Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни „Державне регулювання економіки” На тему: „Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки” Варіант 38 Виконала: Россултанова Любов Олександрівна студентка IV курсу, група АОБ-07.11. економічного факультету, спеціальність «Облік і аудит» Перевірив: Луньова Анна Михайлівна Київ – 2009 р. План Вступ Державне замовлення в системі державного регулювання Основи формування державних контрактів Основи формування державного замовлення Розрахунки по виконанню державного контракту та державного замовлення Відповідальність за невиконання державних контрактів на поставку продукції для державних потреб Висновок Використана література Вступ За наявності в сучасній економічній системі багатьох ринків (ринку робочої сили, капіталів, товарів, цінних паперів та ін.), які розвиваються як за спільними для всієї системи об'єктивними законами, так і за законами., що властиві лише кожному з цих ринків, виникає запитання, як же досягається рівновага в масштабі всієї національної економіки? Воно ускладнюється тим, що у XX ст. на відміну від трьох попередніх століть, у процесі встановлення рівноваги національного ринку активну участь бере сучасна держава. Вона виконує важливі соцально-економічні функції, використовує комплекс економічних, правових і адміністративних важелів для врівноваження національного ринку. Одним із основних елементів механізму регулювання капіталістичного господарства, а отже й збалансованості національного ринку в умовах сучасного капіталізму є, по-перше, ринкове регулювання, що здійснюється за допомогою механізму конкуренції; динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту і пропозиції тощо. Таке регулювання обмежене переважно рамками монополізованого сектора економіки, в якому налічується понад 95% усіх підприємств (у США їх понад 19,5 мли.), які виробляють майже 40% ВНП, зайнята більша частина найманих працівників. По-друге, корпоративна (а в її межах монополістична або олігополістична) планомірність Гігантські багатогалузеві концерни за допомогою комп'ютерних систем, маркетингу вивчають масовий попит (його структуру, динаміку), формують його. Тому виробництво товарів концернами зорієнтоване на відомий ринок на основі попередніх погоджень щодо номенклатури продукції, її кількості й якості. У наш час на світовий ринок за попередніми домовленостями між виробниками та споживачами надходить до 70%) усіх товарів, основну масу яких виробляють гігантські монополістичні об'єднання. По-третє, державне регулювання, що являє собою комплекс основних форм і методів цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного способу виробництва (в тому числі продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються. Таке регулювання найповніше здійснюється через державні замовлення, закупівлю частини продукції, що означає гарантований попит на неї.

Так, виконанням державних замовлень у США зайнято майже 20%&g ; сукупної робочої сили. Закупівля державою товарів і військового та невійськового призначення становить тут до 8%. У країнах ЄС на у 90-х років закупівля товарів і послуг становила майже 18%) усіх державних витрат. 1. Державне замовлення в системі держаного регулювання Державне замовлення є складовою частиною системи економічних методів державного регулювання і на час переходу до ринкових відносин та розвитку ринкової інфраструктури залишається одним з головних його важелів. Разом з економічними нормативами і податками замовлення формує нові пропорції соціально-економічного розвитку, надає можливість використання досягнень науки і техніки, сприяє прогресивним структурним зрушенням у виробництві та в соціальній сфері, дає змогу не допускати і долати монополізм виробників, передбачає відхід від адміністративних методів регулювання економіки. Державне замовлення на поставку продукції (виконання робіт, послуг) має забезпечувати першочергові державні потреби України відповідно до приоритетів її соціально-економічного розвитку. Державні потреби - це потреби України в продукції, необхідній для розв'язання соціально-економічнихпроблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України. Для забезпечення державних потреб спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади заключає державний контракт з виконавцем. Державний контракт є засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок державного бюджету, та поповнення державного резерву. При цьому держава гарантує оплату поставок продукції, виконання робіт, надання послуг. Обсяги поставок продукції, виконання робіт, надання послуг за державними контрактами формуються на основі пропозицій замовників і повинні бути збалансовані з можливостями державного бюджету. Фінансування за державними контрактами здійснюється замовниками за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на ці цілі, а за державними замовленнями - за рахунок власних коштів підприємств і організацій та наявних кредитних ресурсів. Державні контракти укладаються: у промисловості - на кінцевий продукт споживання; у капітальному будівництві - на створення технологічно закінчених комплексів виробничо-технічного та соціально-культурного призначення; у сільському господарстві - на продовольство. Замовниками у державних контрактах є уповноважені на це Кабінетом Міністрів України органи державної виконавчої влади. Замовник укладає державні контракти, виступає від імені держав гарантом фінансування поставок продукції, виконання робіт, надання послуг, передбачених контрактом, у межах асигнувань, виділених йому на ці цілі. Якщо є можливість вибору виконавців, завдання за державними контрактами розміщуються замовниками на конкурсній основі. Підприємства - монополісти не мають права відмовлятися від укладання державного контракту і виконання державного замовлення.

У разі необгрунтованої їх відмови до них вживаються заходи, передбачені чинним законодавством. Виконавці державного контракту та державного замовлення забезпечують себе матеріально-технічними ресурсами шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачальницько-збутовими та іншими посередницькими організаціями. Виняток становлять окремі види ресурсів, виробництво і споживання яких контролюється і централізовано розподіляється державою. Розподіл цієї продукції здійснюється через відповідні міністерства і відомства. Централізований розподіл державою інших ресурсів починаючи з 1993 року не застосовується. Державне замовлення є засобом стимулювання нарощування виробництва дефіцитної продукції, розвитку пріоритетних галузей народного господарства, впровадження нових технологій, розв'язання соціальних проблем, державної підтримки найважливіших наукових досліджень, при якому держава надає пільги виконавцям, але не забезпечує їх фінансовими ресурсами. Перелік продукції (робіт, послуг), що включається до державного замовлення, а також конкретні пільги, які надаються його виконавцям, визначаються Кабінетом Міністрів України. Перелік формується на основі прийнятих державних програм, законодавчо встановлених пріоритетів, вивчення кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку. Державні замовлення та державні контракти після аналізу і доопрацювання з участю Держкомресурсів доводяться галузевими міністерствами і відомствами до конкретних підприємств. Державне замовлення може розміщуватися на підприємствах незалежно від форм власності на договірних, як правило, конкурсних засадах. Державне замовлення на поставку продукції /виконання робіт, послуг/ може визначатися у вартісних, кількісних, фізичних, вагових чи об'ємних показниках, що забезпечує можливість зведення та збалансування обсягів замовлення на всіх рівнях його формування. Для підприємств державне замовлення є одним із орієнтирів формування їхньої виробничої програми. В той же час державне замовлення своїм складом окреслює зону впливу центральних органів державної виконавчої влади на формування структури виробничої програми підприємства. Державне замовлення має забезпечувати: • виконання прийнятих Верховною Радою України законодавчих актів і загальнодержавних програм; безперебійне функціонування систем, що гарантують підтримання життєвого рівня народу та його екологічну безпеку; стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу України; виконання міжнародних договорів України з питань економічного і науково-технічного співробітництва; задоволення потреб оборони та інших спецспоживачів; реалізацію державних науково-технічних програм; формування державних резервів і запасів. Виходячи з першочергових потреб держави та прогнозу державного бюджету визначаються напрями й обсяги розподілу бюджетних асигнувань, про що повідомляється органам державної виконавчої влади -потенційним замовникам. При цьому враховується можливість залучення кредитів, у тому числі іноземних. Замовники, в межах повідомлених їм обсягів коштів, подають Кабінету Міністрів України свої пропозиції про включення до складу державного замовлення обсягів закупок продукції (виконання робіт, послуг), найбільш економічно вигідних для держави і оптимальних з точки зору конкретних споживачів.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Державне регулювання економіки

4. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

5. Сучасні моделі державного регулювання економіки

6. Форми і методи регулювання економіки державою
7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
8. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

11. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

12. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

13. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

14. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

15. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

16. Необережність як форма вини

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

17. Особливості перехідної економіки України

18. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

19. Агресія як форма поведінки підлітків

20. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

21. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

22. Ревізія як елемент методу економічного контролю
23. Державний суверенітет як важлива ознака держави
24. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

25. Історія економіки Німеччини

26. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

27. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

28. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

29. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

30. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

31. Конкурентоспроможність національної економіки

32. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

34. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

35. Бесіда як форма ділового спілкування

36. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

37. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

38. Філософія економіки
39. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку
40. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

41. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

42. Вплив тіньової економіки на оподаткування

43. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

44. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

45. Інноваційний розвиток економіки регіонів

46. Інституційні чинники розвитку національної економіки

47. Корпорація як форма організації сучасної фірми

48. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

50. Основи економіки підприємства

51. Основи ринкової економіки

52. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

53. Ринок як форма функціонування товарного господарства

54. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків
55. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
56. Моделювання економіки

57. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

58. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

59. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

60. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

61. Особливості економічного розвитку Київської Русі

62. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

63. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

64. Поняття та форми державного устрою2

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

65. Адам Сміт як економіст

66. Державне регулювання ЗЕД

67. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

68. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

69. Державне регулювання страхової діяльності

70. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
71. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
72. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

73. Державне регулювання інноваційної діяльності

74. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

75. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

76. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

77. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

78. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

79. Форма державного устрою

80. Форми державного устрою зарубіжних країн

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

83. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

84. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

85. Економічна сутність та форми оплати праці

86. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи
87. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
88. Форми державності та їх загальна характеристика

89. Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

90. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

91. Мислення як предмет логіки

92. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

93. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

94. Факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування

95. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

96. Безробіття як економічне явище

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

98. Державне регулювання корпоративної діяльності

99. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.