Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

САПР ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ (реферат) СодержаниеПринципи створення САПР Склад і структура САПР Види комплексів засобів і компонентів САПР Визначення CAD, САМ і САЕ Технологічна операція проектування Принципи створення САПРПроектування - процес складання опису, необхідного для створення в заданих умовах ще не існуючого об'єкта, на основі первинного опису цього об'єкта і алгоритму його функціонування. Проектування містить у собі комплекс робіт з знаходження, дослідження, розрахунками і конструювання, що мають метою одержання опис предмета проектування, необхідного і достатнього для створення нового виробу чи виробу реалізації нового процесу, що задовольняє заданим вимогам. Під автоматизацією проектування розуміється такий спосіб виконання процесу розробки проекту, коли проектні процедури й операції здійснюються розроблювачем виробу при тісній взаємодії з ЕОМ. Автоматизація проектування припускає систематичне використання засобів обчислювальної техніки при раціональному розподілі функцій між проектувальником і ЕОМ і обґрунтованому виборі методів машинного рішення задач. Для створення САПР необхідні: удосконалювання проектування на основі застосування математичних методів і засобів обчислювальної техніки; автоматизація процесу пошуку, обробки і видачі інформації; використання методів оптимізації і різноманітного проектування; застосування ефективних математичних моделей проектованих об'єктів, що входять до складу комплектуючих виробів і матеріалів; створення банків даних, що містять систематизовану інформацію довідкового характеру, необхідну для автоматизованого проектування об'єктів; підвищення якості оформлення проектної документації; збільшення творчої частки праці проектувальників за рахунок автоматизації нетворчих робіт; уніфікація і стандартизація методів проектування; підготовка і перепідготовка фахівців в області САПР; взаємодія проектних підрозділів з автоматизованими системами різного рівня і призначення. Система автоматизованого проектування (САПР) - комплекс засобів автоматизації проектування, взаємозалежних з необхідними підрозділами проектної організації або колективом фахівців (користувачем системи), що виконує автоматизоване проектування. САПР поєднує технічні засоби, математичне і програмне забезпечення, параметри і характеристики яких вибирають з максимальним врахуванням особливостей задач інженерного проектування і конструювання. У САПР забезпечується зручність використання програм за рахунок застосування засобів оперативного зв'язку інженера з ЕОМ, спеціальних проблемно-орієнтованих мов і інформаційно-довідкової бази. Основна функція САПР - виконання автоматизованого проектування на всіх чи окремих стадіях проектування об'єктів і їхніх складових частин. При створенні САПР і їхніх складових частин варто керуватися принципами системної єдності, сумісності, типовості, розвитку. Принцип системної єдності забезпечує цілісність системи і системну &quo ;свіжість&quo ; проектування окремих елементів і всього об'єкта проектування в цілому (ієрархічність проектування). Принцип сумісності забезпечує спільне функціонування складових частин САПР і зберігає відкриту систему в цілому.

Принцип типовості орієнтує на переважне створення і використання типових і уніфікованих елементів САПР. Типізації підлягають елементи, що мають перспективу багаторазового застосування. Типові й уніфіковані елементи періодично проходять експертизу на відповідність сучасним вимогам САПР і модифікуються в міру необхідності. Створення САПР з урахуванням принципу типізації повинне передбачати розробку базового варіанта комплексу засобів автоматизованого проектування (КСАП) і його компонентів, а також створення модифікації комплексу засобів автоматизованого проектування і його компонентів на основі базового варіанта. Принцип розвитку забезпечує поповнення, удосконалювання і відновлення складових частин САПР, а також взаємодія і розширення взаємозв'язку з автоматизованими системами різного рівня і функціонального призначення. Розробка САПР являє собою велику науково-технічну проблему, а її упровадження вимагає значних капіталовкладень. Склад і структура САПРСкладовими структурними частинами САПР, жорстко зв'язаними з організаційною структурою проектної організації, є підсистеми, у яких за допомогою спеціалізованих комплексів засобів зважується функціонально закінчена послідовність задач САПР. За призначенням підсистеми поділяють на проектуючи і обслуговуючи. Проектуючі підсистеми. Вони мають об'єктну орієнтацію і реалізують визначений етап (стадію) проектування або групу безпосередньо пов'язаних проектних задач. Приклади проектуючих підсистем: ескізне проектування виробів, проектування корпусних деталей, проектування технологічних процесів механічної обробки. Обслуговуючі підсистеми. Такі підсистеми мають загальносистемне застосування і забезпечують підтримку функціонування проектуючих підсистем, а також оформлення, передачу і вивід отриманих результатів. Приклади обслуговуючих підсистем: автоматизований банк даних, підсистеми документування, підсистема графічного введення-висновку. Системна єдність САПР забезпечується наявністю комплексу взаємозалежних моделей, що визначають об'єкт проектування в цілому, а також комплексом системних інтерфейсів, що здійснюють зазначений взаємозв'язок. Системна єдність усередині підсистем, що проектують, забезпечується наявністю єдиної інформаційної моделі тієї частини об'єкта, проектне рішення по який повинно бути отримане в даній підсистемі. Формування і використання моделей об'єкта проектування в прикладних задачах здійснюється КЗАП системи (чи підсистеми). Структурними частинами КЗАП системи є різні комплекси засобів, а також компоненти організаційного забезпечення. Комплекс засобів - це сукупність компонентів і/або комплексів засобів, призначених для тиражування й орієнтованих на проектування об'єктів визначеного класу (виду, типу) і/чи виконання уніфікованих процедур, які використовують у відповідних проектуючих і/чи обслуговуючих підсистемах САПР. Комплекси засобів відносять до промислових виробів, що підлягають виготовленню, тиражуванню і застосуванню в складі САПР, і документують як специфіковані вироби. Види комплексів засобів і компонентів САПРКомплекси засобів підрозділяють на комплекси засобів одного виду забезпечення (технічного, програмного, інформаційного) і комбіновані (рис.1

.1). Комплекси засобів одного виду забезпечення містять комплекси і/або компоненти одного виду забезпечення. Комплекси засобів комбіновані містять сукупність комплексів і компонентів різних видів забезпечення. Комбіновані КЗАП, які відносяться до продукції виробничо-технічного призначення, підрозділяються на: програмно-методичні (ПМК); програмно-технічні (ПТК). Рис.1.1 Види комплексів і компонентів САПРПрограмно-методичний комплекс являє собою взаємозалежну сукупність компонентів програмного, інформаційного і методичного забезпечення (включаючи компоненти математичного і лінгвістичного забезпечення), необхідного для одержання закінченого проектного рішення по об'єкту проектування (однієї чи декількох його частин чи об'єкту в цілому) або виконання уніфікованих процедур. У залежності від призначення ПМК підрозділяють на: загальносистемні; базові, у тому числі проблемно-орієнтовані; об’єктне-орієнтовані. Програмно-технічний комплекс являє собою взаємозалежну сукупність ПМК із комплексами і (чи) компонентами технічного забезпечення. У залежності від призначення ПТК розрізняють: автоматизовані робочі місця (АРМ); центральні обчислювальні комплекси (ЦОК). Комплекси засобів можуть поєднувати свої обчислювальні й інформаційні ресурси, утворювати локальні обчислювальні мережі. Структурними частинами комплексів засобів є компоненти наступних видів забезпечення: програмного; інформаційного; методичного; математичного; лінгвістичного; технічного. Компоненти видів забезпечення виконують певну функцію і представляють найменший (неподільний) самостійно розроблений (чи куплений) елемент САПР (наприклад, програма, інструкція, дисплей і т.п.). Ефективне функціонування КЗАП і взаємодія структурних частин САПР усіх рівнів повинне досягатися за рахунок орієнтації на стандартні інтерфейси і протоколи зв'язку, що забезпечують взаємодію комплексів засобів. Ефективне функціонування КЗАП повинне досягатися за рахунок взаємопогоджуваної розробки (узгодження з покупними) компонентів, що входять до складу комплексів засобів. КЗАП обслуговуючих підсистем, а також окремі ПТК цих підсистем можуть використовуватися при функціонуванні всіх підсистем. Загальносистемні ПМК містять у собі програмний, інформаційний, методичний і інший види забезпечення. Вони призначені для виконання уніфікованих процедур по керуванню, контролю, плануванню обчислювального процесу, розподілу ресурсів САПР і реалізації інших функцій, що є загальними для/чи підсистем САПР у цілому. Приклади загальносистемних ПМК: моніторні системи, системи керування БД, інформаційно-пошукові системи засобу машинної графіки, підсистема забезпечення діалогового режиму й ін. Визначення CAD, САМ і САЕАвтоматизоване проектування (compu er-aided desig - CAD) представляє собою технологію, що полягає в використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, зміни, аналізу і оптимізації проектів. Таким чином, будь-яка програма, що працює з комп’ютерною графікою, так само як і будь-який додаток, що використовується в інженерних розрахунках, відноситься до систем автоматизованого проектування.

Предположим далее, что по некоторым показателям выбранный нами режим оказывается неудовлетворительным. Значит, надо задать новый вопрос, то есть поставить еще один машинный эксперимент с иным режимом использования воды. Но как его изменить, чтобы улучшить нужные нам показатели? Как поставить новый машинный эксперимент? Отвечать на подобные вопросы порой отнюдь не легко. И специалисту, работающему с системой моделей, необходим своеобразный поводырь, который помог бы ему ставить правильно вопросы, то есть нужна специальная организация диалога. С такими же проблемами мы сталкиваемся и при разработке Системы автоматизации управления программой. Если Руководителя программы оставить один на один со всем тем множеством чисел, оценок, суждений, качественных и количественных зависимостей, которые описывают существующую ситуацию и которые влияют на реальную программу, то он окажется бессильным использовать все это богатство сведений, и вся информация, несмотря на то что в принципе она позволяет найти тот наиболее эффективный путь к цели, который ищет руководитель, окажется просто бесполезной

1. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

2. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

3. Персонал як об’єкт управління організації

4. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

5. Молодь як об’єкт соціальної роботи

6. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії
7. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
8. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

9. Разработка системы автоматизации холодильной установки

10. Система автоматизации

11. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

12. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

13. Цінні папери як об’єкти цивільного права

14. Информационные системы. Автоматизация управления

15. Система автоматизации документооборота. Электронный документ

16. "Дело" - система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

18. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

19. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

20. Разработка системы автоматизации технологического процесса на примере установки ЭЛОУ-АВТ

21. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

22. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
23. Об’єкт, предмет, структура та функції екології
24. Об’єкт "Скеля"

25. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

26. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

27. Об оценке эффективности системы менеджмента качества в решении экономических проблем предприятий в регионе

28. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

29. Автоматизация системы бюджетирования финансовой службы

30. Применение Информационной Системы «GeoBox» для решения задач автоматизации строительства скважин

31. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

32. Определение стоимости внедрения средств автоматизации в проектные организации

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

34. Поняття системи як наукового терміну

35. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

36. Громадські організації як вид об’єднань громадян

37. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

38. Как можно классифицировать информационные системы по степени автоматизации?
39. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
40. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

41. Разработка многопользовательской информационной системы для автоматизации работы книжного интернет-магазина

42. Геоинформационные технологии. Автоматизированные системы сбора и хранения и анализа информации. Основы автоматизированных систем проектно-изыскательских работ в природообустройстве

43. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

44. Проектування систем автоматизації

45. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

46. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

47. Світовий порядок як система

48. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Отчёт об информационной системе управления предприятием "Галактика"

50. Проектування операційної системи

51. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

52. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

53. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

54. Політичня система як механізм влади
55. Автоматизация шлифовального процесса путем разработки автоматической системы управления регулируемым натягом
56. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

57. Социология как наука, ее место в системе наук об обществе

58. Соціологія як соціальна система

59. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

60. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

61. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

62. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

63. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

64. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

66. В поисках системы мира

67. Малые тела Солнечной системы

68. Происхождение Солнечной системы

69. Строение солнечной системы

70. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
71. Солнечная система
72. Происхождение солнечной системы

73. Спутниковые системы местоопределения

74. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

75. Двигательные системы организма

76. Нервная система

77. Нервная система

78. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

79. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

80. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши

81. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

82. Транспортная система Украины

83. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

84. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

85. Схема системы налогообложения

86. Банковская система Франции
87. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
88. Налоговая система

89. Налоговая система России

90. Налоговая система РФ

91. Налоговая система РФ на современном этапе

92. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

93. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

94. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

95. Планирование в системе государственного управления

96. Система таможенных органов РФ

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

97. Расходы бюджетной системы на социальные цели

98. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

99. Доходы бюджетной системы Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.