Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ВСТУПОднієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Усі основні засоби, крім землі піддані фізичному та моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якості та приходять до непотребу. Поступове перенесення вартості діючих основних фондів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених об’єктів називається амортизацією. На світі декілька різноманітних концепцій амортизації. На Україні діє “натуралістична” концепція. Нарахування амортизації (зносу) регламентується П(С)БО №7, за яким амортизація – це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Нарахування амортизації основних засобів робиться такими методами: прямолінійний; виробничий; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; Серед альтернативних методів нарахування амортизації, що передбачені стандартами GAAP, можна визначити такі, як метод списання та заміни, метод групового та змістовного обліку зносу, метод оцінки товарно-матеріальних запасів. Нарахування амортизації у податковому обліку регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, за яким амортизація – це поступове віднесення витрат, що пов’язані з придбанням, виготовленням та покращенням основних фондів, на зменшення скоректованого прибутку у межах поставлених норм амортизаційних відрахувань. У податковому обліку існує метод зменшення залишкової вартості та прискорений метод. Треба зазначити, що П(С)БО №7 дозволяє нарахування амортизації податковими методами , що приводить до різноманітних протиріч. Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити фактори, що пов’язані з експлуатацією об’єктів основних засобів, бо чітких рекомендацій по цьому у світі не існує. Обраний метод нарахування амортизації закріпляється наказом та відображається у обліковій політиці підприємства. Отже, амортизаційні відрахування – один з головних джерел здійснення реальних інвестицій. За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес її відтворення, регулюється технічна та виробнича політика на підприємстві. В Україні не вироблено амортизаційної політики, яка б дала змогу стимулювати використання одного з найбільших інвестиційних ресурсів. Необхідно створити таку систему амортизації, яка б у рамках загальнодержавного регламенту дала змогу кожному підприємству обирати найсприятливіші режими відновлення основних фондів. 1 ЗНОШЕННЯ, АМОРТИЗАЦІЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ФОНДІВПроцес виробництва здійснюється за умови поєднання робочої сили і засобів виробництва.

Засоби виробництва; складаються із засобів праці та предметів праці. У вартісному виразі вони становлять виробничі фонди (виробничі засоби) підприємства, які поділяються на основні та 1 оборотні. Головними ознаками основних фондів є термін І їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість і спосіб її перенесення. Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди. До основних виробничих фондів відносять засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва упродовж тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами. Основні невиробничі фонди за тривалістю функціонування і втратою споживної вартості подібні до основних виробничих фондів, але між ними існує різниця. Основні невиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва. Джерелом відтворення їх є прибуток підприємства, тоді як джерелом простого відтворення основних виробничих фондів є амортизаційні відрахування. До основних невиробничих фондів належать фонди житлово-комунальних господарств, будинки відпочинку, спортивні табори, дошкільні установи, об'єкти соціально-побутового призначення. У промисловості залежно від сфери функціонування основні виробничі фонди поділяються на промислово-виробничі та непромислово-виробничі. До промислово-виробничих фондів належать засоби праці підприємства, призначені для виробництва промислової продукції. Непромислово-виробничі фонди — це засоби праці непромислових підприємств (підприємства сільськогосподарського призначення, ремонтно-будівельні дільниці, транспортні цехи та ін.). Основні фонди неоднорідні і різняться між собою натурально-речовим складом, термінами служби, призначенням і роллю у виробництві. Все це обумовлює необхідність їх класифікації. Класифікують основні фонди за видами, функціональною ознакою, галузевою належністю, віковим складом. Видова класифікація основних фондів, що застосовується в бухгалтерському обліку, така: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні фонди. Група основних фондів &quo ;Земельні ділянки&quo ; відображає вартість земельних ділянок, які було придбано відповідно до Указу Президента від 19 січня 1999 р. № 32/99 &quo ;Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення&quo ;. До групи &quo ;Капітальні витрати на поліпшення земель&quo ; відносять витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі створенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізування купин, осушення та ін.). Група “Будинки, споруди та передавальні пристрої&quo ; охоплює будинки і будови, у яких відбуваються основні &quo ;допоміжні&quo ; та обслуговуючі процеси, адміністративні будівлі та господарські споруди; житлові будинки; споруди (інженерно-будівельні об'єкти — нафтові та газові свердловини, стволи шахт, штольні, тунелі, мости, очисні споруди тощо); передавальні пристрої, лінії та мережі зв'язку, лінії електроживлення та ін.

До групи &quo ;Машини та обладнання&quo ; відносять насамперед робочі машини та устаткування, силові машини та устаткування (двигуни, генератори та трансформатори), пристрої розподілу електроенергії тощо. До групи &quo ;Транспортні засоби&quo ;належать засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх перебування . До групи &quo ;Інструменти, прилади та інвентар (меблі)&quo ;відносять: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для обробки матеріалу, здійснення монтажних робіт та ін. До виробничого інвентарю і приладдя належать предмети виробничого призначення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, ємності для зберігання рідких та сипучих речовин. До цієї групи входять також меблі. До групи &quo ;Робоча і продуктивна худоба&quo ;належать: робоча худоба — коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини, продуктивна худоба — корови, бики-плідники, буйволи та яки, жеребці-плідники та племінні кобили та ін. До групи &quo ;Багаторічні насадження&quo ;відносять усі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку. До групи &quo ;Інші основні засоби&quo ;належать усі основні засоби, що не увійшли до зазначених вище груп. Відповідно до податкового обліку основні фонди класифікують за функціональним призначенням на три групи (Державний класифікатор України &quo ;Класифікація основних фондів&quo ;, який був затверджений 19 серпня 1997 р.). До першої групи відносять будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої. До другої групи належать транспортні засоби, меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації. До третьої групи відносять інші основні фонди, що не увійшли до першої та другої груп, включаючи сільськогосподарські машини й знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження. Згідно з наведеною вище класифікацією та роллю, яку відіграють у процесі виробництва ті чи інші види основних фондів, розрізняють активну та пасивну частини. До активної частини відносять основні фонди що беруть безпосередню участь у процесі виробництва. Це машини та устаткування, інструменти, прилади та пристрої для вимірювання тощо. До пасивної частини (будівлі, споруди) належать основні фонди, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу, створюють умови для цього. Співвідношення різних груп основних фондів у загальній їх вартості становить функціональну (технологічну) структуру основних фондів. Чим більша питома вага активної частини основних фондів, тим прогресивніша їх структура. Технологічна структура основних фондів залежить від багатьох факторів, і передусім від таких, як виробничі та матеріально-технічні особливості галузі; технічний рівень виробництва; форми відтворення основних фондів, форми суспільної організації виробництва; географічне розташування підприємства.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

2. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

3. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

4. Основні засоби підприємства

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
7. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
8. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

9. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

11. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

12. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

13. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

14. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

15. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

16. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

17. Облік основних засобів підприємства

18. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

19. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

20. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

21. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

22. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
23. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
24. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

25. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

26. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

27. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

28. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

29. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

30. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

31. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

32. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

34. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

35. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

36. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

37. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

38. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
39. Амортизаційна політика на підприємстві
40. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

41. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

42. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

43. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

44. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

45. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

46. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

47. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

48. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

50. Інформаційні системи і технології підприємства

51. Планування діяльності підприємства

52. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

53. Розробка підприємства LOMAPAK

54. Фінанси підприємства контрольна
55. Інноваційна діяльність підприємства
56. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

57. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

58. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

59. Рентабельність підприємства

60. Управління утворенням прибутку підприємства

61. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

62. Автомазація виробничих процесів підприємства

63. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

64. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

65. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

66. Облік активної частини балансу підприємства

67. Облік створення підприємства

68. Організація облікової політики підприємства

69. Попередній фінансовий аналіз підприємства

70. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
71. Формування облікової політики підприємства
72. Аудит підприємства

73. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

74. Реєстрація приватного підприємства

75. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

76. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

77. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

78. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

79. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

80. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

82. Непрямі податки підприємства

83. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

84. Організація роботи підприємства

85. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

86. Розробка маркетингової стратегії підприємства
87. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
88. Управління ціновою політикою підприємства

89. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

90. Збутові стратегії підприємства

91. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

92. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

93. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

94. SWOТ-аналіз підприємства

95. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

96. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

97. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

98. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

99. Напрями стратегічного зростання підприємства

100. Операційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.