Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АНДРУШКО Андрій Манолійович УДК 658.802: 63 Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Львівського державного аграрного універсистету Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Горбонос Федір Володимирович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри економічної теорії. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Пархомець Микола Кирилович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу; кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького, завідувач кафедри маркетингу. Захист відбудеться 20 травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1, головний корпус, ауд. 309. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. Автореферат розісланий “ 17” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент О.А. Біттер Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Орієнтація розвитку економіки України на інтеграцію у світове співтовариство та широкомасштабне впровадження ринкових відносин вимагають радикальних структурних змін в економічному потенціалі суб’єктів господарювання та адекватної політики підвищення ефективності їх господарської діяльності. Удосконалення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками містить значний потенціал росту ефективності діяльності підприємств внаслідок застосування нових прогресивних методів і підходів. Необхідність адекватного реагування управлінських процесів на зміну умов функціонування та підвищення ефективності постачальницько-збутових заходів зумовлює постійну зацікавленість вітчизняних товаровиробників до процесів матеріального постачання виробництва та збуту виготовленої продукції як важливих функціональних складових діяльності підприємства. Зважаючи на те, що від ефективної організації постачання та збуту залежить виробнича програма підприємства і результати його господарської діяльності, можна констатувати надзвичайну актуальність ґрунтовного дослідження цих процесів. Ця проблематика знайшла відображення в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Є.С. Барвінської, П.С. Березівського, О. Гаджинського (Польща), Ф.В. Горбоноса, Т.Г. Дудара, Ю.Ф. Єлізарова (РФ), В.В. Зіновчука, А.Г. Кальченка, О.І. Карого, Ф. Котлера (США), Дж. Коула (США), О.П. Крайник, В.В.

Липчука, Ю.В. Огерчука, М.К. Пархомця, Н.В. Поліщук, С.І. Поперечного, Х-К. Пфоля (ФРН), П.Т. Саблука, І.В. Сороки, Г.В. Черевка, В.С. Шебаніна та ін. Водночас у дослідженнях проблем організації постачальницько-збутової діяльності українських сільськогосподарських підприємств на засадах менеджменту та маркетингу недостатньо уваги приділяється відповідності організаційних структур управління стратегічним цілям організації, відсутня адаптована до українських умов методика управління процесами матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції та методика обліку витрат на ці види діяльності. Інформація про управління та форми організації постачальницько-збутової діяльності потрібна також для формування політики матеріально-технічного забезпечення виробництва й збутової політики як складових маркетингової діяльності підприємства. Трансформація економічних процесів в Україні спричинила об’єктивну потребу в подальшій розробці теоретичних і методико-прикладних засад удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності та управління постачальницько-збутовими витратами з метою координації та контролю логістичних витрат підприємства, оцінки рівня їхнього впливу на показники діяльності підприємства в розрізі якісних і кількісних параметрів, а також своєчасного й адекватного коригування їх обсягу. Актуальність окреслених проблем організації постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств та необхідність розширення діапазону наукового дослідження в цій сфері управління підприємством стали підставою для вибору теми дисертаційного дослідження, визначили мету, завдання дослідження та очікувані практичні результати. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження автора відповідають науковій тематиці комплексного плану науково-дослідних робіт Львівського державного аграрного університету і пов’язані з тематикою економічного факультету ЛДАУ на 2001-2005 рр. «Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК» (номер державної реєстрації 0100U002332) та тематикою на 2006-2010 рр. «Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0106U002073). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробленні теоретичних і прикладних рекомендацій з удосконалення процесів організації матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції в сільськогосподарських підприємствах для підвищення ефективності такої діяльності та покращання реагування менеджменту на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Для досягнення цієї мети були узгоджені й виконані такі завдання: визначити місце матеріально-технічного постачання та збуту в системі господарської діяльності підприємства, зв’язок постачання та збуту з іншими економічними процесами; розробити методику розрахунку ефективності постачальницько-збутових витрат підприємства; узагальнити та структурувати сукупність показників для контролю логістичних процесів з метою застосування їх в управлінні системою постачання та збуту на підприємстві, розробити методичні рекомендації щодо практичного застосування обліку постачальницько-збутових витрат із врахуванням специфіки функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств; здійснити оцінку стану матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств і тенденцій у матеріально-технічному постачанні, дослідити діяльність підприємств стосовно реалізації виготовленої продукції, а також визначити вплив останніх на кінцеві фінансові результати; розробити теоретико-методичні положення щодо адаптації економіко-математичних моделей до потреб управління витратами постачання та збуту на підприємстві з метою оптимізації логістичних процесів та окремих логістичних операцій.

Об’єктом дослідження є процеси організації матеріально-технічного постачання та збуту виготовленої продукції сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах господарювання. Предметом дослідження є теоретичні і методичні питання оптимізації управління матеріальними потоками у сфері постачання та збуту. Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження стали сучасні теорії ринкової економіки, менеджменту, маркетингу та логістики, наукові концепції і теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених. Для виконання поставлених завдань застосовувалися такі методи досліджень: структурно-логічний та категоріальний аналіз – для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті постачальницько-збутової діяльності; системний та статистичний аналіз – для оцінки стану й перспектив розвитку процесів постачання та збуту у сільськогосподарських підприємствах; економіко-математичне моделювання – для конструювання показників контролю постачальницько-збутових витрат і розробки економіко-математичної моделі оптимізації логістичних витрат; функціонально-вартісний аналіз та методи розрахунку економічної ефективності – для оцінки впливу процесів постачання та збуту на фінансовий стан підприємств; метод графічної візуалізації. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи здійснювалось на основі використання законодавчих актів України, матеріалів державних статистичних органів України, практичної діяльності низки сільськогосподарських підприємств Львівської області, наукових джерел, періодики та матеріалів, зібраних автором у процесі спеціально організованих спостережень та мережі I er e . Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дослідження полягає в поглибленні існуючих і розробці нових теоретичних і практичних положень щодо розрахунку ефективності постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств у контексті реалізації цілей стратегічного розвитку на засадах логістичних концепцій з метою їх адаптації до сучасного економічного середовища. Основними результатами дослідження можна вважати такі: уперше: теоретично обґрунтовано необхідність виділення витрат на матеріально-технічне постачання виробництва та збут готової продукції із сукупних витрат сільськогосподарських підприємств для окремого контролю таких витрат в управлінській діяльності підприємств; удосконалено: положення щодо функцій матеріально-технічного забезпечення виробництва та збуту виготовленої продукції відповідно до новітніх концепцій менеджменту, маркетингу і логістики та положення щодо зв’язку окреслених процесів із виробничою програмою підприємства; теоретичні засади розрахунку ефективності постачальницько-збутової діяльності; структуризацію показників для контролю постачальницько-збутових витрат через їх виділення та групування за логістичними підсистемами (постачання, збут), зокрема, на якісні (гнучкість постачання, коефіцієнт надійності реалізації, еластичність реалізації та транспортування) та кількісні, серед яких структурні (ступінь використання транспорту І і ІІ, показник безпеки утримання запасів) та економічні (середня вартість реалізації 1т, транспортні витрати на тонно-кілометр).

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

2. Планування діяльності підприємств

3. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

4. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

5. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

6. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства
7. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
8. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

9. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

10. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

11. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

12. Суть комерційної діяльності на підприємстві

13. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

14. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

15. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

16. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

18. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

19. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

20. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

21. Комерційна діяльність підприємств

22. Організація збутової діяльності на підприємстві
23. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
24. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

25. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

26. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

27. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

28. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

30. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

31. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

32. Ефективність використання ресурсів підприємства

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

33. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

34. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

35. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

36. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

37. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

38. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
39. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
40. Планування діяльності підприємства

41. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

42. Планування діяльності підприємства

43. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

44. Правовий статус підприємств

45. Організація оплати праці на підприємстві

46. Економічний аналіз підприємств

47. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

48. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

49. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

50. Кредитування підприємств

51. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

52. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

53. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

54. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
55. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
56. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

57. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

58. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

59. Економічна ефективність виробництва соняшника

60. Економічна ефективність рослинництва

61. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

62. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

63. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

64. Бухгалтерський облік на підприємстві

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Виробництво зерна, його економічна ефективність

66. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

67. Облік доходів підприємств

68. Облік неопераційних витрат на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
72. Організація облікового процесу на підприємстві

73. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

74. Організація управлінського обліку на підприємстві

75. Ревізійні комісії підприємств і організацій

76. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

77. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

78. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

79. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

80. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Правовий статус комунальних підприємств

82. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

83. Інформаційні системи і технології на підприємстві

84. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

85. Інтернаціоналізація підприємств

86. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
87. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств
88. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

89. Управління запасами матеріалів на підприємстві

90. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

91. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

92. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

93. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

94. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

95. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

96. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

98. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

99. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.