Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА Інститут заочнодистанційної освіти КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ КУРСОВА РОБОТА 0501 – „Економіка і підприємництво” спеціальність 7.050103 – „Міжнародна економіка” на тему: МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Студентки 5 курсу групи Крупник Я.І. Дніпропетровськ 2005 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ СЕГМЕНТИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ФІНАНСОВІЙ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1 Фінансовий потік ресурсних операцій комерційного банку як платне пасивне кредитування банку (вхідний грошовий потік пасивів) 1.2 Фінансовий потік активних операцій комерційного банку та резервів на зменшення його ризикованості (вихідний грошовий потік активів) 1.3 Фінансові потоки доходів, витрат та прибутку комерційного банку як різниця вхідних та вихідних грошових потоків РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” У 2001 – 2005 РОКАХ РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РОБОТИ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” 3.1 Математична модель фінансової діяльності та управління рентабельністю комерційного банку 3.2 Дослідження шляхів підвищення рентабельності роботи банку з використанням фінансової моделі ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми курсової роботи полягає в оцінці недосконалості фінансового банківського менеджменту рентабельністю роботи банку з погляду акціонерів та пропозиціях по впровадженню нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують приватно-корпоративні цілі захисту інтересів акціонерів, вкладників і кредиторів. Об’єкт дослідження — на макрорівні система комерційних банків України і на мікрорівні комерційний банк АКБ “Правекс-Банк”. Предмет дослідження — механізм фінансового менеджменту комерційним банком АКБ “Правекс-Банк”(м.Київ). Мета дослідження — створення та апробовування моделі фінансової діяльності комерційного банку та оцінка ефективності управління рентабельністю банку за допомогою моделювання. Завдання дослідження: аналіз існуючого механізму та інструментарію фінансового менеджменту в комерційних банках; аналіз якості фінансового менеджменту в АКБ “Правекс-Банк”; побудова фінансової моделі управління рентабельністю роботи банка та проведення досліджень на статистичних матеріалах діяльності банків. Методи дослідження, застосовані в роботи – методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи — звітні документи АКБ „Правекс-банк” за 2001 2005 роки, статистичні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків. Практичне значення отриманих результатів курсової роботи – в наданні аналітичним групам Наглядових Рад акціонерів комерційних банків нового методологічного підходу до контролю ефективності роботи менеджменту банку.

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ СЕГМЕНТИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ФІНАНСОВІЙ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1 Фінансовий потік ресурсних операцій комерційного банку як платне пасивне кредитування банку (вхідний грошовий потік пасивів) Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних. Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та запозичені. Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у сукупному капіталі, при цьому, якщо для суб'єктів підприємницької діяльності норма власного капіталу повинна становити біля 50%, то для комерційних банків загальноприйнята норма може бути не більше 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності, при якій банк користується, в основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності для власного банківського капіталу є другорядною. Залучені кошти комерційного банку – це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) – кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою. Практично усі клієнтські рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на: депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити. До запозиченого капіталу комерційного банку належать кошти, отримані від емісії і продажу облігацій, та кредити, отримані у інших банків, в тому числі в Національному банку України. Залучені та запозичені кошти комерційного банку є платними ресурсами, ціна на які залежить від їх виду, суми, валюти та строку залучення(запозичення). Виключна актуальність дослідження оптимальної структури запозичених та залучених коштів комерційного банку є в тому, що загальна суми плати за залучені та запозичені ресурси визначає банківську собівартість активних операцій, тобто операційний прибуток від розміщення ресурсів в активні операції по отриманню валового доходу банка. Згідно з “Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів» : Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори власники коштів. Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. Сьогодні класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є: вид та статус вкладника; валюта вкладу(депозиту); термін залучення вкладу(депозиту); особливості поточної суми вкладу(депозиту); вид депозитної ставки проценту; особливості нарахування та сплати процентів по вкладу(депозиту); За першою ознакою виділяються: вклади(депозити) юридичних осіб – резидентів; вклади(депозити) фізичних осіб – резидентів; вклади(депозити) юридичних осіб – нерезидентів; вклади(депозити) фізичних осіб – нерезидентів; анонімні вклади (в Україні – ліквідовані після 3 років функціонування); депозити на пред'явника; міжбанківські депозити банків-резидентів; міжбанківські депозити банків –нерезидентів; За валютою вкладу виділяються: вклади(депозити) в національній валюті; вклади(депозити) в вільноконвертованій валюті(ВКВ); вклади(депозити) в неконвертованій валюті (НКВ); За терміном залучення вклади(депозити) поділяються на: до запитання; на визначений строк (строкові – короткострокові (до 1 року з статистичним розподілом по строкам до 1 місяця, 13 місяця, 36 місяців, 612 місяців) та довгострокові(більше 1 року)) ; на невизначений строк по умові (ощадні вклади по умові – досягнення визначеного віку, одруження, народження дітей, страховий випадок, тяжке захворювання, смерть та інш.)

; За особливостями поточної суми депозиту вклади(депозити) розподіляються на: вклади(депозити) з постійною (початковою) сумою вкладу; вклади(депозити) з вільним довкладанням коштів; вклади(депозити) з автоматичним довкладанням неотриманої суми нарахованих процентів; За видом депозитної ставки проценту вклади (депозити) розподіляються на: постійна ставка депозиту без права корегування; плаваюча ставка депозиту з правом корегування з боку комерційного банку при погодженні з клієнтом; плаваюча ставка депозиту, автоматично враховуюча індекс інфляції за погодженим з клієнтом алгоритмом у договорі (інвестиційні вклади АКБ “Аркада” – в одиницях інвестування); За особливостями нарахування та сплати процентів по вкладу(депозиту) існують наступні схеми: нарахування та сплата процентів по закінченню строку залучення; щомісячне на нарахування процентів та довкладання їх до основної суми вкладу з виплатою нарахованих процентів по закінченню строку залучення (“складні проценти”); щомісячне нарахування процентів та їх щомісячна сплата вкладнику; авансове нарахування процентів та їх авансова виплата вкладнику при залученні вклада (депозита); щомісячне нарахування процентів та їх перерахування на картковий рахунок (поточний рахунок) з можливістю депозитного зберігання під проценти для поточних вкладів до запитання чи вільного витрачання; Депозити до запитання це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати процентів за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Депозити на визначений строк це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами є також кошти, що отримані від інших комерційних банків як депозит (вклад) на конкретний строк. Вклади(депозити) до запитання розміщуються в банку на поточному рахунку клієнта, який відкривається згідно Інструкція НБУ “ Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку (за умови, що термін повідомлення не перевищує 1 місяця). Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний процент або не сплачується зовсім (якщо залишок на рахунку є меншим, ніж обумовлено в договорі між клієнтом та банком). Кошти поточних рахунків є найбільш дешевими, тому банки намагаються залучити найбільшу кількість клієнтів, що дає можливість за рахунок разночасовості сплат з поточних рахунків оперувати часткою статистичного загального залишку коштів на поточних рахунках як короткочасними кредитними ресурсами (“овернайт”), а другу частку використовувати як обов'язкову норму резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку в НБУ .

В полон потрапив 17 листопада близько 15.00 - 16.00 год. під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у с. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 74 - 74 зв. Примітка 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Василь. 55. Кишківський Володимир Антонович Народився 1897 р. в с. Коплевака Липовецького повіту Київської губернії. Українець. Міщанин. Закінчив 5 класів Уманського комерційного училища і 2-у Київську школу прапорщиків. Безпартійний. Із 1919 р. проходив службу у 2-й Волинській дивізії Армії УНР. Був інтернований до табору м. Каліш. Під час Другого Зимового походу - у резерві на становищі козака кінної сотні при штабі 4-ї Київської дивізії 1. В полон потрапив 16 листопада 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 75 - 75 зв. Примітки 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий. 2. Зі слів В. Кишківського, в сотні було 38 чоловік, озброєних 28 шаблями, рушницями і бомбами. 56. Дараган Іван Андрійович Анкети не виявлено 1

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Аналіз діяльності комерційного банку

4. Оцінка фінансового стану комерційного банку

5. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

6. Фінансова стійкість комерційного банку
7. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")
8. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

9. Процентна політика комерційного банку

10. Кредитна політика комерційного банку

11. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

12. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

13. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

14. Складання та подання фінансових звітів банку

15. Облік та аудиту комерційних банках

16. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

18. Аналіз діяльності комерційних банків

19. Модель оптимизации структуры привлеченных ресурсов банка

20. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

21. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

22. Організація кредитної роботи в комерційному банку
23. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
24. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

25. Банки та їх функції

26. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

27. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

28. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

29. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

30. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

31. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

32. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

34. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

35. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

36. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

37. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

38. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")
39. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"
40. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

41. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

42. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

43. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

44. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

45. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

46. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

47. Суть комерційної діяльності на підприємстві

48. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

49. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

50. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

51. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

52. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

53. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

54. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
55. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
56. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

57. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

58. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

59. Аналіз доходів та витрат банку

60. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

61. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

62. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

63. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

64. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

66. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

67. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

68. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

69. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

70. Аналіз та аудит фінансового стану
71. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
72. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

73. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

74. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

75. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

76. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

77. Застосування технологій електронної комерції в державі

78. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

79. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

80. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Правові засади митного права та страхової діяльності

82. Предмет та методологія інформаційного права України

83. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

84. Свобода та межі підприємницької діяльності

85. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

86. Винахід та корисна модель: поняття, патентування
87. Моделі та моделювання
88. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

89. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

90. Особливості козацького життя та діяльності

91. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

92. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

93. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

94. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

95. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

96. Метод векторів та його застосування

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

97. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

98. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

99. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.