Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови та методики її викладання ДИПЛОМНА РОБОТА Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів Підготувала: студентка 32 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Шкільнюк Оксана Миколаївна Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Юрків Мирослав Михайлович Тернопіль-2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Лінгводидактичні засади вивчення фразеологізмів у початкових класах Сутність та структура фразеологізмів Основні підходи до класифікації фразеологізмів Особливості походження та лексичного складу фразеологізмів РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів Система вправ і завдань для вивчення фразеологізмів Організація, зміст і перевірка ефективності експериментального дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження зумовлена потребою в умовах націо-нального відродження українського суспільства підвищити ефективність навчально-виховного процесу на уроках рідної мови, знайти вагомі засоби педагогічного впливу на особистість учнів з метою збагачення їх мовлення українською фразеологією. „Власне українські лексеми і фразеологізми упродовж багатьох десятиліть витіснялись із сфер суспільного життя, виробництва, побутового мовлення” . Це спричинювало нерозуміння учнями самобутності рідної мови, а отже, втрачався вплив на духовну і мовну культуру школярів, формування національно свідомого громадянина. Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною мірою повинно здійснюватися засобами української фразеології. „Уміння правильно і доречно користуватися в усному та писемному мовленні фразеологізмами є ознакою високого рівня оволодіння мовою”. Потреба в збагаченні мовлення учнів українською фразеологією визначила необхідність розробки ефективної системи роботи з фразеології на уроках української мови в загальноосвітній середній школі, зокрема в початкових класах. Теоретичне осмислення психологічних, лінгводидак-тичних основ методики роботи над збагаченням мовлення учнів почат-кових класів українською фразеологією, узагальнення передового досвіду вчителів початкових класів, педагогічний експеримент і його результати підтвердили актуальність порушеної проблеми. Окремі аспекти збагачення мовлення учнів українською фразеоло-гією здавна цікавили учених, методистів, передових учителів. Так, ефективні шляхи збагачення мовлення учнів пропонували учені-психологи І.О.Синиця, Г.С.Костюк, Л.С.Виготський, М.І.Жинкін, Д.Б.Ельконін, Л.І.Айдарова та ін. Сучасна методика збагачення мовлення учнів українською фразео-логією будується на основі здобутків українського теоретичного мово-знавства (праці О.О.Потебні, Ф.І.Буслаєва, І.І.Срезневського, К.Д.Ушин-ського, В.О.Богородицького, О.О.Шахматова, П.Ф.Фортунатова, С.І.Аба-кумова, С.Х.Чавдарова, В.І.Масальського, С.М

.Дмитровського, І.С.Олій-ника, О.М.Біляєва, В.Д.Ужченка, Л.І.Скрипника, Г.М.Удовиченка, О.О.Би-стрової, М.Т.Баранова, М.І.Пентилюк, В.Я.Мельничайка, М.Г.Стельмахо-вича та ін.) і передового педагогічного досвіду школи. В останні десятиріччя „особливої актуальності набула проблема лінгводидактичного забезпечення змісту і форм роботи з фразеологіз-мами, підвищився інтерес педагогічної науки до завдань активізації процесу навчання” . У методиці української мови аналізувалось усне і писемне мовлення учнів, робились спроби визначити критерії доскона-лого мовлення, розкрити зміст функціонально-стилістичних аспектів вивчення мовних явищ, структурно-семантичний підхід до розвитку мовлення учнів, пропонувалися системи лексико-фразеологічних та граматичних вправ (праці Л.Г.Скрипника, Н.Д.Бабич, А.О.Свашенко, Л.М.Стоян, І.С.Гнатюк, Л.Г.Авксентьєва, В.О.Горпинича, М.Т.Демського, Ф.Д.Медведєва, А.П.Коваль, М.Я.Плющ, В.Г.Барабаш, М.П.Коломійця). Попри значні досягнення в останні десятиріччя у методиці початкового навчання, „теорія і практика роботи над збагаченням мовлення та розвитком фразеологічного запасу учнів потребує глибшого аналізу”, оскільки „в дослідженнях не наводиться оптимальна кількість фразеологічних одиниць у мовленні молодших школярів, не аналізується роль фразеологічної синонімії, антонімії, багатозначності, не акцентується увага на актуальних для розвитку усного та писемного мовлення учнів питаннях стилістичного співвіднесення фразеологічних одиниць, походження фразеологізмів української мови”. Збагачення мовлення учнів 1-4 класів українською фразеологією потребує систематичного та планомірного підходу. Досі ця тема не була предметом спеціального дослідження. Існує також як окреме питання проблема відбору фразеологічних одиниць для засвоєння молодшими школярами та визначення їх оптимальної кількості (враховуючи стійкі словосполучення, які діти засвоїли у дошкільний період). Спостереження над особливостями усного і писемного мовлення молодших школярів, бесіди, анкетування вчителів, результати проведеного зрізу знань учнів з фразеології свідчать про обмежене вживання фразеологізмів. Причиною цього є несистематичність фразеологічної роботи на уроках рідної мови в початкових класах, відсутність науково обґрунтованої системи організації занять. Отже, на сучасному етапі особливо актуальними стали питання розвитку мовленнєвих умінь і навичок та збагачення мовлення учнів початкових класів, зокрема, засобами української фразеології. Створення ефективної методики, що базується на педагогічних, психологічних, лінгводидактичних досягненнях, зумовило вибір теми дипломної роботи — “Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів”. Об’єктом дослідження є процес збагачення мовлення учнів українською фразеологією в початкових класах загальноосвітньої школи на заняттях з рідної мови. Предмет дослідження — зміст, методи, прийоми та засоби збагачення образного мовлення учнів українською фразеологією. Мета роботи полягає, по-перше, у визначенні орієнтовного мінімуму фразеологічних одиниць для засвоєння учнями 1-4 класів, по-друге, у розробці ефективної системи роботи з фразеології на уроках рідної мови та експериментальній її перевірці.

Відповідно до визначеної мети дослідження планується розв'язання таких завдань: Визначити теоретичні основи вдосконалення методики роботи над збагаченням мовлення учнів українською фразеологією. Проаналізувати стан роботи з фразеології в початковій школі. Визначити рівень уміння молодших школярів використовувати українські фразеологізми в усному і писемному мовленні. Розробити систему вправ, спрямовану на формування в учнів 1-4 класів умінь і навичок доцільного використання фразеологізмів у мовленні та перевірити її ефективність. Методологічними засадами дослідження є праці лінгвістів О.О.По-тебні, І.К.Білодіда, В.М.Русанівського, Л.Г.Авксентьєва, частково Л.С.Па-ламарчука, М.А.Жовтобрюха, Л.І.Скрипника, Г.М.Удовиченка, В.В.Вино-градова, В.П.Жукова про фразеологізм як мовну одиницю, фразеологічний склад української мови, формування та походження української фразео-логії; психологів та методистів (І.О.Синиці, І.С.Олійника, В.Д.Ужченка, М.Г.Стельмаховича, М.І.Пентилюк) з питань фразеологічного збагачення мовлення учнів. Методологічними орієнтирами також були ідеї національного та духовного відродження української нації. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі загаль-нонаукові та спеціальні методи дослідження: а) теоретичний аналіз та синтез досягнень мовознавчої, педагогічної, психологічної, методичної наук з проблеми збагачення мовлення учнів українською фразеологією; ознайомлення з шкільною документацією; опис процесу дослідження та узагальнення; б) емпіричні методи: відвідування уроків, бесіди з учителями та учнями; аналіз усних і письмових робіт учнів; аналіз фразеологічних помилок, допущених учнями 1-4 класів у письмових роботах та усному мовленні; в) констатуючий зріз і формуючий експеримент, перевірка ефектив-ності пропонованої системи занять. Дослідження проводилося у три етапи і здійснювалося за двома основними напрямками: а) теоретичне обґрунтування методики роботи над збагаченням мовлення учнів 1-4 класів українською фразеологією на уроках рідної мови; б) перевірка ефективності створеної системи та впровадження її у шкільну практику. На першому етапі (2007-2008 рр.) відбувалось теоретичне обґрунтування теми, здійснювався аналіз лінгвістичної, педагогічної та методичної літератури, підручників з української мови; навчальних програм; визначались вихідні позиції дослідження, об’єкт, предмет, гіпотеза, основні напрямки і завдання; практично підтверджувались актуальність і необхідність дослідження проблеми. На другому етапі (І семестр 2008-2009 н. рр.) вивчався стан роботи над збагаченням мовлення учнів українською фразеологією у школі за допомогою діагностичних завдань констатуючого зрізу, узагальнювався передовий педагогічний досвід роботи вчителів початкових класів; визначалися завдання для дослідного навчання та створювалася система роботи над збагаченням мовлення учнів; аналізувалися принципи і зміст збагачення образного мовлення учнів 1-4 класів фразеологізмами. На третьому етапі (ІІ семестр 2008-2009 н. рр.) здійснювалась апробація експериментальної методики у Капустинській ЗОШ І-ІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області та проводився педагогічний експеримент для перевірки ефективності розробленої системи вправ для збагачення мовлення учнів 1-4 класів українською фразеологією.

Но современный человек в состоянии усвоить многое из того, что принесли с собой щедрые и сложные десятилетия второй половины XX века. Вот я листаю словарь «Новые слова и значения». И на хожу в нем термины, которые употреблялись не так давно только в узких сферах, а ныне стали достоянием литературного языка: информант (лицо, поставляющее какую-либо информацию в виде ответов на вопросы исследопа-теля), аэрономия (раздел геофизики, изучающий газовую оболочку Земли), синематика (хранилище кинофильмов), супервизор (часть управляющей программы в вычислительной системе, обеспечивающая нормальную работу машин), конформизм (сглаживание противоречий, устранение различий; единообразие, унифицированность, стандартность). Эти и многие им подобные слова не явятся отныне для вас словами за семью печатями. МУДРОСТЬ В ПОРТАТИВНОЙ ФОРМЕ, ИЛИ ГЛАВА О «ЖИВОПИСНОМ СПОСОБЕ ВЫРАЖАТЬСЯ» [15]PПОСРЕДСТВОМ КРАТКИХ, МЕТКИХ, СОЧНЫХ, ОБРАЗНЫХ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ РЕЧЕНИЙ И ГОТОВЫХ СЛОВЕСНЫХ ФОРМУЛ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЖЕМЧУЖИНАМИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И СОСТАВЛЯЮЩИХ В СОВОКУПНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЮ МОГУЧЕГО РУССКОГО ЯЗЫКА Мы можем выражать свои мысли готовыми комбинациями слов, словесными формулами, иначе фразеологизмами

1. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

2. Офіційно-ділова стилістика

3. Фразеологічні поетизми

4. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

5. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

6. Розробка двох прикладів ділової гри
7. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття
8. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

9. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

10. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

11. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

12. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

13. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

14. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

15. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

16. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

18. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

19. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

20. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

21. Готический стиль в архитектуре Западной Европы

22. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях
23. Особенности языка и стиля английской научной прозы
24. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

25. Официально-деловой стиль русского языка

26. Функциональные стили русского языка

27. Функциональные стили в русском языке

28. Особенности языка и стиля английской научной прозы

29. Хип-Хоп, как стиль жизни

30. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

31. Стили общения

32. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

33. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

34. Соотношение личностных черт родителей и стиля отношения к ребенку

35. Стили педагогического общения и поведения

36. Индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося

37. Мужской и женский стили общения

38. Стиль жизни как социально-психологическая категория
39. Реклама и её стили
40. Руководитель: стили и методы управления /на примера АО "Вятский торговый дом"/

41. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

42. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

43. Язык и стиль распорядительных документов: язык и стиль коммерческой кореспонденции, язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документах

44. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

45. О старом и новом календарном стиле

46. Переход на григорианский стиль

47. Империя стиля

48. Культура повседневности в эпоху "оттепели" (метаморфозы стиля)

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

49. О народной фразеологии

50. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информативного стилей речи

51. Сквозь века, традиции и стили

52. Япония : древние традиции и современный стиль жизни

53. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании

54. Романский стиль
55. Фразеология
56. Пример анализа текста публицистического стиля

57. Облучок (О лексике и фразеологии "Евгения Онегина")

58. Общая характеристика научного стиля речи

59. Лингвистическая характеристика публицистического стиля

60. Особенности стиля лирики А. С. Пушкина

61. Фонетические, лексико-фразеологические и грамматические особенности научного стиля

62. Фразеология русского языка

63. Лексические и грамматический архаизмы как элемент поэтического стиля Беллы Ахмадулиной

64. Элементы стиля "плетение словес" в творчестве Н. В. Гоголя

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя

66. Научный стиль

67. С.В.Рахманинов: черты стиля и периодизация творчества

68. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

69. Стиль управления как основа взаимодействия руководителя и подчиненных

70. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность
71. Стили руководства
72. Стили управления

73. Стиль деятельности руководителя

74. Что такое корпоративный стиль?

75. Семь элементов лидерского стиля

76. С. И. Танеев. Черты стиля

77. А.Н.Скрябин Черты стиля

78. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

79. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

80. Политическое лидерство. Политический стиль.

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

81. Державне регулювання комерційної діяльності

82. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию

83. Стили управления

84. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

85. Правила делового стиля для нее и для него

86. Шесть стилей жизни
87. Циклы и стили обучения
88. Связь стиля семейного воспитания с темпераментом ребенка

89. Жизненный стиль субъектов правовых отношений

90. "Секрет фирмы", или... Как создать фирменный стиль

91. Американский стиль управления персоналом

92. Стиль саморегуляции произвольной активности лыжника-гонщика в спорте высших достижений

93. Повышение эффективности подготовки борцов греко-римского стиля на основе использования технических средств

94. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

95. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

96. Стиль государственного управления, его элементы и свойства

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

98. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

99. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

100. Економічні системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.