Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Актуальність дослідження. Становлення ринкових відносин в Україні зумовлює удосконалення механізмів управління бюджетними установами. Бюджетні установи та організації забезпечують виконання покладених на державу функції. Місією суб’єктів господарювання бюджетної сфери є задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. Виникає об’єктивна необхідність ефективного управління рухом бюджетних коштів та майна, придбаного за їхній рахунок. Управлінські рішення є дієвими лише при чіткому плануванні, раціональній організації системи бухгалтерського обліку, оперативному контролі та здійсненні факторного аналізу. Для забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів особливе значення має налагодження системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Це питання набирає більшої значущості в процесі наближення національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності. Кошторис бюджетних установ є складовою місцевого бюджету бюджетної системи країни. Тому актуальним завданням бюджетної системи є удосконалення механізму формування та реалізації кошторису бюджетних установ. Важливу роль в управлінні діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація та методика обліку й аналізу результатів виконання кошторису. Значний вклад в теорію та методології бюджетного планування внесли О.І. Барановський, Л.М. Безгубенко, Й.М. Безкид, С.А. Буковинський, О.Д. Василик, І.І. Гейдор, Л.П. Гордєєв, І.І. Дьяков, Н.І. Деркач, А.О. Єпіфанов, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, Н.А. Кузьменко, І.О. Мітюков, В.М. Опарін, Л.Н. Павлова, К.В. Павлюк, В.М. Радіонова, В.М. Федосов, В.В. Шокун, С.І. Юрій та інші українські науковці. Питанню обліку та аналізу доходів та витрат кошторису бюджетних установ присвячені праці Атамаса П.Й., Голікова В.І., Гуцайлюк Л.П., Джоги Р.Т., Зіміної І.А., Іванечко Ю., Канєвої І.Т., Матвєєвої В.О., Сідень О.І., Ткаченко І.Т., Сопка В., Фатєєва М.В., інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що проблема пошуку нових підходів до формування кошторисів бюджетних установ в умовах стрімких ринкових перетворень та обмеженості фінансових ресурсів потребує подальшого науково-практичного дослідження. В значній мірі це зумовлено трансформаційними процесами в Україні, направленими на досягнення міжнародних стандартів економічної діяльності. Це зумовило вибір теми магістерської роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру. Метою магістерської роботи є дослідження методики складання кошторису видатків бюджетних установ, обліку та аналізу результатів його виконання. Реалізація мети роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань: ознайомитися з загальними поняттями формування кошторису бюджетних установ. вивчити бюджетну класифікацію: призначення та зміст доходів і видатків. дослідити основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ. визначити нормативно-правове регулювання формування кошторису бюджетних установ, обліку та результатів виконання.

надати організаційно-економічну характеристику бюджетної установи та описати постановку обліку. розкрити методику складання проекту кошторису бюджетної установи. охарактеризувати порядок розгляду і затвердження кошторису бюджетної установи. дослідити економічну класифікацію видатків та її роль в бюджетному обліку. розкрити суть касових і фактичних видатків та їх роль у виконанні кошторису бюджетних організацій. розкрити загальну методику аналізу виконання кошторису провести аналіз видатків загального та спеціального фондів Об’єктом дослідження є процес управління формуванням та реалізацією кошторису бюджетних установ. Предметом дослідження є організація та методологія складання кошторису бюджетної установи, система обліку та аналізу його виконання. Суб’єктом дослідження обрано Іванківський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, що перебуває у підпорядкуванні Іванківського Управлінні праці та соціального захисту населення. Теоретичну основу роботи складають фундаментальні положення теорії фінансів, обліку, економічного аналізу, а також праці вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів-практиків з питань фінансового планування, обліку, економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ. Практична цінність дослідження полягає у науково-практичному обґрунтуванні вдосконалення механізму формування та виконання кошторису Іванківського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 1. Теоретичні основи формування кошторису бюджетних установ Загальні поняття формування кошторису бюджетних установ Існують архівні свідчення про те, що в Росії вже у 1645 році застосовувалися як міські, так і загальні кошториси витрат, але якихось визначених правил їх складання не було. Не існувало і звітності про виконання кошторисів. Прикази збирали гроші, витрачали їх, решта – залишалась у їх розпорядженні на наступні періоди. При дефіциті грошей їх могли позичити в іншого приказу. Оприлюднення, розголошення даних про стан фінансових справ приказу не допускалось. З 1802 року, після створення Міністерства фінансів, стали складати розпис доходів і витрат на підставі кошторисів міністерств. Але ж знову таки загальних (єдиних) правил складання таких кошторисів не існувало. У 1811 році видано «Наказ Міністерству фінансів», в основу його покладено «План фінансів», відповідно до якого витрати поділялися на необхідні, корисні, надмірні, зайві та некорисні. Згідно з цим наказом міністерства подавали до 15 листопада до Міністерства фінансів кошторис за глиною формою. Міністерство фінансів складало зведений кошторис, який подавало у Державну Раду, а остання – на затвердження государеві. Фінансові справи держави були таємницею. Недоліки діючих правил довели державні фінанси до хаотичного стану. Тоді Міністерство фінансів відрядило спеціальну комісію для вивчення бюджетної справи у країнах Західної Європи. Результатом такого вивчення стали підготовлені комісією і затверджені Міністерством фінансів «Правила складання, розгляду, затвердження і виконання державного розпису» від 22.0

5.1862 року. Ці правила передбачали складання кошторисів для всіх управлінь за єдиною методикою з обов’язковим обґрунтуванням необхідності тих або інших статей витрат і сум; розмежування постійних і тимчасових витрат; спеціалізацію витрат за основними напрямками; порівняння кошторисних показників зі звітними показниками минулого року. Пізніше було прийнято доповнення до цих правил, яке передбачало суворе дотримання розподілу доходів і витрат на параграфи і етапи, що застосовуються і до цього часу. Бюджетні правила 1906 року дали право міністерствам перекладати попередній розгляд кошторисів на комісії Державної Думи і Державної Ради. Усі зміни або нові асигнування на виникаючі потреби були можливі лише після прийняття відповідного закону. Якщо розпис не затверджувався, то залишався у силі розпис попереднього року. У становленні розвитку бюджетного обліку в радянський період можна виділити такі етапи: 1917–1938 рр. бюджетний облік ведеться за простою схемою відповідно до трьох планів рахунків: а) для обліку операцій з виконання кошторису витрат за бюджетом; б) для обліку операцій з позабюджетними коштами; в) для обліку операцій в нестатутних підсобних господарствах. Облік регламентувався «Інструкцією з рахівництва і звітності для урядових адміністративних установ (1923 рік), «Інструкцією з ведення обліку за простою системою» (1927 рік), «Інструкцією про бухгалтерський облік за простою системою в установах, що знаходяться на Державному бюджеті СРСР» (1932 РІК); 1939–1955 рр. – запроваджується подвійна система обліку. У 1938 році затверджується «Інструкція про бухгалтерський облік за подвійною системою обліку в установах, що знаходяться на державному і місцевих бюджетах» та «Інструкція про бухгалтерський облік (за простою системою) в установах, що знаходяться на державному і місцевих бюджетах». Перша передбачала роздільний облік виконання кошторису за бюджетом і позабюджетними коштами, операцій щодо капітальних вкладень і підсобних господарств на госпрозрахунку. У цьому ж році затверджений єдиний план рахунків для обліку виконання кошторисів. Підсобні господарства повинні були користуватися планами рахунків відповідних галузей народного господарства. У зв’язку з цим бюджетні установи стали складати і подавати два окремі баланси. Таким чином у країні було створено єдину систему бюджетного обліку; 1955–1987 рр. – вперше в СРСР у 1955 році затверджується Міністерством фінансів «Положення про бухгалтерську звітність і баланси в установах і організаціях, що знаходяться на Державному бюджеті СРСР», видано нові інструкції з бухгалтерського обліку за подвійною і простою системами. Для установ, які ведуть облік за подвійною системою, затверджений єдиний план рахунків, вони стали складати один баланс з виконання кошторису витрат. У 1958 році Міністерство фінансів затверджує «Методичні вказівки з бухгалтерського обліку в централізованих бухгалтеріях бюджетних установ». Пізніше було розроблено облікові регістри для машинної обробки облікової інформації. Період 1988–1999 рр. – охоплює останні радянські і перші пострадянські роки.

В Сердечкино она пошла на явку, уже имея за плечами большой опыт по связи с рославльскими подпольщиками. PВозьмем Женю в лес,P решили разведчики. А десантница Шура Гарбузова прямо сказала: PНам до зарезу нужны верные люди в Сеще! Найдутся? PНайдутся!P ответила Мария Иванютина. Так установила группа Ани Морозовой связь с разведчиками Аркадия Виницкого и с командирским партизанским отрядом Рощина. Встретившись через несколько дней с Шурой Гарбузовой в Сердечкине, Аня договорилась, как и когда выведет Женю из Сещи. Тут же она получила первые задания от Аркадия. PНо кому же Аня раньше, зимой, передавала сведения?P удивлялись в те дни Женя и Вера.P Если другим партизанам, то зачем надо было искать Рощина? Но подруги молчали, ни о чем не спрашивали Аню. Вечером в коридоре послышались шаги. Аня прислушалась. Может быть, это Вера? Нет, она дежурит на кухне В комнату Морозовых без стука вошел рыжий немец с рослой эльзасской овчаркой. Аня похолодела, услышав, как звякнуло что-то в боковушке. PГде юда?P спросил немец, скаля ослепительно белые зубы.P У вас живет юдише фрейлейн? Он посветил фонариком на кровать, где спали сестры Морозовы,P Аня с Тасей головой в одну сторону, Таня с Машей в другую

1. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

2. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

3. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

4. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

5. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

6. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
7. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
8. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

9. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

10. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

11. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

12. Облік розрахунків з бюджетом за податками

13. Організація обліку грошових коштів

14. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

15. Етапи організації бухгалтерського обліку

16. Облік розрахунків векселями

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

18. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

22. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
23. Організація обліку в магазині "Світанок"
24. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

25. Організація обліку доходів

26. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

27. Організація обліку на підприємстві

28. Організація обліку орендних операцій

29. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

30. Організація складського обліку запасів в установах

31. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

32. Організація управлінського обліку на підприємстві

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

34. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

35. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

36. Організація обліку на торгівельному підприємстві

37. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

38. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
39. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом
40. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку

42. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

43. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

44. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

45. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

46. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

47. Організація облікової політики підприємства

48. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Організація роботи користувача з АБД

50. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

51. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

52. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

53. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

54. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
55. Swot-аналіз бюджетної установи
56. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

57. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

58. Удосконалення управління персоналом організації

59. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

60. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

61. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

62. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

63. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

64. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

65. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

66. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

67. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

68. Організація грошових розрахунків на підприємстві

69. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

70. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом
71. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
72. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

73. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

74. Аналіз обліку платників податків в Україні

75. Аналіз та удосконалення оперативного управління

76. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

77. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

78. Основи побудови обліку праці та її оплати

79. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

80. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

82. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

83. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

84. Виробничі запаси - облік та аналіз

85. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

86. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
87. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
88. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

89. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

90. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

91. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

92. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

93. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

94. Система та процес бухгалтерського обліку

95. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

96. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

97. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

98. Форми бухгалтерського обліку

99. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

100. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.