Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти України Кіровоградський державний технічний університет ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ : Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів Виконав: студент групи ФК-94-2 Подплєтній В.В. Науковий керівник: к. е. н., доцент Пальчевич Г.Т. Кіровоград 1999 Консолідований державний Рис. 1.2 Структура регулюючих доходів Таблиця 1.2 Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету Показники Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996, 1998 млрд. млрд. грн грн Видатки, млн. 43,8 97,9 1919, 572 630 243 34,1 31,6 крб.: 7 48,8 647,0 027,0 - зведеного бюджету - державного 22,7 67,2 1193, 346 439 1475 22,4 21,9 бюджету 5 86,7 585,2 621,1 - республіканського 21,1 30,7 726,2 225 191 954 11,7 9,6 бю-джету АР Крим 62,1 061,8 654,9 та міс-цевих бюжетів Питома вага видатків у 51,7 68,8 62,2 60,6 69,9 61,1 65,4 69,9 зведеному бюджеті України, відс.: - державного бюджету - республіканського 48,3 31,4 37,8 39,4 30,3 39,3 34,4 30,1 бю-джету АР Крим та місцевих бюджетів Таблиця 2.1 Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 – 1998 рр. (тис. грн.) 1996 рік 1997 рік 1998 рік Вид податку Фактичн Питома Фактичн Питома Фактичн Питома о вага в о вага в о вага в надійшл загальн надійшл загальн надійшл загальн о ій сумі о ій сумі о ій сумі доходів доходів доходів , відс. , відс. , відс. Власні та 283 11,54 617 23,26 629,3 26,85 закріплені доходи Місцеві податки і 31 1,30 35 1,32 43,7 1,86 збори Надходження коштів 28 1,14 0,00 0,00 від приватизації майна Податок на промисел 1 0,04 3 0,11 2,2 0,09 Державне мито 28 1,14 42 1,58 40,1 1,71 Плата за воду 1 0,04 1 0,04 1,5 0,06 Податок з власників 41 1,66 127 4,79 94,2 4,02 транспортних засобів Надходження сум від 4 0,16 0,00 0,3 0,01 перевищення розрахун-кового фонду спожи-вання Плата за землю 93 3,78 303 11,42 347,3 14,8 Збори та інші 56 2,28 73 2,75 69,9 2,98 неподат-кові доходи Плата за 0,00 1 0,04 1,7 0,07 спецвикори-стання надр Інші надходження 0,00 32 1,21 28,4 1,21 Регулюючі доходи 935 37,99 344 12,97 301,8 12,87 ПДВ 642 26,09 0,00 0,00 Податок із прибутку 135 5,49 142 5,35 39,1 1,67 Акцизний збір 0,00 0,00 0,00 Прибутковий податок 158 6,42 202 7,62 262,7 11,20 з громадян Кошти отримані 1243 50,51 1692 63,78 1413,1 60,28 Позички та кошти, 222 9,02 0,00 0,00 от-римані за взаємними розрахунками Дотації, одержані з 1021 41,49 1692 63,78 1413,1 60,28 обласного бюджету Всього доходів 2461 100 2653 100 2344,2 100 Таблиця 2.4 Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки 1996 рік 1997 рік 1998 рік Вид податку ькі ний т ькі ний т ькі ний т ні т у ні т у ні т у бюдже бюдже бюдже ти ти ти Регулюючі подат-ки і збори ПДВ - 100 100 - - - - - - Податок на - 60 60 - 70 70 - 70 70 прибуток Акцизний збір - - - - - - - - - Прибутковий податок із 50 - 50 - 70 70 - 70 70 доходів шромадян Закріплені податки Податки із влас-ників 100 - 100 100 - 100 100 - 100 транспорт-них засобів Плата за 60 - 60 60 10 70 60 10 70 землю Плата за воду - 20 20 - 20 20 - 20 20 Рис.2

.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського району протягом 1996-1998 років Таблиця 2.5 Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн) 1996 рік 1997 рік 1998 рік Видатки Фактичн Питома Фактичн Питома Фактичн Питома а вага в о вага в о вага в Сума загальн Сума загальн Сума загальн ій сумі ій сумі ій сумі видаткі видаткі видаткі в, в, в, відс. відс. відс. Соціальний захист 316 12,84 281 10,59 454 19,37 та соціальне забезпечення Соціальний захист 205 8,33 179 6,74 305,8 13,05 Соціальне 111 4,51 102 3,85 148,2 6,32 забезпечення Народне 101 4,10 153 5,77 82,2 3,51 господарство Соціально—культурні 1704 69,24 1592 60,01 1632,7 69,65 заходи Освіта 1007 40,92 986 37,17 1010,9 43,12 Культура і засоби 104 4,23 76 2,87 73 3,11 масової інформації Охорона здоров’я 591 24,02 526 19,83 547,3 23,35 Молодіжні програми, фізична культурна і 2 0,08 4 0,15 1,5 0,06 спорт Державне управління 282 11,46 277 10,44 120,8 5,15 Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю 29 1,18 150 5,65 -- 0,00 с/г продукції для регіона-льних потреб Інші видатки 29 0,81 200 7,54 54,7 2,33 Всього видатків 2461 100 2653 100,0 2344,2 100 1996 рік 1997 рік 1998. рік Таблиця 2.13 Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району у 1996-1998 роках (тис. грн.) 1996 рік 1997 рік 1998 рік ДОХОДИ План Факт Відс- План Факт Відс- План Факт Відс- оток оток оток Викон Викон Викон ання ання ання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Місцеві податки і 49 31 63,27 59 35 59,32 41 43,7 106,5 збори 9 Надходження коштів від приватизації 33 28 84,85 - - - - - - майна Податок на промисел - 1 - 3 3 100 3 2,2 73,33 Державне мито 26 28 107,6 60 42 70,00 51 40,1 78,63 9 Плата за воду 1 1 100 1 1 100 2 1,5 75,00 Податок з вла-сників 53 41 77,36 110 127 115,4 130 94,2 72,46 трансп-ортних 6 засобів Надходження сум від переви-щення розра-хунково 5 4 80,00 2 - 0,00 2 0,3 15,00 го фонду споживання Плата за 109 93 85,32 458 303 66,16 480 347,3 72,35 землю Податок за спецвикористу -- - - - 1 - 2 1,7 85,00 -вання надр Збори та інші неподаткові збори 44 56 127,2 98 73 74,49 128 69,9 54,61 7 ПДВ 800 642 80,25 - - - - - - Податок на прибуток 345 145 39,13 185 142 76,76 112 39,1 34,91 Прибутковий податок з доходів 148 158 106,7 329 202 61,40 296 262,7 88,15 громадян 6 Позички та ко-шти, отримані за - 222 -- -- -- -- -- -- -- взаємними розрахунками продовження таблиці 2.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дотації, одер-жані з 1021 1021 100 1813 1692 93,33 1697, 1413 83,24 облас-ного 6 бюджету Інші надходження 5 - 0,00 40 32 80,00 38 28,4 74,74 Всього 2639 2461 93,26 3159 2653 83,98 2984, 2344, 78,54 доходів 2 2 Залишки кош-тів на поч. ро-ку, за винятком сум, 5 5 100 18 8 44,44 - 6 - спрямова-них на покрит-тя витрат Таблиця 2.14 Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн) 1996 рік 1997 рік 1998 рік ВИДАТКИ План Факт Відс- План Факт Відс- План Факт Відс- оток оток оток Викон Викон Викон ання ання ання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Соціальний захист та соціальне 362 316 87,29 319 281 88,09 654,9 454 69,32 забезпечення Соціальний захист 247 205 83,00 204 179 87,75 423,5 305,8 72,81 Соціальне забезпечуванн 115 111 96,52 115 102 88,70 231,4 148,2 64,05 я Народне господарство 112 101 90,18 166 153 92,17 186,6 82,2 44,05 Соціально-ку- льтурні 1821 1704 93,58 2015 1592 79,01 1902, 1632, 85,83 заходи 3 7 Освіта 1075 1007 93,67 1199 986 82,24 1079, 1010, 90,61 9 9 Культура і засоби масової 135 104 77,04 96 76 79,17 77 73 94,81 інформації Охорона здоров’я 609 591 97,04 716 526 73,46 743,9 547,3 73,57 Молодіжні про -грами, фізич-на 2 2 100 4 4 100 1,5 1,5 100 культура і спорт Бюджетна по-зичка видана на закупівлю с/г продукції для 27 29 107,4 150 150 100 - - - регіональ-них 1 потреб Інгі витрати 14 29 207,1 237 200 84,39 77,8 54,7 70,31 4 Всього 2641 93,26 3159 2653 83,89 2984, 2344, 78,54 видатків 2639 6 2 Оборотна касова 1 1 100 16 5 31,25 8 - 0,00 готівка Рис.

3.3 Співвідношення доходів і витрат на душу населення місцевих Рад Новгородківського району у 1998 році (грн.) Таблиця 3.1 Частка місцевих Рад в податкових надходженнях і доходах місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки) Місцеві Ради Частка місцевої Ради в Частка місцевої Ради в податкових доходах місцевих надходженнях бюджетів 1 2 3 Селищна: 1. Новгородківська 37,47 43,54 Сільські : 2. Верблюзька 16,32 9,98 3.Вершино-кам’янкька 7,06 4,98 4. Інгуло-Кам’янська 4,27 3,56 5. Куцівська 7,92 10,83 6. Митрофанівьска 6,45 4,45 7. Ново-Андріївська 4,08 4,61 8. Новомиколаївська 3,27 4,36 9. Петрокорбівська 4,61 5,00 10. Спасівька 4,67 4,77 11. Таравська 3,88 3,92 В цілому по місцевих 100,00 100,00 Радах -----------------------Консолідований державний бюджет Сільські бюджетиБіджети міст районого підпорядкування Районий бюджетСелищні бюджетиМіський бюджетБюджети районів Бюджети міст районого підпорядування Бюджети районів Обласний бюджет Бюджети районів Міський бюджетБюджети областей Бюджет містреспубліканського підпорядковування (Київ та Севастополь) МісцевібюджетиРеспублі-канський бюджет Бюджет АР Крим Місцеві бюджети Держаний бюджет України Регулюючі доходи Дотації, субвенції Відрахування від загальнодержавних податків і зборів Відразування від акцизного збору Відрахування від прибуткового податку з доходів громадян Відрахування від податку на додану вартість Відрахуван-ня від податку на прибуток

При аналізі попереднього доробку у сфері історії національних спецслужб автор вбачав ознаки наукового підходу до проблеми лише за наявності у працях дослідників таких аспектів, як: - характеристика й аналіз внутрішнього і зовнішнього становища країни (воєнно-політична ситуація, зовнішні загрози, антидержавницька діяльність опозиційних політичних сил, підривна робота іноземних спецслужб та зв'язаних з ними підпільних і повстанських формувань, наявність злочинних угруповань тощо); - висвітлення нормативно-правової бази формування силових структур української державності, загальний курс країни в галузі оборонного будівництва та створення правоохоронних органів, ухвалення конкретних правових актів щодо цих структур, позиції певних партійно-політичних сил та окремих державних діячів стосовно силових органів тощо; - характеристика окремих спеціальних органів та служб українських державних формацій (їх відомча належність, структура, штати, кадровий склад, місце і роль у загальних зусиллях щодо захисту державності України);

1. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

2. Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

3. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

4. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

5. Формування творчої особистості як наукова проблема

6. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)
7. Проблемы изучения космоса
8. Проблемы существования внеземных цивилизаций

9. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

10. Проблема происхождения и эволюции человека

11. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

12. Демографические проблемы России

13. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

14. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

15. Проблемы добычи алмазов в Якутии

16. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

17. Сырьевая и энергетическая проблема мира

18. Проблема ресурсообеспечения

19. Территориальная проблема Курильских островов

20. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

21. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

22. Рост населения, проблема продовольствия
23. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
24. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

25. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

26. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

27. Проблемы налогообложения в Российской экономике

28. Проблемы реформирования налоговой системы в России

29. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

30. Государственный долг России: проблемы и решения

31. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

32. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

34. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

35. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

36. Реформы Петра I

37. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

38. Проблема отношений всей России с Кавказом
39. Экономическое развитие России при Петре I
40. Военные реформы Петра I

41. Общественная жизнь при Николае I

42. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

43. Государство и проблемы монополий

44. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

45. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

46. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

47. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

48. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

49. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

50. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

51. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

52. Проблемы наказания несовершеннолетних

53. Проблема происхождения права

54. Проблемы страхования автотранспорта в России
55. Проблемы сочетания представительного и прямого правления
56. Проблемы законности в Российской Федерации

57. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

58. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

59. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

60. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

61. How do I like unusual methods of teaching? (DEAD POETS SOCIETY)

62. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

63. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

64. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

65. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

66. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

67. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

68. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

69. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

70. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения
71. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина
72. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

73. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

74. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

75. Проблема "героя времени"

76. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

77. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

78. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

79. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

80. Петр I Великий (1672-1725)

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

81. Александр I

82. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

83. Николай I

84. Петр I

85. Петр I и его сподвижники

86. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер
87. Россия в 1825-1855 гг. Царствование Николая I
88. Павел I в оценках современников

89. Петр I

90. Личность Петра I и Екатерины II

91. Россия в период правления Петра I

92. Административные и экономические реформы Петра I

93. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

94. Государственные реформы Петра I

95. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

96. Проблемы генезиса капитализма в России

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

97. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

98. Реформы Петра I

99. Реформы Петра I и судьба России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.