Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора 1.2 Суть та зміст управління персоналом 1.3 Основні класи організаційних структур управління виробництвом Розділ 2. Шляхи вдосконалення ефективності управління персоналом 2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Рондо” 2.2 Принципи та методи побудови системи управління персоналом 2.3 Розробка методики оцінки персоналу 2.4 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення з управління персоналом Висновки Список використаних джерел Вступ Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням морального устрою суспільства. На думку вчених, треба чітко розрізняти питання про необхідність економічної реформи, її логіки й етапів з одного боку, і питання про стратегію і тактику її здійснення з іншого. Без кардинального перетворення сформованої системи соціально-економічного устрою Україна не може стати великою державою. Перехід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до найретельнішого вивчення досвіду управління фірмами та підприємствами економічно розвинених країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу забезпечити стабільно високий рівень добробуту населення нашої країни. Таке вивчення передбачає не сліпе копіювання системи взаємовідносин у процесі виробництва і управління, а відбір вирішальних моментів, що впливають на ефект виробничої та управлінської діяльності. Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують системі управління персоналом, виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її. невід’ємним складовим елементом. Слід зазначити, що менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників економічного життя суспільства. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цими процесами. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здатних організувати виробництво і управління за законами ринку. З огляду на перелічене коло проблем тема роботи є надзвичайно актуальною. Дані фінансової звітності є основними джерелами інформації для аналізу господарської діяльності підприємства. Також для аналізу і розробки системи управління персоналом використаємо табель обліку використання робочого часу Ф № П – 13, розрахункову відомість Ф № П – 51, платіжну відомість Ф № П – 53, “Звіт з праці” Ф № 1 - ПВ. Метою роботи є розробка системи оцінки персоналу на ТОВ “Рондо”. Щоб досягти поставленої мети, у роботі були розглянуті найбільш важливі моменти і напрямки у проведенні аналізу персоналу підприємства, планування його кількості тощо. Також буде розроблено проект організації управління персоналом підприємством, який будується на найновіших інформаційних технологіях.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Рондо”. Практична цінність даного дослідження полягає у тому, щоб розробити проект управління персоналом підприємства, зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення оцінки персоналу підприємства. Розділ 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора Управління персоналом у широкому розумінні становить цілеспрямовану координацію суспільного процесу відтворення, який включає управління людськими ресурсами. Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням поділу праці, розчленуванням її на окремі процеси. Тому виникає об’єктивна необхідність координувати ці процеси в організованих системах (трудовий колектив, підприємство, об’єднання, галузь, народне господарство). Управління – обов’язковий елемент доцільної форми організації колективної діяльності людей, а також технічних і технологічних систем. Тобто воно здійснюється скрізь, де треба відповідно впливати на об’єкт або систему з метою упорядкування чи переведення її з одного стану в інший. Отже, управління іманентне суспільному виробництву на будь-якій стадії його розвитку. Правомірно говорити про три види управління: 1) управління неживою природою (технічні науки); 2) управління живою природою (біологічні науки); 3) соціальне управління (суспільні науки). У соціальному управлінні виділяють такі його підвиди: політичне управління; державне управління; управління культурою; управління духовним розвитком; господарське управління. Соціальне (господарське) управління передбачає вивчення інформаційного аспекту, а також факторів вольового, морально-етичного й емоційного характеру. При цьому слід ураховувати складність соціальної системи, різноманітність факторів, що впливають на її організацію, слабке виявлення кількісних співвідношень між різними її елементами тощо. Соціально-економічні системи мають здатність самовдосконалюватися, підвищувати свій організаційний рівень. Суть управління можна визначити з позиції організаційної теорії, кібернетики, соціології, психології, права. За принципами комплексного, системного підходу управління – це цілеспрямована діяльність управлінського апарату в соціально-економічній системі, пов’язана з виконанням специфічних функцій (планування, організації, регулювання, координації, мотивації, контролю) на основі пізнання і використання об’єктивних законів та закономірностей виробництва, в інтересах постійного підвищення його ефективності. Управління охоплює сукупність взаємозв’язаних технічних, організаційних, економічних, соціально-психологічних та інших факторів. Технічні фактори – це рівень механізації і автоматизації виробничих процесів, забезпеченість основними виробничими фондами та структура їх, розвиток засобів комунікації тощо. Організаційні фактори включають територіальне розміщення виробництва, організаційну структуру підприємств, форми організації праці і виробництва, чисельність і склад працівників. До економічних факторів належать розміри підприємств та спеціалізація їх, рівень економічного розвитку і використання виробничого потенціалу, рентабельність виробництва тощо.

Соціально-економічні фактори включають розвиток соціальної інфраструктури, демографічну ситуацію, потреби працівників, ціннісні установки, згуртованість колективу та ін. Дослідження з питань організації праці і управління персоналом успішно вели П.М. Керженцев, П. О. Попов, О. А. Єрманський, О. Ф. Розмировнч, М.А. Вітке та ін. Одним з ініціаторів наукової організації праці був П. М. Керженцев (1881–1940). У своїх працях він пропагував основні ідеї НОП, з критичних позицій розглядав систему Тейлора, виклав положення про стандартизацію продукції, створення нормальних умов праці на кожному робочому місці, правильне використання матеріальних засобів і кадрів. В 39-і роки на Україні дослідження в галузі управління персоналом успішно велись у Харківському інституті праці. Колишній директор цього інституту Ф.Р. Дунаєвський обґрунтував необхідність особливої науки управління виробництвом. Він сформулював концепцію «адміністративної ємкості», під якою розумів здібність керівника безпосередньо працювати з певною кількістю осіб. На думку Ф. Р. Дунаєвського, «адміністративна ємкість» може значно варіювати залежно від обдарованості керівника, його особистих якостей. У довоєнні роки центрами дослідження проблем управління персоналом були Центральний науково-дослідний інститут організації виробництва і управління промисловістю, Всесоюзна планова академія, Московський і Ленінградський інженерно-економічні інститути тощо. Предметом досліджень і дискусій була теорія господарського розрахунку. Вже тоді стверджувалося (Г. Дукор, Л. Гінбург), що госпрозрахунок – це така система управління, яка передбачає єдність керівництва певним організаційним формуванням як цілим і відповідну самостійність його складових частин. Проте не обійшлося і без помилок в результаті певних ідеологічних перекручень. і нашарувань. Зокрема, для умов нашої країни заперечувався комерційний розрахунок, переоцінювалися можливості централізованих планів і планового ведення народного господарства. На відміну від колгоспів, державні підприємства почали розглядатися як підприємства послідовно соціалістичного типу. Починаючи з 30-х років значна увага приділялась вивченню людського фактора у виробничій організації. Перші соціологічні дослідження було проведено у Петрограді під керівництвом С. Г. Струмиліна. Згорнута в кінці 30-х років науково-дослідна робота з проблем управління персоналом відновилася лише в 50-ті роки. Обсяг досліджень зростав з кожним роком. З 1950 р. проводяться роботи із створення автоматизованих систем збирання і обробки інформації для планування та управління персоналом, а також дослідження щодо застосування математичних методів розв’язання важливих економічних завдань. Значна заслуга в цьому належить акад. В.С. Немчинову. Велику роботу з впровадження математичних методів і обчислювальної техніки в планування і управління здійснювали колективи київських учених, очолюваний акад. В. М. Глушковим, і московських учених під керівництвом акад. В.П. Федоренка. Нині вчені працюють над теоретичним обґрунтуванням системи управління сучасним господарством, що передбачає оптимальне функціонування економіки.

PВсе?P знову спитав генерал. PТак, усе. Знайти Сергва не пощастило. Начальник управлння уважно розглядав фото. PДивно. Чого це Сергву спало на думку фотографуватися таким засмученим? Бачите? Мабуть, знмок зроблено без його вдома,  навряд чи вн був у самого Сергва. Очевидно, фото загубив той, другий. PЯ теж так думаю. PДобре. Сергва треба шукати. ¶ знайти за всяку цну! А головне, треба шукати тих, хто зацкавився ним. Ви прекрасно розумте, що зроблено це неспроста. Роздл третй ТАґМНИЦЯ ЗАЛИШАґТЬСЯ ТАґМНИЦЕЮ 1 Переглядаючи ранкову пошту, професор Барсов помтив дивний зеленкуватий конверт з безглуздим написом «Гер оберст професор фон Барсов»[8] штемпелем 16 грудня 1945 року. Посмхнувшись з аристократично приставки «фон», зроблено невдомим кореспондентом, професор з властивою йому акуратнстю розрзав конверт кстяним ножем  розгорнув аркуш лощеного паперу. Нмецький лкар шанобливо сповщав про смерть доктора Альфреда-Карла-Готлба Роде  його дружини Анни-Гертруди, що сталася внаслдок гостро дизентер. 2 Роде цлими днями не виходив з примщення, де розмстилася привезена до Кенгсберга янтарна кмната

1. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

2. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

3. Заохочення працівників як метод управління персоналом

4. Методологія системи управління персоналом

5. Організація управління персоналом підприємства

6. Принципи управління персоналом
7. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
8. Управління персоналом

9. Управління персоналом

10. Управління персоналом в соціальній сфері

11. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

12. Аналіз та удосконалення оперативного управління

13. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

14. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

15. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

16. Аналіз стартегічного управління підприємством

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

18. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

19. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

20. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

21. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

22. Ділові взаємовідносини в апараті управління
23. Методи управління підприємством
24. Процес управління та його основні стадії

25. Управління запасами

26. Управління проектами

27. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

28. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

29. Організаційна система управління природокористуванням України

30. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

31. Управління утворенням прибутку підприємства

32. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

33. Акти державного управління

34. Мораль і соціальне управління

35. Методи управління банківськими ризиками

36. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

37. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

38. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
39. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
40. Управління ризиками

41. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

42. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

43. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

44. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

45. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

46. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

47. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

48. Поняття і наукові засади державного управління

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

50. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

51. Сутність і сфера міжгалузевого управління

52. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

53. Управління духовними процесами суспільства

54. Управління юридичним консалтингом
55. Функції та принципи державного управління
56. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

57. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

58. Системи управління базами даних

59. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

60. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

61. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

62. Управління запасами матеріалів на підприємстві

63. Управління поведінкою споживачів

64. Управління процесом створення нового товару

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

65. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

66. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

67. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

68. Антикризове управління бізнесом

69. Дослідження аспектів управління якістю продукції

70. Ефективне управління виробництвом
71. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії
72. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

73. Конфлікти та методи управління ними

74. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

75. Менеджмент та система управління

76. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

77. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

78. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

79. Національні моделі корпоративного управління

80. Організаційна структура управління підприємством

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

82. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

83. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

84. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

85. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

86. Поняття та сутність ефективності управління
87. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі
88. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

89. Розвиток науки управління

90. Стилі управління

91. Стратегічне управління підприємством

92. Стратегія управління як основа менеджменту

93. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

94. Сучасні методи управління проектами

95. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

96. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Управління виробничими витратами

98. Управління енергетичною безпекою

99. Управління інноваційним розвитком підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.