Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА СЛІПЧУК Ірина Юріївна УДК (043.3) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13. 00. 02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті  імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:    кандидат біологічних наук, професор МОРОЗ Іван Васильович, Національній педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплінОфіційні опоненти:      доктор біологічних наук, професор МЕЖЖЕРІН Сергій Віталійович, Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, завідувач відділу еволюційно-генетичних основ систематики; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник МАТЯШ Надія Юріївна, Інститут педагогіки АПН України, провідний науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти.Захист відбудеться  «13» червня 2008 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.11 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9. Автореферат розіслано «12» травня 2008 року.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. Цуруль ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Сьогодення вимагає якісних змін і в біологічній освіті, її модернізацію й узгодження з потребами життя. Основна мета реформування шкільної біологічної освіти – забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в сучасному суспільстві. Розв’язання такого складного завдання потребує використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають комп’ютерні технології. Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі, започатковано й розвинуто в фундаментальних роботах А.Т. Ашерова, Р. Вільямса, Б.С. Гершунського, В.М. Глушкова, А.М. Довгялло, А.П. Єршова, Г.М. Клеймана, Н. Краудера, К. Макліна, Ю.І. Машбиця, О.Г. Молібога С. Пейперта, Є.С. Полата, В. Скіннера та ін. Цілі, теоретичні та методологічні основи, психолого – педагогічні проблеми й можливості застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання висвітлені в роботах вітчизняних учених М.І. Жалдака, Ю.О. Жука, В.В. Лапінського, В.М. Мадзігона, Н.В

. Морзе, Ю.С. Рамського, З.І. Слєпкань. Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти комп’ютеризації навчального процесу розкриті в дослідженнях психологів та педагогів П.Я. Гальперіна, Б.С. Гершунського, М.Я. Ігнатенка, Ю.І. Машбиця, В.М. Монахова, П.І. Підкасистого, І.П. Підласого, Н.Ф. Тализіної, О.К. Тихомирова та ін. Питання розробки й застосування засобів навчання на основі комп’ютерної техніки та створення методичної підтримки їх використання досліджують Н.В. Апатова, А.Ф. Верлань, М.С. Головань, А.М. Гуржій, Ю.О. Дорошенко, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, І.С. Іваськів, В.В. Лапінський, Д.Ш. Матрос, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський, І.В. Роберт, П.А. Ротаєнко, В.Д. Руденко, М.М. Семко, О.М. Християнінов. Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології обґрунтовують Ю.О. Дорошенко, Г.М. Клейман, О.М. Легкий, Н.Ю. Матяш, Є.О. Неведомська, В.М. Пакулова, Н.В. Семенюк, Л.П. Семко, Е.В. Шухова. Проблеми інформатизації навчального процесу з біології, пов’язані з формуванням її навчально-методичного комплексу та підготовкою вчителів-біологів до роботи в умовах відкритого інформаційного суспільства, досліджують російські вчені В.О. Смірнов і В.П. Соломін. Учителі-практики О.В. Богачук, О.І. Нечитовська, В.І. Проценко, О.В. Тасенко, З.П. Хаблак, І.В. Хом’як розглядають питання використання комп’ютерних програм, Інтернет-ресурсу у викладанні певних тем курсу «Біологія». Процес інформатизації сучасного суспільства обумовлює необхідність розробки науково обґрунтованої методики використання комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів. Однак цілісні дослідження використання комп’ютерних технологій у вітчизняній методиці навчання біології відсутні. Отже, проблема використання комп’ютерних технологій у процесі навчання учнів біології в загальноосвітній школі є актуальною і потребує ґрунтовних наукових досліджень. Актуальність зазначеної проблеми та недостатність розробки питань теорії й практики навчання біології учнів засобами комп’ютерних технологій зумовили вибір теми дослідження «Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно тематичного плану науково-дослідних робіт Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з теми «Удосконалення змісту, форм, методів і методичної підготовки студентів-біологів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол № 5 від 22.12.2005 р.). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 3 від 7.11.2005 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 31.10.2006 р.). Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику навчання біології учнів 8-9 класів з використанням програмно-педагогічних засобів. Відповідно до мети було визначено завдання дослідження: Вивчити сучасний стан проблеми застосування комп’ютерних технологій у психолого-педагогічній і методичній літературі та практиці шкільної біологічної освіти.

Обґрунтувати методику використання комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів основної школи. Створити й методично обґрунтувати зміст і структуру програмно-педагогічного засобу з розділу «Біологія людини». Розробити й експериментально перевірити ефективність методики навчання біології учнів 8-9 класів з використанням програмно-педагогічного засобу «Біологія людини. Конструктор уроків». Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з біології в основній школі. Предмет дослідження: зміст, принципи, методи та форми навчання біології учнів основної школи з використанням комп’ютерних технологій. Гіпотеза дослідження. Дослідження базується на припущенні, що: – навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій буде ефективним за умови створення програмно-педагогічних засобів, які забезпечать формування навчального середовища для здійснення продуктивної навчальної діяльності; – програмно-педагогічний засіб «Біологія людини. Конструктор уроків», розроблений у вигляді мультимедійних презентацій з дотриманням основних вимог до ППЗ і навчальної програми з біології, сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: педагогічні теорії розвиваючого навчання (Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов та ін.), поетапного формування розумових дій (Н.Ф. Тализіна, П.Я. Гальперін), розвитку пізнавальної активності й самостійності учнів (Є.Я. Голант, В.І. Лозова, М.І. Махмутов, П.І. Підкасистий та ін.), програмованого навчання (Б. Скіннер, Ч. Купісевич, Н. Краудер), проблемного навчання (М.М. Скаткін, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, А.М. Матюшкін); основні психолого-педагогічні концепції засвоєння знань (П.Я. Гальперін, С.Л. Рубінштейн, Н.Ф.Тализіна та ін.); концепція інформатизації освіти та формування інформаційної культури (А.Т. Ашеров, М. Вільямс, Б.С. Гершунський, А.П. Єршов, М.І.Жалдак, К. Маклін, Д.Ш. Матрос, І.В. Роберт та ін.); нормативні документи, що визначають основу функціонування освіти: Конституція України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про національну програму інформатизації», Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), «Концепція комп’ютеризації загальної середньої освіти» та інші нормативні документи Міністерства освіти та науки України. Для реалізації конкретних завдань застосовувалися такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, вивчення законодавчих документів, періодичних та Інтернет-видань, матеріалів Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів з питань освіти, що дали змогу з’ясувати й уточнити основні поняття дослідження, охарактеризувати основні напрями використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів біології, провести аналіз навчальних комп’ютерних програм, розробити алгоритм проведення комп’ютерного уроку та програмно-педагогічний засіб; вивчення передового педагогічного досвіду застосування комп’ютерних технологій у практиці викладання біології в основній школі; спостереження за процесом навчання; індивідуальні бесіди й анкетування вчителів та учнів – для з’ясування практичного стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент, який дав змогу перевірити ефективність розробленої експериментальної методики; методи математично-статистичної обробки експериментальних даних – для обробки й інтерпретації результатів дослідження.

Структуру общей модели системы для этой триады «метод системной технологии, его компонента и методика проектирования» можно представить в виде следующей совокупности элементов: 1) формулировка проблемы, цели, задачи, уточнение технического задания на создание системной технологии или методики проектирования системной технологии, 2) определение совокупности ресурсов для разрешения проблемы, решения задачи, достижения цели, 3) использование Законов и принципов системности и технологизации, моделей систем и технологий для построения системной технологии или для разработки методики ее проектирования, 4) установление ограничений на проблемы, цели, задачи, методики и проекты, 5) апробация выбранного варианта системной технологии или выбранного варианта методики проектирования с учетом установленных ограничений, 6) анализ соответствия результатов апробации техническому заданию и выбор или отсев апробированного варианта системной технологии или методики ее проектирования, 7) координация всех элементов структуры, сравнительный

1. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

2. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

3. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

4. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

5. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

6. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах
7. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
8. Розвиток гнучкостi хлопчикiв 8-9 років першого року навчання в ушу

9. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

10. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

11. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

12. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

13. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

14. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

15. Художня обробка металів у 5-9 класах

16. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

18. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами

19. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

20. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

21. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

22. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування
23. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
24. Адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп

25. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

26. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

27. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

28. Аналіз використання трудових ресурсів

29. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

30. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

31. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

32. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Аналіз використання оборотних засобів

34. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

35. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

36. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

37. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

38. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
39. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
40. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

41. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

42. Навчання з питань охорони праці

43. Навчання працівників з питань охорони праці

44. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

45. Основи фізіології харчування

46. Фізіологія системи крові

47. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

48. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

50. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

51. Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8

52. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

53. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

54. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
55. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
56. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

57. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

58. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

59. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

60. Фізіологія кровообігу

61. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

62. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

63. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

64. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

65. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

66. Групові форми занять з учнями на уроці хімії

67. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

68. Методика вивчення іменника у початкових класах

69. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

70. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
71. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах
72. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

73. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

74. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

75. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

76. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

77. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

78. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

79. Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики

80. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

82. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

83. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

84. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

85. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

86. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"
87. Психофізіологічні основи емоцій
88. Вплив фізіології на психологію

89. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

90. Методика аутогенного тренування при підготовці єдиноборців 14-15 років з рукопашного бою

91. Фізіологія фізичних вправ

92. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

93. 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

94. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

95. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

96. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Основні методи боротьби з інфляцією

98. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

99. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.