Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політологія, як наука

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План: Поняття та критерії політології Функції політології Структура політології Зв'язок політології з іншими науками Зростання ролі і значення політології Використана література Поняття та критерії політології Поняття – наслідок усвідомлення істотних характеристик конкретних політичних суб’єктів, об’єктів та подій. Наприклад, демонстрація, нейтралізація, депутат, адміністрація, державний орган, вибори, ротація, вето, імпічмент, гасло, лідер, армія, служба безпеки, нота протесту, заява, заклик, провокація і т.д. Категорії політології (грецьке категорія – ствердження) – загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні зв’язки на рівні політичних процесів та явищ: держава, влада, громадянське суспільство, інтереси, політична участь, політична діяльність, еліта, лідерство, реформування, революція. Чіткої межі між поняттями і категоріями звичайно не існує. Ми її вбачаємо у тому, що поняття відображають політичне життя на рівні конкретних подій, проявів та їх характеристик, а категорії – на рівні процесів та явищ. Відсутність чіткого поділу між поняттями і категоріями проявляється і втому, що у різних контекстах одним і тим же терміном ми можемо оперувати і як поняттям, і як категорією. Наприклад, термін „революція” ми можемо розуміти як поняття, маючи на увазі лише найістотнішу характеристику – корінну ломку суспільного устрою; а можемо під ним розуміти і цілий історичний процес, що передбачає зіткнення інтересів суспільних груп, виникнення політичної кризи, що переростає у соціальну катастрофу, боротьбу за владу, трансформацію соціальної структури і таке інше. За характером відображення політичного життя, чи його окремих сторін Категорії можна розділити на: загальні, структурні, функціонування та розвитку. Загальні (інші назви: базові, інтегративні) – це категорії, що застосовуються для відображення таких всеохопних процесів та явищ як політика, влада, демократія, суверенітет. Структурні, категорії, пов’язані з об’єктивацією політичних явищ, процесів, принципів, норм у конкретних організаційних формах: політична система, держава, громадянське суспільство, партія, рух, організація і т.ін. Функціонування, категорії, що відображають взаємодію суб’єктів та об’єктів політики: політична діяльність, політичний процес, політичне явище, політичний конфлікт, політична боротьба. Розвитку (точніша назва: „категорії зміни ”), категорії, що відображають якісні зміни у політичному житті, та механізми їх реалізації: демократизація, пауперизація, революція, реформування, еволюція, конвергенція. Поряд з поняттями та категоріями, наслідком пізнавальної діяльності кожної науки є система закономірностей. Що стосується існування закономірностей, то в політології сформувалися два протилежні підходи. Підхід, сформований позитивістами полягає у запереченні суспільних закономірностей. Мовляв істинне знання – це те, яке може бути перевірене, верифіковане емпірично. Оскільки ті чи інші тези, твердження про функціонування суспільства емпіричним шляхом у переважній більшості випадків не можна перевірити – то як можна говорити про закономірності, про науковість суспільствознавства в цілому, чи його окремих відгалужень.

Підхід постпозитивістів, гегельянців, структуралістів є протилежним: закономірності існують, що наука розпочинається там, де можна виявити причинно-наслідкові зв’язки. При цьому підкреслюється, що в політології, як і в суспільних інших науках, закономірності проявляються не жорстко, у кожному конкретному випадку, як це має у природі. Наприклад, під яким би яблуком не опинявся І.Ньютон, воно неодмінно падало б йому на голову, відповідно до дії закону гравітації. У суспільстві дія закономірностей має статистичний характер. Вони проявляються з високою імовірністю, як тенденція, у більшості випадків, але не в кожному конкретному. Наприклад, історія неодноразово підтверджувала закономірність щодо неспроможності крайніх політичних сил довго протриматися при владі, але фашистам у Німеччині, як крайнім правим, це вдавалося робити протягом 12 років, а більшовикам/комуністам, як крайнім лівим, це вдавалося аж протягом 72 років. По-друге, закономірності функціонування суспільства проявляються не автоматично, а внаслідок вольової, цілеспрямованої діяльності людей. Наприклад, всім зрозуміло, що корупція руйнує суспільство в економічному, соціальному, етичному, культурному – усіх аспектах. Але щоб подолати корупцію, потрібні вольові, цілеспрямовані дії усього суспільства. Загальні закони, тобто причинно-наслідкові зв’язки існують: у світі політичного буття. Назвемо хоча б деякі з них: – Утворення правової держави можливе тільки на базі розвиненої економіки. – Високорозвинене громадянське суспільство є підмурком стабільних політичних режимів. – Рівень політичної культури визначає характер політичного режиму. „Кожний народ має такий уряд, на якій він заслуговує” (К. Клаузевіц). – Гарантією демократизму й стабільності політичної системи є: чітка регламентація легальної боротьби за владу, існування інституції опозиції, поділ влад, наявність важелів стримувань і противаг. – Крайні не можуть прийти до влади без зовнішньої підтримки. – Поміркованими у політиці можуть бути тільки господарі. – Еліта міцно утримує владу при опорі на соціальні верстви. – Найнебезпечніший час для уряду – час, коли він приступає до реформ. Дуже часто народ, що без нарікань терпів найсуворіші закони, не мириться з набагато слабшими проявами політичного тиску, якщо сприймає їх як несправедливість (Алексіс де Токвіль). – Гарантією демократичності режиму є середній клас. – Закон „циркуляції еліт” В. Паретто. – „Залізний закон олігархізації” Р. Міхельса. – Закони взаємодії виборчої і партійної систем М.Дюверже. Функції політології Під функціями політології ми розумітимемо ті ролі, які виконує політична наука стосовно суспільства. Усю сукупність функцій політології можна об’єднати у кілька груп: Академічні (інші назви: „теоретичні”, „гносеологічні”). Їх призначення полягає у науковому осягненні світу політики. Серед них виділяють: Описову. Її сутність полягає у фіксуванні проявів політичного життя та їх емпіричному описанні. Пояснювальну – забезпечує виявлення причинно-наслідкових зв’язків у сфері політики; пояснює причини виникнення фактів, процесів та явищ, закономірності їх функціонування, еволюції й трансформації.

Критичної перевірки ідей, гіпотез, концепцій, теорій. Дана функція здійснюється двома шляхами: а) теоретичних прорахунків (зіставлення, перевірки аргументації, фальсифікації гіпотез); б) експериментальних випробувань (пробні вибори, умовні призначення, ділові ігри). Методологічну. Полягає у доборі, розробці, запозиченні прийомів, методів накопичення та обробки даних. Прикладні (інструментальні). Призначенням даної групи функцій є застосування отриманих знань у політичній практиці, звичайно, з метою отримання якнайкращих політичних результатів. До цієї групи належать: Нормативна. Випрацьовує вимоги до поведінки політичних суб’єктів, функціонування політичних інституцій, закладів, установ, визначає зміст, алгоритм політичних процедур. Організаційна. Сутність даної функції полягає у розробці рекомендацій стосовно влаштування конкретних політичних заходів. Прогностична. Її нерідко визначають як головну функцію будь-якої науки, чи науки загалом. Адже зрештою наука потрібна людям для передбачення наслідків своєї діяльності, моделювання політичної дійсності у майбутньому. Світоглядні. Дана група функцій дозволяє соціальним суб’єктам усвідомити себе у поточному політичному просторі й часі, визначити свої перспективи відповідно до актуальних ціннісних координат. Функція політологічного просвітництва. Маються на увазі не політична пропаганда й агітація, головне завдання яких прищепити населенню думку про доцільність, необхідність кимось визначених заходів, нав’язуваної лінії поведінки. Функція політології – поширення знань, за допомогою яких громадянин сам отримає можливість розібратися у сучасних йому політичних перипетіях, визначити що добре, що погано. Ідеологічна. Орієнтує на вибір певної системи ідеологічних цінностей та норм. Теоретично обґрунтовує інтереси суспільства загалом, окремих його соціальних одиниць, а також пояснює марність чи й шкідливість фальшивих, безглуздих ціннісних орієнтацій. Структура політології Основними елементами внутрішньої структури політології є історія політичних вчень, теорія політики (або фундаментальна політологія) і прикладна політологія. Історія політичних вчень досліджує виникнення, утвердження, еволюцію політичних поглядів, ідей, теорій протягом таких етапів існування державно організованого суспільства як Стародавній світ, Середньовіччя, Відродження, Новий, Новітній часи. Центральною складовою політики є теорія політики. Вона відображає сучасне осягнення політики як цілісного предмету. У її рамках виділяють: концепції політики і влади; теорії політичної системи і процесів; концепції політичної участі й політичного лідерства; теорію еліт; теорії формальних і неформальних інститутів політики; теорії міжнародних відносин і зовнішньої політики. Займаючись розробкою названих теорій чи їх окремих складових дослідники присвоїли їм навіть окремі назви: державознавство порівняльна (компаративна) політологія кратологія (наука про владу) партологія елітологія (теорія еліт) електоральна (виборчої кампанії) конфліктологія етнополітологія (вивчає механізми перетворення етносів у нації, механізми відтворення та функціонування націй) глобалістика (вивчає глобальні проблеми людства) геополітика (вивчає роль і місце географічних чинників у політиці окремих держав та світовій політиці) футурологія (вивчає соціально-політичні перспективи людства) Прикладна або практична політологія покликана застосовувати теоретичні надбання у політичній практиці з метою досягнення запланованих політичних результатів.

Имеется в виду сборник «Стихотворения Н. Языкова» (1833). 222. Подразумевается послание «Д. В. Давыдову», впервые опубликованное в «Московском наблюдателе» (1835. Авг. Кн. 2). 223. «К Овидию» (1821). 224. Из упомянутого выше послания Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову». 225. Вероятно, Гоголь по памяти цитирует стихотворение Н. М. Языкова «Дерпт» (1825). У Языкова: И благородное стремленье На поле славы и наук. 226. С 1838 по 1843 г. Н. М. Языков лечился за границей, преимущественно в Германии и Австрии. 227. Из стихотворения Н. М. Языкова «Поэту» (1831). 228. См. письмо XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время. 229. Петр Андреевич (17921878), поэт и критик, близкий знакомый Пушкина и Гоголя. 230. Реминисценция из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: А перед ним Воображенье Свой пестрый мечет фараон. (Глава 8, строфа 37). Фараон азартная карточная игра. 231. фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского. Спб., 1848. Отрывки из этой книги печатались в газетах, журналах и альманахах. Как явствует из письма Гоголя к П. А

1. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

2. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

3. Облікова політика як елемент культури бізнесу

4. Мовознавство як наука

5. Санітарна мікробіологія як наука

6. Зміст та структура документознавства як науки
7. Педагогіка як наука про виховання людини
8. Політологія

9. Політологія. Політичні системи в Україні

10. Предмет і методи політології

11. Політика як суспільне явище

12. Психологія як наука

13. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

14. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

15. Соціологія як наука про суспільство

16. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

18. Екологія як наука

19. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

20. Макроекономіка як наука

21. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

22. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
23. Людина як система з позиції валеологічної науки
24. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

25. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

26. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

27. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

28. Античний театр як модель античного полісу

29. Книга як поліграфічне видання

30. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

31. Політичня система як механізм влади

32. Влада як найважливіший атрибут політики

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

34. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

35. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

36. Достижения Советской науки

37. Солнечная система в центре внимания науки

38. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
39. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола
40. Греция: Политика. Искусство. Наука

41. Налоговая система России в новом правовом поле

42. Образование и наука конца 19 начала 20 века

43. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

44. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

45. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

46. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

47. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

48. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Поль Сезанн

50. Первые европейские университеты и наука

51. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

52. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

53. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

54. С русскими воинами через века и поля боевой славы
55. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"
56. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

57. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

58. А.В. Суворов. Наука побеждать

59. Д.И.Менделеев: не наукой единой

60. Наука в истории культуры

61. Наука, 340-493 гг. Греция

62. О кризисе современной исторической науки

63. Развитие исторической науки в России

64. Наука в Башкортостане

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Просвещение и наука эпохи Петра 1

66. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

67. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

68. Расширения полей

69. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

70. Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы
71. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина
72. Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

73. Высшая школа и продвижение в науке

74. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

75. Политика, наука и утопия

76. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

77. История развития науки о резании древесины

78. Метрология - наука о измерениях

79. Роль воображения в науке

80. Пол и характер

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Безопасность взаимоотношения с противоположным полом с точки зрения мужчин

82. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола

83. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

84. Защита от электромагнитных полей

85. Классификация наук

86. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
87. Религия и наука в контексте культуры
88. Социология - наука об обществе

89. Социология как наука. Предмет и функции социологии

90. Социальная дискриминация по признаку пола

91. Наука - Физика

92. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

93. Исследования магнитных полей в веществе (№26)

94. Движение в центральном симметричном поле

95. Гравитация с точки зрения общей теории поля

96. Торсионные поля. Миф или реальность

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

97. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)

98. Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека

99. Наука


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.