Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Актуальність комплексних країнознавчих досліджень для практики народного господарства, міжнародних контактів, освіти населення не потребує особливої аргументації. Сучасний світ поруч з усвідомленням загальнолюдських цінностей переживає яскравий злет національних (етнічних) процесів. Їх територіальне нівелювання, пов’язане із глобалізацією, все ж таки не приводить до втрати специфіки окремих регіонів. Природа, історія, мова зберігають основні риси регіональних відмінностей, вивчення яких входить до кола завдань географів-країнознавців. Згадаймо, що саме країну або район видатний географ ХХ століття М.М. Баранський вважав головним об’єктом дослідження, а їх характеристику - головним змістом географічних робіт. Країнознавці, за його словами, зобов’язані виробляти &quo ;візитні картки&quo ; країн. Звідси й витікало визначення країнознавства як географічної дисципліни, яка займається комплексним вивченням країн, систематизацією та узагальненням різнорідних даних про їх природу, населення, господарство, культуру і соціальну організацію. Але і досі не вщухають дискусії з приводу того, чи можна вважати країнознавство наукою? М.М. Баранський був першим, хто проаналізував світову історію розвитку країнознавства та, по суті, сформулював його наукові засади, зокрема концепцію географічного країнознавчого синтезу у вигляді &quo ;районної школи&quo ;. Але водночас у знаменитій своїй праці &quo ;Країнознавство і географія фізична та економічна&quo ; (1946 р) він написав, що країнознавство не претендує на роль особливої науки, а являє собою лише організаційну форму об’єднання знань про ту чи іншу країну. Саме цей вислів призвів до появи погляду на країнознавство, як на своєрідний &quo ;купол&quo ; над географією, який не має власного предмету дослідження. Регіональна географія (у більш вузькому розумінні - країнознавство та краєзнавство) традиційно пов’язується з видатними досягненнями географічної науки в минулому. Тривалий час вона була серцевиною, ядром описової географії. Але в період панування галузевої географії, регіональні дослідження відійшли на другий план (показово, що у відомих поняттєво-термінологічних словниках Е.Б. Алаєва (1977, 1983) поняття &quo ;країнознавство&quo ; взагалі відсутнє). Тепер ці дослідження відроджуються на новому рівні під впливом потреби в інтегральному осмисленні соціально-економічних, культурних, політичних і екологічних процесів в межах визначених територіальних утворень - країн, районів. Наукове значення країнознавства полягає в поєднанні знань про природу, населення, господарство окремих країн і районів, у виявленні їх взаємозв’язків і взаємозалежностей. Поглиблення міжнародного поділу праці теж підвищує значення країнознавчих студій. Згідно сучасних уявлень сформувалося два головних види країнознавства: Інформаційне країнознавство, яке відбиває переважно емпіричний рівень пізнання. Його завдання полягає у збиранні, зберіганні та систематизації знань про країни і райони. Дійсно, таке країнознавство є лише організаційною формою знань. У свою чергу воно поділяється на інформаційно-популярне та інформаційно-довідкове.

Прикладів таких видань - безліч. Наукове країнознавство, яке виконує дослідницькі функції, спирається на науковий географічний синтез та робить суттєвий внесок у формування наукової географічної картини світу. Це і є найважливіша функція регіональної географії, яку в цьому розумінні слід вважати &quo ;самою географічною&quo ; серед усіх географічних дисциплін. Ще наприкінці 80-х років минулого століття географи досить різко висловлювалися стосовно відставання методології та методики наукового країнознавства від попередньо досягнутого рівня. Ярлик описовості призвів до відходу від фундаментальних витоків географії, від того країнознавства, де вирішальну роль відігравало слово. Повернення до старого країнознавства неможливо, але відхід від шаблонізації потрібен. Сучасні країнознавчі підручники для вищої школи вирізняються особливим жанром: вони наукові, багатофактологічні, але мають &quo ;сухий&quo ; стиль, слабкі типологічні підходи, в них відсутні &quo ;образи&quo ; країн. Мистецтво популяризації втрачено. У аналітиків поступово окреслилося скептичне відношення до традиційного країнознавства, в якому велика частка інтуїції, літературності, культурологічних підходів, але все це неможливо перевірити формалізованими методами. Вказане протиріччя має загальнонауковий характер, поки що не знайдені універсальні методи його подолання. Але вже зараз ціла низка культурних рухів сучасного суспільства будується на негативній реакції використання науки в зв’язку з протиріччями наслідків наукових досягнень і нездатністю сучасної науки пояснити деякі суспільні процеси. Така ситуація вимагає принципово нового гуманітарно-енциклопедичного (синтетичного, холістичного1) осмислення оточуючого світу. Низка західних регіональних робіт, що виконані в дусі феноменалістської географії, являє собою швидше витвори мистецтва. В них є &quo ;гра масштабів&quo ;. Образ країни створюється шляхом погляду на неї зсередини, з боку малої територіальної спільності людей або навіть індивіду. В таблиці 14.1 представлені основні концепції країнознавства, в яких відбиваються різні підходи до проблеми синтезу географічних знань. В усіх запропонованих для огляду концепціях є спільне: підготовка комплексних географів без приставок &quo ;фізико-&quo ; або &quo ;економіко-&quo ;, а також розуміння того, що своєї власної теоретичної бази країнознавство не має. Воно організує матеріал за допомогою тих принципів і законів, що встановлені на даний час природничою та суспільною гілками географії. Саме тому і М.М. Баранський, і В.Б. Сочава підкреслювали, що країнознавство являє собою особливу форму організації географічного матеріалу. В сучасних умовах все рішучіше утверджується точка зору, що країнознавство являє собою особливий вид мистецтва (в зв’язку з тим, що його провідними поняттями стають &quo ;образ місця&quo ;, &quo ;образ країни&quo ;), на підтвердження цього можна згадати відомі журналістські країнознавчі твори В. Овчинникова, М. Стуруа, В. Цвєтова.Таблиця 1. Провідні концепції країнознавства № п/п Концепції Критерії їх виділення Провідні методи синтезу 1.

Районна школа М.М. Баранського Форма організації знань про країну на основі переходу від реґіоналізму галузей до реґіоналізму територіальних комплексів Синтетичне картографування, порівняння &quo ;від місця до місця&quo ;, систематизація, генералізація, районування 2. Проблемне країнознавство (В.М. Гохман, Я.Г. Машбиц) Ключові проблеми розвитку окремих країн та груп країн Побудова комплексних характеристик навколо ключових проблем 3. Синтез країнознавства з геоглобалістикою (С.Б. Лавров, Г.В. Сдасюк) Реґіоналізація глобальних проектів і моделей, дослідження дії глобальних процесів на країну Міждисциплінарні дослідження, порівняльні міждержавні дослідження 4. Середовище суспільного розвитку як предмет країнознавства (В.О. Анучін) Подолання дуалізму країнознавства (поділу на фізико - та суспільно-географічне) Дослідження результатів взаємодії природи і суспільства 5. Країновлаштування: ландшафтний підхід (А.Б. Басалікас, Г. Ріхтер, О.Г. Топчієв) Оптимізація господарського освоєння території (ландшафтів) Геосистемна організація, генералізація, метод картоїдів 6. Гуманітарно-образне країнознавство (Р. Міншул, Дж. Паттерсонс, І-Фу Туан) Створення образів територій (країн) Емоційно-художні форми пізнання Проаналізуємо табл.14.1 виходячи із головного завдання регіональної соціально-економічної географії - поєднання різноманітних знань про певні території (в нашому випадку - країнознавчого синтезу), адже шкільний вчитель географії у першу чергу повинен &quo ;бачити за деревами ліс&quo ; - тобто цілісну, єдину географію. 1. Найдавнішою за часом виникнення є &quo ;районна школа&quo ;.М. М. Баранський хотів створити географію, в якій була б реалізована принципова неподільність на галузеву і регіональну. Якою б не була проблема, в географії, на його думку, вона повинна розглядатися в системі територіальних (районних) зв’язків. Баранський намагався відійти від старої уяви про регіональні описи, як компілятивні зведення даних про окремі сторони життя районів і країн. Він трактував країнознавство як специфічну форму організації знань про країну на основі переходу від реґіоналізму галузей до реґіоналізму територіальних комплексів. На жаль, в дійсності від ідей &quo ;районної школи&quo ; в багатьох випадках залишилася лише схема покомпонентного опису. Формула &quo ;від геології до ідеології&quo ;, яка зараз фактично забута, означає вміння вивчати і характеризувати дійсність у широкому тематичному діапазоні, що надзвичайно важко зробити при тому рівні наукової культури, яким володіють галузеві географи. Від мети залежить результат дослідження, тому цілком можливі &quo ;часткові&quo ; види країнознавства: економіко-, соціально-, еколого-географічне та ін. Але дуже важливо розвивати й не прикладні його форми, робити спроби надприкладного синтезу. Умовно кажучи, це і був би університетських підхід, який враховує традиції світової та вітчизняної науки. 2. Концепція проблемного країнознавства виникла в 70-х роках минулого століття як реакція на кризу в країнознавстві. Проблема синтезу вирішувалась як побудова комплексних характеристик навколо ключових проблем країн та їх груп.

Розгляньмо ж по черзі кожен із цих чинників. Друга світова війна стала свідком виникнення могутніх міждержавних блоків, породжених військовою конфронтацією безпрецедентного масштабу. Передусім в Європі і в інших краях світу зіткнулися між. собою два великі блоки, комуністичний і капіталістичний, витягши на арену свого зіткнення різні залежні держави й регіони. Це своєю чергою породило не такі сконсолідовані і слабші регіональні блоки в Латинській Америці, Африці й Південно-Східній Азії, які у військових та економічних питаннях й далі зоставалися залежні від двох головних блоків індустріалізованих держав. У 1970 - 1980-х pp. ця полярність трохи ослабилась - спершу під дією економічної й політичної ваги членів обох блоків - Західної Німеччини, Японії, Китаю, - а згодом унаслідок прискорення темпів руху до європейського економічного союзу і впливу перебудови як на Радянський Союз, так і на Східну Європу. Блоки держав залишились, проте їхні обов’язкові ідеології національно урізноманітнились, а в окремих випадках утратили всю ту мобілізаційну силу, що колись їм належала

1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

2. Регіональний розвиток харчової промисловості України

3. Регіональна економіка промисловості України

4. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

5. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

6. Місцеве та регіональне самоврядування
7. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
8. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

9. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

10. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

11. Регіональні особливості відтворення населення України

12. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

13. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

14. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

15. Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

16. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее

17. Країнознавча характеристика Російської Федерації

18. Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

19. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

20. География внешнеэкономической деятельности Ставропольского края

21. Эффективность инвестиций в человеческий капитал в Ставропольском крае. Концепция эффективности труда

22. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса
23. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області
24. Экономическая география Красноярского края

25. Синтез белка

26. Шпаргалки по ботанической географии

27. Концепции современного естествознания

28. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

29. Экономическая география в дореволюционной России

30. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

31. География растениеводства Российской Федерации

32. География: 9 класс (Шпаргалка)

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Литва: география и экономика

34. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

35. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

36. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

37. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

38. Экономическая география Мьянмы
39. Номенклатура по географии
40. Ставропольский край

41. Степные реки Краснодарского края

42. География ЮАР

43. Экономическая география Франции

44. Билеты по географии для 11 класса

45. География цветной металлургии

46. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия

47. География Австрии

48. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

49. Географы – исследователи Австралии

50. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

51. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

52. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

53. Избирательная система в Алтайском крае

54. Концепция разделения властей
55. Экологическая концепция РФ
56. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

57. Дом и кров в славянофильской концепции

58. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

59. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

60. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

61. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

62. Синтез речи

63. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

64. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

65. Тверской край в 1917 году

66. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

67. Анализ и синтез одноконтурной системы автоматического регулирования

68. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

69. Синтез САУ

70. Концепция устойчивого развития
71. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)
72. Изобретение языка: концепции возникновения языка от Демокрита до А. Смита

73. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

74. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

75. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

76. Концепция национализма в трудах Э. Геллнера

77. Синтез ЖК

78. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

79. Исследование религиоведческой концепции Фрейда - психоаналитического метода в целом

80. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

81. Концепция Вирджинии Сатир в рамках семейной психотерапии

82. Концепции качества жизни в современном обществе

83. Синтез частотно-избирательного фильтра

84. Шпора по Концепциям современного естествознания

85. География ислама в современном мире

86. География религий, влияние религий на мировые проблемы
87. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске
88. Естественнонаучный базис концепции "Золотого миллиарда" в свете информационного обеспечения социума

89. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

90. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)

91. Современные концепции естествознания

92. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

93. Фридрих Ницше и его концепция сверхчеловека

94. Ницше и его концепция сверхчеловека

95. Концепция цикличности цивилизаций в философии истории Арнольда Тойнби

96. Концепция научных революций Т.Куна

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

97. Концепция самоорганизации (синергетика)

98. Концепции современного естествознания

99. Нравственная концепция Л. Шестова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.