Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої дослідницької діяльності 1.2 Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології 1.3 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 1.4 Послідовність виконання винахідницьких завдань Розділ 2. Розробка творчих завдань при вивченні теми „Кров і кругообіг” Висновок Список використаних джерел Вступ Основне призначення загальноосвітніх закладів нового типу створити оптимальні умови для широкої загальноосвітньої підготовки учнів, їх всебічного розвитку. Метою діяльності шкіл є надання необхідної інтелектуальної допомоги учням щодо розвитку їхніх творчих здібностей, інтелектуальних запитів. Як заклади нового типу, так і профільні школи з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів повинні забезпечити фундаментальну підготовку з обраного профілю, залежно від нахилів та пізнавальних інтересів школярів, сприяти формуванню національної інтелігенції, здатної до самостійного прийняття рішень у нестандартних життєвих та виробничих ситуаціях. Як вважають дослідники І.Г. Єрмаков, Г.М. Несен, О.А. Донченко, Р.А. Ануфрієва, школи нового типу «перетворилися у справжні науково-дослідницькі центри апробації нового змісту навчання, сучасних педагогічних технологій, глибокого осмислення інноваційних процесів, стимулювання ініціативи учня, розвитку його можливостей, створення умов для саморозвитку особистості» . В даний час усе більшу суспільну значимість здобуває творча праця, а значить і творчо працююча людина, і задача школи - виховання такої особистості, що була б здатна діяти в нових, найчастіше непередбачених умовах. Цілком очевидно, що для цього необхідно зробити творчим навчання. Проблема дослідження: сучасна школа вимагає творчого підходу до викладання шкільного курсу біології, що створило б якісні передумови для підвищення зацікавленості учнів матеріалом. Об`єкт дослідження – шкільний курс біології. Предмет дослідження – можливість використання винахідницьких задач в процесі викладання біології. Мета дослідження: з`ясувати можливості використання винахідницьких завдань на уроках біології. Гіпотеза дослідження: можна вважати, що важливим етапом розвитку творчих якостей учнів на уроках біології є використання значної кількості творчих завдань різного рівня та змісту. Завдання: З`ясувати місце та значення творчих завдань в шкільному курсу біології; Охарактеризувати розвиток дослідницького інтересу на уроках біології; Розглянути можливості використання творчих завдань для активації пізнавальної діяльності; Дати характеристику послідовності процесу виконання завдань дослідницького характеру; Розробити приклади творчих винахідницьких завдань до теми „Кров і кровообіг” для учнів 8 класу. Практичне значення дослідження: біологія - той шкільний курс, у якому існують реальні можливості залучити учнів до дослідницької роботи, розвинути їх творчі здібності. Тривалі спостереження, експеримент, самостійні навчальні дослідження. Вони можуть і повинні стати невід'ємною частиною викладання цього предмета. Однак дослідницькою роботою учні займаються не тільки на уроках, але і в позаурочний час.

Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої дослідницької діяльності Потреби швидкого оновлення освітньої діяльності країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, серед яких основне місце займає проблема розвитку творчих здібностей особистості. Вміння творчо використовувати здобуті знання (креативність) є зараз соціальною цінністю, оскільки допомагає людині виконувати суспільні й професійні функції, робить можливою швидку адаптацію в нових економічних умовах, сприяє швидкому переходу від одного виду діяльності до іншого. А в умовах прискореного науково-технічного прогресу це вміння стає насущною суспільною необхідністю, тому що виробництво відчуває потребу вже не стільки в мускульній силі чи простих навичках розумової праці людини, скільки з її творчих здібностях . Творчі здібності розвиваються протягом усього життя особистості завдяки засвоєнню нею суспільно-історичного досвіду. Особливо інтенсивно цей розвиток відбувається в школі. Саме тут у дітей часто виявляються здібності до найрізноманітніших видів діяльності, у тому числі й творчої. У цей період дуже важливо виявити і стимулювати такі прояви. Організовуючи розвиток творчих здібностей учнів, слід виходити з відомих психолого-педагогічних положень про те, що: здібності особистості виявляються і формуються в діяльності; особистість може набути навичок творчості навіть у дуже ранньому віці; розвиток особистості не відбувається за пасивного споглядання нею навчального процесу; основним стимулом розвитку здібностей особистості, у тому числі й творчих, є інтерес. Аналіз досвіду роботи вчителів та педагогічних досліджень дає змогу виділити ряд труднощів, що гальмують розвиток творчих здібностей учнів. Найвагоміші серед них є психолого-гносеологічні, які ґрунтуються на «здоровому глузді», інерції думки, стереотипності мислення. Практика показує, що навіть часткове послаблення таких бар'єрів різко послаблює вплив гальмівних сил на процес мислення особистості і дає їй змогу вирішувати поставлені перед нею завдання. Значний ефект у плані тренування і розвитку пізнавальних сил особистості щодо подолання різноманітних психолого-гносеологічних бар'єрів, а значить, і розвитку творчих сил і здібностей дає фрагментарне їх використання для стимулювання процесів мислення. Причому бажаних результатів можна досягти за систематичного використання. Різнорівневі завдання можна застосовувати для контролю рівня засвоєння нового матеріалу, а також для практичних робіт. В останньому випадку особливу увагу слід приділити питанням правильного добору таких завдань, від чого значною мірою залежить не тільки інтерес учнів до запропонованого виду діяльності, а й темпи його розвитку. Виходячи з намічених завдань, специфіки пізнавальної діяльності, потреб оптимізації навчально-виховного процесу, розглянемо деякі критерії відбору матеріалу для використання на уроках. їх можна сформулювати і визначити таким чином. Значимість у розв'язанні завдань творчого розвитку особистості передбачає комплексний підхід до вирішення проблеми реалізації навчальних, розвивальних та виховних цілей.

Знання, вміння і навички, що їх учні одержують на уроках, мають методологічне значення. Вони мають можливість пізнавати об'єкти реального світу, власноручно їх створювати і перетворювати на основі певних технологічних прийомів. Запропоновані завдання мають допомогти учням засвоїти ці прийоми і практично їх застосовувати . Працюючи над поставленим завданням, учні повинні відкривати для себе щось якісно нове, досі їм невідоме, таке, що не зустрічалося в їхній практиці. Навчальна новизна поставленого завдання є важливим і суттєвим стимулом діяльності. Без глибокого інтересу до об'єкта неможлива творча діяльність індивіда. Саме інтерес виступає важливим мотиваційним стимулом навчально-трудової діяльності учнів, особливо під час виконання ними практичних завдань. Важливо дібрати такі завдання, які неможливо було б виконати, застосовуючи формально знання як основ біології зокрема, так і основ наук у цілому, або користуючись лише певним алгоритмом трудової діяльності. Оскільки за такого підходу робота зводиться до виконання репродуктивних вправ, що не забезпечує належного рівня розвитку творчого мислення, простору для фантазії, прояву ерудиції, вмінь, навичок. Варіативність завдання (можливість кількох варіантів вирішення) щодо створення умов для конструювання, відбору найбільш доцільних і оптимальних у даних умовах варіантів, ставить учнів перед необхідністю аналізувати, робити відповідні розрахунки, вибирати оптимальні значення параметрів. Такі завдання, як правило, належать до вищого рівня. Завдання, відібрані для роботи з учнями на уроках, мають бути посильними та доступними. Ця вимога прямо випливає із загально дидактичного принципу доступності, який полягає в такому співвідношенні складності поставленого завдання з практичними можливостями учнів, яке б стимулювало активні розумові й трудові зусилля, спрямовані на його вирішення, давало б розвиваючий ефект. Принцип посильності вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів: віку, рівня розвитку, фактичного рівня знань, умінь, навичок, особливостей сприйняття та уваги, наявності позитивних мотивів діяльності, сформованості інтересів, здібностей. Потрібна підготовка до сприйняття учнями як самого завдання, так і методики його вирішення. В іншому разі таке завдання негативно впливає на інтерес . Розглянуті принципи слід взяти за основу під час складання завдань для вирішення навчально-дидактичних проблем. 1.2 Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології Перед педагогами стоять досить складні завдання стосовно удосконалення змісту освіти, вивчення та запровадження у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, створення умов для саморозвитку учнів. Перед педагогами виникли також і проблеми: як подолати психологічну інертність учнів, ідо виникає тоді, коли знання передаються їм тільки на рівні інформації та пасивного її сприймання; як уникнути формування у школярів авторитарного мислення; яким повинен бути механізм активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках (зокрема, в системі уроків біології) та чи можна успішно керувати цією діяльністю? Відомі сучасні вчені СУ.

Вд ц жнки вяло Богом. Дду вона подяку через двадцять рокв. Н, не дду, мен. Так, так. Ця жнка з Богданвни прийшла в хату, де ще хазяйнувала моя бабуся Маря, яко я нколи не бачив. Це було в 1934 роц. За двадцять рокв до мого народження. Я хочу розказати про малюнки Катерини Блокур, як крм мене нхто не бачив. Дослдники  творчост навть не знають про х снування. Художниця Катерина Блокур це художниця смливих  вдчайдушних життвих кольорв. А ц малюнки, про як я хочу розказати негатив  творчост. · нещасна любов,  бль,  заповдь нащадкам, адже виконала вона х уже десь у 1957 роц, цебто за три роки до сво смерт. Не знаю чому, але я певен, що пишучи ц картини, вона знала що радянська тираня, мперське крпацтво  несвобода впаде   творчсть наближа цей момент. А починалась ця сторя з дда. Мй дд, Колесник Олександр ¶ванович, походив з старовинно священицько см, що майже сторччя проживала на Чернгвщин. Вн, як  вс його брати мав вищу духовну освту , напевно, продовжував би просвтительську духовну дяльнсть, якй присвятила себе вся його смя

1. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

4. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

5. Стан української мови

6. Діяльність уряду України в галузі екології
7. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв
8. Основи ділової української мови

9. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

10. Історія розвитку української мови

11. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

12. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

13. Вивчення української мови в початкових класах

14. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

15. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

16. Генеза української національної мови

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

17. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

18. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

19. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

20. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

21. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

22. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
23. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
24. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

25. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

26. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

27. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

28. Інвестиційна діяльність страхових компаній

29. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

30. Лекції з української та зарубіжної культури

31. Діяльність римських магімтратів

32. Сбалансованість бюджета України

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

33. Бідність в України

34. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

35. Становище Української журналістики в 20-х роках

36. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

37. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

38. Суспільно-політична діяльність Костомарова
39. Архетипи та універсалії української ментальності
40. Діяльність страхової компанії "Оранта"

41. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

42. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

43. Життєдіяльність організму

44. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

45. Фінансова звітність в Україні

46. Аудиторська діяльність

47. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

48. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Кримінальна відповідальність в Україні

50. Підприємницька діяльність

51. Приватна детективна і охоронна діяльність

52. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

53. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

54. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології
55. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
56. Українська мова серед інших слов’янських мов

57. Формування і становлення української юридичної термінології

58. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

59. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

60. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

61. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

62. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

63. Євген Чикаленко - меценат української культури

64. Зародження української державності

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

65. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

66. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

67. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

68. Політична діяльність Лазара Кагановича

69. Поняття "української діаспори"

70. Проблеми відродження української державності
71. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.
72. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

73. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

74. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

75. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

76. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

77. Витоки української авіації

78. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

79. Діяльність першого професійного театру Полтави

80. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

81. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

82. Етап першого відродження української нації

83. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

84. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

85. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

86. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
87. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"
88. Комерційна діяльність

89. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

90. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

91. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

92. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

93. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

94. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

95. Економічна діяльність ООН

96. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Зовнішня економічна діяльність

98. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

99. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.