Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія соціального розвитку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

1. Філософські пошуки причин і основ соціального розвитку Реальний процес історичного розвитку вивчає всесвітня історія. Вона фіксує реальні емпіричні факти, в цьому процесі події носять індивідуальне забарвлення. Історія людства постає як історія багатьох народів і держав, країн і регіонів, зміни різних епох, воєн і революцій, вона наповнена масою унікальних подій життя людства в соціальному часі і просторі. Але як не потонути в цьому морі фактів? Як зв'язані вони між собою? Чи є якась закономірність в історії розвитку різних країн і народів? Відповісти на ці запитання можна, спираючись на певні теоретичні ідеалізовані моделі суспільного розвитку, що відбивають внутрішні, сталі, необхідні, регулярні зв'язки і відношення. Безсумнівно, такі моделі – завжди певне спрощення й ідеалізація реального процесу історичного розвитку, але вони дозволяють глибше проникнути в сутність процесу, знявши наліт випадковостей. Саме ці моделі задають вихідні принципи підходу до вивчення реальної історії, дозволяють побачити цілісність історичного процесу. Їх розробка і є однією з основних завдань філософії історії. Інша не менш важлива проблема над якою розмірковує філософія історії – це проблема про причетність людини до історії, про можливість співучасті людської свідомості в процесі історичних змін, проблема сенсу і мети існування суспільства й історичного розвитку. Розвиток філософських поглядів на людську історію своїми витоками сягає часів Конфуція і Лао Цзи, Платона й Аристотеля. У давнину розвиток суспільства розумівся в основному як проста послідовність подій, або як поступова деградація від висхідного золотого століття. Крім того, історія суспільства розглядалась як циклічний круговорот, що повторює одні й ті ж стадії. У християнстві вперше з'являється уявлення про метаісторичну мету суспільства і людини. У XVIII ст. з'явилося чимало уявлень, основаних на безмежній могутності людського розуму і здатності суспільства до необмеженого руху вперед. У Гегеля поняття прогресу знайшло форму саморозвитку світового духу з центральною ідеєю теодицеї, тобто виправдання Бога за існування зла в історії. У марксистській концепції суспільства прогрес зв'язувався з розвитком продуктивних сил суспільства, ростом продуктивності праці, звільненням від гніту стихійних сил суспільного розвитку і експлуатації й оволодінням стихійними силами природи. Кінцевою метою і критерієм прогресу виступав розвиток людини як гармонійно розвинутої і вільної людини. Регресом вважався рух суспільства в зворотному напрямі, викликаний реакційними суспільно-політичними силами. За довгі роки роздумів над проблемами філософії історії склалися певні традиції розуміння історичного процесу. Одна з них розглядає всесвітню історію в її просторовому прояві, у цілісності її системного буття у формі культури і цивілізації – цивілізаційне бачення історії. Загальною парадигмою такого роду концепцій є ідея самобутності розвитку кожної країни чи народу, їх абсолютної «несхожості» на інших, несумірності і непорівняності розвитку цілих регіонів (наприклад, Сходу і Заходу) чи самобутності на рівні культур і цивілізацій (М. 

Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін). Інша традиція, чи ледве не найбільш стала, розглядає історію людства як єдиний процес, що протікає в єдиному часі, і являє собою послідовну зміну етапів цього процесу від нижчих до вищих – традиція стадійного бачення всесвітньої історії. Стадії всесвітньої історії в цьому випадку є щаблями руху людства до певної мети, що розглядається як стан завершення всіх попередніх зусиль у суспільстві, стан розвитку суспільства, де здійснювалися б найбільш шляхетні людські ідеали. Передумовою такого бачення історії є уявлення про час, у якому розгортається історія, як про стрілу, напрямок якої проходить в одному напрямі – з минулого через сьогодення в майбутнє безповоротно. Таке тлумачення подій припускає визнання єдності народів, подібність їх доль і устремлінь. Стадійне бачення всесвітньої історії неминуче припускає ідею прогресу людства (від лат. progressus – рух уперед, regressus – повернення). Це у свою чергу впливає на світовідчуття людей, вносить в нього оптимістичне начало. Сама ідея розглядати історію у вигляді послідовних стадій розвитку має своє коріння в середньовіччі. Першим, хто осмислив її і виразив у концептуальному вигляді, був Августин Аврелій (354–439 рр.), один із засновників християнського богослов'я. У його «Граді Божому» він пише, що людство проходить у своєму розвитку ряд стадій. Августин співвідносить ці стадії з періодами розвитку людини з фактами біблейської історії. Історія у Августина завершується торжеством Граду Божого (Церкви, її ідеалів), інакше кажучи, вона має есхатологічний характер (від грецьк. esha o – останній і logos – слово, знання), тобто вона неминуче закінчується. Ідея висхідного розвитку людства одержала поширення в Європі в XVIII ст., тобто в епоху Просвітництва. Тоді, багато хто зв'язував прогрес людства з розвитком і поширенням у суспільстві наукових знань, ідей атеїзму і моральності; майбутнє бачилося не інакше як справедливим співтовариством вільних, рівних і освічених людей. Про це писали Гердер, Кондорсе, Тюрго й ін. Вони дотримувались тієї логіки історичного процесу, відповідно до якої людство піднімалось по щаблях прогресу, починаючи з первісного стану. Історія пояснювалась винятково природними причинами, релігійні її тлумачення практично були відкинуті. У найбільш узагальненому вигляді ідея стадійного розвитку всесвітньої історії розроблена у філософській системі Гегеля (1770–1831 рр.). Сутністю світової історії Гегель назвав розвиток світового духу (надлюдського розуму); він відбувається «у часі і у наявному бутті» і здійснюється по необхідності. У процес розгортання єдиного світового духу включені духи окремих народів, у підсумку ми маємо світову історію, прогрес якої Гегель розглядав як «прогрес у свідомості свободи». Відповідно до цього Гегель розглядав всесвітню історію у вигляді певних стадій прогресу, що послідовно змінюють одна одну. Він вважав, що у східному світі (тобто світі древнього сходу) вільний один (деспот); у греко-римському світі вільний дехто (у рабовласницькому суспільстві є вільні громадяни, але є і раби); у німецькому світі вільні всі.

Німецький світ є вершиною розвитку всесвітньої історії, тому що, як думав Гегель, тут щасливо збіглися ідеї Реформації і Французької революції. Вершиною політичного розвитку Гегель вважав пруську монархію. Інші народи, на думку Гегеля, знаходяться на нижчих щаблях розвитку, наче осторонь від історичної магістралі, хоча, можливо, у майбутньому вони зможуть зайняти більш вагоме місце в історії. Гегель містифікував історію, але на цьому тлі він розкрив дуже важливу для людей проблему – проблему їх духовного розкріпачення, знаходження ними свободи й усвідомлення цього факту. Із середини XIX ст. широку популярність набула концепція стадійного розвитку історії, що була розроблена К. Марксом і Ф. Енгельсом – концепція суспільно-економічних формацій. 2. Концепція суспільно-економічних формацій, її евристичні можливості і недоліки К. Маркс (1818–1883 рр.) і Ф. Енгельс (1820–1895 рр.) сприйняли загальні ідеї гегелівської філософії – про закономірний характер всесвітньої історії, про стадії її розвитку, про прогрес як пошук людством свободи і деякі інші, – але надали їм нове тлумачення, прямо протилежне гегелівському. Якщо в Гегеля в основі всесвітньої історії лежав світовий дух, то класики марксизму відкинули це містичне начало. Вони, виходячи з природних факторів історії, таких як – потреби людей, що випливають з їхньої практичної діяльності і розвиток виробництва матеріальних благ, запропонували концепцію матеріалістичного розуміння історії. У її рамках вирішальне значення в осмисленні історії надається економічним чинникам, насамперед матеріальному виробництву і виробничо-економічним відносинам. Джерело суспільного прогресу, на їхню думку, насамперед у протиріччі виробництва і споживання, потреб і діяльності, потреб суспільства і можливостей їх задоволення. На думку Маркса, саме матеріальне виробництво, що складає основу суспільного буття, обумовлює об'єктивний і необхідний характер суспільного розвитку. Маркс стверджував, що «спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі», «з певної форми матеріального виробництва випливає, по-перше, певна структура суспільства, по-друге, певне відношення людей до природи». Історія людства набуває в такому випадку характер незворотного процесу, що йде від нижчих форм до вищої форми через ряд проміжних щаблів – стадій. Для концептуального опису цього процесу було введене поняття «суспільно-економічна формація», що охоплювало суспільство в цілому, яке знаходиться на певному щаблі розвитку всесвітньої історії. Дослідження розвитку матеріального виробництва дало об'єктивну основу для періодизації історичного процесу. Відповідно до цього всесвітня історія розглядалася як процес зміни в часі ряду суспільно-економічних формацій, а саме – починаючи з первісної, через рабовласницьку, феодальну, капіталістичну до вищої фази – комунізму. У комунізмі, за словами К. Маркса, закінчується «передісторія» і починається «справжня історія». Причиною зміни суспільно-економічних формацій, на думку Маркса, є невідповідність рівня і характеру продуктивних сил (знаряддя праці, інфраструктура, предмети праці, робоча сила в єдності фізичних і духовних сторін) і виробничих відносин (певного конкретно-історичного способу присвоєння людиною умов і результатів своєї праці, що включає соціально-економічні й організаційно-технологічні відносини які складаються між людьми в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ).

Коли в стор розвитку державних  соцальних устров хочемо вста]новити якийсь тривалий закон, то вн проявляться хба в од]ному: всяк спроби творення тих чи нших устрових форм завжди давали вдмн наслдки тод, коли вони вдривалися вд народу, або полишали його лише в становищ пасивного глядача та виконавця. ¶снуючи певний час з допомогою на]сильства або нерц, вони банкротували чи то пд внутршнми революцйними ударами, чи то внаслдок власного вдмирання, спричиненого золяцю вд бльшост суспльства. Ми пдчеркумо рацю тези фашизму про величезну, кон]структивну ролю творчо ндивдуальност в процесах життя. Генй, воля, духова сила, розумова вищсть, моральн прикме]тнй активний розгон людсько особистост завжди були завжди були надзвичайно двигунами дей, культури й прогресу, будуючи нов епохи. Так само правильний  погляд фашизму, що, дбрана на пдстав якости провдна меншсть (елта) е мозком. нервом, душею  провдництвом бльшост. Ця елта  уособленням яксних багацтв нац; вислдом  творчости користуться й бльшсть народня маса. ¶сторя да чисельн приклади чисельн приклади величезно рол ндивдуальност й провдно ел]ти в державно-полтичному та культурно-цивлзацйному житт народв

1. Перспективи соціального розвитку України

2. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

3. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

4. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

5. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

6. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
7. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
8. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

9. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

10. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

11. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

12. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

13. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

14. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

15. Соціальні інститути.

16. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

17. Право як спеціальне соціальне явище

18. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

19. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

20. Мораль і соціальне управління

21. Соціальне та особисте страхування

22. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
23. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
24. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

25. Розвиток соціальної географії в СРСР

26. Історія соціально-економічної географії світу

27. Державна соціальна допомога

28. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

29. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Система соціального захисту в Україні

32. Соціальна захищеність дітей в Україні

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Соціальна цінність права

34. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Суть та принципи соціальної держави

37. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

38. Мова як символ соціальної солідарності
39. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
40. Історія України. Соціально-політичні аспекти

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

46. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

47. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

48. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

49. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

50. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

51. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

52. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

53. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

54. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
55. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
56. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

57. Соціально-духовні основи культури класицизму

58. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

59. Соціально-філософські погляди І.Франка

60. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

61. Соціально-етичний маркетинг

62. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

63. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

64. Ожиріння як медико-соціальна проблема

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

65. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

66. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

67. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

68. Зайнятість: соціально-трудові відносини

69. Організація як соціальне утворення

70. Соціальна психологія організацій
71. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера
72. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

73. Управління персоналом в соціальній сфері

74. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

75. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

76. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

77. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

78. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

79. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

80. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

81. Тривожність як соціально-педагогічне явище

82. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

83. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

84. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

85. Соціальна структура суспільства

86. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
87. Політика та соціальний конфлікт
88. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

89. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

90. Лабораторне експериментування в соціальній психології

91. Основи формування соціальних стереотипів

92. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

93. Предмет дослідження соціальної психології

94. Про практичність соціальної психології

95. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

96. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

97. Соціальне середовище та соціалізація особистості

98. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

99. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.