Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КУРСОВА РОБОТА з загальної екології На тему: «Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі» Зміст1. Визначення, предмет і завдання екології 2. Рівні організації живої матерії. Галузі і підрозділи екології 3. Закони, категорії і методи екології 4. Коротка історія становлення екології як науки 5. Екологія - теоретична база заходів по охороні природи Висновок Визначення, предмет і завдання екології Вперше термін &quo ;екологія&quo ; був запропонований німецьким біологом Е. Геккелем у 1866 р. У дослівному перекладі (oikos - з грецької означає дім) екологія - це наука про &quo ;дім&quo ;, тобто про природу, що оточує нас. Вона вивчає умови існування живих організмів, їхній взаємозв'язок та їхню взаємодію з довкіллям. Але наприкінці XX ст. зміст екології став дещо ширшим, та її місце в системі наук значно змінилося. Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона трансформувалася і стала наукою про структуру та функцію природи в цілому, наукою про біосферу, наукою, що вивчає місце людини на нашій планеті, ріаукою про взаємозв'язки всього живого на нашій планеті між собою та з довкіллям. Видатний американський вчений Ю. Одум одним з перших почав розглядати екологію не як вузьку біологічну наукову дисципліну, а як міждисциплінарну науку, що досліджує багатокомпонентні та багаторівневі складні системи у природі та суспільстві. Ця якісна зміна в розумінні екології вимагала озброєння її новими методами та зробила високо актуальною для вирішення соціальних й економічних проблем людства. Предмет екології. Згідно сучасним уявленням про предмет екології, то це сукупність або структура зв'язків між організмами та середовищем, що їх оточує. Для ліпшого розуміння питання предмету екології, необхідно визначити місце екології серед інших біологічних наук та розглянути їх взаємозв'язки (мал. 1). На цьому малюнку бачимо, що &quo ;пиріг&quo ; біології можна розкраяти, по горизонталі відокремлюються фундаментальні науки, по вертикалі -таксономічні підрозділи. Отже, екологія відноситься до фундаментальних розділів біології і є складовою частиною кожного з усіх таксономічних підрозділів. Таким чином, зміст сучасної екології найкраще виділити виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають &quo ; біологічний спектр&quo ;. Основні завдання науки про довкілля: • вивчення загального стану сучасної біосфери, умов його формування та причин змін під впливом природних і антропогенних факторів; Фундаментальні (горизонтальні) та таксономічні (вертикальні) підрозділи (за Ю.Одумом,1986). прогнозування динаміки стану біосфери в часі й просторі; розробка (з урахуванням основних екологічних законів) шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи, збереження здатності біосфери до самоочищення, саморегулювання й самовідновлення. 0 Екологія - це наука про взаємовідносини живих істот між: собою та з неорганічною природою, що їх оточує, про зв'язки в системах, яким підпорядковане існування організмів, про структуру і функціонування цих систем. 2. Рівні організації живої матерії. Галузі і підрозділи екології На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в екології виділяють наступні рівні організації живої матерії: клітина - тканина - орган - організм - популяція - біоценоз - екосистема - біосфера.

Спрощений варіант розуміння рівнів організації живої матерії можна побудувати на складових вищих рівнів по відношенню до нижчих рівнів (мал. 2). Отже, сукупність клітин, які виконують різні функції, будуть складати організм, а сукупність особин одного виду, які займають певну територію, - популяцію, сукупність популяцій - біоценоз, екосистему, сукупність екосистем планети Земля творить біосферу. Взаємодія з фізичним середовищем (енергією та речовиною) на кожному рівні обумовлює існування визначених функціональних систем. Отже, екологія вивчає системи, які вищі за організмовий рівень, тобто такі, в склад яких входять окремі групи організмів і між ними обов'язково мають виникати якісь взаємовідносини, а також взаємовідносини їх з навколишнім середовищем. Однак чітких меж між окремими рівнями організації живих систем не існує, оскільки необхідно брати до уваги і такі фактори як взаємозалежність і взаємовплив. Наприклад, окремий організм не здатен до довгого ізольованого існування за межами своєї популяції, так як і окремий орган за межами організму. Отже, екологія досліджує явища, які займають шість рівнів організації живої природи: організму, популяції, виду, біоценозу, біогеоценозу, біосфери. Організм. Вивчаючи особину конкретного виду, ми досліджуємо, по суті, організм. Організацією і функцією організму займається досить успішно ряд біологічних дисциплін: анатомія, систематика, фізіологія, ембріологія і частково генетика. Ставлення організмів до середовища вивчає екологія організмів. Популяція - угруповання особин, які належать до одного виду і заселяють спільну територію. Наприклад, це й люди однієї етнічної групи, що живуть в Українських Карпатах (бойки, гуцули, лемки), поліські чорногузи, рухівські бучини, колонії форелі у верхів'ї Дністра. Кожне угруповання особин, що належить до одного виду, має окреслену генетичну структуру, яка виражена в певних морфологічних особливостях виду. Одночасно виступає екологічна структура, яка є результатом відмінності демографічного типу, наприклад, вікова структура, розроджуваність, смертність. Процеси, які відбуваються в межах популяції, пов'язані зі змінами чисельності організмів або ж із морфологічними змінами. Популяція є основною біологічною одиницею, в межах якої реалізуються процеси природного добору. Біоценоз є найвищим щаблем організації живої природи, сталою системою разом із існуючими на певній ділянці суші або водойми організмами і створеним ними ж біоценотичним середовищем. Популяції різних видів, і пов'язані між собою різноманітними біологічними стосунками, є елементами структури цієї одиниці. В межах біоценозу відбувається кругообіг матерії й енергії, а також формування середовища життя організмів - біотопу. Біогеоценоз (БГЦ) - сукупність рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів і певної ділянки земної поверхні, які пов'язані між собою обміном речовин та енергії. БГЦ включає в себе певне угруповання організмів, ґрунт, ґрунтову воду і нижні шари тропосфери. Його межа визначається головним чином межею фітоценозу (рослинного угруповання). Біосфера- оболонка Землі, яка включає частини атмосфери, гідросфери і літосфери, населені живими організмами.

Верхня межа біосфери має озоновий екран, що затримує більшу частину згубних для живих істот ультрафіолетових променів, а нижня - тепловий бар'єр. Екологію можна умовно поділити на п'ять великих підрозділів: аутекологію (екологію організмів), демекологію (екологію популяцій), синекологію (екологію угруповань), біогеоценологію та біосферологію (глобальну екологію). Лутекологія (термін введений у 1896 р. Шретером) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів. Демекологія (термін введений у 1963 р. Швердтфегером) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією. Синекологія (Шретер, 1902) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем. Термін біоценологія, введений у 1918 р. Гамсом, с практично синонімом синекології. В синекології дослідження проводять в двох напрямках: статичному і динамічному. Статичний напрям (описова синекологія) займається становленням видового складу угруповань, чисельністю, частотою виявлення виду, видовим представництвом і просторовим розміщенням. Динамічний напрям (функціональна синекологія) обіймає два аспекти. Перший стосується розвитку угруповань і дослідження причин, які призвели до їх зміни. Другий займається обміном речовин та енергії між різними компонентами екосистеми, а також вивчає кормові ланцюги, біомасу і енергію, продуктивність біоценозів. Цей напрям ще називають кількісною синекологією. Біогеоценологія, або екосистемологія, вивчає біогеоценотичний шар Земної кулі і, зокрема, конкретні біогеоценози (суходільні, водні), в яких взаємодіють біоценози і абіотичне середовище. Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери. Сфера екології: організми - популяції - угруповання - біогеоценози - біоми - біосфера. 3. Закони, категорії і методи екології Екологія, як і інші науки, базується на загальнонаукових, кібернетичних, біологічних, геологічних, географічних, фізико-хімічних законах. Кращому осмисленню екології як науки допоможе навіть простий перелік законів, суміжних з екологією наукових дисциплін. В одній із останніх своїх робіт &quo ;Екологія: теорії, закони, правила, принципи і гіпотези&quo ; М.Ф. Реймерс робить науковий огляд теоретичного спадку в царині екології, наводить 250 законів, закономірностей, принципів, правил, якими користується сучасна екологічна наука. М.Ф. Реймерс (1994), класифікуючи і узагальнюючи закони, принципи, правила, аксіоми, афоризми, метафори, догми, намагається створити певний ієрархічний блок екологічних законів. Львівські вчені С.М. Кравченко і М. В. Костицький (1992) подають їх у такому порядку: 1) закон обмеження природних ресурсів. Деякі вчені вважають сонячну енергію практично невичерпною, однак при цьому не беруть до уваги, що серйозною перепоною для її використання є біосфера, антропогенна зміна якої понад допустиму межу (за правилом -1%) може призвести до серйозних і тяжких наслідків: штучне привнесення енергії в біосферу досягло вже значень, близьких до обмежень.

Данная тенденция уже вызвала весьма точную оценку одного из ведущих мировых политологов Патрика Бьюкенена, выраженную формулой «Смерть Запада».Теоретико-правовая основа идеологии национального государства состоит в признании прав народов как высшей ценности, приоритет которой как минимум не уступает приоритету прав человека. Хотя бы по той простой причине, что народ есть особая совокупность людей с их неотчуждаемыми правами.Если коротко сформулировать особенности национального государства, они выглядят так.Основной лозунг, под которым происходит строительство НГ: «Все - для нации, ничего - против нации» (под нацией подразумевается государствообразующий народ, это понятие этническое и юридическое6, а не политическое). Строительство своего НГ есть оптимальное воплощение естественных прав того или иного народа.Варианты могут быть очень разными: от жесткой этнократии (например, Израиль) до апартеида (Латвия, Эстония) или просто государства, открыто провозглашающего суверенитет и приоритет одного народа (Казахстан, Киргизия, Украина и др.)

1. Теоретико-методологические основы современной французской социологии

2. Теоретико-методологические основы организации Воронежского института экономики и социального управления

3. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

4. Екологічне право як галузь права

5. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

6. Туриз як галузь світового господарства
7. Діяльність уряду України в галузі екології
8. Поняття системи як наукового терміну

9. Машинобудування як галузь важкої промисловості

10. Основы социальной концепции РПЦ: теоретико-правовой аспект

11. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

12. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

13. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

14. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

15. Стратегія управління як основа менеджменту

16. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

18. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

19. Формування творчої особистості як наукова проблема

20. Практична психологія як наукова дисципліна

21. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

22. Туризм як основна галузь економіки Туреччини
23. Методологічні основи наукових досліджень
24. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

25. Екологія як наука

26. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

27. Функції управління в галузі екології

28. Ландшафтно-екологічна основа Києва

29. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

30. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

31. Основы молекулярной биологии клетки

32. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

33. Основы ведения наступления подразделениями и частями

34. Гамма – каротаж. Физические основы метода

35. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

36. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

37. Финансовые и правовые основы полного товарищества

38. Правовые основы наследования в Российской Федерации
39. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников
40. Основы конституционного строя Великобритании

41. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

42. Правовая основа СНГ

43. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

44. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

45. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

46. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

47. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

48. Финансовые основы местного самоуправления

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

49. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

50. Правовые основы гражданской обороны

51. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

52. Правовые и нормативные основы труда

53. Основы права (вопросы к зачету)

54. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда
55. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)
56. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

57. Основы социокультурного проектирования

58. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

59. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

60. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

61. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

62. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

63. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

64. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

65. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

66. Основы информационных технологий

67. Основы построения сетей

68. ПК на основе процессора INTEL 80286

69. Платежная система на основе смарт-карт

70. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома
71. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"
72. Учебник по основам PHP

73. Основы ПЭВМ

74. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

75. Основы автоматики и управления

76. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

77. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

78. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

79. Основы математики

80. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Физические и химические основы явлений наследственности

82. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

83. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

84. Основы уголовного права (Контрольная)

85. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

86. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм
87. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
88. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

89. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

90. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

91. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

92. Теоретические основы игры дошкольника

93. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

94. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

95. Технологические основы машиностроения (лекции)

96. Создание и исследование шпаклевочных паст на основе УПС и АВС

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана

98. Основы теории надежности

99. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.