Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Таврійська державна агротехнічна академія Кафедра &quo ;Бухгалтерський облік і аудит&quo ; Допустити до захисту Керівник (дата) КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Управлінський облік» ТЕМА: ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЇХ СОБІВАРТОСТІ Студентки 413 групи Службові позначкиКурсова робота захищена оцінкою Підпис керівників 2005 ЗМІСТ Вступ Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв Організаційно – правова характеристика ВАТ „ Молочанський молочноконсервний комбінат” Класифікація витрат 4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв 4.1. Первинний облік витрат і виходу продукції 4.2. Особливості обліку витрат і виходу продукції промислових виробництв 4.3.Облік переробки молока 4.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових виробництв 4.5. Облік браку у виробництві 5. Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції промислових підприємств Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки ВСТУП Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми удосконалення системи управління сільськогосподарським розвитком. Одним із глобальних завдань, гострота якого зростає, є вирішення продовольчої проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва. Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає нових, більш досконалих методів і форм його регулювання. Актуальність даної курсової роботи полягає в необхідності удосконалення функціонування агропромислового комплексу, для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми курсової роботи. П(С)БО 16 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими статтями: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та посадковий матеріал, паливо та мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, роботи та послуги, витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати, загальновиробничі витрати. При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан підприємства, порядок калькулювання собівартості продукції та запропоновано шляхи підвищення показників діяльності ВАТ «ММКК». Метою курсової роботи є пошук шляхів покращення обліку витрат, що приведе до зниження собівартості. Для досягнення мети поставленої в курсової роботі були вирішені такі задачі: - опрацьовані теоретичні основи планування і прогнозування діяльності в сільському господарстві; - надана організаційно-правова та виробнича характеристика ВАТ «ММКК» - визначенні і економічному обґрунтовані шляхів покращення обліку собівартості. Об’єктом дослідження обрано ВАТ «ММКК».

Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасної економічної теорії побудови витрат на мікро рівні та її особливості у сільському господарстві, дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ «ММКК» та аналіз обліку витрат господарства. 1. Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв Сьогодні багато сільськогосподарських підприємств намагаються створити повний цикл переробки готової продукції з реалізацією кінцевому споживачеві. Промислова переробка сільськогосподарської продукції має великі перспективи. Це – шлях до створення аграрно-промислових комплексів, які є найбільш досконалою формою організації виробництва у сільському господарстві. Промислові виробництва організовують з метою більш рівномірного використання робочої сили і матеріальних ресурсів протягом року і тим самим сприяють послабленню впливу сезонності сільського господарства. Сировиною для промислових підприємств є продукція сільськогосподарського виробництва. Розміри промислового виробництва залежать від наявності сировини, ступеня зайнятості робочої сили, потреби у виробах сільськогосподарського підприємства і перспектив їх реалізації. (4) Як правило, промислові виробництва невеликі за обсягом і облік в них ведеться за спрощеною системою. Проте, деякі сільськогосподарські підприємства мають великі промислові виробництва з високим технічним рівнем і сучасною технологією. Основними завданнями обліку в промисловому виробництві є: Правильне відображення випуску продукції за кількістю, якістю та асортиментом; Точне і своєчасне відображення в обліку витрат виробництва; Визначення собівартості продукції, її рентабельності і результатів діяльності промислового підприємства. Існує багато тлумачень щодо обліку витрат та виходу продукції. Так, починаючи з 19 століття, коли виникла теорія обліку витрат, проблемам класифікації витрат приділялась значна увага. У 1887 році було опубліковано перше видання теоретичної праці англійців Дж. М. Феса та Еміля Герсе « Виробничі рахунки: принципи і практика їх ведення». Відкриття цих вчених полягало у тому, що вони запропонували поділяти всі витрати на фіксовані і змінні. При цьому вважалось, що зміна фіксованих витрат не залежить від різних господарських операцій або обсягу виробленої продукції.(3) За тлумаченням П.І. Рейнбота до прямих витрат відносяться: матеріали, заробітна плата, амортизація. Інші витрати розглядаються як загальні і в кінці року розподіляються пропорційно до суми оборотних коштів. Термін «прямі і не прямі витрати» вперше був введений Е.Е. Фельдгаузеном. Російські вчені зробили значний внесок до розробки структури калькуляційних статей. До складу собівартості О.І. Гуляєв включав: матеріали, заробітна плата, амортизація, затрати механічної та електричної сили. У 1908 році В.І. Ліхачев в своєму «Підручнику фабрично-заводського рахівництва» зазначив, що собівартість продукції складається з наступних елементів: витрат постійного капіталу, витрат оборотного капіталу та винагороди за працю робітників. Першу систему порівняння фактичних витрат з нормованими створи в у 1889 році присяжний бухгалтер Дж.П

. Нортон. Дж. Манну у 1891 році класифікував накладні витрати, як витрати , пов’язані із закупівлею сировини, реалізацією готових виробів, процесом виробництва. Американські вчені Ч.Т. Хоригрен, Дж. Фостер зазначають, що бухгалтерська література з обліку часто помилково розділяє бух­галтерські системи калькулювання на три взаємовиключаючі методи (позамовний, попроцесний і нормативний). Така класифікація некоректна, бо нормативний облік може бути використаний в широ­кому спектрі організацій і умов в поєднанні з інши­ми методами виробничого обліку, позамовним або будь-яким іншим.(9) Виникнення системи &quo ;стандарт-кост&quo ; пов'язують із Г. Емерсоном, який виділяв три принципи: належ­ність, повноваження, баланс Існує ще безліч пропозицій, тверджень, теорій по обліку витрат та калькулюванні собівартості, і кожна з них є по–своєму унікальна. 2. Організаційно–правова характеристика ВАТ „ Молочанський молочноконсервний комбінат” Відкрите акціонерне товариство „Молочанський молочноконсервний комбінат” знаходиться в західній частині Токмацького району Запорізької області. Територія підприємства розташована на лівому березі р. Молочна і приєднана до північно-західної частини м. Молочанськ на відстані 1,5 км від центра міста. Підприємство знаходиться у 90 км від обласного центра м. Запоріжжя та у 18 км від районного центра м. Токмак. Найближчою залізничною станцією є станція „ Молочанськ ”, яка знаходиться на магістралі Донецьк-Нова Каховка Придніпровської залізничної дороги на відстані 2 км від підприємства. Загальна промислова площа підприємства складає 2,97 га. Рельєф спокійний з загальним схилом у західному напрямку. Ґрунти сірі суглинисті, ґрунтові води знаходяться на глибині 1,5 м. Для забезпечення підприємства водою існує 2 артезіанських свердловини. Управління підприємством здійснюється у відповідності з статутом підприємства на поєднанні прав засновника та уповноваженого ним на проведення господарської діяльності керівника (директора) Підприємства. Засновник підприємства: вносить зміни і доповнення до Статуту Підприємства; має право поєднувати функції директора з правами засновника; призначає директора підприємства; приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс. Директор підприємства: самостійно розв’язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції засновника підприємства; визначає напрямки діяльності підприємства, затверджує його плани і звіти про їх виконання; визначає організаційну структуру підприємства; визначає та затверджує порядок розподілу прибутку підприємства та покриття збитків; приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв; визначає порядок та умови залучення працівників для діяльності підприємства; призначає (приймає на роботу) та звільняє працівників підприємства; затверджує річні та поточні результати діяльності підприємства, у тому числі і його дочірніх структур; виносить про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства; визначає умови праці у підприємстві; укладає договори (угоди) від імені підприємства; затверджує внутрішні документи підприємства, які регулюють окремі сторони його діяльності; вирішує інші питання, які виникають в процесі діяльності підприємства; вправі без доручення здійснювати дії від імені підприємства; відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства; здійснює свої права і повноваження самостійно або через уповноважених ним осіб.

Автомобльним транспортом загального користування в 1956 роц вантажв перевезено в 4,7 раза бльше, нж у 1953-му. Зросло перевезення й залзницею, особливо псля вдкриття поромно переправи через Керченську протоку. Вдчутно розширилася торговельна мережа, що дало можливсть збльшити на третину товарообг (там само.P С. 120). Що зробила Украна для пдняття Криму, можна було реально побачити  через десять рокв. Виступаючи на пленум Кримського промислового обкому КП Украни 9 липня 1963 року, його перший секретар М. Суркн, зокрема, визнавав: «Випуск валово продукц промисловост област збльшився за десять рокв у 3,4 раза. Каптальн вкладення в народне господарство за цей час зросли майже в три рази  склали понад 1,5Pмльярда карбованцв. До ладу дючих увйшло 76 крупних промислових об'ктв. За останн десятилття в мстах  робтничих селищах введено будинкв загальною площею понад 2,8Pмлн. квадратних метрв. Виросло 78 нових шкл на 37 550Pмсць, на 11,5 тисяч збльшилася кльксть мсць у дитячих садках  яслах

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

3. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

4. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

5. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

6. Суспільна організація життя слов
7. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
8. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

9. Організація праці менеджера

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

11. Організаційна система управління природокористуванням України

12. Організація оплати праці на підприємстві

13. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

14. Організація обліку грошових коштів

15. Організація евакуаційних заходів

16. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

18. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

19. Організація банківської справи

20. Організація біржової торгівлі

21. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

22. Організація діяльності "ПриватБанку"
23. Організація кредитної роботи в комерційному банку
24. Організація та планування кредитування

25. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

26. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

27. Організація будівельного майданчика

28. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

29. Організація робочого місця бухгалтера

30. Рівні організації організму людини

31. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

32. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

33. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

34. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

35. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

36. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

37. Внутрішній аудит організації

38. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
39. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
40. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

41. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

45. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

46. Організація документування господарських операцій

47. Організація і методика аудиту грошових коштів

48. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

49. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

50. Організація облікової політики підприємства

51. Організація обліку в магазині "Світанок"

52. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

53. Організація обліку доходів

54. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
55. Організація обліку на підприємстві
56. Організація обліку орендних операцій

57. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

58. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

59. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

60. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

61. Організація управлінського обліку

62. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

63. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

64. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

66. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

67. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

68. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

69. Аудит в організації

70. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла
71. Громадські організації як вид об’єднань громадян
72. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

73. Організації (органи) господарського керівництва

74. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

75. Організація захисту державної таємниці в Росії

76. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

77. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

78. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

79. Правова організація працевлаштування громадян

80. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Організація видавничій справи

82. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

83. Організація роботи користувача з АБД

84. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

85. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

86. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.
87. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень
88. Створення Організації Об’єднаних Націй

89. Організація науково-інформаційної діяльності

90. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

91. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

92. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

93. Лексико-граматична організація українських військових команд

94. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

95. Організація збутової діяльності на підприємстві

96. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

97. Організація обліку на торгівельному підприємстві

98. Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

99. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

100. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.