклад, складають передусім праці Б. Асаф'єва, який показав, як закономірності музичного сприймання враховуються композитором, як структура сприйняття відбивається на побудові музичного твору. Психологічний напрям складають дослідження, присвячені музично-перцептивним здібностям людини (Л. Бочкарьов, В. Ветлугіна, С. Науменко, Б. Теплов та ін.). Філософські аспекти ще розглядав давньогрецький вчений Аристотель. У педагогічному аспекті виділяють три типи емоцій, які можна співвіднести з триступеневою структурою музичного сприйняття, яку умовно розрізняють дослідники О. Рудницька та Т. Завадська, підкреслюючи їх важливість та специфічність у формуванні перцептивних та інтелектуальних умінь музичного пізнання: 1. &quo ;Емоції вираження&quo ;, в яких виявляється безоціночне недиференційоване ставлення до музичного мистецтва, яке ґрунтується на інтуїтивних відчуттях, що відповідають перцептивному сприйманню музичних звучань, їх слуховому розрізненню. 2. &quo ;Емоції переживання&quo ; - усвідомлення особистісного смислу музичного твору, на основі яких здійснюється розуміння виразно-змістовного значення музики. 3. &quo ;Емоції співпереживання&quo ;, які характеризуються злиттям суб'єктивного переживання з позицією автора й виконавця, внаслідок чого здійснюється естетична оцінка й інтерпретація емоційно-образного змісту музики. Створення у слухачів відповідного настрою (тобто установки) на сприймання музики є важливою умовою формування музичного сприйняття школярів. Положення теорії установки мають важливе значення для керування процесом музичного сприйняття. Вони є основою передбачення поведінки учнів, програмування їхньої діяльності у цілісному процесі музичного сприйняття. Від художньо-пізнавальної установки, створеної вчителем у дітей, залежить зміст думок і почуттів, образів і асоціацій, що виникають у їх свідомості. Розділ І. Формування і розвиток музичного сприйняття 1.1 Формування музичного сприйняття школярівУроки музики в загальноосвітній школі покликані готувати вдумливого слухача, що любить музику, здатного розуміти глибину ідей, почуттів, переживань, закладених у кращих творах класичної, сучасної і народної музики.

Тому розвиток музичного сприйняття є одним з головних завдань музичного виховання школярів. Із самого раннього дитинства дитину оточує різноманітна музика, що здійснює на неї емоційний вплив (хоча далеко не все сприймане буває гідне дитячої уваги). Діти яскраво реагують на музику, що проявляється в їхніх емоціях. Завдяки систематичним музичним заняттям у дитячому садку в багатьох дітей цілеспрямований розвиток музичного сприйняття починається до школи. Вони знайомляться з доступними їм художніми творами, вчаться усвідомлювати через свої переживання зміст, характер музики, розрізняти засоби музичної виразності, запам'ятовувати почуте. Формувати інтерес до музики важливо з перших же уроків, інакше пізніше може виникнути негативне відношення до серйозної музики, і тоді перебороти це відношення вчителеві надзвичайно складно. Чим частіше діти слухають твори різних композиторів, тим більший інтерес вони починають проявляти до їхньої творчості, впізнаючи їхні твори серед інших. Н.Л. Гродзенська писала, що, слухаючи музику, учні вже в IV класі можуть розрізняти твори В. Моцарта та Л. Бетховена. Діти знаходять, наприклад, що музика В. Моцарта світла, сонячна в порівнянні з музикою Л. Бетховена, що відрізняється мужністю, волею, героїзмом. Ю.Б. Алієв вважає, що, освоюючи на слух твори, в яких яскраво відбите індивідуальне мислення композитора, учні одержують уявлення про найважливішу сторону його творчості й здатні дізнаватися стиль цього композитора. Знайомлячи, наприклад, підлітків з музичною мовою Е. Гріга, педагог показував &quo ;Вальс-експромт&quo ;, &quo ;Мелодію&quo ;, &quo ;Стародавній норвезький романс&quo ;; даючи поняття про стиль С. Прокоф'єва, він пропонував увазі учнів &quo ;Маски&quo ; з балету &quo ;Ромео і Джульєтта&quo ;, фрагмент із &quo ;Російської увертюри&quo ;, Гавот з &quo ;Класичної симфонії&quo ;; уявлення про музичну мову П. Чайковського учні одержали, слухаючи A da e ca abile із квартету №1, п'єсу &quo ;Квітень&quo ; (&quo ;Пролісок&quo ;) з фортепіанного циклу &quo ;Пори року&quo ;, &quo ;Сентиментальний вальс&quo ; тощо. &quo ;Чим раніше діти довідаються й полюблять гарну музику, - писала Н. Гродзенська, - тим це буде плодотворніше для їхнього музичного розвитку, для виховання їхнього почуття, формування особистості&quo ;. Щоб знайти більш широкі можливості для сприйняття музики класиків дітьми, вона пропонувала не тільки слухати, але й співати доступні теми й мелодії з інструментальних і вокальних творів. Особливо коштовним вона вважала спів мелодій, що втілюють у собі найбільш типові риси стилю композитора, наприклад, тему Концерту для скрипки з оркестром Л. Бетховена, що діти співали в I класі: В III класі учні співали тему &quo ;Варіації в стилі рококо&quo ; П. Чайковського для віолончелі з оркестром: З найперших уроків виховується любов дітей до народної пісні. Народні пісні залучають красою, задушевністю мелодій, глибиною й щирістю, різноманіттям жанрів. Знайомство школярів з народною творчістю - важлива умова пізнання музичної мови, проникнення в зміст, розуміння цінності класичного й сучасного мистецтва.

Той, хто одного разу вдшукав у соб тамне вкно на волю, вже нколи не забуде й не зрадить неповторного смаку причастя тю волею, дедал рдше повертаючись до осучаснено клтки. Переконушся в цьому, читаючи врш, вибран з пзнших книг поета, зокрема, з «Кервництва до польоту». ·хня елегйна прозорсть  стримана урочистсть завершують тривалий процес формування Майстра. Ностальгйний жаль, спричинений неможливстю вдруге ввйти до рки становлення, змнються ршучою, хоч одночасно й смиренною готовнстю до смерт: Та помреш, де живеш. Золотого перетину ти собою потвердиш магчне число  завершиш останнй мж експериментами: жить як пишеш, писать як насправд було. З-помж знаних утх всепрощення  зречення. Ще б заповнить знанням вже на видиху мить: чи  щось над  поза гонитвами-втечами? Але вдень ще оснь, вноч ж нмування зими. («Село Матвка») «Мала методика» Володимира Кашки привд не так для знайомства, як для пригадування чогось давно знаного й забутого, дорогого, винятково важливого

1. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

2. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

3. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

4. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

5. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

6. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")
7. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
8. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

9. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

10. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

11. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

12. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

13. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

14. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

15. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

16. Формування геометричних понять у молодших школярів

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

17. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

18. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

19. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

20. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

21. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

22. Формування правильної дикції у молодших школярів
23. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
24. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

25. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

26. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

27. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

28. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

29. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

30. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

31. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

32. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Методика исправления речевых недостатков у актёров

34. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

35. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

36. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

37. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

38. Пропись цифр. Методика прописи цифр
39. Преступность и методика ее изучения
40. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

41. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

42. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

43. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

44. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

45. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

46. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

47. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

48. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Билеты по методике обучения иностранным языкам

50. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

51. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

52. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

53. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

54. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
55. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
56. Методика бега на средние дистанции

57. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

58. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

59. Быстрота и методика ее развития

60. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

61. Организация и методика проведения общего аудита

62. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

63. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

64. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

66. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

67. Методика разработки нового тура в Эльзас

68. Инновационные методики обучения: pro et contra

69. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

70. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
71. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий
72. Общие положения методики расследования преступлений

73. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

74. Теория и методика редактирования

75. Теория и методика телевизионной журналистики

76. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"

77. Методика изучения числовых систем

78. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

79. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

80. Методика самоусовершенствования Цигун

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Экспериментальные методики

82. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

83. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

84. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)

85. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда

86. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов
87. Разработка ионометрической методики
88. Современные методики творчества

89. Відображення питань автоматизації формування фондів

90. Методика интенсивного обучения французскому языку

91. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

92. Курс математики в средней школе и методика преподавания

93. Организация и методика производственного обучения

94. Методика викладання природознавства тема Звірі

95. Методика обучения письму

96. Методика преподавания

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Методика преподавания иностранных языков

98. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

99. Формування духовності учнів у навчальному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.