Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фактори фінансового менеджменту

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст 1.Фактори, що впливають на результати діяльності фірми 2. Планування в фінансовому менеджменті Список використаної літератури 1.Фактори, що впливають на результати діяльності фірми Фінансовим результатом діяльності підприємств є прибуток або збиток. Особливості їх формування пов’язані з цілою системою факторів, що в умовах становлення та розвитку ринкової системи в Україні досить відчутно впливають на наявність прибутку (збитку) та його величину. Для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, зростання прибутку. Для визначення основних напрямів пошуку резервів збільшення прибутку велике значення має аналіз впливу на величину прибутку усіх факторів. Їх класифікують за різними ознаками, проте найпоширенішою є класифікація, що зображена на рис.1. Фактори, що впливають на величину прибутку Внутрішні Зовнішні Виробничі Позавиробничі Екстенсивні Інтенсивні Рис.1. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку Слід зауважити, що класифікація факторів є дещо умовною, так як ринкові відносини мають динамічний характер, тобто перебувають у постійному розвитку. Як зображено в таблиці, внутрішні фактори поділяють на виробничі та позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів виробництва і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів. Виробничі фактори в свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: зміни обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через „якісні” зміни: підвищення продуктивності праці обладнання та його якості, застосування прогресивних матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації персоналу, зниження матеріалоємності продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів. До позавиробничих факторів відносять постачальницько-збутову та природоохоронну діяльність, соціальні умови праці і побуту та ін. До зовнішніх факторів відносять природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій тощо. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть спричиняти значний вплив на величину прибутку. Фінансові результати інтегровано відображають кількісні та якісні чинники діяльності підприємств. Управління формуванням та розподілом прибутку забезпечується за допомогою впливу на нього через фактори, що визначають фінансовий результат. Оскільки прибуток є інтегрованим показником, то на нього впливають усі фактори діяльності підприємств. Залежно від рівня дії та способу впливу вони поділяються на макроекономічні та мікроекономічні. До макроекономічних належать ті фактори, що характеризують ситуацію на ринку, тобто рівень попиту та пропозиції. Як правило, діяльність підприємства починається з маркетингових досліджень з метою визначення місця підприємства на ринку, прогнозування відповідних змін.

Підприємство не може безпосередньо впливати на ці чинники і змушене приймати ту ситуацію на ринку, яка склалася, максимально враховуючи її при плануванні своєї діяльності, так як зміна ситуації на ринку може істотно вплинути на рівновагу попиту і пропозиції, що неодмінно відіб’ється на обсязі продажу і цінах, а в підсумку – на фінансових результатах. Мікроекономічні фактори відображають діяльність самого підприємства. Вони поділяються на дві групи : техніко-економічні та комплексні. Система техніко-економічних факторів визначається характером і умовами формування прибутку в тій чи іншій галузі . Розглянемо її на прикладі основної галузі – промисловості. На прибуток у промисловості впливають такі фактори: обсяг виробництва товару; ціна за одиницю продукції: собівартість одиниці продукції. В інших галузях ці фактори практично ідентичні. Таким чином виділяють три узагальнюючі фактори: обсягів, ціновий, собі вартісний. Обсяг продажу і ціна діють на прибуток прями пропорційно, а собівартість - обернено. Ці фактори впливають на фінансові результати як кожен окремо, так і в сукупності. Їх сукупна дія відображається в інтегрованих факторах асортименту і структури продукції (робіт, послуг). Вплив фактора асортименту проявляється в установленні певного набору товарів, робіт і послуг з різними цінами і собівартістю. Зрозуміло, що зміна одного товару на інший веде до збільшення чи зменшення загальної кількості прибутку. Звичайно, майже усі підприємства намагаються випускати найбільш рентабельні товари з метою максимізації прибутку. Разом з тим необхідно утримувати певну нішу на ринку обумовлює випуск і менш рентабельних товарів. Дія фактора структури за своїм характером подібна до впливу асортименту. Однак у даному разі змінюється не номенклатура товарів (робіт, послуг), а питома вага окремих з них у загальному випуску. Збільшення питомої ваги більш рентабельних товарів (робіт, послуг) за рахунок менш рентабельних веде до збільшення загальної маси прибутку і навпаки. Водночас можливості підприємств впливати на прибуток через даний фактор досить обмежені, оскільки структура випуску продукції та надання послуг визначаються потребами ринку. Обсяговий, ціновий та собівартісний фактори за характером дії є узагальнюючими. В них у кінцевому підсумку відображаються показники виробництва і реалізації продукції. У свою чергу, на них впливає безліч первинних факторів. Цей вплив має системний характер, пов’язаний з підпорядкованістю факторів між собою. Система факторів формування фінансових результатів зображена на рис.2. Рис.2. Система факторів формування прибутку Прибуток чи збиток підприємств установлюється на підставі балансу. Фінансовий результат визначається як різниця між валовими доходами і валовими витратами. Маса прибутку у виробленій продукції визначається трьома узагальнюючими показниками: обсяг виробництва, ціна собівартість. Обсяг виробництва залежить від трьох груп факторів, які характеризують складові елементи виробничого процесу, а саме: використання основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів. З кожного напрямку виокремлюються два види факторів – екстенсивні та інтенсивні.

Екстенсивними факторами є фондозабезпеченість і матеріалозабезпеченість, чисельність працюючих, інтенсивними – фондовіддача і матеріаловіддача, продуктивність праці. Фондозабезпеченість відображає достатність або недостачу фондів для ведення виробничого процесу. Вона характеризується рухом фондів, тобто введенням у дію нових потужностей і заміною зношених та застарілих фондів, а також структурою фондів, яка дає змогу забезпечити всі сторони виробничої діяльності. Фондовіддача залежить від технічного стану основних фондів, який характеризується рівнем фізичного і морального зносу, та від ефективності використання фондів, що визначається коефіцієнтом змінності та відсутністю втрат від неповного використання основних засобів. Вплив трудових чинників визначається забезпеченістю кадрами та продуктивністю праці. Кадрова забезпеченість характеризується чисельністю персоналу, яка залежить від його руху (прийняття, звільнення), та структурою працюючих(робітники, службовці, менеджери, обслуговуючий персонал та ін.). Продуктивність праці залежить від рівня кваліфікації, виробітку на одного працівника та використання робочого часу. Використання матеріальних ресурсів залежить від матеріалозабезпеченості та матеріаловіддачі. Матеріалозабезпеченість визначається налагодженістю поставок матеріальних ресурсів, наявністю достатніх для їх придбання оборотних коштів та залучення кредитів банку в оборот підприємства. Матеріаловіддача визначається раціональним використанням матеріальних ресурсів, тобто виходом готової продукції. Ціна є визначальним фактором формування фінансових ресурсів. Вона залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників. Внутрішнім чинником ціноутворення є собівартість одиниці продукції та рівень її рентабельності. Підприємства спрямовують свої зусилля на мінімізацію собівартості й оптимізацію рівня рентабельності. Зниження рівня собівартості є передумовою зростання прибутку і є завжди доцільним. Однак воно не повинно досягатися за рахунок зниження якості, бо це може призвести до зменшення обсягу продажу. Рівень рентабельності має, з одного боку, забезпечити підприємство достатніми фінансовими ресурсами, а з іншого – не вести до значного зростання ціни, що також негативно відіб’ється на реалізації. Зовнішніми відносно ціни є основні ринкові чинники – попит і пропозиція, тобто макроекономічні фактори. Проблема управління ціною полягає в узгодженні внутрішніх чинників із зовнішніми. Мінімізація собівартості при цьому спрямована на хеджувення цінового ризику, тобто рівень собівартості має бути таким, щоб навіть при непередбаченому падінні цін на ринку підприємство отримало певний прибуток, а при значному зниженні збитки були б мінімальними. На собівартість впливають структурні й відповідні техніко-економічні фактори. Структурні фактори відображають складові елементи собівартості: вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива та енергії, заробітна плата та нарахування на неї, вартість утримання та експлуатації обладнання, накладні та інші витрати. Техніко-економічні фактори, які характеризують формування витрат з кожного елемента, включають місткість витрат (матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість тощо) та їх вартість (ціни на матеріали, сировину, енергоносії, заробітна плата тощо).

Выше изложены принципы, стратегия и тактика эффективного управления временем, а вот основные винты и гайки этого механизма (но не забудь основы): Эффективное управление временем означает максимальное использование любой минуты, которую ты провел за работой, убеждаясь, что каждый день есть часы, каждую неделю дни, и каждый год недели, когда не нужно работать. Последнее и является Святым Граалем эффективного управления временем для всех, кроме придурков-трудоголиков. Мы говорим: работай умно, а не долго. Три основных правила эффективного управления временем: Распиши свои задачи. Передай их другим. Передай другим то, что осталось. Лекторы на семинарах по менеджменту расписывают «создание идеального рабочего пространства» как неотъемлемый атрибут эффективного управления временем, создающий «спокойное» время, сокращающий отвлекающие факторы и раздражители, увеличивающий решительность, концентрирующих усилия и так далее. Эти стратегии усложняют все до степени, добавляющей в сутки еще один час. Проблема в том, что ты можешь убить не один год для подготовки и внедрения такой системы

1. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

2. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

3. Фінансовий менеджмент

4. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

5. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

6. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)
7. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него
8. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

9. Миграция элементов и ее факторы

10. Финансовый менеджмент и его роль

11. Культура как фактор общения

12. Факторы самобытности российской истории

13. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

14. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

15. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

16. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

17. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

18. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

19. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

20. Влияние факторов окружающей среды на человека

21. Экологический менеджмент

22. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования
23. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
24. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

25. Политический центризм как фактор стабилизации общества

26. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

27. Биологические факторы формирования личности

28. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

29. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

30. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

31. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

32. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

34. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

35. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

36. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

37. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни

38. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды
39. Вредные факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни
40. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

41. Природные ресурсы как экономический фактор

42. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

43. Кроссворд по банковскому менеджменту

44. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

45. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

46. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

47. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

48. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

49. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

50. Менеджмент

51. Сущность менеджмента

52. Менеджмент

53. Менеджмент на производстве

54. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/
55. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"
56. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

57. Менеджмент (Шпаргалка)

58. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

59. Менеджмент

60. Планирование в менеджменте

61. Банковский менеджмент

62. Менеджмент (Шпаргалка)

63. Японская модель менеджмента

64. Менеджмент и его основные задачи

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

65. Основы отраслевого менеджмента

66. Экономический менеджмент

67. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

68. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

69. Финансовый менеджмент

70. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования
71. Инновационный менеджмент (учебник)
72. Лекции по менеджменту

73. Организация производства и менеджмент в машиностроении

74. Американская и японская модели менеджмента

75. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

76. Рекламный менеджмент

77. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

78. Организационные структуры менеджмента

79. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

80. Стратегический менеджмент

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

81. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

82. Сущность менеджмента

83. Менеджмент. Лекции

84. Контрольная работа по финансовому менеджменту

85. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

86. Курс лекций по менеджменту
87. Особенности развития Российского менеджмента
88. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

89. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

90. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

91. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

92. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

93. Исследование особенностей японской модели менеджмента

94. Американская школа менеджмента

95. Эволюция менеджмента

96. Рыночная экономика и менеджмент

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Административная школа менеджмента

98. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия

99. Мотивация в системе менеджмента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.