Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правомірна поведінка та історичні типи держав

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст1. Вступ 2. Історичні типи держави 3. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність 4. Матеріальна відповідальність 5. Цілі покарання 6. Дуалістична та теократична монархії 7. Чи може правомірна поведінка бути виражена у формі бездіяльності? Висновки Література 1. Вступ В юридичній науці вагома увага надається типам держави. Тому ряд питань потребує додаткового вивчення і переосмислення. Це торкається, зокрема, поняття історичного типу держави. Поширено наступне його визначення – це «сукупність характерних особливостей держави, що виражають його класове єство і властивих всім державам, що виникають на основі виробничих відносин даного типу». На певних етапах історії людства існували різні історичні типи держав, котрі можна об’єднати за деякими найбільш суттєвими ознаками. Їх можна поділити на чотири типи: рабовласницький, феодальний, буржуазний та сучасний. Людство пройшло шлях від рабовласницького устрою до сучасної держави, важливою ознакою котрої є відсутність протилежності між державною формою організації суспільства та її соціальним змістом. Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-якої колективної праці та виявляє собою сукупність не лише певних правил поведінки працівників, а й питань, пов’язаних із необхідністю дотримання встановленого порядку, методів його забезпечення. Порушення трудової дисципліни є підставою для застосування дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна відповідальність, як і будь-який процес, має певні особливості щодо порядку її застосування. У своїй роботі вказані основні особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності та їх застосування у різних випадках. Вказала обов’язки працівників та окремих категорій працівників щодо їх дотримання та виконання. Також перераховуються методи, якими забезпечується трудова дисципліна. Під час трудового процесу можуть виникати ситуації, що призводять до матеріальної відповідальності працівників. Чинним законодавством встановлено два види матеріальної відповідальності. У цій роботі описані випадки, коли вони настають. Форма держави характеризує державу, визначає організацію державної влади і має відповідне правове закріплення. Всі її елементи фіксуються в конституції, законах і підзаконних актах. Існують форми правління, державного устрою та правового режиму. Правомірна поведінка – це суспільно необхідна, бажана й допустима, під кутом зору інтересів громадянського суспільства, поведінка індивідуальних і колективних суб’єктів, що полягає у здійснені норм права, гарантується та охороняється державою. Правомірна поведінка являє собою соціальне явище, втілене в юридичній формі та відповідає нормам права, забезпечує організованість суспільного життя, гарантується та охороняється державою. Правомірну поведінку суб’єктів можна класифікувати: за складниками юридичних фактів — юридичні вчинки та індивідуальні акти; за формою реалізації права — додержання, виконання, використання, правозастосування; за змістом правовідносин — здійснення суб’єктивних прав, свобод, юридичних обов’язків, законних інтересів; за формою вияву назовні — дія та бездіяльність; за способом детермінації — активна і пасивна; за способом формування в нормативних актах — прямо і побічно передбачена правовими нормами.

Можна навести й інші підстави кваліфікації правомірної поведінки, серед яких слід звернути увагу на поділ правомірної поведінки залежно від активності суб’єкта: соціально активна, позитивна (звичайна); конформістська; маргінальна. 2. Історичні типи держави Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу та здатна надавати своїм приписам загальнообов’язкової сили для всього населення країни. Історичний тип держави – це сукупність найбільш суттєвих ознак, властивих державам, що існували на певних етапах історії людства. За критерії історичної типізації держав береться поняття суспільно-економічної фармації, яке включає сукупність усіх суспільних відносин у їх взаємозв’язку з домінуючим способом суспільного виробництва. Згідно з класифікацією суспільно-економічних фармацій все розмаїття держав в історичному контексті поділяється таким чином: Рабовласницький; Феодальний; Буржуазний; Сучасний. Рабовласницький тип держави – це перший в історії людства тип держави, який не мав загального поширення і був перехідним. Це обумовлює наявність у рабовласницькому суспільстві залишків устрою влади первіснообщинного ладую але домінуючої сили в ньому набирає тенденція державної організації суспільства. Рабовласницький тип держави характеризується тим, що його економічну основу становила приватна власність і такий засіб виробництва, як рабська праця. Членами держави визнавалась меншість населення – передусім рабовласники та деякі представники інших прошарків (селяни-общинники, ремісники, торгові люди). Феодальний тип держави характеризується тим, що селянин визнавався членом держави, він володів деякими засобами виробництва (будинками, інвентарем), не маючи права власності на землю. Феодальна держава об’єднує всіх членів суспільства, але вони не рівні за своїм соціальним статусом і поділяються на різні стани. Головною закономірністю становлення феодального суспільства є централізація управління, а провідною формою державної організації – монархія. Буржуазне суспільство характеризується поділом на державу як форму політичної організації і громадське суспільство, в якому загальний суспільний інтерес забезпечувався іншими механізмами, безпосередньо тваринним способом виробництва. Товар поєднував на певній території виробників як його власників, а у вигляді капіталу створив інші недержавні форми централізації і конкретизації суспільної влади. Сучасний тип держави характеризується соціальною спрямованістю, демократичним режимом утворення державних органів і здійснення державної влади, правовою формою державної діяльністю. Сучасні держави в найбільш розвинених суспільствах забезпечують задоволення загальнолюдських потреб, реальне здійснення і захист основних прав людини. Їхньою економічною основою є наявність серед населення значної кількості саме власників засобів виробництва та результатів їх виробничої діяльності, рівноправність різних форм власності – приватної, муніципальної та державної. Важливою ознакою сучасної держави є відсутність протилежності між державною формою організації суспільства і її соціальним змістом.

На відміну від держави буржуазного типу, сучасна “пост буржуазна” держава є всеохоплюючою організацією суспільства, в якому вона виступає формою виявлення і забезпечення інтересу більшості його членів і протистоїть особливим інтересам монополістичного капіталу. 3. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-якої колективної праці та являє собою сукупність не лише певних правил поведінки працівників, а й питань, пов’язаних із необхідністю дотримання встановленого порядку, методів його забезпечення. Трудову дисципліну характеризують такі чинники: чесна й сумлінна праця; своєчасне і точне виконання розпоряджень власника (уповноваженого органа); підвищення продуктивності праці; поліпшення якості продукції; виконання технологічної дисципліни; додержання вимог охорони праці; дотримання безпеки та виробничої санітарії; збереження та зміцнення власності підприємств, установ, організацій. Трудова дисципліна спирається на свідоме ставлення працівників до праці, що забезпечується методами переконання, заохочення, а часом примусу. Головним є, поза сумнівом, метод переконання, спрямований на виховання відповідних якостей працівників, а також метод заохочення, тобто морального і матеріального стимулювання. Заохочення працівника є визнанням його професіоналізму та вираженням із боку власника поваги. Тому таких метод застосовується в разі досягнення високих трудових показників, поліпшення якості продукції, творчого підходу до трудової діяльності. Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності й застосовується виключно до порушників трудової дисципліни. Тому підставою для її застосування, поза сумнівом, є порушення трудової дисципліни (невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього обов’язків). Дисципліна праці – це встановлений нормами права, правилами внутрішнього трудового розпорядку порядок взаємовідносин суб’єктів колективної праці, який виражається у свідомому й точному виконанні працівниками своїх трудових функцій. Трудова дисципліна передбачає: Чесну і сумлінну працю; Своєчасне і точне виконання розпоряджень власника; Підвищення продуктивності праці; Виконання технологічної дисципліни; Додержання вимог охорони праці; Дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії; Збереження та зміцнення власності підприємства; Поліпшення якості продукції. Стаття 139 (КЗпП).Обов’язки працівників Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Всі обов’язки працівника можна поділити на три групи: Обов’язки, що стосуються виконання персональних посадових функцій, покладених на працівника умовами трудового договору; Обов’язки, які випливають із наказів і розпоряджень власника або уповноваженого ним органу; Обов’язки, пов’язані із дотриманім іншого діючого законодавства.

Каждую неделю необходимо посещать групповые медитации, а также участвовать в семинарах “для развития своих духовных и общественных знаний”[770] и в свободное время совершать киртан. “Быть ананда-маргом значит находиться на пути самореализации и быть верным Верховному указанию”.[771] От маргов требуется “бескомпромиссная строгость и вера относительно своей идеологии… нести свой долг служения человечеству”,[772] “готовность приносить в жертву все, касающееся идеи”.[773] Марг получает и следующие указания: Держись в стороне от… критики. <…> Если несознательно… совершена какая-либо ошибка, необходимо немедленно ее признать и попросить наказания. <…> Выполняй кодекс организационной дисциплины.[774] Контроль над поведением членов секты таков, что даже подробно указывается, как отправлять туалет, как мыться, как сморкаться, какое носить нижнее белье, что есть и что пить (ограничения в питании у маргов те же, что у неокришнаитов). “Правила поведения” маргов сочетают банальные советы типа “перед тем как чихнуть, прикройте рот рукой и носовым платком”, элементарные этические требования (“следует поблагодарить того, кто вам послужил”, “следует воздерживаться от чтения чужих личных писем” и т. п.) и различные странные предписания: “следует принимать и давать, используя следующую мудру: протяните правую руку, поддерживая ее под локоть левой”; “зевая, прикрывайте рот и одновременно щелкните пальцами” и подобные

1. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

2. Екологія та поведінка плазунів

3. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

4. Агресивна поведінка підлітків

5. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

6. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
7. Майнові правовідносини батьків та дітей
8. Правовідносини батьків та дітей

9. Періодизація та історичне значення махновського руху

10. Герої козацької доби в народних думах та історичних піснях

11. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

12. Історичні типи західних підприємців

13. Асоціальна поведінка підлітків

14. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

15. Девіантна поведінка

16. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

17. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

18. Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

19. Ринкова поведінка

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
23. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
24. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

25. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

26. Учение о государстве и праве социалистического исторического типа в отечественной юриспруденции

27. Правила поведінки на підприємстві

28. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

29. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

30. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

31. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

32. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

33. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

34. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

35. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

36. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

37. Вчення Гегеля про державу та право

38. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
39. Захист прав і свобод людини та карний процес
40. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

41. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

42. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

43. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

44. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

45. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

46. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

47. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

48. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

49. Поняття та система принципів трудового права

50. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

51. Право водокористування та його види

52. Право, джерела права та дія норм права ЄС

53. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

54. Правові відносини між батьками та дітьми
55. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
56. Предмет та методологія інформаційного права України

57. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

58. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

59. Типы и формы права

60. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

61. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

62. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

63. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

64. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

66. Джерела права та правова система Запорізької Січі

67. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

68. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

69. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

70. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі
71. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
72. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

73. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

74. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

75. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

76. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

77. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

78. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

79. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

80. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

82. Економічні та правові основи управління організацією

83. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

84. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

85. Специфіка та типи уроку українського народознавства

86. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
87. Профілактика та корекція поведінки підлітків
88. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

89. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

90. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

91. Типи та механізми соціокультурної динаміки

92. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

93. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

94. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

95. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

96. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

97. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

98. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

99. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.