Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Індивідуальна робота З дисциплін: « Бюджетна система» Тема: « Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах» Виконала: Студентка гр. ФК 07-1 Радчишина К.М. Перевірила: Доцент кафедри бюджету та казначейської справи Гордєєва Л.П. Дніпропетровськ – 2010 План Вступ 1. Поняття бюджетної політики, її завдання і головні напрямки 2. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни 3. Роль та місце бюджетної політики в системі антикризових заходів держави 4. Бюджетна політика держави і зовнішні ринки, основні шляхи вдосконалення бюджетної політики України Висновок Використана література Вступ Бюджетна політика представляє собою сукупність економічних і адміністративних заходів, що застосовує держава з метою стабілізації та підвищення ефективності національної економіки, використовуючи, головним чином, бюджетні та податкові механізми. Основними напрямами бюджетної політики держави на сучасному етапі є: • створення соціально-орієнтованої ринкової економіки; • стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу; • досягнення довготривалого економічного зростання; • підвищення життєвого рівня населення. В Україні бюджетна політика економічного зростання є основою розвитку держави, зростання добробуту населення, утвердження нових соціальних стандартів. Бюджетна політика завжди була важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З її допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. В умовах трансформаційної економіки роль бюджетної політики економічного зростання значно підвищується, вона стає основним інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Об’єктивними особливостями проведення бюджетної політики в Україні є: незначні (за обсягами) суми бюджетних коштів та їх хронічний дефіцит; нераціональна структура витрат і неефективне використання бюджетних коштів; надмірна централізація фінансових ресурсів, що не стимулює місцеві органи влади та місцевого самоврядування до максимальної мобілізації власних ресурсів регіонів . 1. Поняття бюджетної політики, її завдання і головні напрямки Бюджетна політика – як система науково-обґрунтованих і законодавчо визначених засад (функцій, принципів, методів, інструментів) та заходів щодо удосконалення розвитку взаємовідносин між різними ланками зведеного бюджету, яка розробляється з метою оптимального збалансування бюджетних параметрів з урахуванням бюджетних пріоритетів, розвитку бюджетної сфери та необхідності забезпечення ефективного виконання державою головних її функцій. Стратегічною ж метою бюджетної політики є створення державою необхідних економічних, правових та організаційних засад щодо підвищення ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку, спрямованого та економічне зростання та підвищення життєвого рівня населення.

За цих умов активний вплив бюджетної системи на фінансові зв'язки і потоки між різними секторами економіки виступає необхідною умовою для забезпечення економічного росту. Таким чином, бюджетна система повинна бути визначальною формою відносин, що реалізують фінансові інтереси і цілі держави. Звідси головним пріоритетним напрямком бюджетної політики України має стати фінансове оздоровлення підприємств реального сектора шляхом створення сприятливих макроекономічних умов і проведення зваженої податкової реформи. Поряд з цим пріоритетами розвитку бюджетної політики слід вважати також ті, що відповідають вимогам збереження загальноекономічної рівноваги, забезпечення збалансованості і разом з тим соціальної спрямованості бюджету за умов певного скорочення податкових надходжень, а також збереження високого боргового навантаження при обмеженій можливості залучення зовнішніх ресурсів та чіткій орієнтації України на інтеграцію у Європейський союз з набуттям в ньому статусу спочатку асоційованого, а згодом і повноправного членства. Отже, основним завданням щодо пріоритетів бюджетної політики відповідно до поставленої мети є забезпечення збалансованості зведеного бюджету. Досягти ж максимального збалансування бюджету можливо за рахунок вирішення таких завдань: - забезпечення на рівні не менш, ніж 28% частки перерозподілу ВВП через доходну частину зведеного бюджету шляхом чіткого визначення меж втручання держави у розподільчі та перерозподільчі процеси фінансових ресурсів, що створюються в різних секторах економіки; - забезпечення бездефіцитності бюджету, коли формування видатків зведеного бюджету здійснюється в межах доходів, і тим самим забезпечується принцип збалансованості, що є необхідною умовою зниження інфляції і досягнення економічного зростання, а також позитивної динаміки державного боргу, зниження рівня його обслуговування, проведення реформ у податковій сфері, стабільності державних фінансів, підвищення довіри до держави і переорієнтації фінансових ресурсів на інвестиції та інновації; забезпечення централізованих капітальних вкладень з державного бюджету на рівні, не меншому 1,5 відсотків від ВВП та поступового збільшення частки видатків на науку до 2,5% від обсягу ВВП з метою реалізації пріоритетного завдання державної бюджетної політики щодо сприяння запровадження інноваційної моделі розвитку економіки України як високотехнологічної держави; збільшення частки видатків бюджету, що спрямовуються на соціальну сферу - освіту, охорону здоров’я, культуру з метою посилення соціального курсу реформ; узгодження з завданнями адміністративної реформи видатків на управління; узгодження з основними напрямками реформ у військовій справі видатків на оборону; забезпечення частки місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету на рівні, не меншому ніж 40 відсотків з метою посилення ролі бюджетів місцевого самоврядування; забезпечення формування видаткової частини в обсягах, необхідних для підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ з урахуванням модернізації тарифної системи та удосконалення кошторисів бюджетних установ; удосконалення податкового регулювання через посилення захисту платників податків, зниження податкового тиску, максимальне спрощення процедури оподаткування та введення податкових стимулів з інноваційної діяльності та нагромадження основного капіталу; підвищення рівня монетизації економіки та зменшення неплатежів усіх суб’єктів господарювання та держави; зменшення розміру нелегального відтоку капіталу шляхом дотримання законодавства щодо відмивання “брудних” грошей та боротьби з корупцією; створення ефективної системи управління державним боргом, зниження боргового навантаження на економіку і бюджет в результаті відновлення довіри учасників внутрішнього і світового фінансового ринку до бюджетної політики і політики державних запозичень, що проводиться державою та повного виконання зобов'язань по сплаті платежів з державного боргу.

Необхідно завдання і пріоритети бюджетної політики визначити за етапами розвитку бюджетної системи. Так, на першому етапі (2003-2004 рр.) необхідними завданнями бюджетної політики було створення інституціональних умов для оптимізації бюджетної і податкової системи, спрямованих на формування інституцій, що забезпечать формування передумов утворення високоефективної системи державних фінансів. На даному етапі реалізації бюджетної реформи неодмінно має бути прийнятий Податковий кодекс України, посилено контроль органів Державного казначейства за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів, а також продовжити переговори з іноземними кредиторами про подання зовнішніх кредитів. Паралельно важливо проводити вже розпочату реформу соціальної сфери, яка охоплює і удосконалення оплати праці з урахування мінімальних її розмірів та інших соціальних стандартів, а також реформування пенсійної системи. На наступному етапі (2005-2007 роки) на основі створених на попередньому етапі передумов щодо підвищення ефективності бюджетного процесу за допомогою удосконалення бюджетного планування та цільового використання коштів бюджету здійснювати формування і перерозподіл централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів якомога більш ефективно, що перетворить бюджет в реальний механізм стимулювання економічного зростання, і забезпечить регулювання економічного і соціального розвитку та оптимальний для України перерозподіл ВВП через його доходну частину. Реалізація поставлених задач бюджетної політики на довгострокову перспективу повинна здійснюватися, за наступними основними напрямками щодо удосконалення бюджетної сфери: продовження реформ у податковій сфері, створення ефективної системи управління державним боргом, вдосконалення міжбюджетних відносин, оптимізації державних витрат, використання програмно-цільового методу складання бюджету, посилення контролю за сплатою податків та використанням бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетної системи, тощо 2. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни Однією з найважливіших складових економічної політики держави є бюджетна політика, яка за своїм призначенням має суттєво впливати на визначення курсу розвитку країни, відображати інтереси держави, забезпечувати реалізацію її функцій, що потребує бюджетних коштів. Об'єктивно бюджетна політика ґрунтується на економічних, фінансових бюджетних відносинах. За останні роки (2004—2009) бюджетна політика в Україні під впливом політичних та організаційних чинників зазнала значних змін. При цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Зміни у складі урядових команд призводили не тільки до запровадження різних важелів її реалізації. Суттєві корективи вносилися також у визначення цілей та пріоритетів бюджетної політики. Це стало основою різноспрямованого її впливу на розвиток економіки та розв'язання соціальних проблем в Україні. У 2005-му — першій половині 2006 року відзначалося зниження результативності бюджетної політики, передусім у сфері розвитку економіки. Мало місце різке погіршення показників економічної динаміки.

Габсбург дав приблизно таку вдповдь: «Ви знате, панове, що я щиро полюбив укранський народ  сам почуваюся укранцем. Але я нколи не думав про якусь карру в Укран. Одначе, коли буде воля цлого укранського народу, щоб я станув на чол його держави, я не вдкажуся вд цього» 91. При всй пошан до особи Вльгельма Габсбурга бльшсть розважливих полтикв  офцерв-галичан усвдомлювала, що змна голови держави мала носити легтимний характер. До того ж вони були переконан, що Нмеччина нколи не погодиться з кандидатурою В. Вишиваного, оскльки це привело б до переважання позицй Австро-Угорщини в Укран. Що ж стосуться безпосередньо участ УСС у полтичних комбнацях, як виникали у звязку з особою В. Вишиваного, то н легон в цлому, н його вйськовий провд не брали в них участ. Як вдомо, до гетьманського перевороту Укранське Счове Стрлецтво беззастережно виявляло себе прихильником Центрально ради, а псля перевороту покладалось на полтичний авторитет опозицйного гетьманов Укранського нацонального союзу 92

1. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

2. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

3. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

4. Соціальна політика та соціальне партнерство

5. Бюджетна політика держави

6. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
7. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

10. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

11. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

12. Сутність демократії та її основні цінності

13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Предмет політології, сутність та зміст

15. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

16. Закон вартості: сутність та основні функції

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

17. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

18. Сутність та зміст сучасного менеджменту

19. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

20. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

21. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

22. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
23. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
24. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

25. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

26. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

27. Сутність та соціальне призначення держави

28. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

29. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

30. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

31. Поняття "культура" та її сутність

32. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

34. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

35. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

36. Цінова політика фірми та її оцінка

37. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

38. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
39. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
40. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

41. Поняття та сутність ефективності управління

42. Сутність, види та канали комунікацій

43. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

44. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

45. Таїнство Хрещення і його сутність

46. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

47. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

48. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

50. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

51. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

52. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

53. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

54. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин
55. Сутність та види прибутку
56. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

57. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

58. Національна політика СРСР в роки перебудови

59. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

60. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

61. Податкова політика України

62. Основні напрямки фінансового аналізу

63. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

64. Процентна політика комерційного банку

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

65. Облік зносу та амортизації основних засобів

66. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

67. Інформаційна політика України

68. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

69. Кредитна політика комерційного банку

70. Сутність і значення соціального страхування
71. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
72. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

73. Державна політика соціального страхування

74. Державна політика в галузі охорони праці

75. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

76. Економічна сутність виробничих запасів

77. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

78. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

79. Облікова політика як елемент культури бізнесу

80. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

82. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

83. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

84. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

85. Концепція регіональної політики

86. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
87. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
88. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

89. Сутність держави

90. Сутність і форми експертної профілактики

91. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

92. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

93. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

94. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

95. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

96. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

97. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

98. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

99. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.